't Stropken

vrank, vrij, onversaagd &  ongebonden

 

MIJMERINGEN . . .     van maandag 17 Februari 2020     

   verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken. 

 

 OMTRENT DE OPEN BRIEF VAN DE OUDERS VAN JULIE

Wie er nog enigszins durfde aan te twijfelen dat onze Vlaamse politici Cum Laude afgestudeerde hypocriete leugenaars zijn, is er sinds vorige week aan voor de moeite.

Maar laat me vooreerst mijn diepgemeend medeleven, en mijn respect, betuigen aan de ouders van Julie Van Espen en hen – in naam van alle Vlamingen die sinds het einde van WO II geleden hebben door de oerdomme, corrupte en/of criminele handelingen van magistraten allerlei – danken voor dat prachtig initiatief dat vorige week dankzij de media bekendheid verwerven mocht.

Wij zijn – en ik ga nu niet overdrijven – die afgelopen 75 jaar met minstens tienduizend slachtoffers en 9.999 onder ons kregen van politici allerlei telkenmale te horen “Ik kan niet tussen komen in een individueel dossier”. Voor 9.999 onder ons is er nooit enige hulp komen opdagen, noch van politici, noch van de top van de magistratuur die, zoals de inmiddels overleden procureur-generaal Patrick Duinslaeger ooit durfde te prevelen “Het wordt tijd dat de magistratuur eens sorry zegt” de moed had de waarheid te vertellen, die begrip had voor de realiteit dat zijn beroepsgroep heel wat, al dan niet welwillend, fouten maakte die mensen in de ellende stootten en hun leven vernietigde.

En ja, het gewone volk kreeg ook nooit de hulp van een of andere koning die deze magistraten had benoemd. Waarom wij die lafbekken van ons koninklijk huis nog moeten voederen, is zeer de vraag! Ook koning Filip bezondigt zich aan deze lafheid maar spande zich anderzijds wel in om – uiteraard niet zelf maar via zijn entourage – graaf Lippens uit de rechtszaal te houden. Koningen, ze ontslaan of desavoueren nooit ofte nimmer de door hen aangestelden en ontnemen evenmin ooit de titel van door hen in de adel geslagen leden van het establishment. De vraag dringt zich dan ook op of de politici en de koningen, die hun kop in het zand staken en voor Pontius Pilatus speelden, niet medeplichtig zijn aan die minstens tienduizend misdaden tegen de menselijkheid begaan door een of andere magistraat. 

Maurice Lippens, de voormalige CEO van fortis werd in Nederland niet beschermd door koning Willem-Alexander die, in tegenstelling met Filip van Saksen-Coburg, vond dat het recht zijn gang moest gaan zonder zijn inmenging.

Die slachtoffers van de magistratuur danken de ouders van Julie voor de moeite die ze vorige week deden om die politici een schop onder hun laffe luiwammeskont te geven. Prijs u, geachte mevrouw en geachte heer Van Espen, gelukkig omdat dit de eerste stap kan zijn in de stopzetting van een Vlaamse magistratuur waar 97 % oerdom, corrupt en/of crimineel is. Bemerk vooral de ‘en/of’ in vorige zin waardoor elk van die 97 % Justitieambtenaren kan kiezen uit één van de zeven mogelijkheden. Het laat mij overigens Siberisch of zulk een magistraat ofwel oerdom is ofwel zowel oerdom en crimineel is of gewoon welwillend onbekwaam. Dat laatste wordt in de volksmond overigens gewoon corrupt genoemd.

Zoals voormalig advocaat en vrederechter Jan Nolf vorige donderdag liet optekenen in de kranten van Thomas Leysen: “Zolang een groep machtsgeile magistraten blijft zitten, zal de mentaliteit niet snel veranderen”. Lees gerust: Zolang die krokodillenleiders jonge magistraten opdragen foute handelingen te plegen, zullen er nog tientallen Bakelmansen mogen komen, er zal inderdaad niks veranderen!

Volledig los van jullie – door alvast de gewone vrouw en man in de straat ten zeerste gewaardeerd – schrijven stond in het eerste item van mijn vorige editie mijn artikel over  . . . een  moedig man.

Maar staat u mij toe, speciaal voor jullie twee, heel kort mijn verhaal te brengen.

Ik werd door Justitie, meer bepaald door de bijna volledige meute van oerdomme, corrupte en/of criminele magistraten, de laatste veertig jaar behandeld alsof ik het product was van Adolf Hitler, Freddy Horion en Marc Dutroux. Dat heeft alles te maken met het feit dat ik mijn mond niet houden wil over toenmalig subsituut De Bruyne en rechter Lievens die, om de parastatale ASLK-directeur-generaal Luc Aerts ter wille te zijn, mjj een proces aan de broek naaiden middels het onterecht toevoegen van een valse klacht door de substituut en het vervalsen van de feitelijk klacht door de rechter.

Zowel De Bruyne als Lievens werden door de Staat overigens snel daarna beloond voor hun criminele handelingen. De eerste werd gekazerneerd als advocaat-generaal te Brussel terwijl de andere werd ingemetseld als raadsheer bij het Hof van Cassatie. Geen van beide magistraten kon alzo ooit nog de criminele daden stellen die ze tegenover mij wel degelijk verrichtten. In dit land worden - eens is ontdekt dat een magistraat oerdom, corrupt en/of crimineel is – magistraten naar boven toe weggepromoveerd. Desnoods belanden ze in de HRJ (Hoge Raad voor Justitie), de absolute vergeetput vol gewetenloze ambtenaren die enkel tot doel hebben dossiers (zoals dat van mij) te negeren, op de lange baan te plaatsen en nooit te behandelen want in het andere geval bestaat de kans dat ze de magistraten dienen te berispen die dankzij politieke partijen zijn aangesteld!

 

In dit land dient men echt gek te zijn om nog te geloven dat magistraten vonnissen volgens het wetboek. Je moet wel de idioot van Dostojewski zijn om ook maar enigszins te twijfelen dat 97 % van onze Vlaamse magistraten oordeelt in eer en geweten! 

 

Nu ja, in ons Cassatiehof zetelen evenzeer erg twijfelachtige magistraten zoals de heren Berneman Sydney, Bloch Alain, Francis Erwin, Hoet Peter en Filip Van Volsem. Als raadsheer bewezen die (zie dossiernummer in volgende paragraaf) dat ze de beridheid hadden om ofwel  oerdom, corrupt en/of crimineel te handelen. Ik heb nog niet uitgemaakt tot welke soort van de zeven mogelijke raadsheren ze zijn: gewoon oerdom, gewoon corrupt, gewoon crimineel of oerdom en corrupt, oerdom en crimineel, corrupt en crimineel of zowel oerdom, corrupt als crimineel. Maar dat ze inmiddels heel erg boos zijn op mij omdat ik hun malafide daden hier ten volle – en zonder de minste schroom – publiceer, is een axioma dat (ergo) niet hoeft te worden bewezen. De tijd van meningsverschillen tussen de magistraten en ondergetekende is inmiddels voorbij. Zij hebben me nu de oorlog verklaard dus laten we ons daarop voorbereiden.

 

Ooit stond ik in die affaire, gekend bij Justitie onder Nr.P.2014.1220.N., voor de vrouwelijke rechter bij het Hof van Beroep te Gent. Na pakweg anderhalf uur riep ze mij en zei dat er geen tijd zou zijn om mijn zaak te laten voorkomen. Ze wist verdomd heel goed dat ik speciaal van Tenerife was gekomen. Tja . . . was het niet voormalig vrederechter Jan Nolf die het vorige week had over machtsgeile magistraten? Geloof me vrij, als de enige die bekwaam is om, als minister van Justitie, onze Justittie te hervormen niet weet wat in de krokodillenpoel van onze magistratuur allemaal gebeuren kan, dan weet niemand het in ons Vlaamse landje.

 

In alle dossiers die mij door magistraten ten onrechte werden aangenaaid, en dat waren er best wat, klampte ik politici aan. Op één na zegden ze allemaal dat ze zich niet konden mengen in individuele dossiers. Die ene was toenmalig minister van justitie Marc Verwilghen die d.d. donderdag 19 juni 2002, in de Kamer Justitie van ons federaal parlement – nota bene in bijzijn van vijf Vlaamse volksvertegenwoordigers vn diverse pluimage – zijn linkerarm op mijn rechterschouder legde en de (voor mij) unieke en magische woorden sprak “Meneer Henderick, ik ga dit - u door Justitie aangedaan - onrecht rechtzetten”.

 

Karel De Gucht, toenmalig voorzitter van de liberale partij maar evenzeer de politicus die zetelde binnen Dexia en dus volop bezig was met het dossier gokkende bankiers via de Lehman Brothers, las de volgende ochtend Marc Verwilghen de levieten en beval hem zijn belofte tegenover mij in te slikken. Tja . . .

 

Ik vind het, waarde ouders van julie Van Espen, zalig dat jullie die brief schreven maar – en ik schrijf dit met alle respect die ik bezit en jullie schenk – feitelijk is er iets dat niet klopt bij de verklaringen van al die volksvertegenwoordigers die vorige week stelden dat ze er gaan aan werken.

 

Als politici zich niet mogen mengen in individuele zaken, waarom deden ze dat vier decennia lang inderdaad niet en doen ze dit plots dan nu wel? Met alle respect voor jullie leed maar ook dit is een individueel geval.

 

Om Justitie echt te hervormen, dient men die mesthoop grondig te vernietigen. 97 % van een beroepsgroep die in de fout loopt . . . mijns inziens is dat veel, heel veel! Maar ja, wie ben ik?

 

De magistratuur zal verder blijven aanmodderen.

 

OF dat nu geschiedt door te vergeten een handtekening te plaatsen of door een welbepaalde datum te overschrijden zodat zowel een moordenaar als een negentienkoppige drugsbende zomaar vrijuit konden gaan,

 

OF dat nu middels het niet naar de gevangenis zenden van acteur, politicus maar vooral handelaar in zware kinderpornografie Guy Van Sande is,

 

OF dat nu geschiedt door superzware belastingsfraudeurs de kans te geven om voor een peuschil het verschijnen voor een strafrechtelijke rechtbank af te kopen,

 

. . . zolang een groep machtsgeile magistraten blijft zitten, zal de mentaliteit niet veranderen.

 

Maar nogmaals, de bedroefde ouders van Julie hebben mijn respect en ik hoop dat ik fout zit in mijn conclusie. Helaas is dat een niet realistische 


LEZERSREACTIE

 

Heel wat reacties vorige week n.a.v. de OPEN BRIEF van de ouders van Julie Van Espen in de media. Alle lezers vonden het een geweldig initiatief maar bijna elk van hen (op twee na) vroeg zich af hoeveel aarde dat aan de magistratendijk zal bijbrengen.

 

Maar toch kreeg ik net iets minder reacties dan voor het artikel over moedige advocaat Walter Van Steenbrugge die ik vrijdagnacht even aansprak in ons geliefd muziekcafeetje in de Oostendse Langestraat.

 

Ik hoop van harte dat hij inmiddels de tijd nemen kon dat eerste item van maandag 10 februari ll. te lezen. Ik blijf er namelijk bij dat het – in de allereerste plaats - de advocaten zullen moeten zijn die zich massaal aan eenzelfde ketting dienen te scharen om een einde te maken aan die knettergekke vonnissen door oerdomme, corrupte en/of criminele magistraten. Ik schreef het al eerder dat de advocatuur eens een volle maand dient in staking te gaan. Liefst van al zelfs drie maanden. Daardoor ontstaat er een chaos van jewelste: de hele agenda van Justitie wordt dan een nog grotere soepketel dan het nu al is. Vonnissen die aan een datum zijn gebonden, worden probleemdossiers en dat is nog niet eens het ergste. Wat zeker volgen zal, is een tussenkomst van het Europees Hof waardoor dit land nogmaals internationaal zichzelf belachelijk maakt.

 

Men kan dan wellicht nog eens trachten koning Filip in New York een orgasme te bezorgen door hem even te laten spreken in het gebouw van de Verenigde Naties maar veranderen zal er niemendal.

 

 

VALENTIJNSETENTJE

 

Nou, nooit nog ga ik naar een speciaal diner in het Oostendse dienstencentrum.

 

4,50 euro betaalde ik voor een koude quiche en twaalf frietstokjes waarvan er negen serieus verbrand waren door de zon. Het vlees was alles behalve zacht. Laat er mij maar gewoon over zwijgen. De afwezigen, en dat waren er best veel, hadden ten volle gelijk.

 

Gelukkig werd mijn dag ietwat opgevrolijkt door het zangduo Stephanie en Stef. Wat een talent heeft die vrouw! Het duo slaagde er in om twee uur lang ervoor te zorgen dat de dansvloer bakvol stond.

 

Conclusie: als iemand weet waar en wanneer die nog eens optreden in de buurt, gelieve mij een mailtje te zenden. Gewoon links boven klikken op CONTACT.

 

 

HET ZAL TOCH NIET WAAR ZIJN !

 

Na de nederlaag van KVO vorig weekend thuis tegen Kortrijk, begin ik weer te twijfelen of ons weireldploegske zich sportief toch redden zal. Ik hoop het. Hun kalender van de laatste vier speeldagen van de reguliere competitie is niet van de poes.

 

Volgens de laatste berichten zou de deal met de Amerikanen inmiddels rond zijn. Wat ik nergens gepubliceerd zag, was of die broodnodige miljoenen inmiddels in Oostende zijn aangeland. Zonder dat komen ze nooit aan de broodnodige vergunning om volgend jaar ook in de Jupiler Pro League te spelen.

 

 

 

OEF, KOENS KNOCK OUT

 

Je kan over Paul Magnette veel zeggen, maar hij heeft ten minste een standpunt dat klaar en duidelijk is. Het onmiddellijk gevolg daarvan is dat de koning Geens zijn ontslag zal aanvaarden vandaag.

 

Dat ei van het familiale VAKE, van Huldenberg en van de CD&V heeft dus zijn ontslag aangeboden aan koning Filip. Was ik nu echt de enige die durfde te voorspellen dat ook Geens de opdracht van de koning niet tot een goed einde zou brengen?

 

Teneinde nog maar eens mijn goede wil als landgenoot te bevestigen, publiceer ik opnieuw mijn voorstel – om een nieuwe regering te vormen - dat ik op deze site lanceerde de dag na de laatste federale verkiezing:

 

DENK POSITIEF ! ! !

Bedenk dat jullie kiezers hun vertrouwen aan jullie gaven. Niet om verder te doen zoals de laatste vier of vijf decennia waar elke verkozen volksvertegenwoordiger het normaal vond dat de staatsschuld, langzaam maar steeds versnellend, groeide naar 456 miljard euro ofte 18.240.000.000.000. Dat is 18,240 biljoen oude Belgische frankskes!

Ik heb het even berekend. Als de voorzitters van Groen-Ecolo (21 zetels samen), PTB en PVDA (12 zetels), PS en SP.A (27 zetels) en Vlaams Belang (18 zetels) nu eens echt gaan voor een regering die er is voor het echte volk en niet voor het stelende, zichzelf verrijkende establishment, dan halen ze samen de meerderheid in het federaal parlement. Ze kunnen zelfs rekenen op één correct werkende, intelligente N-VA-er. Samen hebben ze dan 78 van de 150 zetels, inclusief rebel De Decker zijn er dat 79!


Majesteit, sluit die 79 op in uw kasteel. Nodig er desnoods de N-VA evenzeer bij uit.

Als elk van die hierboven genoemde volksvertegenwoordigers dan eens hun goede wil tonen ten dienste van hen die hen hebben gekozen en beslissen dat dit land dient geregeerd te worden, dan komt dit land EINDELIJK aan een werkbare regering. Er zijn voldoende agendapunten. Of wat dachten jullie van het feit dat de nationale staatsschuld inmiddels verhoogde van 456 miljard euro naar dik 472 miljard euro? 16 miljard euro meer in minder dan negen maanden. Ik heb het even berekend op jaarbasis en ik kom aan een hogere staatsschuld van pakweg 21 miljard euro!

En ja, onze politici . . . ze maken de bevolking – die letterlijk alles slikt wat hen wordt aangepraat – opnieuw leugens wijs en vertellen dat de staatsschuld het laatste jaar met amper 12 miljard steeg.

 

 

 

 

CHATEAU CUPIDO . . .

 

. . . nog platvloerser kan het niet. Nu ja, . . .

 

Ik heb die James Cooke nooit kunnen verdragen. Ik ga daar niet over liegen.

 

Als ik zulke show zie als Chateau Cupido dan gaan mijn gedachtegangen terug naar de goeie ouwe tijd, naar de tijd van Schipper naast Mathilde of naar die van Slissen & Cesar. Ook De Collega’s vond ik waarheidsgetrouwe televisiefeuilletons waarbij elkeen makkelijk aannam dat wat men zag een beeld is van hoe het er in het ware leven aan toe gaat.

 

Ik realiseer mij dat er steeds meer en meer mannen hun homoseksualiteit volop demonstreren. Twintig tot veertig jaar geleden bezochten ze clubs voor andersgeaarden. Op heden lopen ze zowat overal te koop met hun andersgeaardheid. Het normale wordt belachelijk gemaakt terwijl het uitzonderlijke als regel, als norm wordt aanvaard: Tja . . .

 

Al sinds de Middeleeuwen was er op het einde van elke eeuw een periode van decadentie. In de 21 ste eeuw is deze decadentie niet gestopt aan de poort van het derde Millennium . . .

 

Ik ga nu effe mijn tong inslikken en geen voorbeelden publiceren!


ER STAAT NOGAL WAT GELUL OP HET INTERNET

 

Neem nu https://persblog.be/gentse-zomer-2019-de-week/

 

Ik weet niet of de auteurs van teksten in de kranten maar vooral op het internet een orgasme krijgen telkens ze een onjuistheid, halve waarheid of complete leugen publiceren.

 

Op bovenvermelde url staat te lezen dat Luc De Craemer begin de jaren ’80 in de Normaalschoolstraat te Gent de ASLK oplichtte.

 

Het was niet De Craemer maar William Van der Gucht die op Goede Vrijdag 1983 met een niet gedekte cheque 75.000.000 Bef stal van de ASLK. Alles daarover vind je terug in mijn boek ‘De linke leugens van fortis-Aslk’.

 

Dat De Craemer anderzijds wel een tijdje de Macaco open hield is dan wel waar. Evenwel was de Macaco nooit echt het gokcafé van Gent. Er werd daar gewoon ramy-bridge gespeeld aan een tarief dat niet echt door iedereen kon worden opgehoest.

 

 

AAN ZIJ DIE TWIJFELEN . . .

 

. . . aan mijn geestesgesteldheid, doe het maar niet, het zit best nog allemaal snor van boven, tenminste (grijns) dienaangaand.

 

Ooit wou de groep Van Thillo mij uitschakelen. Ik hoefde toen nog niet te worden vermoord. Ze zochten – en ja, die zoekt die vindt! – een vrederechter die, d.d. 6 juni 2002, voor hen die smerige klus wou klaren. De man werd door het Gentse Hof van Beroep terecht gewezen. Ik was toen niet gek en ben dat nu nog steeds niet.

 

Dat deze site ook wordt gevolgd door zowel het koninklijk hof als door de magistratuur is niet eens een staatsgeheim meer. En ja, ook columnschrijvers volgen dit verhaal van die ene burger die vecht om datgene te bekomen wat door de vele slachtoffers van Justitie, Het Laatste Nieuws hen werd aangedaan!

 

Zolang ik blijf hameren op de toetsen van mijn klavier, zolang zal ik hopen en geloven dat het niet kan dat Hugo Camps en Jan Segers d.d. woensdag 8 maart 2017 zo mooi verwoordden in hun column: Het doet deugd aan het hart van zowel de aanbieder als de ontvanger om excuses te geven/krijgen.

 

Het vergde niet eens moed om de naam van vijf raadsheren bij het Cassatiehof te vermelden die aan schriftvervalsing deden. Bezwarend voor hen is bendevormend die schriftvervalsing te hebben verricht!

 

Geloof me vrij, de HRJ kent dit dossier maar durft het niet te behandelen. Tja . . .

 

Zoals een aantal ter zake bekwame personen, die mij stuk voor stuk heel goed kennen en dit al minstens 12 jaar, het mij vorig jaar vertelden: “Meneer Henderick, u doet uw zelfgemaakte levensspreuk echt alle eer aan. U bent dubbel zo lief, dubbel zo eerlijk en dubbel zo correct als men met u is. U bent evenzeer vijfdubbel zo smeerlap en klootzak als men met u is. In wezen is daar niks verkeerd aan. U bent nu evenmin zo gek als toen, begin deze eeuw, onderzoeksrechter Walter Van de Sype die aanvraag om u te interneren naar de papierversnipperaar zond. Er is wel een verschil met (afhankelijk van de tijd dat men me kende) toen ik u leerde kennen: U heeft nog steeds de redelijkheid van toen maar die is, langzaam maar zeker verworden tot een koude, meedogenloze  redelijkheid”.

 

Geen van hen, en daar zitten best intelligente mensen tussen die – elk op hun domein – de eer genieten die ze verdienen. Soms zou ik hun namen willen publiceren maar dan denk ik aan het eerste deel van mijn levensspreuk.

 

Wat mij verwondert is hun visie over hoe mijn klereleven eindigen zal. Nog nooit was er een grotere unanimiteit. Ik hoop dat ze deze maal fout zitten maar dat ligt al lang niet meer in mijn eigen handen. In de wereld waar ik ben groot geworden – laat mij even verwijzen naar de inauguratierede van John Fitzgerald Kennedy d.d. 20 januari 1961 – was er goed en kwaad. Voor het kwade dat ik beging, betaalde ik steeds de volle pot. Ik wil gewoon dat men met mij rond de tafel gaat zitten, niet alleen bankier Paribas-fortis dat feitelijk de ASLK kocht maar niet werd op de hoogte gesteld van het lijk in de kast die ik ben. Vooral de magistratuur en NV De Persgroep van de familie Van Thillo mogen zich publiekelijk verontschuldigen voor het vernielen van mijn leven. Mijn deur staat desbetreffend wagenwijd open . . . tot en met 22 april 2020 om 23 uur 59 minuten en 59 sekonden. Eén sekonde later – het is dan precies v e e r t ig jaar dat Het Laatste Nieuws mij, voortijdig en onterecht zoals later zou blijken, op hun cover mij als AFPERSER betitelde.

 

Op 23 april 2020 verander ik het geweer van schouder. Ik leg mijn naïviteit af. Ik zal leven zoals het liedje Que sera, sera!  dat vrijdag in ’t Viooltje zo mooi werd gebracht.

Ik leg me dan neer bij de wetenschap dat ik nooit nog mijn levensvreugde mag beleven. En ja, ik wens alle schuldigen – en hun nabestaanden tot in de derde graad – vijf maal de hel toe die ze me bezorgden.

 

Maar dat ik op heden nog niet de minste vorm van krankzinnigheid bezit, dat weet ik ook wel. Zoals Marc Van Impe in Het nieuwsblad/De Gentenaar publiceerde d.d. 8 september 2002 “Je zou van minder gek worden”. Over precies 65 dagen kan het me geen barst meer schelen dat ik die dag, of op een later moment, knettergek worden zal.

 

Dreyfus had Emile Zola. Ik heb alleen deze site en een mooi aantal lezers die ik – allen samen maar evenzeer elk apart – dank om wekelijks hier even langs te komen. Het bidden heb ik al lang opgegeven edoch ik blijf nog 65 dagen hopen dat mijn antagonisten de bereidheid hebben om – en nu wordt de tijd echt krap – mij uit te nodigen tot dat ene gesprek dat, alvast van mijn leven, nog iets maken kan.

 

Het is verre van makkelijk om hierover teksten te publiceren zonder de kans op te lopen dat die antagonisten mij juridisch aan te vallen. Mijn dank gaat naar de weinigen die mij daartegen al bijna twee jaar beschermen. En ja, ik ben blij dat ik in een land woon waar deze site onbevreesd mag leven. Of ik soms bevreesd ben? Inderdaad, ik leef tenslotte in een land waar de koning er enkel is voor het establishment, waar politici (en hun partijen) enkel aan de macht willen komen om de staatskas jaarlijks pakweg twintig miljard euro te voorzien van extra staatsschuld en waar de top van onze magistratuur de moed niet vinden mag om zich te verontschuldigen als hun ondergeschikten criminele fouten begingen. Ik geloof geen letter - laat staan één woord - meer van de quote die procureur-generaal Erwin Dernicourt in het najaar van 2018 orakelde. Alvast mijn gevoel van straffeloosheid is niet verwijderd. Niet na de voorkeursbehandeling die acteur en politicus Guy Van Sande mocht genieten en evenmin na het euthanasieproces waarmee de Gentse magistratuur negatieve mediabelangstelling genoot die helaas ook buiten de landsgrenzen werd

Voor alle duidelijkheid: ik heb het in voorgaande paragraaf niet over een vuurwapen in de letterlijke zin van het woord. 

 

AAN ENE GENTSCHE SANCTA LUCIA

 

Er zijn zo van die koppels die ik keineig wijs vind. Wij Gentenaars . . . sommigen vinden ons een raar volk. We behoren niet tot die groep van mensen die alles wat anderen doen sowieso goed voelen, sowieso aanvaarden. Onder onze stadsgenoten bevinden zich mensen die eerst kritisch onderzoekend nieuwe mensen leren kennen en dan pas hen als kandidaat-vriend in aanmerking nemen. Heel in tegenstelling met de snelheid waarmee mensen op het internet elkander een vriend noemen of waarmee die van de stadskant van het Antwerpse water iemand als vriend betitelen.

 

Vooraleer iemand door mij nog vriend wordt genoemd, gaat er heel wat tijd verlopen zijn. Vrienden zijn mensen die hun afspraken nakomen of (grijns, Sancta Lucia) hun verloren weddenschappen honoreren.

 

Ik kan mijn vrienden op twee handen tellen. Geen van hen kent me minder dan negen jaar. Na de dood van een echt oude vriend ken ik een vriend die ik meer dan vijftig jaar ken. Geloof me vrij, na een halve eeuw ken je iemand echt zoals zij/hij is.

 

Als ik een Stella (waar de mensen hun thuis blijkt te zijn) krijg aangeboden dan weiger ik dit. Ik gruwel bij de gedachte een Stella Artois te moeten uitdrinken. Geef mij maar een Jupiler of – beter nog – een Cristalleke. Idem dito met een blonde Leffe. Ik ben een pure donkere Leffegenieter. Dat smaakt me en eens de tweede besteld . . . LONG WILL BE THAT NIGHT!

 

Dit alles om te zeggen dat ik jullie een wijs trio vind maar als intelligente Gentsche wist je dat al langer dan vandaag. Blijf maar naar Oostende komen. Ik ben wel al anderhalf jaar benieuwd who the fuck is die knappe die jullie, als koppel, steeds aan jullie zijde hebben.

 

Als ik nog eens in ons favoriet danscafé kom dan heb ik zeker een kaartje mee waarop staat Bloemenwinkel Isabel, Kasteellaan … te Gent.

 

Als jullie nu eens alle drie naar drie kennissen een mail zenden teneinde deze site bij die mensen bekend te maken . . . dan zeg ik nu reeds dank.

 

 

EEN OPRECHTE OPROEP

 

Ik ben niet blij dit item te publiceren edoch vinden een heel aantal lezers dat ik dit moet doen.

 

Laat me weten als jullie deze site nog zouden volgen indien u daar jaarlijks iets voor zou betalen?

 

Als tweehonderd lezers 19 euro betalen op jaarbasis dan kost deze site mij niks en kan ik die verder zetten. De site blijft dan bestaan maar enkel de betalende lezers zullen de volledige edities kunnen volgen.

 

Een storting van 19 euro met omschrijving “bijdrage in onkosten” kan middels mijn bankrekening BE39 9733 5656 0819 van Roger Henderick            bij Argenta. Elkeen die zulke storting verricht voor eind maart a.s. ontvangt een kortingbon van 5 euro voor bij de aankoop van mijn volgend boek.

 

 

ZONDAGJE SLUIS

 

Waar zijn die jaren ’50 tot ’90 heen gevlied toen vanuit het hele Vlaamse land chauffeurs van volgeladen auto’s een parkeerplaats zochten in de Nederlandse grenssteden. Sas Van Gent, Terneuzen maar vooral Sluis . .. je kon er tijdens het weekend letterlijk op de koppen lopen. En neen, het ging niet uitsluitend – grijns – over het smokkelen van goeie boter. Een halve eeuw geleden was een sexshop onbestaande in Vlaanderen maar was het wel schoorvoetend aanschuiven in Sluis om een kijkje te kunnen nemen in zo’n winkel.

 

De andere winkels, maar vooral de horecazaken in die grenssteden deden gouden zaken.

 

Gisteren was ik nog eens in Sluis. Ik blijf het een gezellig stadje vinden, twee winkelstraten lang maar ook daar begint de leegstand welig te tieren.      

 

 

 

VERKIEZINGEN

 

Bart De Wever, de man die mij dik anderhalf jaar terug vroeg of ik hem volgde, doet mij echt verschieten.

 

Edoch, hij zal nog een paar tandjes moeten bijsteken in het rad van zijn partij, tenminste als de N-VA niet opnieuw stemmen wil verliezen bij de komende verkiezingen.

 

Eén ding is zeker: Als Bart het handig speelt en de nieuwe verkiezingen pas na de zomervakantie laat doorgaan, dan zal dat zijn partij geen windeieren leggen.

 

De vraag die op eenieders’ lippen brandt “Zal Jean-Marie De Decker opnieuw lijstduwer worden of zal JMDD opnieuw opkomen met een eigen lijst?” is voor heel Vlaanderen erg belangrijk.

 

Als er drie – t.o.v. de drie traditionele partijen – rebelse (lees ook: rechtse) politieke partijen deelnemen aan de federale verkiezingen dan zou het wel eens kunnen dat die samen meer dan de helft van de 87 parlementszetels halen die voor Vlaanderen zijn voorbehouden in het federaal parlement.

 

Maar JMDD heeft dan wel een (heel) groot bakkes edoch leeft hij samen met zijn Christine. Christine realiseert zich ook dat zij het financieel al decennia niet echt meer nodig hebben en dat er – met of zonder dat groot bakkes – feitelijk niks verandert in dit land.

 

Ik voorspel dan ook dat hij opnieuw lijstduwer worden zal van N-VA.

 

 

 

ANDERE VERKIEZINGEN

 

Er gaat geen week voorbij of in de media lezen we een interview of artikel dat handelt over de voorzittersverkiezing van Open VLD volgende maand.

 

Dat Bart Tommelein, voorzitter wil worden, is al twee jaar een publiek geheim. Wat minder publiek bekend is, is de realiteit dat hij dan de burgemeestersjerp zal overmaken aan Bjorn Anseeuw van de N-VA.

 

Nu vind ik dat Bart al de handen vol heeft als burgemeester van onze

centrumstad.

 

Maar, zoals wij in Gent zeggen “Duvelszak is nooit gevuld”. Wanneer is – overigens voor eender welke politicus in dit land – genoeg echt genoeg? 


VANUIT DE BIB TE MIDDELKERKE . . .

. . . wens ik jullie allen een prettige werkweek. Zij die willen mogen het bestaan van deze site promoten bij vrienden, kennissen, werkkameraden en ja, desnoods zelfs bij jullie - grijns - schoonmoeder. Gewoon mailtje zenden.


MIJMERINGEN . . . van maandag 10 Februari 2020  

      verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken. 

 

 

 

MOEDIG ADVOCAAT . . .

 

“Dit is geen fair proces. Deze zaak is georganiseerd en zal nooit de toets doorstaan van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens”

Eén van de vele advocaten die ik de laatste vier decennia aansprak in de hoop dat ze de ballen aan het lijf hadden om mijn dossier te aanvaarden, vertelde mij in het Grieks restaurant Myconos, pakweg zes jaar geleden, “Roger, al die grote muilen in de gazetten en voor de televisiecamera’s, je moet ze eens zien bedelen bij de K.I.B. of als ze in het kantoor van de onderzoeksrechter staan. Er zijn er die daar bijna staan te wenen”. Tja . . .

Dat het bovenstaande klopt, dat leerde de - ooit jongste – onderzoeksrechter mij reeds midden de jaren ’70! Togadragers, ze hebben allemaal minstens twee gezichten en op geen van die ontwaar je heuse moed.

Ik verschoot onlangs dan ook niet weinig dat meester Van Steenbrugge, de verdediger van zowel beroemde criminelen als van ten onrechte beschuldigde (zogenaamde) euthanasieplegers, plots feitelijk hetzelfde durfde te uiten van datgene wat ik al veertig jaar orakel: de magistratuur zit, zowel bij de staande als de zittende afdeling, vol oerdommen, corrupten en/of criminelen.

Meester Van Steenbrugge gebruikte niet diezelfde krachtige betitelingen als mij edoch hij bedoelde duidelijk hetzelfde toen hij zei (zie de tekst hierboven in rode kleur) wat hij – gegarandeerd – ten volle meende.

De flamboyante Gentse advocaat blijft evenwel op de slappe koord dansen van de twijfel. Hij gaat niet zo ver om expliciet en duidelijk te stellen dat de organisatoren van dit klereproces magistraten zijn. Maar men moet echt een IQ hebben dat lager dan 98 is om niet te beseffen dat het euthanasieproces van deze eeuw er nooit was gekomen zonder dat een staande magistraat had besloten tot vervolging en het in beschuldiging stellen van de drie slachtoffers van justitie. En dat tegen de beslissing in van twee onderzoeksrechters!!!

Spelen die magistraten dan echt de spelletjes ‘welles-nietes’ en ‘wie heeft de dikste’?

Beste levensgenietende Gentse advocaat. Ik weet niks van het Europees recht maar als u dat nu echt meende – maar vooral als u overtuigd bent dat dit inderdaad zo is - waarom gaat u dan niet naar dat Europees Hof? In het andere geval lijkt het er op dat u staat te roepen maar de ballen mist nodig om te bewijzen dat u meent wat u zegt.

Dat ‘broeder’ René Stockman, topman van de broeders van Liefde medespeler was in dit proces, is iets dat mij geenszins heeft verwonderd. Wie ooit de tijd neemt om die man zijn beïnvloedingen te onderzoeken, zal op weerzinwekkende feiten vallen. Of wat dacht je van diezelfde broeder René Stockman die in de Gentse psychiatrische instelling Ghislain anno 1984 een psychiatrische verpleegster (met als initialen M.R. die ongehuwd zwanger was geraakt) een abortus aanbeveelde?

Salut mein ratje; moet er nog zand zijn?

 

Al bij al vind ik die uitspraak moedig van Walter Van Steenbrugge. Als al die grote namen binnen de wereld van de advocatuur nu eens de ballen zouden vinden om een ‘Fonds ter bekoming van een correct werkende staande en zittende magistratuur‘ op te richten, dan staan we direct tien lichtjaren dichter bij een magistratuur die doet wat ze moet doen.

Maar ik vrees dat ik nu volop aan het dromen ben. Of toch niet, geachte levensgenietende Walter?
TRUMP, HE IS GREAT

Wat ik hier al 21 maanden predik, blijkt meer en meer te kloppen. Daar zullen geen honderdduizend krantenartikels van Vlaamse schrijvers iets aan veranderen. Donald Trump wordt de ook de 46ste president van de Verenigde Staten van Amerika.

Dat in vorige zin ik er ‘van Amerika’ aan toevoeg, heeft alles te maken met mijn visie dat Trump inderdaad de president is die zorgt voor de eigen bevolking. Hij zorgt dus voor het Amerikaanse volk! 

Hij is geen president van Mexico en stopte de invasies van die bevolkingsgroep. Dat alleen reeds levert hem de volgende presidentsbenoeming op over precies 345 dagen ttz op 20 januari 2021. Maar er zijn meer Amerikanen die – om andere redenen – den Donald prefereren boven een democraat want – en laat ons heel even eerlijk en correct blijven – Obama heeft feitelijk niks gedaan voor zijn landgenoten. Hij hield het bij YES WE CAN! De Amerikaanse democraten liggen feitelijk al tien jaar in de lappenmand en vinden niemand die hen eruit kan sleuren, behoudens Trump.

En ja, den Donald heeft een ontzettend groot bakkes. Nog groter dan dat van Christine (de echtgenote van), de burgemeester van Middelkerke die haar man het woord laat voeren.

Trump beloofde, in de aanloop van de Amerikaanse presidentsverkiezingen vier jaar terug, dat hij de werkloosheid drastisch zou verminderen, dat er meer Amerikanen opnieuw een job zouden krijgen. Nu ja, dat beloofden vele kandidaat presidenten evenzeer maar geen enkele van zijn voorgangers hield dienaangaande zijn woord.

Dat een natie met ‘amper’ driehonderd miljoen inwoners wereldwijd al een eeuw de lakens uitdeelt, mag een wonder heten. China is, zonder de minste twijfel, economisch het grootste land op deze planeet maar als er ooit een nieuwe (God, Mohammed en Boedha bespaar ons daarvan) wereldoorlog komt dan pas zal duidelijk worden hoe sterk de Verenigde Staten zijn. Of je dit nu geloven wil of niet maar de vuurkracht van Amerika kan in geen tijd de rest van de wereld monddood maken.

Oesje, heb ik nu een geheim geopenbaard dat journalisten nog niet wisten?

 

IN HET LAND VAN DEN DONALD . . .

. . . had vorige week de SUPER BOWL haar jaarlijkse hoogdag. Zonder twijfel de grootste eendaagse sportmanifestatie van elk kalenderjaar.

De gemiddelde ticketprijs bedroeg dit jaar vierduizend dollar. Voor de meerderheid der werkende Amerikanen is dat goed voor vier maanden nettoloon!

Een reclamespot op televisie kost – grijns, amper – 5,6 miljoen $. En ja, dat is om eenmaal uit te zenden. Zeg maar dik vijf miljoen euro ofte tweehonderd miljoen oude Belgische franken. Brrr. . .

Bijna zesduizend journalisten werden geaccrediteerd! Waarom dat nodig is, vraag ik me nog steeds af.

Niet minder dan 150 miljoen televisiekijkers volgden de SUPER BOWL rechtstreeks.

Als er eens lezer is die mij volgend jaar ginds wil uitnodigen, bel dan 0468/570829! 


OPEN BRIEF AAN OUDERS JULIE

 

Volgende week breng ik mijn gedachtegang over deze prachtige brief gericht naar onze politici.

 

ALLONS ENFANTS DE LA PATRIE. LE JOUR DE . . .

 

Dat waren, tenminste als mijn geheugen nog enigszins werkzaam is, de eerste negen woorden die Yves Leterme ooit zong als zijnde het Belgisch volkslied. 

Inderdaad, geachte lezeres en waarde lezer; dat waren ze. Ik heb het daarnet opgezocht op het internet.

De CD&V zit, na het wanbeleid van voorzitter Wouter Beke inmiddels in zwaar weer; correctie: de CD&V zit in heel zwaar weer. Dankzij de vele leugens, de niet gerealiseerde beloftes en de onbekwaamheid vam meester-leugenaar Beke verloor de partij niet minder dan één derde van haar zetels in het parlement. Van 18 naar 12 in amper 1.462 dagen! Weinigen kunnen het hem nadoen.

En zie, nu gaat Leterme, die even grote scheefzeikerd als koning Albert II, ons komen vertellen dat het de schuld is van de kiezers dat er geen regering kan worden gevormd. Die – d.d. 26 mei 2019 zich van hun taak kwijtende burgers om bolletjes in te kleuren – meestal doodgewone landgenoten krijgen nu van Yves Leterme het verwijt dat zij schuldig zijn aan het feit dat dit apenland niet geregeerd wordt!

Meneer Leterme die de ene buitenlandse topjob na de andere kreeg om toch maar niet in België te worden herinnerd aan de heisa rond zijn naast-het-bed-pissen, wordt weer teruggehaald want hij is de enige die er zou kunnen in slagen om bij de komende verkiezingen de achteruitgang van de CD&V een halt toe te roepen. Het zal niet het Huldenbergs ‘vake’, Koen Geens, zijn die de CD&V ook maar een enkele extra stem bezorgen zal. Geens, de natte dweil van ons federaal parlement, liegt bijna even sterk als zijn partijgenoot Beke.

Nee, meneer Leterme, met alle respect MAAR het is helemaal niet de schuld van de kiezers maar van premiers als u en Guy Verhofstadt dat ons land bijna 473.000.000.000 euro ofte 18.920. 000.000.000 BEF aan schulden bezit.

Het zijn daarnaast evenmin gewone kiezers tegen wie de koning zegt dat het nu toch wel tijd wordt om het land effectief te gaan . . . regeren!

Maar ja, dat is typisch politici die verkiezingen verliezen: zij vergeten erg makkelijk dat hun partij de schulden opstapelde . . .  jaar na jaar!

Maar goed, u heeft de CD&V-kiezers gezegd dat het hun fout is dat er geen nieuwe regering is. Hopelijk herinneren ze zich uw woorden als ze over hooguit zeven maanden opnieuw moeten gaan kiezen. Even hopelijk herinneren ze zich de Arco- die bijna twaalf jaar na datum nog steeds als resultaat kent dat 800.000 mensen werden bedrogen door jullie zuil. Hopelijk zijn ze niet vergeten dat CD&V-minister Jo Van Deurzen 400.000 euro kreeg om op zijn zestigste een nieuwe job te zoeken. Hoeveel van dat enorme bedrag van zestien miljoen Bef is er naar uw partij gevloeid? Vertel dat eens aan de veel te brave burgers, meneer Leterme.

 

 

IN MEMORIAM

Elke lezer weet dat ik het ontzettend opneem voor de beschermers van onze veiligheid, de politie. En dat zal voor de rest van mijn klereleven wel steeds zo blijven.

Ik wil niet beweren dat er ook binnen die begroepsgroep geen kaf huist. Dat vind je bij ieder beroep.

Of men de professionele politiehonden een keizerlijke begrafenis dient te geven, daar heb ik anderzijds wel een mening over die niet eensluidend is als deze van de eigenaars van Drago en Blue uit het politiekorps te Damme of van Flynn uit Middelkerke.

Er zijn mensen die eenzaam en alleen sterven, en worden begraven zonder dat er ook maar iemand bij aanwezig is. En heu, met al mijn respect voor jullie agenten en jullie viervoeters die worden ingezet om de misdaad te bestrijden maar voor mij is die burger die (soms) al zes maanden dood lag in zijn kamertje toch belangrijker dan eender welke viervoeter.

 

GEORGES-LOUIS BOUCHEZ . . .

. . . heeft het uiteindelijk ook begrepen. Onze politici doen niks.Laat me hem gewoon citeren: “Praten, praten, praten. Maar er verandert niks!”

Tja, meneer Bouchez, wilt u mij eens herinneren wat u heeft veranderd tijdens de periode dat u de opdracht van koning Filip heeft aanvaard?

En inderdaad, ook het leegroven van onze kassen door politici zal niet veranderen. Laat staan dat die 150 verkozenen des volks al één maand hun bijna zevenduizend euro netto spontaan weigerden.

Helpt u mij heel effe, meneer bouchez. U bent toch ook volksvertegenwoordiger, nietwaar? Wat doet u anders dan . . . Praten, praten, praten?

 

 

UIT JE DOPPEN KIJKEN ! ! !

 

Mijn vaste lezers kennen de grootte van mijn pensioen, zijnde 898,48 euro per maand. Ik ben nu eenmaal geen Syriër die hierheen kwam na betaling van pakweg 15.000 $ en – eens hier gekomen – vaststelde dat hij geen dollarcent, laat staan een eurcent, meer bezit. Maar geen nood, dankzij de drie traditionele partijen CD&V, Open VLD en SP.A krijgt hij binnen de drie maanden gratis woonst, gratis bus, tram en trein, gratis medische verzorging en medicatie . Daar bovenop krijgt hij nog eens 1.280 euro per maand.

Je zou voor minder 14.000 euro investeren, nietwaar!?

Met mijn 898,48 euro per maand – en zonder datgene gratis wat die Syrërs allemaal gratis krijgen – let ik jandorie erg goed op de kleintje. Minstens drie uur per week zoek ik de gratis reclamebladen Tips en De Streekkrant uit evenals de advertentiefolders die ook in mijn brievenbus worden gedeponeerd.

En ja, er zijn alleen al in Oostene nog duizenden in mijn geval. Autochtonen die slechter behandeld worden door de eigen Staat dan de allochtonen die hier nooit hebben bijgedragen tot onze sociale kassen, laat staan dat ze ooit éém euro belasting zouden hebben betaald!

En ja, ik verwelkom – puur om financiële redenen – de komst van nieuwe supermarkten zoals Jumbo en Albert Heyn. Edoch, waarde lezeressen en even achtingsvolle lezers, je moet echt heel goed uit je doppen kijken. Laat het mij jullie bewijzen aan de hand van een paar voorbeelden.

In de folder van AH (Albert Heyn) stond in de week van 3 tot en met 9 februari 2020 op pagina 9 onderaan een – op het eerste zicht – reuzeaanbieding: 28 Fish Sticks van de wereldbekende CAPTAIN IGLO voor de prijs van 5.49 euro. Geef toe, voor de consument die zoiets ziet, lijkt dit een fantastische aanbieding.

Evenwel, in de folder van de Carrefour Market, geldig van 12 tot en met 17 februari 2020 staat diezelfde Captain Iglo met zijn fish sticks bovenaan pagina 19. Niet in een verpakking van 28 stuks maar in twee verpakkingen van elk tien stuks. En Carrefour Market vraagt dar 3,39 euro voor.

Nu kan ik – mijns inziens – nog steeds goed hoofdrekenen. Carrefour vraagt per fish stick dus 0,1695 euro terwijl AH per fish stick 0,196 euro verrekent aan haar kassa. Dat is per fish stick slechts een verschil van 0,0265 euro ofte 1,1 oude Belgische frank. Vermenigvuldigt met 28 is dat wel 30,8 Belgische frank ofte 77 eurocent.

Ik weet het, sommgen zullen me nu weer een ouwe mierenneuker vinden maar laat me stellen dat je bijna drie verpakkingen moeten gedrukt en gevuld worden bij Carrefour Market en amper één bij AH.

Nu ik toch bij de supermarktenafdeling van deze site zit: de folder van Auchan is serieus uitgedund.

Waar ik het overigens ten zeerste van op mijn heupen krijg dat zijn die afbeeldingen van producten waarbij staat hoeveel % korting je die bepaalde week krijgt maar waar helemaal niet bijstaat wat de te betalen prijs is! Dat is overigens een ziekte die deze winkelketens ook toepassen bij de 1 ­1- AANBIEDINGEN. Eén kopen en je krijgt dan een volgende gratis.

Op zich zijn al die folders er feitelijk alleen maar om ons – zijnde de consument – naar één van hun voedingssupermarkten te lokken. Die marketingdirecteurs hopen dan vooral dat je in je karretje ook producten meeneemt die niet in de aanbieding staan.

Het fortuin dat – alleen reeds in ons politiek apenland – wordt uitgegeven aan de opmaak, het drukken en het verspreiden van die miljarden folders, flyers en gratis wekelijkse advertentiebladen per jaar kost dan ook miljarden euro’s. Ik heb het dan nog niet eens over de andere reclameuitgaven van winkelketens.

Anno 2020, waarin Marc Zuckerberg al lang de overwinnaar is geworden op het vlak van advertentie-inkomsten, zouden wereldwijd miljarden bomen kunnen worden gered door een betere benadering middels het internet. Wij, de seniors die het internet feitelijk onvoldoende gebruiken omdat we het nooit echt leerden, beginnen te snappen dat we de nuttige toepassingen links laten liggen. Alvast ik heb ook die boot gemist. Heel misschien organiseert een of andere voedingssupermarkt eens regionale mini-cursussen om seniors te leren wat Apps zijn en hoe die dienen te worden gebruikt.

Tot slot van mijn – grijns – consumentenpraatje, iets over toastbrood. Gegarandeerd verorber ik drie dagen per week twee croque monsieurs. Vroeger kocht ik alle benodigde ingrediënten daarvoor in ‘den Aldi’ maar ik ben gestopt met ook dat toastbrood nog langer bij Aldi te kopen. In een pak toastbrood van ‘den Aldi’ zitten drie sneden brood minder dan in het pak van den Okay in De Panne: 21 sneden dus t.o.v. 24 sneden. Dat is dus 12,5 % minder en dat voor dezelfde prijs zijnde 0,79 europer pak toastbrood!

Daarenboven kruimelt het Aldi.toastbrood nogal heftig.

Het gewicht zal ongetwijfeld wel hetzelfde zijn maar ik heb niks aan sneden toastbrood die 14 % dikker zijn dan die sneden van Okay.

Mijn schouderham en sneedjes jonge kaas blijf ik echter in ‘den Aldi’ kopen. Wisten jullie overigens dat één croque minder dan 13 eurocent kost? Smakelijk . . .

En ja, vrijdag zijn er terug die enige echte Neuzekes van Geldhof (in Eeklo) te koop in den Aldi, dus ook in die van Oostende.

 

HET WORDT PLAY OFF 2

 

Vrijdagvond zag ik – uiteraard – de match AA GENT versus Anderlecht. En eerlijk, ze speelden niiet slecht, die pagadders van Marc Coucke. Dat ze anderzijds de half – van puur talent en inzet … voetballers – ontmantelde Buffaloo’s niet konden verslaan, wijst dan uiteraard op hun zwakte. En ja, den Franky (Vercauteren) kan ook geen omelet maken met een halve dooier.

Nog vijf matchen en Anderlecht start dan in Play Off 2. Ik vind het al fantastisch dat, sedert good old Frankie Vercauteren de rol van trainer overnam van onbekwame blaaskaak Kompany, Anderlecht niet langer het puur lijdend onderwerp is.


 

WAAR BLIJVEN DIE MILJOENEN?

Ik had het er vorige week reeds over. Ik ben blij dat KVO sportief gered is edoch, waar blijven die broodnodige vijf miljoen euro om KVO ook financieel te redden? Daar is nu al zolang sprake van edoch . . . er komt niks van over de Atlantische oceaan.

Vijf miljoen euro, dat moet toch te vinden zijn binnen onze eigen stad? Als vijfduizend mensen nu eens elk duizend euro voorschieten . . .

Ik zal heel wat minder naar de Lafayette  gaan (sorry cafémeubeltje) en geen ijsjes meer eten in ‘t Viooltje maar wil best de desbetreffende eerste zijn die duizend euro ophoest voor de redding van KVO.

 

VAN THILLO ONTVLUCHT DE SLECHTE TIJD

 

Christian Van Thillo, ik heb hem steeds een ongelooflijke creatieve zakenman gevonden. Daar doet ons veertigjaar durend geschil niks van af.

Van Thillo lijkt er nu van onder te trekken. Hij ‘schenkt’ zijn Ceo-schap aan jonkie Eric Roddenhof. Nou, beste Eric, jij liever dan ik. Die deal van 500.000.000 euro om Sanoma te kopen, is alles behalve reeds verteerd. Er kwamen veel minder digitale abonnees dan verwacht. Minder dan de helft van de televisiekijkers kijken nog live waardoor jullie reclameinkomsten steeds verder zakken. Zo te zien zal u uw handen vol hebben, meneer Roddenhof. En dan heb ik het nog niet eens over de Vlaamse Netflix, iets waar ik helemaal niet in geloof.

Maar u erft ook nog het lijk genaamd roger henderick, de bezieler van deze site. Meer daarover later.

De uitvlucht van Van Thillo wordt overigens door zowat elkeen lachwekkend afgedaan. Eén van zijn dichtere relaties zei “Wie de reden van zijn ontslag als CEO gelooft, is een goedgelovig man. Christian heeft dertig jaar lang alles gedaan, inclusief de grote projecten”.

Tja . . . 


MIJMERINGEN . . .     van maandag 03 Februari 2020     

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken. 


VOOREERST & VOOR ALLES 

zeg ik . . . 671 maal dank

Mijn dank aan de trouwe lezers die – ondanks deze site volle vier weken uit de ether viel – reeds terug kwamen of aan het komen zijn. Zoals (zie verder) een lezer me deze week zei “Roger, je bent nog de enige die de waarheid durft te publiceren. Al de rest is ergens politiek gebonden”.

Zulke reacties maar vooral het feit dat jullie er terug zijn . . . ik heb (echt waar) maar een heel klein hartje en het doet deugd vast te mogen stellen dat ik deze week reeds terug 671 lezers tellen mocht. Mijn vriend op Tenerife (nog eens bedankt voor de nieuwe laptop, ik kan er prima mee werken) maar ook vele andere mensen gaven me de raad er niet meer aan te beginnen want de lezers zouden massaal afhaken. Niet dus! 

 

Net zoals het voor mij een onbegrijpelijk iets is dat - twee dagen vóór tot drie dagen na eender welke schoolvakantie – mijn lezersaantal drastisch terug valt, is het voor vele politici, medialui en magistraten ongelooflijk dat zoveel mensen deze site blijven volgen. Een gewone Oostendse middenstander zei me desbetreffend “Meneer Henderick, het volk is de leugens beu van politici en journalisten. Beide houden de massa dom! U bent nog de enige die durft te stellen waar het werkelijk over gaat. Dat u soms van de hak op de tak springt, neem ik er maar bij”.

 

Ik zal steeds de waarheid blijven schrijven ook al dien ik daarvoor namen en functies van hooggeplaatste - raadsheren bij het Hof van Cassatie zijn geen beginnende substituten in politiezaken, geloof me vrij - magistraten te publiceren. Ik leef nog steeds in België waar de waarheid mag geschreven en gezegd worden. Deze week spraken me minstens 25 lezers aan die ongeveer - “Roger man, nu ga je toch wel heel ver, hoor” of “Maandag begaf jij je toch wel op erg glad ijs bij het publiceren van de namen van die raadsheren” of “Straks schieten ze jou af” - allemaal hetzelfde uitten.

 

Als men mij verdenkt leugens te schrijven, dien dan maar klacht in bij de bevoegde diensten. Edoch, bezin voor je begint! Toen mijn boek verscheen over Fortis, wilden de twee ein vermelde criminele magistraten mij een proces aandoen. Gelukkig was er iemand die hen zei daar maar niet aan te beginnen want er stond enkel de waarheid in dat boek, met name dat substituut De Bruyne een valse klacht had toegevoegd en dat anderzijds rechter Lievens de klacht van de klagende partij had vervalst. Tja . . .

 

Wat nu betreft die affaire van die vijf stukkenvervalsende raadsheren bij Cassatie: ik ben daar ten zeerste gerust in.

 

Ik zou veel liever publiceren dat het Hof van Cassatie mij op het juiste adres (op Tenerife) had uitgenodigd. In het dossier staat dat ze dat nieuwe adres al kenden van eind augustus 2014 en dat ze mij zouden uitnodigen om te verschijnen voor hun Hof. Als men echter iemand uitnodigt naar een adres waarvan die raadsheren verdomd goed weten dat hij daar al dik veertien maanden niet meer woont . . . tja, dan kan je niet verwachten dat die persoon aanwezig zal zijn.

 

Dat vijf raadsheren bij dat Cassatiehof, evenals griffier Frank Adriaenssen, niet hebben bemerkt dat ik op een verkeerd adres werd aangeschreven, lijkt me straffe kost. In tegenstelling met ondergetekende - die hooguit een getuigschrift kan voorleggen van lager middelbaar - heeft elk van hen minstens een diploma van hoger middelbaar. Vijf van die zes zouden zelfs succesvol de studies Rechten moeten hebben afgesloten. Pas echt super straf wordt het als die alle zes dus wel hebben gelezen dat ik werd uitgenodigd op een verkeerd adres – op deze hele Aarde is dergelijk mirakel enkel mogelijk binnen onze Vlaamse magistratuur! – maar geen van die vijf, noch de griffier opmerkte dat het Arrest een ander adres toebedeeld werd. Dat Koen Geens, die sukkel die nu een regering tracht te vormen, toeliet dat de boete werd geïnd, is een menselijk wezen onwaardig en pure diefstal. Als zo iemand echt premier wordt dan mogen ze . . . wat volgt is niet  voor publicatie vatbaar!

Of mag men toch schrijven dat Koen Geens een serieuze schop tussen zijn benen verdient?


Ik weet dat na WO II elkeen die kon lezen, schrijven, Frans kon spreken en tot tien kon tellen maar feitelijk te dom was om te helpen donderen geen advocaat werd maar zomaar magistraat kon worden. Anno 21 ste eeuw gooit men echter heel wat minder met diploma’s rechten. Gelukkig maar.

 

Dat onze majesteit eindelijk publiekelijk bekend maakte wat hij al acht maanden terug feitelijk wou doen, streelt misschien zijn aaibaarheidsgevoel edoch, koning Filip van Saksen-Coburg, u heeft er vorige week weliswaar een zusje bij gekregen maar het aanstellen van de grootste hypocriete leugenaar binnen onze twee laatste regeringen (Charelke Michel I en II) als laatste verkwister van uw, en onze tijd, , daar heeft u pas de deur geopend naar het onafhankelijk Vlaanderen. Als Koen Geens ook nog eerste minister wordt dan vrees ik dat de poppen aan het dansen zullen gaan, dat de Vlamingen terug op straat zullen komen. Twee eeuwen hypocriet katholicisme was genoeg. U heeft, Sire, door die aanstelling tevens alweer een politicus van een verliezende partij de fakkel doorgegeven die door al die andere losers het licht niet deed aanslaan.

 

Hopelijk blijft de Antwerpse burgemeester, tevens voorzitter van de N-VA, zijn been verder stijf houden. Meneer De Wever, lees heel misschien toch nog maar eens mijn gedachtegang van 27 mei 2019. Uw partij kan, samen met die van Tom Van Grieken perfect een regering vormen waar het predicaat volwaardig mag aan gegeven worden.

 

Dat Filip nu ook mijn redenering overnam en de hoogwaardigheidsbekleders vorige week het (mijn?) advies gaf om de onderlinge eisen te vergeten en – in het belang van het land dat inmiddels meer en meer uiteen brokkelt – begint te denken een regering te vormen die regeert, is mooi. Heel misschien mogen zijn (grijns, waarde?) landgenoten de dag beleven dat hij, zoals zijn oom Boudewijn, eens met de schoen figuurlijk op tafel slaat zodat die 150 verdomde lamstralen van volksvertegenwoordigers in gang schieten. Neem hen hun bijna zevenduizend euro nettowedde af want ik vermoed dat uw koninklijk personeel ook niet wordt betaald als ze te lui zijn om te komen werken.

 

Soit, ik wijk weer eens af. Sorry.

671 maal dank, echt waar.


UITSPRAAK VAN HET JAAR OF . . .DE EEUW?

 

“Zonder dure advocaten win ik nooit!”

 

Het is verre van mijn vriend, maar ik zit nu eenmaal zo ineen dat ik iemand steeds zal waarderen als hij – zelfs al is het mijn ergste vijand zoals de uitgeversfamilie Van Thillo al bijna veertig jaar daadwerkelijk is – iets positiefs zegt of doet.

 

Karel De Gucht, echt stinkend rijk en getrouwd met een magistrate die onlangs begon te genieten van haar rust, gaf – en dat verwonderde mij echt – publiekelijk toe wat Karel Van Hoorebeeke in september 2002 op pagina twee van HET NIEUWSBLAD/DE GENTENAAR uitte: "Zonder peperdure advocaten kan je in dit apenland geen proces winnen". En al zeker niet tegen de Staat, de BBI of tegen de mediagroep van DPG.

 

Karel heeft toen openlijk partij gekozen voor mij en mijn dossier. Men heeft hem dat niet in dank afgenomen. Integendeel, men las hem zodanig de levieten dat Karel me plots – zonder de minste reden – links liet vallen. Waarna ze hem, als troostprijs en nadat de rust was weergekeerd, zes jaar jater benoemden tot ereconsul van Wit-Rusland met als ressortgebied het Vlaams Gewest.


RONNY, LAATSTE GRAAF VAN VLAANDEREN


Twee jaar terug leerde ik Ronny kennen. De ietwat bizarre kroegbaas die elke donderdag niks aanrekent voor zijn consumpties en die sinds dit jaar ook nog 'goeie dag', 'alstublieft'  en 'dank u' de andere dagen even gratis erbij levert.


Ik heb het best voor de ietwat bizarre figuren. Meestal hebben die tenminste een eigen mening die zij ook nog durven openbaren. 


Zo heeft de man een fantastische visie op onze voetbalbond. Hij stelt zich de vraag waarom onze voetbalfederatie niet dezelfde werkwijze hanteert als in Engeland, met name een totale scheiding tussen enerzijds de voetbalbond en de scheidsrechtersfederatie. 

Zowaar een goed idee, zou ik zeggen. Helaas vrees ik dat dit hier nooit zal komen. Als binnen de voetbalbond een procureur-generaal van onze justitie zetelt, tja . . .


Oh ja, Ronny opent de deuren van zijn graafschap in de Duinenstraat 51 te Raversijde elke dag om 13 uur. Komende zondagmiddag zal ik er wel weer zijn om voetbal te volgen op televisie.


MISTER TALL AND MISTER SMALL

 

Het was alweer een aantal maanden geleden dat ik over hen schreef n.a.v. hun fantastisch optreden als dj in mijn favoriet danscafé in de Oostendse Langestraat. Edoch zie, vrijdag 31 januari 2020 waren ze alweer te gast in Lafayette.

Ik kan er een hele nacht naar luisteren, genietende van een donkere Leffe. Of waren het er vrijdag meer dan één? 

Hoe dat duo er telkenmale in slaagt om de voeten van de aanwezigen te doen bewegen op de maten van de muziek . . . dat is gewoon uniek. Jammer dat het alweer drie maanden zal duren vooraleer ze nog eens te gast zijn in Lafayette. Misschien dat Bart hen tweemaal per trimester laat komen. Wat denk je zelf, Bart? Zoveel vragen die mannen nu ook niet en dan moeten ze nog van Lokeren komen.

Als je dan het geluk hebt om plots twee vijftigers naast jou te zien post vatten die – zoals Machteld en Pieter uit Aarlen – evenzeer genoten van mister Tall and mister Small, tja dan gaat er al een donkere Leffe vlotter naar binnen. Hoe dan ook, mijn budget nachtleven in de maand februari is op maar gelukkig telt februari slechts 28 dagen. Oh neen, dit jaar is er één dag extra.

 

OOSTENDE ZINGT

Zowat elke gemeente of stad die zichzelf respecteert, kent wel een avond of middag waarop honderden mensen samen komen en . . . gewoon meezingen. Ook de stad Oostende kent zulk een feest en dat had gisteren plaats in het casino van de koningin der badsteden. Duizend aanwezigen, da's niet echt slecht te noemen!

Mooi initiatief dat vooraf gegaan werd aan door andere activiteiten waar – volgens meerdere lezers van deze site maar ook volgens andere mensen – te weinig reclame werd voor gemaakt.

Tja, ik heb het al meermaals geschreven dat de stad Oostende niet alleen een ombudsman of een bekwaam loodgieter nodig heeft maar evenzeer iemamd die serieus kaas heeft gegeten van evenementen en marketing.

Wat betreft de vermelding van ‘loodgieter’: de lavabo van het herentoilet in de hoofdbiblioteek is alweer BUITEN GEBRUIK. Kan dit nu echt dat er geen enkele loodgieter kan worden gevonden die dat eens goed en definitief kan herstellen?

 

   

NEEN, BESTE STEF, DPG DOET DAT NIET . . .

. . . en Christian Van Thillo al helemaal niet!

 

Dient het slachtoffer van een criminele uitgeversfamilie – voor alle duidelijkheid, beste Stef Wauters, ik heb het hier over mezelf – na veertig jaar na te denken over zelfmoord omdat hij (in het andere geval) vreest een bloedige wraak te nemen op de eigenaars van DPG die – gelooft u mij vrij, briljante nieuwslezer - helemaal geen fouten rechtzetten. Tenminste niet spontaan. Of dien ik u een paar voorbeelden op te noemen?  

 

Ik heb Stef Wauters steeds een fantastisch nieuwslezer gevonden en dat is niet verminderd. Edoch . . . hij werkt helemaal niet voor een bedrijf dat haar fouten rechtzet zoals Stef orakelde zaterdag in Het Laatste Nieuws. Integendeel!

 

De familie Van Thillo betitelde mij d.d. 23 april 1980 in haar dagblad Het Laatste Nieuws vóór enig vonnis als afperser, zowel op de cover als op de bovenste helft van pagina drie! Zoon Christian en zijn zeven ja-knikkende slaafjes binnen DPG weigeren, net als vader Ludo en crimineel Carlo Gepts, al sinds 3 februari 1981 mijn vrijspraak ten gronde te publiceren!!!

Ik zal u ook in de toekomst een fantastische nieuwsbrenger vinden edoch, geachte heer Wauters, stop ermee de kont te likken van de acht bestuurders van die persgroep DPG.

DPG is helemaal niet het bedrijf In het hoofd.In het hart! Voor zoiets dienen de eigenaars, en alvast de leden van de raad van bestuur (zijnde de heren Christian en Emmanuel Van Thillo, Léon Seynaeve, Eric Verbeeck, Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Ludwig Criel en Christophe Convent) een hart te bezitten . . .


Maar beste - en nog steeds ten zeerste gewaardeerde nieuwslezer - ik begrijp ten volle dat de een na de andere medewerker van DPG om de haverklap in de eigen media moet vertellen hoe goed het daar werken is, hoe eerlijk de top van dat bedrijf is!


 

 

LEZERSREACTIE

 

Ik heb nogal wat lezers die me, steeds meer en meer, aanspreken irl. Uiteraard vind ik dat tof; laat me daar niet schijnheilig over doen.

 

Een advocaat bij de Gentse balie, die mij al dik een kwarteeuw kent, sprak me aan donderdag toen ik in Gent moest zijn. Als men in de buurt van justitiepaleizen loopt dan is de kans nu eenmaal groot dat je er een magistraat of advocaat tegen het lijf loopt.

 

“Roger, blij u nog eens te zien. Ik volg uw site nog steeds. Zullen we een pint gaan drinken?”. Daar zei ik dus niet neen tegen.

 

“Je gaat wel tot het uiterste hoor. Neem nu je tekst van deze week over die vijf raadsheren van het Hof van Cassatie. Die zullen eens goed geslikt hebben. Ik ken die zaak want je sprak er mij elf jaar geleden reeds over en uiteraard is het juist wat u in het gedrukt ’t Stropken publiceerde maar er nu ook nog een boek over uitgeven met die titel! Gedurfd is het sowieso”.

 

Tja, meester, u kent mij hé. Stoutgebekt maar zoiets doe ik enkel als het de waarheid is. Ben nog niet gek hoor.

NIEMAND LEEST MIJ !!!

 

Als ik sommige criticasters lees, dan zou niemand mij lezen. Maar hoe verklaart men dan dat ik publiceerde dat de N-VA Oostende de hoeveelheid voedsel - die in de tien dienstencentra werd geserveerd als middagmaal - terug normaliseerde kort nadat ik er hier uitvoerig mijn beklag over maakte? Was maar een vraag hoor . . .

 

KVO GERED

Mijn tweede favoriete voetbalploeg speelt zowat rechtover mijn deur. En ja, ik ben blij dat de spelers de ploeg gered hebben van de zestiende– en dus degradatieplaats.

Men hoeft mij nu geen pessimist te vinden edoch m.i. wordt het tijd dat die gelden van over de Atlantische Oceaan in Oostende aankomen. Zonder dat geld degradeert KVO sowieso tenzij de voorzitter nog een andere financierder in zijn toverjas heeft zitten. 


 

UNIEK ENDE PRACHTIG ARTIKEL VAN JAN SEGERS

 

Het is – ondanks hij voor de krant schrijft die mijn leven (bijna) veertig jaar terug compleet heeft vernietigd – nog steeds mijn favoriete en meest gewaardeerde columnist in Vlaanderen. En neen, dit heeft niemendal te maken met het feit dat hij, net als die andere topcolumnist van hetzelfde Het Laatste Nieuws Hugo Camps, op woensdag 8 maart 2017, een schitterend artikel publiceerde over het aanbieden van excuses, zelfs na bijna dertug jaar en hoe goed het doet aan het hart van zowel de krijger als de gever van dergelijke excuses. 

Heren Christian en Emmanuel Van Thillo, Christophe Convent, Léon Seynaeve, Eric Verbeeck, Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Ludwig Criel, ik wil dat goed gevoel echt ervaren. Ik wil het niet alleen, ik moet het ervaren omdat in het andere geval ik vrees dat ik inderdaad worden zal wat CVT wou in 2002, met name gek. Ik heb - op dat goed gevoel -  overigens meer recht dan Ria Van Landeghem. Op 23 april 2020 - dat is over precies 79 dagen - ben ik bereid knettergek te worden. Geef dit slachtoffer van jullie krant waar hij recht op heeft. Heel misschien krijgen jullie dan - net als ondergetekende - een goed gevoel. Heel vermoedelijk kunnen Stephan Keygnaert, Stef Wauters en vele anderen dan in de toekomst inderdaad terecht schrijven dat ze voor een bedrijf, en een CEO, werken die correct werkt.


 

Het artikel van Jan Segers – dat overigens terecht de cover kreeg – handelde dinsdag 28 januari 2020 over de uiteindelijke toegeving door voormalig koning Albert II dat Delphine inderdaad uit zijn zaad geschapen was.

 

Hoe dom zijn die leden van ons koningshuis wel niet om ook maar één enkele fractie van één seconde te kunnen denken dat de advocaten van Delphine dit wangedrocht nooit zouden winnen?

 

Dit ging niet over de Roze Balletten van drie decennia geleden, noch over een prinsenkind dat in itaië andersgeaard zou blijken te zijn. Neen, dit ging over iets dat middels de moderne opzoekingsmiddelen (D:N:A: genoemd) kon worden bewezen. En neen, er viel voor Albert II niet de minste eer te halen in deze affaire die veel te lang heeft geduurd. 

Was het nu echt zo moeilijk om 21 jaar terug te zeggen "Et alors!"? 

 

5.800.000.000 EURO AAN SCHULDEN

 

Dat is het bedrag dat ons Belgisch Telenet-bedrijf momenteel heeft open staan

 

Nu deden ze vorige maand een goede zaak want ze dienen 0,25% minder rente betalen op het grootste gedeelte van hun openstaande schuld. Waardoor Telenet een jaarlijkse lagere bedrijfskost heeft van 8,5 miljoen euro.

 

5,8 miljard euro, dat is toch nog steeds een bedrag gelijk aan 232.000.000.000 ofte 232 miljard oude BELGISCHE frankskes.

 

Dertig jaar terug had elkeen zich afgevraagd of dergelijke bedrijf niet failliet zou gaan. Op heden is blijkbaar alles mogelijk . . .

 

 

W.C.-PAPIER STELEN IN ’t VIOOLTJE

 

Dat mensen het moeilijker en moeilijker krijgen om financieel rond te komen dat is een axioma als een koe; dat hoeft niet meer te worden bewezen.

 

Nu hing er twee weken een A4-tje uit op elk van de vier toiletdeuren in het dienstencentrum ’t Viooltje waar ik vier keer per week eten ga. Dat ik daar nog eten ga, daarvoor diende ik -  grrr – een principe serieus overboord te gooien en dat komt uitsluitend door de Oostendse N-VA, meer bepaald schepen (en advocaat) Maxim Donck. Die mag het bij volgende gemeenteraadsverkiezing wel vergeten. Maar daar had ik hier al over dus, om niet in herhaling te vallen . . .

 

Nu wordt blijkbaar toiletpapier meegeschoept door bezoekers van dit centrum. Tja . . .

Een of andere grapjas schreef BRUKLEEN op één van die flyers. Die man mag leren BRUIKLEEN te schrijven. Hoe dan ook, blijkbaar is de dief gevonden want de blaadjes aan de toiletdeuren zijn verdwenen. 

 

Ik ben al blij dat ik de eerste drie weken van dit jaar niet in het land was anders had centrumverantwoordelijke Debbie Degrieck mij ongetwijfeld bovenaan haar lijstje van verdachten geplaatst. 


Hoe dan ook, ik blijf 't Viooltje het mooist gekuiste stadsgebouw  in Oostende vinden en ja, dat zal dan ook wel dank zij Debbie zijn. Desbetreffend mag men mevrouw Degrieck, en haar team,  eens een maand naar de hoofdbib zenden want daar vind je de smerigste toiletten van het hele land.


VANUIT DE KLOKKE IN ANTWERPEN . . .

. . . wens ik mijn lezeressen en lezers allen een aangename werkweek toe. De Klokke bevindt zich op minder dan 150 meter va n het nieuwe gebouw van De Persgroep waar vandaan sinds vandaag het VTM-nieuws wordt uitgezonden.


Tot volgende maandagMIJMERINGEN . . .     van maandag 27 Januari 2020     

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken. 

WAT EEN IMMENSE ONMENSELIJKHEID TOCH !

Voor de media is de dood van de migranten die deze maand in de ijskoude Noordzee aan hun einde kwamen een heus extratje, iets naast de gegarandeerde dagelijkse publicaties over Donald Trump of over die diverse onnozele onbekwame, maar vooral onwillige, volksvertegenwoordigers die door Flupke op pad werden gezonden om een regering te vormen. Gisteren was het precies acht maanden geleden dat het volk die bende poenpakkende luiaards (net geen) zevenduizend euro netto per maand garandeerden en tot op heden is het resultaat NOPPES, NADA, NIKS en andere NOUGATBOLLEN.

 

Iedere burger noemt zoiets diefstal! Ik denk er ernstig over na om klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen tegen die federale volksvertegenwoordigers. Zal me deze week eens informeren hoeveel mij dit kosten zal maar als er een lezer is die zich geroepen voelt een deel van die kosten mee te betalen dan is elk bedrag van harte welkom op rekening 6703 9733 5656 0801 5 van Roger Henderick, Troonstraat 213 bus 0001 te 8400 Oostende. Ik garandeer elke ondersteuner dat het geld enkel daarvoor wordt gebruikt. Vermeldt aub uw mailadres bij de overschrijving.

 

Over die drama’s in de Noord- en Middellandse Zee dient te worden geschreven en dat ingetikte wordt dan ook – terecht - gepubliceerd. Waarmee ik geenszins stel dat die vluchtelingen blijvend moeten komen. Dat is echter een andere problematiek waarbij duidelijk is gebleken dat het instituut Europa het niet opgelost krijgt. Maar ja, wat is dat instituut anders dan 675 poenpakkende politici? Ze slagen er nog niet eens te bepalen welke brandstof in Europa feitelijk het goedkoopste of het duurste moet zijn!!! En dan zwijg ik over talloze andere zaken die niet opgelost raakten.

 

Nog veel uitgebreider wordt dit jammerlijk overlijden van wat toch, hoe dan ook, onze medemensen zijn als een of andere zwakke van geest op social sites volop die overlijdens begint te bejubelen. Zelfs senior witer Joël De Ceulaer vond het nodig om zaterdag 25 januari 2020 meer dan een halve pagina van De Morgen aan zulke zeikerd te besteden. Wat ik niet snap aan opiniebrengers en andere columnisten is dat zij niet (willen?) begrijpen dat zulke onmensen zowat een orgasme krijgen telkens ze iets lezen over hun wangedrag. Ik heb meneer De Ceulaer nooit ontmoet maar ik lees hem bijna elke zaterdag en regelmatig schrijft hij raak. Goed schrijft hij sowieso elke week. Maar zo’n gek een orgasme bezorgen . . . nou, dat hoeft dan ook niet voor mij.

 

Dienen jullie, geachte columnisten en andere opiniepublicisten nu echt iedere keer opnieuw zoveel extra aandacht te besteden aan zulk crapuul?

 

Zei ik het reeds dat de krantengroep van Christian Van Thillo wel volop ruimte biedt aan dergelijke (sorry voor volgend woord) klootzakken maar evenzeer aan moordenaars die hun vader om het leven hielpen en dan achttien jaar later een hele week lang twee bladzijden kregen in Het Laatste Nieuws.

 

Dat ook Conner Rousseau zich in het debat moeide, daar schrok ik van. De man had in zijn korte leven als voorzitter van een politieke partij al wat zever geuit maar wat hij nu vertelde sloeg alles. Ik heb mij dus vergist toen ik stelde dat men moeilijk een slechtere partijvoorzitter kon krijgen dan John Combez. Sorry John.

 


Dagvers 

Onderstaand dagvers past perfect op bovenstaand item. Het is – zoals steeds – van de hand van moderne rederijker STIJN DE PAEPE.

 

Uit de digitale loopgraven

 

Merk hoe vlot men achter de schermen

en in onbedekte termen

verre, vreemde medemensen

zonder schroom weet te verwensen.

 

Onbespied en onverschrokken

maakt men gul en gretig brokken.

Wat men zwijgt in ’t echte leven

Lekker van zich afgeschreven.

 

 

 

KOOPT DE PERSGROEP ECHT ROULARTA?

 

Niemand durfde er aan te denken, laat staan het te publiceren EDOCH wat ik reeds een tijdje (pakweg anderhalf jaar) in mijn gedachtegang had, zal ik nu effectief publiceren.

 

Laat mij vooraf herhalen dat in Vlaanderen (ergo in dit hele apenland) er drie grote mediagroepen zijn. Enerzijds de krantenuitgevers Thomas Leysen en Christian Van Thillo en anderzijds de mediagroep genaamd Roularta.

 

De familie De Nolf (en dat is best een uitgebreide groep) koopt al een tiijdje aandelen van het eigen bedrijf op. Bedoeling is dat de familie – eens ze alle aandelen bezitten – het bedrijf zal verkopen aan een externe groep.

 

De gepubliceerde artikelen van mijn site zijn nu al negentien maanden correct gebleken. Dat daar soms bronnen van heel dicht bij de top van een bepaald bedrijf bij zitten, is niet uit te sluiten. Den Roger heeft, door de laatste vier decennia heen, contacten kunnen leggen die geen enkele journalist weet te leggen. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat mijn Staat en de familie Van Thillo mijn hele leven hebben veranderd in een heuse hel. Zelfs binnen de bestuursraad van NV DE PERSGROEP heb ik mijn contact.

 

Dat Van Thillo de groep Roularta kan (maar vooral wil) kopen, is niet eens zo onlogisch. Het is in se een gezonde groep en er zijn niet echt directe erfgenamen die interesse hebben om de zaak verder te zetten. En echt met getrokken messen stonden beide partijen niet overeen toen er aandelen en tijdschriften allerlei werden gewisseld pakweg anderhalf jaar terug.

 

NV De Pergroep zou door deze nieuwe acquisitie de volledige Nederlandstalige uitgeversmarkt in handen hebben ttz de dagbladen, de tijdschriften, de wekelijkse Zondag maar vooral de wekelijkse gratis reclamebladen. In de televisiewereld hebben ze slechts één heuse concurrent en dat is zeker de VRT niet.

 

 

 

CORONA . . . NIET LANGER ALLEEN EEN LEKKER BIERTJE

 

Journalisten allerlei, ze tikken maar teksten in zonder er zich van te vergewissen of hun te publiceren verslag/artikel wel  enigszins klopt met de werkelijkheid. Dat – nota bene amper twee dagen later – onze Vlaamse media net het omgekeerde dienen te publiceren van wat donderdag 23 januari ll. van hun hand stond te lezen, is schering en inslag!

 

Die donderdag las ik in de Vlaamse kranten dat het zo goed als uitgesloten was dat het Coronavirus tot bij ons zou raken. Dat vertelden de Vlaame expert-virologen tenminste. Tja . . . waarom lees ik dan zaterdag 25 januari in de Vlaamse kranten dat de eerste Europese Coronagevallen in Frankrijk werden gedecteerd? Diezelfde dag stond op het internet overigens te lezen dat ook in ons land die ellende is aangekomen.

 

No further question . . . We leven in een Vlaanderenland vol experten en specialisten die – steeds weer opnieuw – de hongerige gazettenschrijvers voorzien van ‘hun kennis’ die dan keer op keer een tijdje later dient te worden tegengesproken. Nu ja, niet enkel in de medische sector bezit Vlaanderen dergelijke onnozelaars. Zie maar verder deze week.

 

Virus 2019n-CoV ofte het Coronavirus. Ik volg het op.

 

 

NIET ECHT . . . GOE BEZIG !

 

Wouter Vermeersch, zonder daar echt een geldige reden voor te kunnen mededelen, ik heb die man nooit echt vertrouwd. En zie, hij bewees vorige week dat hij ook niet te betrouwen is. Wat zeg je anders over iemand die vervalsingen pleegt om zijn stellingen kracht bij te zetten.

 

Als Tom Van Grieken het gedoe van die man niet snel een halt toeroept dan vrees ik dat een hele hoop mensen zich zullen bedenken om opnieuw te stemmen voor het VB.

 

 

ER KOMT EINDELIJK DUIDELIJKHEID

 

Dankzij de krant De Morgen kreeg Vlaanderen eindelijk inzicht over de werkwijze van lul Paul Lembrechts. De man speelde niet alleen in de affaire Bart De Pauw voor zowel procureur, onderzoeksrechter als voor rechter.

 

Dat deed hij dus ook in andere dossiers zoals in dat van Peter Claes.

 

Als het allemaal klopt wat zaterdag op pagina 4 in de Morgen stond dan kan men Peter Claes enkel maar bewonderen. Een topman die een bepaalde dienst leidt binnen een bedrijf dient toch niet om de haverklap zijn vier collega’s en CEO Lembrechts op de hogte te brengen? Die dient resultaten op tafel te leggen en op basis daarvan dient men toplui te beoordelen. Als we die stelregel volgen dan had men Lembrechts al een paar jaaar geleden (zie mijn gedachtegangen van vorige week) zijn C4 dienen te geven.

 

Hoe dan ook een moedige maar vooral juiste beslissing van de jonge politicus bij CD&V genaamd Dalle. Geloof me vrij, een man waar we nog meer positieve berichten zullen kunnen over publiceren! 


 

 

EVENZEER DUIDELIJKHEID IN EUTHANASIEPROCES

 

In dat proces blijkt dat het voornamelijk de zienswijze van wetsdokter Deberdt Roger is die de twee artsen en een psychiater voor de rechtbank sleurde. Nu ja, de naam Deberdt - binnen de wereld van wetsdokters in dienst van onze magistratuut - kan moeilijk worden beschouwd als succesvol!

 

 

IN HET KADER VAN . . .

 

. . . de werkwijze van onze Vlaamse media kreeg ook Rudy Pevenage – de hofleverancier van doping in de wielerwereld deze week pagina’s reclame.

 

Wat ik raar vind is dat journalisten geen aandacht mogen besteden aan het onrecht aangedaan door Het Laatste Nieuws. Steevast zeggen die sukkels “Maar meneer, dat is al zolang geleden”. Als het echter gaat over criminelen dan mag het dubbel zo lang geleden zijn en wordt het toch gepubliceerd! Maar dat zal de Christian Van Thillo-macht zijn dus! Elkeen weet inmiddels dat elke paginavullende schrijver (en fotograaf) bij Van Thillo niet slecht wordt betaald maar daar staat wel tegenover dat die journalisten hun vrijheid hebben verkocht.

 

Soit, men kan niet alles hebben in het leven, nietwaar!? Een goed loon en een eigen vrije meningsuiting . . .

 

 

ALS ZELFS YVES DESMET IN ZIJN PEN KRUIPT

 

Het was heerlijk lezen, dat glansrijk opiniestuk van voormalig topjournalist en hoofdredacteur Yves Desmet. Ook de titel was schitterend:

 

Wat zitten ze hier eigenlijk te doen?

 

Ik vind dat Yves terug vaker zijn pen moet scherpen. Er zijn voldoende onderwerpen en al zeker als het gaat over onze oerdomme, corrupte of gewoon criminele magistraten.

 

Deze maal had Yves het over het euthanasieproces te Gent. Op de staande magistraten van het Gentse justitiepaleis na vraagt heel Vlaanderen zich hetzelfde af als Yves Desmet.

 

Zonder de minste concurrentie zijn de magistraten van het arrondissement Gent cum laude de koplopers als het aankomt op oerdomheid, corruptie en crimineel zijn. Maar dat lezen jullie wel in mijn boek met als titel:

 

De bewust gepleegde vervalsing door de heren

FILIP VAN VOLSEM,

ERWIN FRANCIS,

ALAIN BLOCH,

SIDNEY BERNEMAN,

& PETER HOET,

raadsheren bij ons Hof van Cassatie

 

Alvast vijftig advocaten willen reeds dat boek kopen en lezen. Ik moet dat eens dringend afwerken en op de markt brengen.

 

Wil iemand zo vriendelijk zijn mij eens mede te delen hoeveel deze euthanasie-miskleun van het Gentse Openbaar Ministerie weer zal kosten aan de gemeenschap? Gewoon een mail naar roger@stropken.be

 

Oh ja, hierboven genoemde raadsheren bij het Hof van Cassatie, vooraleer jullie ook een miskleun begaan en boos worden op mij: ik bracht dit dossier in de gedrukte versie van ’t Stropken in december 2018 en minstens één procureur-generaal las het. Ik werd sindsdien niet verontrust dus . . . begint u er ook maar niet aan.

 

Indien u dat wenst dat kan ik jullie alle vijf een exemplaar bezorgen. Gelieve het bedrag van 25 euro te storten op mijn rekening die u in het eerste item van deze week vinden kan. Ik zorg dan wel dat die vijf exemplaren worden afgeleverd bij jullie balie.

 

 

VELE KLEINTJES MAKEN . . .

 

. . . inderdaad al eens het verschil.

 

Neem nu dat hele gedoe rond de afschaffing van de 1 en de 2 eurocenten. Dat had men reeds in gedachten drie jaar terug. Begin 2017 bestond de euro amper zestien jaar!

 

Ik heb de laatste 26 dagen, zijnde de eerste 26 dagen van 2020, eens berekend wat ik kan verdienen gewoon door aandachtig te zijn als ik in de supermarkt of in andere winkels betaal.

 

Als ik 9,47 euro dien te betalen dan betaal ik niet met mijn bankkaart maar in contanten waardoor ik – door die stomme afronding die werd ingevoerd – slechts 9,45 euro dien te betalen.

 

Als ik daarentegen 9,48 euro dien te betalen dan betaal ik met mijn bankkaart omdat - in geval ik cash betalen zou – er de twee eurocent voor de afronding naar 9,50 euro dien bij te betalen,

 

Geloof me of niet maar op deze wijze bespaarde ik die eerste 26 dagen van 2020 1,43 euro! Nu zullen er ongetwijfeld lezers zijn die zeggen “Pft, wat is nu 1,43 euro?”.

 

Voor iemand zoals ondergetekende – die een `pensioentje krijgt van 898,48 euro per maand – maar evenzeer voor elke sterveling is dat op jaarbasis wel iets meer dan 20 euro want één jaar telt deze keer 366 dagen en dat is dus veertien maal 26 dagen die dan nog te vermeerderen zijn met twee dagen.

 

En 14 x 1,43 euro is inderdaad 20,02 euro. ’t Is maar dat jullie het ook weten, nietwaar!

 

 

FERNAND KEULENAER . . . BETWISTBARE TUSSENKOMST

 

Of je nu voor of tegen iemand bent, al dan niet in een van de meest ophefmakende assisenzaken die dit decennium zal kennen, wat er is geschied met advocaat Fernand Keulenaer zit serieus fout! 


 GERARD VAN NOTEN


Het is al lang geen geheim meer dat de heer GERARD VAN NOTEN mijn favoriete  schrijver is op facebook. Ik publiceer dan ook graag regelmatig zijn visie die telkenmale getuigt van objectiviteit en moed.


Vorige week had hij het over Freilich, het speciaal geval dat eigen visies wereldkundig maakt en nu ook in onze politieke wereld is verzeild geraakt.


Hier volgt integraal zijn desbetreffende tekst:

Het antisemitisme vergelijken met het pure racisme is weer eens een amalgaam maken dat vergelijkingswijze géén stand kan houden. Het eerste spruit voort uit het duivels nazisme en is meer specifiek gericht op één volksgroep (ik spreek dus niet van ethniciteit!). Het tweede is een niet nader gedifinieerd begrip dat misbruikt wordt om alle identitaire gevoelens de grond in te boren, te bestraffen en de algemene pococratische regel van het economie-reddende massa-immigratie concept, "manu militari" te doen aanvaarden.


Het eerste is weliswaar onaanvaardbaar, waarin ik Freilich kan bijtreden, maar ik kan mij zeker (en met mij miljoenen Europeanen) niet vereenzelvigen met zijn versimpelder uitspraak waardoor hij feitelijk aantoont dat hij op contradictorische wijze de massa-immigratie steunt en alle kritiek hierop hekelt. Hij pleit er zelfs voor om nog meer mondsnoerend materiaal in voege te stellen qua Stafrechterlijke vervolging om het recht op vrije meningsuiting en het identitaire in te perken en zelfs te verbieden. Hierin pleegt hij een directe aanval op het "volkenrecht" en het recht op "zelfbeschikking". Zijn uitspraken zijn inderdaad contradictorisch, gezien hij het Jodendom symphatie toedraagt, maar anderzijds dezelfde symphatie EIST voor diegenen die de Joden naar het leven staan.


Kan het zijn dat Freilich, in zijn uitspraken niet beter weet? Ik heb zo mijn twijfels! Op dat niveau van capaciteit hebben wij hier niet te maken met een "simpele", maar met een doordachte politieker die, volgens mij, de zuil van het geïnfiltreerde N-VA belichaamt. Met eenvoudige uitspraken, inspelend op het buikgevoel van de volgzame massa gehersenspoelde imaginaire "übermenschen" -die meestal zelf nooit aan der lijve enige last hebben ondervonden- en gegadigden voor wie de economische impact van de geldzuigende immigratiepolitiek van minder belang is, wegens grote financiële autonomie, wint hij zijn plaats in de lijst der "zogenaamde" gematigden en onderwijl ondermijnt hij het Vlaams-Nationalisme, nochtans het "leitmotiv" van zijn partij.


Welk gevoel boezemt die vent mij in? "Wantrouwen" want hij is een flagrant voorbeeld van de "vijfde colonne" die er op toeziet dat de identitaire partijen op zijn minst "verwateren" en afstevenen op een "lichtjes" rechts getinte "eenheidssoep", stapsgewijze overhellend naar de linkse "eenheidsworst" en dit tot volledige assimilatie.


Gevaarlijk ventje en verre van een "dommerik" !!! 


 

CASH FOR CARS

 

Voor wie er nog enigszins mocht aan twijfelen . . . het zoveelste idee van een regering dat crashte is een feit. De idee was dat het gebruik van bedrijfswagens diende te worden ontraad. Daartoe kregen gebruikers van dergelijke bedrijfswagens de kans geld te cashen als ze stopte met een bedrijfswagen te gebruiken.

 

Op meer dan 645.000 gebruikers maakten amper 645 mensen gebruik van het aangebodene!

 

Het Grondwettelijk Hof heeft die hele Godsganse cash for cars-ramp nu naar het stervensbed verwezen. Oef, gelukkig maar.

 

Ofte het zoveelste bewijs dat de politici tussen 2014 en 2019 letterlijk niks positiefs hebben uitgespookt!

 

 

EINDELIJK EEN MINISTER DIE DURFT NEEN TE ZEGGEN

 

Jan Hesp, in het dagelijkse leven ook nog Jan Jambon genaamd, zal niet meestappen in zowel de Belgian Pride van 23 mei als in de Antwerp Pride van 8 augustus.

 

Eindelijk eens een politicus die neen durft te zeggen tegen iets dat onnatuurlijk is.

 

 

EN DE TRANSMIGRANTEN . . . ZE BLIJVEN MAAR KOMEN

 

Donderdag 23 januari 2020 trof de politie in de haven van Zeebrugge 23 transmigranten aan die in een koelcontainer zaten. Bedoeling was, uiteraard, richting Groot-Brittanië te reizen.

 

Helaas hadden die twintig mannen en drie vrouwen niet door dat die container niet richting het Verenigd Koninkrijk reed. Tja, da’s nu eens echt pech hebben.

 

 

MONOPOLIE AMP – DE PERSGROEP NU COMPLEET

 

Waar is de tijd dat je meer dan je beide handen en voeten nodig had om de diverse titels te tellen van de dagelijkse kranten?

 

En waar is de tijd dat er meerdere bedrijven waren die instonden voor de bedeling van dagbladen van de drukpersen naar de lokale gazettenwinkels?

 

Op heden zijn er in Vlaanderen nog slechts twee krantengroepen, die van de familie Leysen en die van de familie Van Thillo. Met alle respect voor de uitgeversgroep aan de Meidoornlaan te Roeselare maar dat bedrijf is – ondanks de grote droom van stichter Willy De Nolf – nooit een dagelijkse krantenuitgeverij geworden. Ondanks dat zijn ze met hun zondagse krant De Zondag wel heel erg succesvol.

 

En zie, op zaterdag 29 februari a.s. stopt tijdschriftenverdeler IMAPRESS er ook mee. Het sympathieke, en op erg menselijke wijze werkende distributiebedrijf geeft er de brui aan en zal nog enkel instaan voor de verspreiding van boeken.

 

Ik vrees dat de dagbladhandelaars nog meer zullen afzien en er over (pakweg) tien jaar geen duizend dagbladwinkels meer in Vlaanderen zullen zijn.

 

 

GELEZEN IN DEN TIPS

 

Tijdens de Oostendse gemeenteraad van de maand februari a.s. zal Frank Jongbloed de eed afleggen als gemeenteraadslid ter vervanging van zijn partijgenote Claeys.

 

Jongbloed zal ongetwijfeld zowel de eerlijkheid, de correctheid en het intellect van deze gemeenteraad de hoogte in helpen. Nu ja, nog lager kan de coalitie niet zakken desbetreffend. Elke gemeenteraadslid van die coalitie durft niet eens de mond te openen.

 

Wat niet in het meest gelezen weekblad – althans van de kust – stond is het feit dat onze centrumstad op het punt staat volledig te worden ingenomen door de stoottroepen van de N-VA. Eens Bart Tommelein voorzitter is geworden van de Open Vld zal de – overigens afgesproken- wissel tussen Bart Tommelein en Bjorn Ansjeeuw een feit zijn. De bevolking mag dan terecht schudden en beven. De dag dat dit geschiedt zullen de CD&V en de Groenen beseffen welke stommiteit ze hebben begaan door de monsterdeal tussen Tommelein – die oh zo graag eens burgemeester wou zijn als opstapje naar het voorzitterschap van zijn partij – te helpen bekrachtigen. Bart Plasschaert, het CD&V-ei zonder eigen wil of macht zou beter opstappen want zijn verlangen om schepen te kunnen worden, zorgde er mede voor dat die monstercoalitie Open Vld en N-VA nog vijf jaar deze kuststad zal besturen zoals toentertijd ene Adolf Hitler het Duitse Reich bestuurde.

 

Bij de Groenen is het drama dienaangaande nog afgrijselijker. Wouter De

Vriendt had zelfs de bereidheid om de eigen kandidaten van zijn lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zodanig voor te liegen (“Groen Oostende zal nooit in een coalitie treden met de N-VA!”)  dat de huidige coalitie toch kon gevormd worden.

 

Van N-VA-politici zijn we inmiddels gewoon dat ze liegen tot ze zwart zien. Denk maar – heel eventjes – terug aan ene Bart De Wever die aankondigde dat hij zou ijveren voor een Confederalistsch Vlaanderen. Die belofte hield stand tot de avond van de federale verkiezingen op 25 mei 2014! Toen leed De Wever plots aan Alzheimer.

 

Eén ding staat vast: in oktober 2024 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. In Oostende ligt de weg dan open voor de Stadslijst en . . . het Vlaams Belang? om een heel sterke coalitie te vormen. Een veel sterkere dan de huidige. En wat zijn nu 57 maanden in het bestaan van een stad als Oostende? 


LEZERSBRIEF

DEN ROGER IS TERUG

 

Als vaste lezer van uw site ben ik blij dat u vorige week opnieuw in gang bent geschoten. Of men nu voor of tegen uw stoute, soms erg harde, schrijfstijl is, als een volk geen criticaster meer heeft dan is dat een democratisch falen van jewelste.

 

Dit schrijven betekent niet dat ik het met alles wat u publiceert eens ben. Ik waardeer vooral uw objectiviteit en de moed om een eigen mening te durven schrijven lang voordat het een feit worden zal. Neem nu het feit dat Paul Lembrechts zijn langste tijd heeft gekend bij de VRT. Geen columnist, hoofdredacteur, laat staan een journalist doet het u na, laat staan dat ze u voor zouden zijn.

 

Goed dat u terug bent. Misschien was het verlies van die laptop een noodzakelijk kwaad waardoor u even kon uitrusten. Mag ik u verzoeken om eens uw bankrekeningnummer te publiceren want ik ben overtuigd dat toch meerdere lezers u dat financieel steuntje gunt dat u wel degelijk verdient.

 

 

TJA . . .

 

. . . wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ik zal eens nadenken over een wijze waarop lezers een bijdrage leveren en toch nog iets extra in handen krijgen. Geef me een week . . .

 

Weet dat zulke schrijfsels mijn heel klein hartje deugd doen.

 

KVO NU TOCH WEL GERED, OEF

 

Alhoewel ik dit Anderlecht helemaal niet in Play Off 1 wens te zien, ziet het ernaar uit dat dit toch zal geschieden. Anderzijds versloeg dat Anderlecht de laatste uit de rangschikking en met zeven punten voorsprong op het verliezende Cercle Brugge moet KVO er in slagen om zich te redden.

 

Alvast de grote kuis die voorzitter Dierckens de laatste maand realiseerde zal voor KVO een positief effect hebben.

 

Kom op KVO, jullie worden gesteund door de hele bevolking van Oostende en ja, daar zitten zelfs nieuwe aangespoelden van Zoutleeuw bij die elke thuismatch volgen. MIJMERINGEN . . .     van maandag 20 Januari 2020     

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.


VIER WEKEN OUT !

 

Geachte lezeressen en even gewaardeerde lezers. Het is inmiddels vier volle weken geleden dat ik jullie mijn gedachtegangen hier bracht. Mijn verontschuldigingen daarvoor. Een heel lang verhaal dat ik misschien wel eens vertellen zal.

 

Het belangrijkste is dat vanaf deze maandag, en alvast tot maandag 27 april a.s. elke week mijn Mijmeringen hier opnieuw zullen verschijnen. Tenminste als . . . maar dat heb ik, in tegenstelling met mijn stunteligheid met laptops, niet zelf in de hand.

 

Ik wil alvast een aantal mensen danken die deze terugkeer mogelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats dank aan die Vlaming op Tenerife. We kennen elkander al dik dertien jaar en hij vindt dat ik gek ben om mijn tijd, verstand, energie en iets meer dan 230 euro per maand van mijn armoedig pensioentje in deze site te steken. “Kom hier wonen en werk je boeken af” is iets dat hij me al veelvuldig in mijn kop probeerde te prenten. Ondanks ik niet luister naar hem kon ik elf dagen goedkoop op Tenerife leven en betaalde hij 365 euro voor een gloednieuwe laptop. Hoe dolgraag ik zijn naam wil publiceren . . . hij zou me nooit meer willen zien als ik die vermeld hier. Maar weet dat je bedankt bent.

 

Angela van A1 COMPUTERS op de zijkant van het commercieel centrum (en dus boven Mercadona Uno) van San Eugenio (op Tenerife dus) is de tweede persoon die ik hier danken wil. Zonder haar geduld en kennis was er wellicht nooit meer een nieuwe editie gekomen van deze MIJMERINGEN . . . Als jullie ooit een probleem hebben met jullie mobieltje, I-pad, laptop of andere Smartphone: ga naar Angela met de groeten van Roger van www.stropken.be. Betere service en goedkoper kan je nergens vinden op Tenerife.

 

Uiteraard kan ik onmogelijk voorbij domeinbeheerder www.hostnet.nl. Wat die mensen de laatste vier weken (maar ook daarvoor) hebben verricht, grenst aan het ongelofelijke! Ik wacht het moment af dat ik voor een billijke prijs naar Amsterdam kan treinen en ga daar dan twee kilo pralines van Leonidas afleveren. Staat, hoe dan ook, gepland vooraleer de lente in ons land is gearriveerd.

 

Idem dito – zij het minder pralines want vijf maal minder personeel – worden bezorgd bij Telenet-verdeler Delanghe op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de Elisabethlaan te Mariakerke, Oostende. Dat is nu echt het Oostendse bedrijf waar elke medewerker steeds – en met de glimlach – zelfs de grootste kankeraar helpt.

 

Mensen moeten – niet enkel heel misschien maar gegarandeerd – eens opnieuw leren dank te zeggen omdat een medemens gewoon goed, eerlijk en/of correct was met hen. Dat hoeft geen geld te kosten, een glimlach is . . . a good start. Eens een mail of (nog veel beter) een wenskaartje met een eigen geschreven tekst deponeren in de brievenbus van die medeburger die goed was voor jou . . . 

 

Ik noem hem mijne sponsor. Niet dat het hem stukken van mensen kost maar 365 euro voor die nieuwe laptop, da’s voor mij een pak geld. Dat is anderzijds amper het bedrag dat een aanwezige betaalt om een boekpresentatie van Doorbraak bij te wonen. Hij zegt steeds “Roger, jij moet geen pralines bekostigen. Hou dat geld in je zak. Maar ja, of ik dat nu tegen jou zeg of tegen de Teide, het maakt geen verschil uit, nietwaar!”

 

Tja, wat dien ik daar nu op te antwoorden? In stilte dankbaar zijn en nog maar eens schol zeggen bij de zoveelste mojuito in Rocket Cafe te Las Galletas.

 

 

NIET ZELDEN

 

Doet het deugd vast te stellen dat deze gedachtegangen worden gevolgd en dat ik het – zij het soms na een hele tijd – gelijk krijg.

 

Neem nu Paul Lembrechts; de lul die al te lang CEO van de VRT mocht blijven. Hoeveel maanden verzoek ik reeds niet om zijn ontslag, en zie . . . datgene waarvan elke journalist zei dat dit niet zou geschieden . . . is gebeurd!

 

Hoe dom zijn die medewerkers van de VRT wel niet die nu achter CEO Paul Lembrechts staan en zowaar in staking gingen omdat hij werd ontslagen?

 

Laat ons hopen dat de regering voet bij stuk houdt want de drogreden die zijn aanhagers uitroepen, klopt niet met de vele fouten die Lembrechts beging en die ontzettend veel schade hebben aangericht aan de VRT.

 

Dat een CEO zich – al dan niet ondubbelzinnig – tegen de besparingen inzet, lijkt voor elke uk van negen een normaal iets. Niks nieuws onder de zon dus.

 

Dat diezelfde CEO alle talent (o.a. Degryse en Jan Mulder - om maar bij één afdeling te blijven!) laat weglopen is iets waar zijn aanhangers niet over praten. Foei!

 

Even grote foei als jullie zwijgen over het feit dat diezelfde heilige van jullie – aka Paul Lembrechts – twee jaar terug eigenhandig een heus gerechtelijk onderzoek opstartte tegen ene Bart De Pauw, het grootste talent dat de VRT ooit kennen mocht. Dat dit onderzoek hem werd aangebracht door de vrouw die decennia geleden 300.000 Bef kreeg om met haar naakt – en niet eens schoon – lijf in Playboy te staan, daar zwijgen zijn slaafjes ook over.

Wie – maar zoveel eerlijkheid hebben die domme aanhangers van Lembrechts niet in hun lijf – eerlijk wil zijn, dient toe te geven dat de VRT steeds meer kijkers verliest en dat komt toch niet anders dan door de CEO die, in andere bedrijven, de eer aan zichzelf laten zou.

 

Met ‘oudgediende’ Leo Hellemans is er hoop voor een betere toekomst alhoewel ik me ernstig afvraag of er niet voldoende televisiezenders zijn in Vlaanderen en we de VRT niet beter kunnen opdoeken. Wat we te zien krijgen zijn heruitzendingen van heruitzendingen. Wie ligt daar nog wakker van? 


Mag ik één naam noemen als CEO van de VRT? Wat denken jullie van . . . heu heu . . . Bart De Pauw?


 UITSPRAAK VAN DE WEEK

 

“Een rechtbank is geen plaats voor revanche”, aldus Walter Van Steenbrugge, verdediger van de arts die – hoe ongelooflijk dit ook klinken mag – door het Gentse OM als zogenaamde moordenaar van Tine N. wordt beschuldigd van gifmoord.

 

En ja, deze keer krijgt de Gentse pleiter die graag het weekend doorbrengt te Oostende, gelijk van mij. Het wordt hoog tijd er een wet komt die stelt dat men de staande magistraat oneervol ontslaat als hij iemand voor de rechtbank haalt en dat niet tot een vonnis ten gronde leidt! Als slachtoffer van twee welwillend corrupte magistraten die – op een nooit geziene - criminele wijze enerzijds (als substituut) bewust een bijkomende valse klacht toevoegde of (als rechter van de 24 ste correctionele rechtbank te Brussel) gewoon de onterechte klacht van de ASLK vervalste en daardoor verzwaarde.

 

Een rechtbank is inderdaad niet de plaats voor revanche te nemen. Maar beste levensgenietende Walter, vertel mij dan eens hoe ik wraak nemen moet tegen de bankier die de ASLK opkocht, tegen de criminele magistraten De Bruyne en Lievens en tegen de familie Van Thillo eigenaars ven Het Laatste Nieuws? Na veertig jaar had ik graag het juiste antwoord dienaangaande geweten.

 

Justitie in Vlaanderen, dat zijn ofwel onbekwame studenten rechten die tot magistraat werden/worden benoemd door politieke partijen die hen regelmatig herinneren aan wie ze hun job hebben te danken. Niet zelden verbergen onze Vlaamse magistraten hun onbekwaamheden middels het plegen van criminele feiten. Ze weten zich, stuk voor stuk, beschermd door hun oversten en door de politici die hen benoemden. En dan heb ik het hier nog niet eens over de bescherming die deze criminelen krijgen van de HRJ ofte de Hoge Raad voor Justitie die, alvast mijn twee dossiers niet aanpakken omdat ze – overigens na erg grondige studie – zich realiseerden dat ik tweemaal gelijk had toen ik zowel substituut De Bruyne als rechter Lievens beschuldigde van criminele feiten in mijn ASLK-affaire als dat ik raadsheren Filip Van Volsem, Erwin Francis, Alain Bloch, Sydney Berneman en Peter Hoet beschuldigde van het vervalsen van het dossier in mijn rechtgeding met de Kansspelcommissie. Wie voorzitter is van die HRJ heeft niet het minste belang. Zij (of hij) is een pure marionet daar gedeponeerd om te doen wat de toplui van onze magistratuur haar (of hem) beveelt. Die Belgische Hoge Raad voor Justitie is het scharminkel bij uitstek van onze rechterlijke macht.

 

 Heeft u ooit al een minister van Justitie zich publiekelijk durven te keren tegen een criminele magistraat? Uiteraard niet . . . ! Steevast luidt de (voorgekauwde) tekst van een dergelijk minister “Ik kan niet praten over, laat zijn dat ik zou kunnen tussen komen, in een individueel dossier”. Point a la ligne.

 

Evenwel, geachte lezeressen en gewaardeerde lezers, ooit was er een uitzondering, zowel binnen de top van de magistratuur als bij die ene minister van Justitie die d.d. donderdag 19 juni 2002 in de Kamer Justitie van het federaal parlement - in het bijzijn van vijf Vlaamse volksvertegenwoordigers van diverse pluimage – zijn linkerhand op mijn rechterschouder legde en de magische woorden uitsprak “Meneer Henderick, ik heb uw dossier grondig bestudeerd en ik beloof u dat ik dit vreselijk juridisch onrecht zal recht zetten”.

 

Marc Verwilghen was geen slechte mens en is dat nu nog steeds niet. Hij heeft wel die woorden moeten inslikken van de baron van Berlare en Toscane die toen voorzitter was van de liberale partij. De Gucht, de man die toentertijd in de raad van bestuur zat bij Dexia verbood de minister van Justitie een onrecht recht te zetten. Wat voor een klootzak moet je dan wel niet zijn? Gelukkig is zijn zoon onbekwaam en stopte de politieke dynastie van Karel De Gucht.

 

Zei ik reeds dat magistraten en politici één pot nat vormen? Ik dacht het wel. 


ALS DE TITEL MAAR SENSATIONEEL IS

 

Schrijver Marc De Bel en echtgenote betrokken bij zwaar ongeval.


© Belga

Jeugdauteur Marc De Bel is zondagochtend samen met zijn echtgenote Mie betrokken geraakt in een zwaar verkeersongeval op de E17 tussen Kruishoutem en Waregem.

"Een BMW die enorm snel moet gereden hebben, reed achteraan op ons in. Een ongelofelijke klap. Dat hij ons niet zag zonder mist en op klaarlichte dag, ik kan het nog altijd niet begrijpen", doet de populaire schrijver van jeugdboeken zijn verhaal in Het Nieuwsblad.

Vervolgens begon de wagen van De Bel, die bestuurd werd door zijn echtgenote, te tollen. "Zo’n 200 meter lang legde onze auto als een ongeleid projectiel een traject af over de snelweg. Achteruit, tussen de andere auto’s, bijna overkop, bijna tegen een vangrail. Het is echt een mirakel dat we levend uit het wrak zijn gekomen", zegt de bekende schrijver. "De politie zei het zelf. Amper 1 op 100 zou levend uit zo’n ongeval komen. Onze auto is alvast perte totale."

Zowel Marc als Mie werden naar het ziekenhuis afgevoerd, maar hun verwondingen blijken als bij wonder goed mee te vallen. "Ik heb wat pijn aan mijn rug en mijn vrouw heeft een grote blauwe plek. Vooral emotioneel zijn we kapot", aldus Marc De Bel, die zich gelukkig prijst dat hij het nog kan navertellen.

(Skwadra by Tagtik/Source: Het Nieuwsblad/Picture: Belga)

 

Lazen jullie bovenvermeld artikel gisteren ook op het internet? Marc De Bel is inderdaad een fantastisch schrijver van jeugdboeken.

Toen ik de titel las toen dacht ik dat ze beiden op intensive care aan het vechten waren tegen de dood. Gelukkig maar staat in de laatste paragraaf dat het bij wonder goed mee viel.

Dat is nu de pers anno 21 ste eeuw zie: een zo sensationeel mogelijke titel want anders leest geen kat het.

Marc, en zijn echtgenote vertelden dat de politie hen zei dat geen 1 op 100 levend uit zo’n ongeval komt. Het echtpaar heeft dus een – grijns en ja dit is best een beetje sarcastisch – het wereldrecord gevestigd want zij zijn er met twee levend uitgekomen. Meer nog, buiten een blauwe plek en wat pijn aan de rug hebben ze geen medische problemen bekomen bij dat ongeval. Gelukkig maar. 

Hoe een auto die achteraan wordt aangereden door een andere, tweehonderd meter achteruit kan tollen, is iets dat mijn verstand te boven gaat maar dat zal wel aan mij liggen! Ik dacht altijd dat een wagen die achteraan wordt aangereden vooruit wordt geslingerd.

 

EN DEN DONALD, HIJ TRUMPTE VERDER

 

Trump, de president van de Verenigde Staten van Amerika, da’s een heuse duizendpoot. Hij weigert om slechts één probleem tezelfdertijd te hebben. Zijn relatie met Kim (zijn ‘vriend’ in Noord-Korea) staat pas opnieuw een beetje boven de helft en zie, daar dreigt men hem een impeachment aan de broek te naaien. Nu ja, als de republikeinen zo dom zijn om in de senaat dat te realiseren, dan kunnen ze evengoed vergeten dat er in november een republikein de nieuwe president van de VS worden zal.

 

Om zijn kandidatuur kracht bij te zetten gaf hij de opdracht de tweede sterkste man van Iran te laten vermoorden.

 

Murdered by a drone! De moderne wijze om mensen van kant te maken zonder dat je – zoals president Ronald Reagan – vijf miljoen dollar moet betalen aan een moordenaar die hier, meer dan vijfendertig jaar terug, in ons landje moordenaar kwam spelen.

 

Zei ik reeds dat een einde maken aan een mensenleven steeds minder en minder kost?

 

Inmiddels zijn we minder dan tien maanden verwijderd van de presidentsverkiezingen in Amerika. Daar zal dan ook volop aandacht worden aan besteed door de wereldwijde pers. Als Trump een zucht, of een scheet, zal laten dan is dat gegarandeerd voorpaginanieuws. Het uiteindelijk resultaat is nu reeds bekend: de huidige president volgt gewoon zichzelf op.

 

 

 

WE ZIJN ER NOG HELEMAAL NIET !

 

Over zes dagen is het precies acht maanden geleden dat de Belgen gingen kiezen. Acht maanden lang slaagden diverse infor- en andere preformateurs er niet in om een regering te vormen.

 

Laat ons stoppen met die 150 volksvertegenwoordigers van het federaal parlement elke maand nog (net geen) 7.000 euro snoepgeld te geven. Waarom mensen worden betaald om niet uit te voeren waarvoor ze werden verkozen en waarvoor ze effectief ook worden betaald elke maand, zou zeer de vraag van de man in de straat dienen te zijn. Maar ja, Vlamingen zijn lafbekken die de straat niet meer op durven!

 

Wat de volgende – gegarandeerd even hopeloze – stap van ons koninklijk Flupke zal worden, is koffiedik kijken. Ik vermoed dat hij zich nog maar eens – zowel nationaal als internationaal (lees de internationale pers) - belachelijk zal laten maken en een zoveelste onbekwaam en onterecht koppel zal aanduiden van twee partijen die de verkiezingen verloren.

 

Laat mij u eens een idee voorstellen, majesteit: u nodigt die partijen uit die ik – nota bene op maandag 27 mei 2019, zijnde de dag na de verkiezingen – voorstelde als mogelijke regering. Je zet de partijvoorzitters en fractieleiders van die partijen aan een ovalen tafel die goed voorzien is van eten en drinken. Daar mag voor mijn part Belugakaviaar en de allerduurste wijnen   ten overvloede aanwezig zijn. Bij een dagelijkse verhoging van de staatsschuld met dik 1,2 miljard oude Belgische frankskes kan die kaviaarkost er nog best bij.

 

U zegt, in beide landstalen “Mijne dames en heren, in mijn hand heb ik de sleutel van de deur waar ik straks naar buiten ga. Die deur sluit ik af. In het midden van de tafel staat een knop. Die gebruikt u als jullie zijn uitgediscuteerd. Ofwel vormden jullie een nieuwe regering, wat ik hoop. Ofwel worden het nieuwe verkiezingen”.

 

Onze huidige koning zou dan eens evenveel moed hebben getoond als zijn, door hem zo geliefde, oom Boudewijn die bijna dertig jaar geleden de regering wandelen zond.

 

Ik ben benieuwd . . . 


 

 

MAGNETTE, IK WIST NIET DAT U . . .

 

. . . zo zeveren kon. U kan blijkbaar niet ongelimiteerd zeveren maar u weet – even probleemloos – het land te verdelen op een nooit geziene wijze.

 

Zou u niet beter uit de politiek stappen want zoals u het de laatste maanden speelt, daar verliest u gegarandeerd alleen maar kiezers mee.

 

Waarvan akte.

 

 

FARYS . . . TOCH WEL VRIENDELIJKE BALIEMEDEWERKERS

 

Waar ik het op mijn zenuwen van krijg, is brieven die me eraan herinneren dat ik iets vergat te betalen. Als daar dan onmiddellijk sancties mee gepaard gaan, dan krijg ik het helemaal.

 

Donderdagavond landde ik op de (kuch kuch) “Internationale” luchthaven van Ostend-Brugge, Terug van Tenerife (zie hierboven) vond ik een brief van Farys, het waterbedelingsbedrijf te Gent waar de advocaat van Termont de grote baas is.  

 

Bij mijn bezoek aan Farys, waar (het zal weer lukken) hun hele netwerk plat lag, had ik nog anderhalf uur over vooraleer ik in het UZ Gent diende te zijn. Dus sprong ik binnen in de gezellig ingerichte koffiebar Streetfox, aan de Zwijnaardesesteenweg 6 te Gent waar een superknap ‘kind’, genaamd Chloé, de mensen bedient met een glimlach die echt geweldig is.

 

Oh ja, datzelfde Farys is momenteel ook volop bezig met het recruteren van een zelfstandige uitbater voor het cafetaria van het nieuwe zwembad van de stad Oostende, gelegen op de hoek van de Nieuwpoortsesteenweg en de … Zelfs op zaterdag wordt daar naarstig verder gebouwd.

 

Wie minstens veertigduizend euro per jaar wil (en kan) ophoesten voor die drankgelegenheid, kan info nemen bij Farys.

 

110 euro per kalenderdag is wel niet mis. Daar komt bovenop de totale inrichting die al snel op meer dan tweehonderdduizend euro mag worden verrekend en ook dient te worden terug verdiend. Tel daar de personeel- en energiekosten bij en elke verstandige zelfstandige heeft gesnapt dat – vooraleer je als uitbater ’s ochtends je deur open doet – je weet dat je aan de eerste 600 euro omzet geen stuiver verdienen zal. Je bent dus maar best vrij van elke brouwerijverplichting want anders verdien je niks aan de eerste 800 euro recette van de dag!

 

NOG EEN NIEUWE CONCESSIEHOUDER GEZOCHT

 

Den Thomas is in ongenade gevallen binnen het CBS, het Comitee van Burgemeester en Schepenen van de stad Oostende. Hij moet dus weg en 31 januari is zijn laatste dag.

 

Nu ja, er zijn meerdere heuse socialisten die in ongenade zijn gevallen sinds de huidige coalitie de stad overnam. “Ze moeten er uit, die socialisten” is iets dat al langer niet meer met de hand voor de mond wordt gefluisterd.

 

Zelfs ik kan begrijpen dat dit soms nodig is. Supermarkteigenaar Spegelaere is alvast ook een van de slachtoffers van de nieuwe wind die door Oostende waait. Dat men die hele desktopafdeling binnen het stadhuis eruit gooit, lijkt me wel verstandig. De fouten en stommiteiten die daar geschieden . . .

 

Over de redenen van de verwijdering van Thomas doen allerlei geruchten de ronde. Het stadsbestuur houdt het op een niet naleving van de overeenkomst.

 

Hoe slordig dit stadsbestuur omspringt met de gelden van de bevolking wordt anderzijds alweer bewezen in deze zaak. Vanaf 1 februari 2020 ontvangt de stad Oostende niet alleen geen gelden meer voor de huur van het bibliotheekcafetaria, ze gaan gelden uitgeven aan . . . jobstudenten.

 

Nu heb ik altijd gedacht dat studenten, en dan al zeker tijdens het grootste deel van de tijd dat onze bib open is, school liepen of de unief bezochten. Niet dus!

 

Leek me nu eens een ideale gelegenheid om een gepensioneerde als zelfstandige die zaak de komende drie- vijf maanden open te laten houden.

 

Nu ja, dit stadsbestuur bewees reeds voldoende dat het geen visie heeft. Zowel in deze fantastische bib als in het stadshuis konden ze de loodgieterproblemen nooit echt oplossen. En nu zitten ze zonder uitbater voor de taverne van die bib. Heeft nu echt geen enkele van de schepenen voldoende verstand om voorafgaandelijk ervoor te zorgen dat de dag nadat Thomas weg is, er een nieuwe uitbater aanwezig is?

 

Al maanden praat dit stadsbestuur over het aanstellen van een persoon die de problemen aanhoort en die tracht op te lossen. Maar die hebben ze, bijna één jaar later nog steeds niet. Ik ben nog steeds kandidaat. Vraag is of ze een correct werkende – ergo niet ja-knikkend slaafje van het stadsbestuur – wel zien zitten.

 

En dan heb ik heb ik het hier nog niet eens over de ZOGENAAMD eerlijke verrekening van de maaltijdprijs in de tien sociale dienstencentra. Maar, troost u, daar kom ik volgende week erg uitvoerig op terug.

 

 

ANDERLECHT . . . EPISODE ELFENDERTIG

 

Coucke is nu twee jaar eigenaar van wat ooit ’s lands meest gerenommeerde sporthuis was. In minder dan die tijd slaagde hij er in van het product – dat elke voetbalploeg toch wel is – Anderlecht geheel naar de kloten te fietsen

 

De aanwinsten die Coucke dertien maanden terug had aangekondigd (30 tot 35 miljoen euro aan nieuwe spelers) zijn er nooit gekomen. Binnenskamers wist Coucke het allemaal zoveel beter en de veranderingen die hij – puur omdat hij het zogenaamd beter wist – verrichtte stootten op ongelooflijk veel weerstand. Beschuldigingen allerlei richting vroegere bestuur waren schering en inslag. Intussen vatte het nieuwe (lees: het huidige) seizoen aan en daar passen niet echt lofgezangen bij. De hele vaudeville rond blaaskaak Vincent Kompany bleef inderdaad – en helaas voor de duizenden supporters – bij een . . . vaudeville van jewelste!

 

Een ding is zondag inmiddels ten volle bewezen: Vincent Kompany is de vuilste en gemeenste speler die er in onze Jupiler Pro League rond loopt. Nu ja, als je niet meer mee kan dan moet je maar de ene aanslag na de andere op het hoofd van een tegenstander uitvoeren.

 

Uiteraard won Club Brugge middels twee schitterende doelpunten van dubbele gouden schoenwinnaar Hans Van Aken van dit Anderlecht. Waarom de televisie Coucke wel toonde na het doelpunt van de thuisploeg maar niet na de twee goals van Van Aken, zou zeer de vraag kunnen zijn.

 

Is Marc Coucke inmiddels zoveel kilotjes bijgekomen of heb ik dat verkeerd ingeschat?

 

En zie nu, nu komen Karel Van Eetvelde en Wauter Vandenhautte om het stort uit te mesten dat Coucke dik anderhalf jaar lang heeft geschapen. Dat de schuldenlast van onze nationale voetbaltrots inmiddels steeds verder de hoogte wordt ingejaagd, is iets dat een blinde zo kan aanvoelen.

 

Ik vrees dat sportief manager Michael Verschueren de langste tiijd op Anderlecht heeft beleefd. Met Vandenhautte aan het roer zal het (en ja, zo hoort het ook!) snel moeten veranderen. Wauter is synoniem voor succes zoals Coucke dat evenzeer was tot hij zijn vrouw het plezier deed om . . . Anderlecht te kopen.

 

 

IK HOOP ECHT . . .

. . . dat ons sympathiek kustploegske het redt dit seizoen. We hoeven geen weireldploegske op zijn Marc Coucke. De supporters zijn al blij als hun KVO meedraait in de middenmoot.

 

Ik hoop dan ook dat mijn voorspelling – die ik deed vooraleer de eerste match werd gespeeld – niet uit komt. KVO verdient niet om te zakken. Al zeker niet nadat elkeen zag hoe zwak Cercle Brugge is. Na minder dan zestig seconden kregen ze een verdiende penalty die kort daarna werd binnen getrapt. Nog zes minuten later speelde Antwerp maar met tien man meer!

 

En dan nog verlizen!!! Zulke ploeg past niet in eerste klasse.

 

 

DE MARKT WORDT NU WEL ECHT KRAP

 

Ik heb het hier over de markt van de voedingssupermarkten en hun kleinere concurrenten die kleiner bevolkte gebieden voorzien van mini wnikeltjes. Betreffende die laatste groep keren we echt terug naar een eeuw geleden toen de cafebaas evenzeer barbier was of andere producten verkocht die niks te maken hadden met de verkoop aan direct consummerende klanten.

 

Albert Heyn (nu ook in Oostende) en Jumbo dringen serieus om het marktaandeel van de bestaande voedingssupermarkten in Vlaanderen te verlagen.

 

Is het nu om die reden dat ik vorige week geen folder van Aldi in mijn brievenbus kreeg en dat ook deze week de folder van Aldi op maandagochtend niet in mijn brievenbus werd gedeponeerd?

 

Maar zie, geen nood want deze ochtend vond ik wel de folder van Albert Heyn in de brievenbus!

 

60 x 40 x 25 cm

 

Dat is het maximum formaat dat je handbagage mag hebben als je met Tui vliegt. Nu, ze moeten daar bij de directie te Oostende toch eens een beetje aandacht aan besteden.

 

Vrijdagmiddag op de luchthaven Reina Sofia te Tenerife wilde het Tui-personeel zichzelf interessant maken. Ze vonden dat mijn handbagage niet voldeed aan die voorwaarden. Nochtans meet mijn ‘rollertje’ heel precies 60 x 38,9 x 24,1 cm. Hallo Elie????

 

 

DE PLEKKE

 

Vanuit taverne De Plekke, gelegen op de Oostendse Groentemarkt, wens ik jullie een aangename week toe. De bazin daar is niet alleen erg knap, ze weet verdomd goed hoe ze dergelijke zaak leiden moet.

 

Iets wat van heel wat horecauitbaters niet kan wordne gezegd. Nu ja, momenteel staan er – alleen reeds op grondgebied Oostende! – twintig horecazaken die ofwel te huur of over te nemen of te koop staan. En dan heb ik het hier rnog niet over de zaken die dit jaar in faling zullen gaan. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------TOT VOLGENDE WEEK -----------------------

OP KERSTAVOND VERLOOR IK MIJN LAPTOP


DOMWEG MAAR DAT IS MEESTAL HET GEVAL

ERGENS IN DE PANNE OF IN MARIAKERKE BAD OF OP DE TRAM DAAR TUSSEN IN.


ZIJ/HIJ DIE ME DEZE TERUG BEZORGT, KRIJGT EEN BELONING.

BEL 0468/570829

DANK ZIJ DE ONGELOOFLIJKE STEUN VAN DE 

MEDEWERKERS VAN HOSTNET.NL ZIT IK INMIDDELS WEER OP MIJN SITE. 

HARTELIJK DANK AAN HOSTNET.NL


MIJMERINGEN . . . van woensdag 1 Januari 2020

verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be                   


LIEVE OUDERS?


Zo begon, meer dan zestig jaar terug, mijn nieuwjaarsbrief. Ik was toen elf jaar jong en  nog GELOOFDE in het kerstverhaal. 

Ik had toen wel reeds gesnapt dat er ergens een tussenkomst was van derden bij het bekomen van mijn geschenk. En neen, ik was niet te beschaamd om te vermelden dat men er best aan deed om veel te geven.

Deze brief gaat naam de lezers van deze site. 

Op 30 april zal het precies twee jaar zijn dat ik met deze site begon. Na één week waren er zowaar twee lezers gepasseerd. Een week later waren die zowaar terug komen leze Er stonden toen vier lezers op de teller.  

Op zes januari 2019 stonden er 8.163 eenheden op die teller. op heden is dat aantal gegroeid naar net geen 41.000. 

Ik weet dat in de vakantieperiodes mijn lezersaantal naar beneden tuiimelt maar dat lijkt normaal. Maar  politieke zakkenvullers die alles doen be

OUDEJAARSBRIEF 2019, DEEL I

Nee, dit wordt dit jaar geen OPEN BRIEF AAN KONING FILIP. Die is het gewoon niet waard. Feitelijk maakt hij deel uit van de politieke zakkenvullers die alles doen behalve . . . het land in dEEN HEEL SPECIAAL KERSTVERHAAL! 


NOU JA? KERSTVERHAAL . . . 

HET LEEK EERDER OP EEN HEUSE OORLOG TIJDENS HET KERSTFEEST IN HET CASINO TE OOSTENDE!


 politieke zakkenvullers die alles doen beOoit, nog niet eens een eeuw geleden , was er elk jaar een periode van vrede; zo rond Kerstmis was dat. 


Ik was dinsdagmiddag één van de 720 gasten die door het Oostendse stadsbestuur was uiitgenodigd in het casino om er het kerstmaal te nuttigfen mlet 681 andere Oostendenaars. Negendertrig hadden hun kat gestuurd, al dan niet zonder voorafgaandelijk te verwittigen.  Zij die niet hebben verwittigd, die mogen ze voor vijf jaar schorsen.

Het is een lovenswaardig initiatief dat gesponsord woredt door een aantal bedrijven en - alvast tot vorig jaar - uitsluitend beroep deed op vrijwilligers die hun dag opofferden om te helpen opdienen of in de vestiaire te staan.

Het stadsbestuur heeft blijkbaar beroep gedaan op een externe traiteurdienst en daar wrong het schoentje serieus. want het was voor elke aanwezige overduidelijk dat het niet klikte tussen de vrijwilligers die al jaren gratis hielpen en de traiteurdienst Depoortere.

Nu ja, socialisten, dazt zijn, superslezchte verliezers. Dat kan elke aanwezige op de Oostendse gemeenteraad vaststellen. wAAR ER VROEGER VOORAFGAANDELIJK EEN MEETING WAS VOOR DE MEDEWERKERS? WERD DIE NU GEWOON NIET GEHOUDEN; 

De bediening liep dus serieus in het honderd. 

Anderzijds dien ik te melden dat er - alvast in vergelijking met vorig jaar - heel karig werd omgesprongen met . .  . zowat allesd. Vroeger schepte men het soepbord vol en kwam men zelfs een tweede maal rond met soep. oOKL HET BORD MET DE HOOFDSCHOTEL WAS NIET ECHT VOLLEDIG GEVULD; Om een lang verhaal wat in te korten: er zijn heel wat gasten met honger van tafel gegaan. 

Mijne pa zei steeds "Als je geen geld hebt om uit te gaan, blijf dan thiuis". Vrij vertaald is dat "Als je geen echte feestmaaltijd kan presenteren, doe dan niks.

Ook de wijn werd mlet mondjesmaat ingeschonken. Voor een tweede gals diende men echt aan te dringen.

wAT IK NIET BEGRIJJP IS DAT MENDE BASISPRODUCTEN ZO SCHAMPER AANKOCHT MAAR DAN TOCH HEEL WAT SPONSIORS VERMELD STAAN OP HJET GESCHENK DAT ELKEEN TEN ZEERSTE WAARDEERDE/ EEN FOTO 

MIJMERINGEN . . .     van maandag 23 December 2019        

  politieke zakkenvullers die alles doen be

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


OUDEJAARSBRIEF 2019, DEEL I

Nee, dit wordt dit jaar geen OPEN BRIEF AAN KONING FILIP. Die is het gewoon niet waard. Feitelijk maakt hij deel uit van de politieke zakkenvullers die alles doen behalve . . . het land in de goeie richting sturen of te maken dat er nu eens echt een nieuwe regering komt die zich durft te realiseren dat de verhoging van onze nationale staatsschuld (470.025.925.926 euro op heden 23 december 2019 om - heel precies - 13.47 uur) moet gestopt worden.

Nog  steeds komt er elke seconde 507 euro bij. Die zijn goed voor 43.804.800 seconden per etmaal aka per dag en nacht. En neen, die schuld gaat niet minder snel omhoog tijdens weekend of feestdagen. Over minder dan twee jaar overschrijden we - grijns, probleemloos - het half biljoen euro aan staatsschulden!

"Salut mein ratje" zeggen we in Gent!

Laat het mij toch nog maar eens in cijfers publiceren en in oude Belgische frankskes, onze huidige staatsschuld:

18.801.037.037.040 Bef !!!!!!!!

18.801.037.037.040 Bef !!!!!!!!

Dien ik het echt nog eens te herhalen dat ik zestig jaar geleden van mijn mémé één frank kreeg om een ijsje te kopen?

Maar wat kan het de zoon van scheefzeikerd Albert II (die halsstarrig weigert de vrucht van het zaad te erkennen dat hij niet bij Paola verschoot) schelen, die staatsschuld? Zolang men maar niet aan het kapitaal van de Koninklijke familie raakt, is alles prima voor Flupke.

Geachte lezeressen en waarde lezers, ik verzeker jullie dat er in 2019 niks veranderd is. De staatsschuld steeg dit jaar alweer, zij het ‘slechts’ met twintig miljard euro ofte 800.000.000.000 oude Belgische frankskes! We stevenen volop af op een staatsschuld van vijfhonderd miljard euro en geen politicus wil er over praten.

En jullie, de Vlamingen, jullie zijn inmiddels verworden tot het mensenras dat het lafste is van allemaal. Jullie slikken het allemaal, gewoon omdat jullie het economisch en financieel veel te goed hebben. Onze vijftigplussers willen niet de straat op om politici te overtuigen de verhoging van die nationale schuld alvast een halt toe te roepen. Bende lafbekken!

Het is niet dat jullie zich niet realiseren dat die schuld ooit zal moeten worden afbetaald. Dat realiseren de vijftigplussers zich maar al te goed. Maar onder het motto “Wij zien onze achterkleinkinderen en kleinkinderen zo graag dat we hen laten opdraven voor een staatsschuld die – voor elk van die kleinkinderen hoger zal zijn dan 250.000 euro eens ze vijfentwintig zullen zijn!"

Tien miljoen oude Belgische franken schuld als vijfentwintigjarige . . . en dit dank zij grootouders en overgrootouders die zich ten volle bewust waren dat ze jullie dat arsenicumgeschenk een kwarteeuw lang hebben geserveerd. Geen enkele overgrootouder of grootouder kan (en mag) in deze zeggen “Wir haben das nicht gewüsst!” . Ze hebben het maar al te goed geweten dat hun eigenliefde de oorzaak is van die staatsschuld.

Laat me – om dit eerste deel te besluiten – slechts één voorbeeld brengen. Ik was deze maand op Tenerife waar de economische crisis volop bloeit. Daar spreken ze – met een maandloon van pakweg 500 tot 900 euro niet over een toekomstig netto maandloon van 1.500 euro. Ze zetten daar de tering naar de nering en lopen niet – zoals wij Vlamingen – doorlopend te jammeren dat ze meer willen krijgen. Daar op Tenerife waar enkel de zon gratis is, daar krijgen de seniors (aka de 65-plussers) een voordeliger buskaart voor de Titsa-bussen. Ze betalen daar 30 (dertig euro) per maand voor. Wij, de Vlamingen, wij sakkeren omdat we – als senior- 54 euro dienen te betalen voor het gebruik van De Lijn. 54 euro PER JAAR! Op Tenerife is dat 360 euro per jaar.

Hoe willen wij dat De Lijn zo goed werkt als TITSA? Politici allerlei zijn de klootzakken die – puur om stemmengewin – van alles hebben uitgevonden om de burgers voordelen te geven die zelfs in geen enkel deel van deze Aardse wereld te bekomen zijn en dan heb ik het hier nog niet eens over de duizenden die slechts tien euro per jaar betalen voor hun abonnement op De Lijn.

Idem dito met de trein. 6,80 euro voor een heen/terugticket van (bijvoorbeeld) De Panne naar de provincie Luxemburg. Ik noem het al lang het OZT, het Ouwe Zakken Tarief.

Het volk moet kiezen voor politici van een partij die het aandurft om – op zich niet sympathieke - maatregelen te treffen. Maar ja, dat is een even zinloze gedachte als dromen van wonen op de zon.

In een (zo goed als) alles gratis maatschappij zijn het de gewone burgers die - keer op keer - de pineut zijn. Dat was vroeger zo, dat is op heden zo en dat zal steeds zo blijven.


Meer en meer hoor ik rondom mij stemmen op gaan voor de oprichting van een nieuwe politieke partij. Diezelfde stemmen vernoemen steeds weer dezelfde namen van huidige politici die ze daar heel graag zouden in zien. 

Ik heb de moeite gedaan om te trachten jullie ogen te openen. Ik realiseer me dat jullie die ogen gesloten willen houden. Vandaag is het dan ook de eerste dag van de laatste vier maanden dat ik nog geld van mijn klein pensioentje zal investeren in deze site. Gemiddeld kostte deze site me 166,34 euro per maand. Uit een pensioen van 898,48 euro is dat best een hele hap. En ik heb geen tweehonderd rijke Vlamingen die 250 euro ophoesten om een boekvoorstelling bij te wonen waar een modest etentje aan gekoppeld is om (bijvoorbeeld) DOORBRAAK te financieren. 

Of de Vlamingen iets zullen verliezen/winnen als deze site ter ziele gaat, is over vier maanden niet langer mijn probleem. Ik zal het twee jaar – met de beste wil – hebben geprobeerd maar het establishment heeft gewonnen en jullie zijn de verliezers.

Twee weken terug had ik een gesprek met Ides De Bruyne. Bedoeling was om jaarlijks 2.500 euro steun te kunnen krijgen.


Ides Debruyne is co-founder and Managing Director (since 2001) of Journalismfund.eu. Hij gaf het advies om mijn volgend boek te laten uitgeven bij André Van Halewijck. Als weinig verkwikkelijk detail kan zoiets wel tellen. Nu ja, zeventien jaar geleden kreeg mijn boek 'De linke leugens van fortis-Aslk' ook geen steun maar dat zal dan geweest zijn omdat Roland De Bruyne, de toenmalige malafide substituut (in dat boek)familie blijkt te zijn van Ides!

In wat voor een Vlaanderenland leven we toch? 


Hoe dan ook, morgen komt ons nationaal Flupke ons vervelen met zijn kerstboodschap. Wat een gelul hij ons dan zal komen vertellen, is zeer de vraag waar niet eens 1 % der Belgen interesse in heeft. Op zijn bijna zestigste verjaardag wordt het anderzijds wel tijd om eens iets te vertellen zonder dat hij het moet aflezen in onze Vlaamse taal.

VOLGENDE WEEK: DEEL II VAN MIJN OUDEJAARSBRIEF


KLEURLOOS TEN ONDER

Stijn De Paepe moderne rederijker van De Morgen kon hier deze week moeilijk ontbreken. Deze week met als titel

KLEURLOOS TEN ONDER

 

Paars-geel is geen optie

Paars-groen gaat niet door

Van regenboog-lovers

Voorlopig geen spoor.

 

Men blijft informeren,

Halsstarrig en flink,

al zit er in iedere

kabel een kink.

 

Partijbonzen dralen

Of spelen het hard.

Verkiezingen dreigen.

Dan wordt het bruin-zwart.

 

GOOI ER HEM – EINDELIJK – UIT

Dat ondergetekende, overigens terecht,  op ramkoers ligt met CEO Paul Lembrechts (VRT) dat weet half Vlaanderen.

Ik heb de man steeds verweten dat hij de schuld draagt dat de VRT het ene talent na het andere is kwijt gespeeld. Onnodig hier nog eens de resem talentvolle Vlamingen - die tijdens de periode van het dictatoriale despotisme van Lembrechts de VRT verlieten en het elders schitterend doen – te vermelden.

Daarnaast speelde Paul Lembrechts voor zowel onderzoeksrechter, openbaar ministerie, politieman en rechter in de affaire …. Bart De Pauw, het grootste creatieve televisietalent sinds nonkel Bob bij de toenmalige BRT. 

Wat is er van die hele - door Paul Lembrechts opgezette - zaak over gebleven? Wat bezielde de CEO van de vrt (die politiek werd benoemd) om zulke heksenjacht in te zetten die tot niks leiden zou? Een mensenjacht die feitelijk in gang werd gezet door de teef die vorige eeuw 300.000 Bef kreeg om haar lijf  naakt tentoon te stellen in Playboy. Heeft Paul eens mogen neuken met haar vooraleer hij dergelijke misdaad tegen Bart de Pauw verrichtte?

En zie nu heeft hij problemen met andere toplui van de VRT. Voor mij is het eenvoudig. Iemand die zoveel in de fout ging, die dient ofwel de eer aan zichzelf te laten ofwel zijn C4 te krijgen. Er bestaat geen derde mogelijkheid.

Bye bye Paultje!

 

 

NIEUWJAARSRECEPTIES

Ze komen er zo aan, de nieuwjaarsrecepties van de politieke partijen.

Ik bezocht de kalenders van de partijen en merkte op dat:

01.N-VA het perfect uitgevoerde recept van de twee voorbije jaren gewoon aanhoudt. Het doet wel iets als je die Nekkerhal vol ziet lopen waar men tot middernacht gratis drank schenkt en elkeen kan eten aan een erg democratische prijs.

02. Wat ik niet snap bij die partij is waarom de ene 5, de andere 10 en nog een andere 15 euro dient te betalen om met één van hun bussen tot in Mechelen te raken. Lijkt me niet echt democratisch.

03. Maar: ere wie ere toekomst. Bij N-VA is elkeen welkom. Op de nieuwjaarsreceptie van het CD&V te Sint-Niklaas zijn enkel de eigen leden aanwezig. Tja . . .  

Volgende week nog meer receptienieuws!


VOLGENDE WEEK EEN 

HEEL SPECIAAL KERSTVERHAAL! 


NOU JA? KERSTVERHAAL . . . 

HET LEEK EERDER OP EEN HEUSE OORLOG TIJDENS HET KERSTFEEST IN HET CASINO TE OOSTENDE!

 

WIE ZAL HET ZEGGEN?

Neukt den Theo (van N-VA) nu die Torhoutse of die Evergemse Cd&V-trut of likken ze allebei zijn kont?

Die het weet, die mag het me komen zeggen hier in Oostende

Ondertussen is gebleken dat bij de Sp.a er niks is veranderd en Conner Rousseau gewoon het slaafje is van John Crombez?

Diezelfde Crombez maakte met mij – nota bene in het stadhuis van Oostende (en daar zijn genoeg getuigen n) een afspraak. Maar 22 uur voor die afspraak zond hij me een mail: er was een vriendin van hem gestorven en die zou evenveel uur later in Gent worden begraven?

Nu kan je me veel wijs maken maar niet dat men pas 22 uur voorafgaandelijk weet dat iemand wordt begraven.

Dus, geachte heer professor, ik zal u niet meer aanspreken. U kan al even hard liegen als Wouter Beke en neen, felicitaties verdient dat niet. 


GEERT WILDERS - PVV

Als Geert Wilders, de meest beschermde politicus van de Lage Landen anno 21ste eeuw, nu al hetzelfde orakelt van wat ik al maanden op deze site zeg, dan zal het wel de waarheid zijn. 


JUMBO VEROVERT DE LAGE LANDEN

De Nederlandse supermarktketen Jumbo neemt 17 Hemawinkels over in Nederland en Vlaanderen. Er verdwijnen dus Hema’s en in de plaats komen er Jumbo’s. Maar, in die Jumbo’s zullen Hemaproducten te koop zijn. Een nieuw offensief in de supermarktoorlog: wat betekent dat voor de klanten en de concurrentie?

Ook Albert Heyn is nu aanwezig in Oostende.

Men kan mij trachten veel wijs te maken maar niet dat eenzelfde aantal mensen plots meer gaat aankopen als er in hun stad twee gloednieuwe supermarkten bij komen.


HOE DOET ROGER DAT TOCH?

Er zijn mensen die zich afvragen hoe ik met een klein pensioentje (898,48 euro per maand)

Ik zeg al jaren dat onze regeringen het totaal verkeerd aanpakken. De pensioenen maar vooral al die geldoverdrachten aan anderen. 

Ik ken een fantastische Gentse die aan onze Oostkust woont. Voor bijna drieduizend euro vertrok ze begin dit jaar voor veertien dagen naar Tenerife. Drie maanden later vertrok ze - voor ongeveer hetzelfde bedrag voor even lang naar Turkije.

Dat is haar van harte gegund. Jaloezie is een beest dat ik niet ken. Wat ik niet begrijp is dat je zulke mensen niet kan wijs maken dat je dezelfde reis kan boeken middels internet en dan telkens minstens duizend euro per reis in je zak kan steken. Duizend euro die je gewoon aan het reisbureau geeft waar je uiteraard een heerlijk potje koffie krijgt geserveerd. 


Ik boek vliegreizen en slaapgelegenheden (let wel: ik tik niet in 'hotel)) steeds via BOOKING.COM

Zo deed ik het ook voor deze trip naar Tenerife. ik betaalde 57,88 euro voor de heen/terugvlucht. Tel daar tweemaal 6,80 euro bij voor de trein en tweemaal 6 euro voor het busticket van/naar station Charleroi en de luchthaven te GOSSELIES

Als ik daar dan ook nog de 114,1 euro bijtel van een bed in HOSTEL DUENDES DEL SUR (Costa del Silencio) voor negen nachten, dan zit ik in totaal aan 197,58 euro. Geef toe, dat is niet veel. 

Vroeger gooide ik met mijn geld maar ik leerde dat je een euro slechts één keer kan uitgeven. 

Ik beveel HOSTEL DUENDES DEL SUR overigens ten zeerste aan. Als je slaapt be,n je dood en of je nu in een stapelbed ligt of in het bed van een suite . . . mijn maag, noch mijn leden merken het verschil. Het is hier echt heel erg proper en dat is wat telt voor mij. 

Er zijn mensen die op mij neerkijken als ik hen vertel dat ik in een stapelbed slaap. Nu, ze doen maar. VANUIT TAMBOERKEN TE EEKLO

Wens ik jullie allen een zalige kerst toe, een kerst vol vrede en met de gdachte elkander wat minder hard de duivel aan te doen. 

Het was aangenaam vertoeven daar aan het kerkplein te Eeklo bij Freddy en zijn knappe, en jonge, vrouw. Freddy is een man naar mijn hart. Iemand die zegt waar het op staat. MIJMERINGEN . . .     van maandag 16 December 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


DE NATTE DWEIL VAN EUROPA

“Bart De Wever stuurt aan op paars-groen, zodat hij vanuit de Vlaamse regering een guerilla kan voeren tegen de federale regering.” Dat zei Herman Van Rompuy (CD&V) dit weekend. De voormalige Europese president vindt dat het gedrag van de N-VA-voorzitter vragen oproept. “Hij ademt machteloosheid uit. Ik denk dat hij de uitslag van de verkiezingen nog niet verteerd heeft.”

Het bovenstaande las ik gisteren op mijn laptop, hier in het verre Tenerife.

De politieke broers Van Rompuy, het zijn twee mislukkelingen grand cru! Herman werd terecht publiekelijk betiteld als de natte dweil van Europa. De CD&V-politici sluipen inmiddels – als een meute natte dweilen – rond om toch maar in de komende regering te kunnen zetelen.

Geen van beide broers kan leven zonder regelmatig in de media te komen. Op welke wijze heeft geen belang. Het mag met de meest onklinkbare onzin zijn . . . als ze maar met hun tronie in de gazetten, de ‘boekskes’ of op televisie kunnen komen.

Dat CD&V de verkiezingen verloor lappen ze aan hu n laars. Zolang die katholieke kontlikkers maar hun macht op koning Filip kunnen behouden, loopt alles lekker, althans volgens hen.

Ik zal maar de vraag niet stellen wie in wiens kont neukt maar koning Filip moet eens leren de realiteit onder ogen te zien. 

Het is niet langer de CD&V die de helft van de stemmen haalde in Vlaanderen zoals een halve eeuw geleden. Het volk mort, majesteit en als u - in al uw naïef zijn (of is het echt domheid?) - blijft geloven wat het katholiek protocol u in uw oren zwiert, dan vrees ik dat u nog sneller zal vertrekken dan dat 87,8 % van de Vlamingen dat stelt.

Dat uitgerekend Herman Van Rompuy gisteren meent te moeten oordelen over Bart De Wever, is toch wel intriest. Het geeft vooral aan dat de arrogantie van CD&V-politici eeuwig is.

Van Rompuy Herman, kruip in uw hondenbakje en stop met gelul te blaffen dat op niks trekt.

Hup hup . . . 

TENERIFE . . . NIKS VERANDERD

Inderdaad, zelfs op Tenerife is er niks veranderd de laatste drie jaren. De (heuse) kakkerlakken kruipen er nog steeds rond, ze lijken alleen dikker te zijn geworden. Het is evenzeer nog steeds het eiland van de eeuwige lente alhoewel ik toch vaststel dat het een drietal graden minder warm is dan toen ik hier vertrok in 2017. En ja, het zijn niet de succesvolle zakenlui die zich hier vestigen. Het aantal dieven en oplichters lijkt – in tegenstelling met de temperatuur – te zijn verhoogd.

Maar je kan er nog steeds genieten van een Full British Breakfast aan de toch wel erg modale prijs van amper 3,50 euro. Dat deed ik vorige week reeds een paar maal in La Media Luna, rechtover de bushaltes te Los Cristianos.

Van oplichters gesproken: Marc Corryn (ooit de oprichter van de Gentse KIO-club, zeg maar de Carré en Willy Moustache van heden) heeft zich – als een dom wicht van zestien serieus in ’t zak laten zetten. Hij had The Dollar overgenomen en het overnamebedrag (50.000 euro, wat veel geld was voor een zaak die, op sterven na dood was) op de rekening van de vennootschap had overgeschreven. Maar één van de twee vennoten van die LS had dat bedrag één uur later overgeboekt naar zijn persoonlijke rekening, waarna hij maakte dat hij zo snel mogelijk Spanje verliet, richting Oostende.

Tja, jammer voor Marc maar op dit eiland zit het vol dieven en oplichters. Ik zal – als ik terug ben in Oostende – eens een filter gaan drinken in de bekende zaak waar die oplichter op heden zit.

Het aantal handelszaken gaat ook verder in dalende lijn. Alhoewel Karim en Serge al vier jaar hun uiterste best doen om het Ten Bel complex weer leven in te blazen, vrees ik dat het boter aan de galg is. Als zelfs de ongekroonde koning van de Vlaamse dansmuziek (Marc Morgan) op zondagochtend met zijn muziek er niet in slaagt om alle stoelen bezet te krijgen, dan dient ook hier voor het ergste te worden gevreesd.

Maar, op zo’n zondagochtend zie je daar wel schoon volk. Je ziet er vooral veel mensen die (tussen 11 en 14 uur) komen dansen. En daar zit al eens een knap Chinees astrologisch paardje tussen. 

Met wie het ook aangenaam was om kennis te maken, dat was met Ingrid, een vijf jaar jongere vrouw die ook geboren en getogen was in Sint-Amandsberg maar nu in Costa del Silencio woont.

Mijn eerste week zit er op en ja, het was best leuk. Nu nog zien wat de komende week brengen zal.

 

DE MEDIA, TEN VOETEN UIT !

Dat de media en ondergetekende niet echt samen de liefde zullen bedrijven, is een publiek geheim. De kranten van Thomas Leysen en Christian Van Thillo zijn er nog eens in geslaagd een mooi initiatief de hel in te fietsen.

Waarover gaat het?

De sultan van Oman huurde voor twee maanden een en ander af te Leuven. De man (bijna tachtig zijnde en al een halve eeuw op de troon van zijn land zittende) heeft een medisch probleem en koos - nota bene uit alle ziekenhuizen en specialisten van het heelal) - zowaar dat ene ziekenhuis uit te Leuven om zich te laten behandelen. Op zich is zoiets een referentie om U tegen te zeggen. Helaas . . .

Gazettenschrijvers, het is echt het arsenicum en vitriool van onze maatschappij geworden.

In plaats van volop in te zetten op zoiets, bracht men vooral nieuws over het despotisme dat de man zou aanhouden in Oman. Tja . . . Het verandert niet, integendeel, het verergert steeds maar! Mediabonzen Thomas Leysen en Christian Van Thillo lijken wel een orgasme te krijgen telkens ze hun dagelijkse gazet open slaan en vaststellen dat hun schrijvende slaafjes er alweer in geslaagd zijn mensen onheus te behandelen en te hebben betiteld met negatieve omschrijvingen.

 

En zie, na vier dagen vertrok de man, zijn halve achterban achterlatend, al weer weg.

 

Ik weet niet of koning Filip graag zou hebben dat - als hij in een ander land verblijft - men het daar in de media voortdurend zou hebben over de lafheid van zijn vader (affaire Delphine) of over de massamoordenaar die koning Leopold II was. 

Dit land is naar de kloten en daar hebben de media een belangrijke schuld in.

Maar alras stonden diezelfde schrijvers klaar met een uitleg: de sultan zou stervende zijn. Nu, ik ben benieuwd wanneer die man sterven zal. Als die echt stervende is, en zijn laatste adem wil uitblazen in Oman, dan stel ik mij toch de vraag waarom hij hier zoveel getrouwen achter liet.

Wordt ongetwijfeld vervolgd . . .

 

JEFFF HOEYBERGHS TEN VOETEN UIT

Ik had het geluk een paar maal te zijn uitgenodigd om met Jeff Hoeyberghs in zijn favoriete restaurant te Genk aan de eettafel te mogen zitten.

Jeff was, is en zal steeds Jeff blijven. Ik vergelijk hem graag met (bijvoorbeeld) Donald Trump en/of Boris Johnspn.

Alle drie spelen ze hun spel met de media op een unieke wijze. Dat die – zogenaamde – journalisten er telkens intrappen en dat niet door hebben, tja . . . dat zegt vooral veel over het intellect van die laatsten.

Dat de schrijvende pers daar inloopt, tot daar aan toe. Dat de Gentse Universiteit KVHV het recht ontzegt om nog langer de gebouwen te bezoeken van de universiteit, dat is pas despotisme! Het was KVHV dat den Jeff had uitgenodigd en dat wordt hen nu kwalijk genomen. Pfft . . .

Nu ja, universiteiten, dat is al een hele tijd geen bron van inspiratie en democratie meer. In Gent en in de VUB zijn de beleidsmensen pure ja-knikkers van het establishment.

Maar anderzijds . . . het is goed dat de Gentse Unief zo domme conclusies trekt. Daardoor vergroot de kans aanzienlijk dat de mensen terug op straat komen en de barricades gaan bevolken tegen het onrecht dat volop in Vlaanderen welig tiert. Dus, beste rector van U-Gent, doe a.u.b. zo verder.

 

 

 

VERSCHUEREN DIENT POLITICUS TE WORDEN

Waar is die goeie ouwe, en ja ouderwetse, meneer Michel gebleven? Wat een plezier was het de man zijn waarheden te horen verkondigen. Indien hij politicus was geworden dan was hij ongetwijfeld het evenbeeld van Jean-Marie De Decker geworden, zij het een verfijnde versie.

Wat een tegenstelling met zoon Michael Verschueren. Dat is echt een onnozele blaaskaak die – indien mogelijk – nog erger lult dan een Vlaamse politicus.

Anderlecht dat was nog steeds de topploeg; zei hij. Een viertal maanden later lulde hij dat ze nog Play Off I zouden halen. Een ietsje later zat er zelfs de kampioenstitel in dit seizoen. En nu, vorige week, worden de wishfull thinking gedachtegangen van Michael bijgesteld naar “Tegen 2021 spelen we Europees!”

Iedere Belg herkent in zijn gelul dezelfde zever van onze politici. Van alles lanceren en dat dan achteraf liefst zo ver mogelijk vooruit schuiven.

Ik beweer niet dat Verschueren etwat heeft met Vincent Kompany maar zo openlijk stellen dat Anderlecht nog steeds een kampioenenploeg is, is feitelijk de supporters uitlachen in hun gezicht.

Verschueren (de zoon en niet de vader!), ga in hetzelfde hondenbakje liggen als Herman Van Rompuy.

Wat ik steeds heb betreurd, is het feit dat bepaalde kinderen het geluk hadden dat hun vader voor hen was geboren. Do you know what I mean? 


 

S C H A A M T E L O O S

Me dunkt dat je nu echt rijp moet zijn voor de allerzwaarste afdeling van een psychiatrische instelling als je nu nog voor Europa bent.

Uiteraard zal de Gentse professor Hendrik Vos blijven orakelen dat hij Europa de beste uitvinding van de twintigste eeuw vindt. De man moet wel. Hij wordt rijkelijk betaald om – nota bene in de gebouwen van de Europese Gemeenschap te Brussen – over zijn lief kind te praten. Maar dergelijke lezingen, en boekvoorstellingen, brengen goed geld op , ergo . . . !

Echt moeilijke vragen worden op zulke momenten dan niet gewaardeerd. Al zeker niet als dan mensen als Herman Van Rompaey (je weet wel, onze internationaal erkende natte dweil) er op aanwezig zijn.

Na de bankencrisis gaan we nu de geldverkwisting van Europa meemaken t.v.v. de klimaatprobleem. Een probleem dat – zoals ik al jaren predik – niet meer is op te lossen. Geen triljarden euro’s kan ons klimaat nog redden.

Ze gaan de mensen nu weer bang maken met de (mogelijke) verhoging van het zeepeil met maar liefst zeven meter. Zijn jullie nu helemaal kierewiet om dat gelijk te geloven.

Dat ze eens een ruimte maken van honderd meter x honderd meter x honderd meter, alles samen goed voor 1.000.000 kubieke meters.

Steek daar Noordpoolijs in en sluit het af.

Hou het op pakweg tien graden.

Als dat allemaal ooit gesmolten zal zijn dan weet je hoeveel water (i.p.v.) ijs er zal zijn. Herreken dat dan voor al dat ijs dat onder het wateroppervlak zit? Geloof je dan echt dat over de hele Aarde het waterpeil zal stijgen met zeven meter? Hoeveel liters extra water zijn dat?


 

TOEGEVEN ZULLEN ZE NOOIT DOEN


. . . maar in Laken volgen ze deze site wel degelijk. Filip, de eerste burger van dit apenland, durft zelfs bijna niet meer een nieuwe preformateur aan te duiden.

Officieel zal het wel allemaal toeval (dat overigens niet bestaat) zijn maar hij wordt toch voorzichtiger naar de Vlamingen toe.

Enne heu, voor die lezers die dachten dat ik koning Filip echt naar het Gentse Ghislain wou laten verkassen: soms moet je eens iets in vraag durven stellen, nietwaar!?

Als hij (le roi Filip) nu ook nog zijn ballen durft te gebruiken om te doen wat ik hier twee weken terug (maandag 2 december) publiceerde, dan is Bart De Wever straks formateur.

Met de N-VA en het Vlaams Belang zijn alvast 43 (van de 150) zetels ingevuld. Komaan Bart, maak nu eens een deal met andere partijvoorzitters om aan pakweg tachtig zetels te komen. Daar heb je de PS of MR niet voor nodig hoor!HEB IK MIJ DAN TOCH VERGIST ?

Ik hoop het echt. Ik hoop echt dat KVO zich dit seizoen redden zal van de degradatie. Geef toe, als je die kustjongens ziet voetballen, dat is toch geen ploeg om te zakken hé!?

Of - door de harde inzet van de voetballers - de financiële problemen van de ploeg  zullen opgelost raken, is een ander paar mouwen. Ik hoop het. Er zijn, zelfs in de koningin der badsteden, toch wel voldoende bedrijven die deze ploeg kunnen redden op dat vlak. Ik ga hier geen namen noemen. Voor wie het schoentje past . . .


OH NADINE, OH NADINE . . .

Nee, ik solliciteer helemaal niet naar de hand, laat staan het hart, van Nadine Van Der Linden die elke zaterdag pagina twee van mijn 'favoriet' dagblad vult. Vooraleer ik zoiets zou doen dan zou ik moeten weten dat ze heel goed kan swingen en boogie dansen.

Maar heu heu, Nadine, heb ik nu verkeerd gezien of ben jij plots uiterlijk zoveel veranderd? Ik ben gewoon je foto te zien op zaterdag maar vorige week zag ik plots een heel andere foto. 

Wil je mij eens laten weten welke van de twee echt jouw foto is? Waarvoor dank.


DEZE WEEK . . . 

. . . ben ik wat aan de luie kant maar ook ik heb recht op een beteke verlof. Of niet?

Dank voor jullie begrip. 

 

 

 

 

MIJMERINGEN . . .     van maandag 09 December 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


DIT MOETEN JULLIE ECHT BEKIJKEN

Een vaste lezer zond mij, deze ochtend,  onderstaande link. Echt waar, dit moeten jullie zien! Och ja, alhoewel dit de bedroevende waarheid is . . . lachen is toegelaten.

https://www.facebook.com/Lemahieu.Loncke/videos/vb.742928589072701/704068736781221/?type=2&theater HOUDT BART ZIJN BEEN STOKSTIJF

Vanmiddag gaat - op het Belgisch koninklijk paleis - de zoveelste aflevering door van de komedie "Flupke en de informateurs". Het is helaas geen komedie, laat staan een blijspel. Het is puur drama maar dan van het allerlaagste allooi.

Het gerucht gaat inmiddels dat de VRT er ernstig over nadenkt om de televisiereeks FC DE KAMPIOENEN concurrentie aan te doen middels een soap over de ontelbare benoemingen door koning Filip van informateurs en preformateurs.

Net omdat ik het belangrijk vind dat Bart De Wever dit nog snel leest, heb ik het publicatie-uur deze week drastisch vervroegd. Geef toe, geachte lezeres en waarde lezer, wij Vlamingen zijn het toch wel kotsbeu geraakt dat de ene na de andere koning van dit apenland zijn uiterste best doet om het universeel olympisch record 'natie zonder regering' te breken. Op heden zitten we, heel precies, 353 dagen zonder regering want Charelke Michel II kan bezwaarlijk als een regering worden betiteld. Nog slechts 189 dagen de ene onbekwame na de andere benoemen en Filip klaart de klus en zitten we aan 542 dagen zonder regering.

Beste heer Bart De Wever, wij liggen elkaar niet  - en ja, dat is 'ons' democratisch recht - maar gelooft u mij vrij: de Vlamingen wensen dat u uw been stokstjjf houden zal als de koning u vraagt om informateur of preformateur te worden. De echte Vlamingen die het beu zijn te betalen voor Wallonië en de allochtonen die hier zijn om te profiteren, willen dat u enkel de job aanvaardt van formateur. Evenzeer willen zij dat u Flupke, als de hoofdacteur in bovenvermelde komedie, duidelijk maakt dat u die job enkel wenst te aanvaarden als ook de 810.777 stemmen van het Vlaams Belang in de regering zullen worden opgenomen. Achttien zetels in het federaal parlement! Samen met de 1.086.787 stemmen die uw partij haalde, zijn dat pakweg voldoende stemmen om bijna dertig procent (43) van de 150 Kamerzetels te bezetten. 

Als koning Filip 43 (van de 87) Vlaamse zetels in dat federaal parlement gewoon naast zich blijft neerleggen dan dienen we ons ernstig te beraden om met één miljoen mensen naar Laken te trekken om het ontslag van de koninklijke familie van Saksen-Coburg te realiseren.

Dank Bart, in naam van twee miljoen Vlamingen, dit te hebben gelezen en ernaar te handelen.

Enne heu, geachte heer voorzitter De Wever, wanneer wordt u het, samen met al uw Vlaamse collega-partijvoorzitters nu eens echt kotsbeu dat een parlementszetel in Wallonië wordt bekomen (ik neem als voorbeeld de PS en het Vlaams Belang) per 32.811,5 stemmen bij de PS maar dat het Vlaams Belang per zetel 45.010 stemmen moet halen? 

Is dat in het land van koning Flupke dat men het over Egalité heeft in de lijfspreuk? Ergo, beste Bart, neem ook dat punt (die 'Egalité) ook maar mee naar de koning. Volgende verkiezing moet dat in dit land voor Vlamingen en Walen . . . une égalité zijn.


HET WAS DRUK AAN HET STADHUIS

Vrijdagochtend ging ik kijken aan het stadhuis te Oostende? Ik was getipt en wist dus dat er een pak mensen zouden opdagen om te protesteren tegen de gedachte van burgemeester Bart Tommelein om heel wat stadsdiensten te privatiseren. Nu ja, elkeen heeft het recht idiote gedachten te uiten. Je hoeft daarvoor helemaal niet DE IDIOOT van Dostojevski te zijn. 

In Oostende werken overigens heel wat idioten maar daar schrijf ik komende weken meer over. 


VET GEMEST EDOCH GEEN GROTER IQ

Waarom trut Gwendolyne Rutten zo nodig bezig is het ooit overgewicht van Bart De Wever volledig over te nemen zou zeer de vraag kunnen zijn. Veel wijsheid is uit haar mond nog niet vernomen sinds ze aan die verdik-kuur begon. 

Die - echt omhoog gevallen - madam uit Aarschot . . . zelfs binnen haar eigen partij vinden steeds meer mensen dat ze het mag aftrappen.


HOE DRONKEN WAS JOACHIM COENS?

Ik begrijp ten volle dat de verkiezing tot voorzitter van een politieke partij een reden kan zijn om eens (zelfs eens goed) het glas te heffen. Dat is Joachim best gegund. 

Maar hoe zat was de man toen hij - in de roes van zijn overwinning? - orakelde dat zijn partij 24 % zal halen bij de federale parlementsverkiezingen in 2024 . . . ?

Dat zou bijna drie procent meer zijn dan het aantal stemmen dat de CD&V behaalde in 1985!

Beste Joachim, de sympathieke burgervader van het sympathiek dorpje Damme, blijf a.u.b. met uw voeten op de grond. In 2014 haalden jullie 11,61 % der stemmen, zeven maanden geleden was dat nog amper 8,89 %.  

Ik weet dat Sinterklaas vorige vrijdag langskwam maar doe a.u.b. niet wat je voorganger, beroepsleugenaar Wouter Beke, al zijn hele leven doet: liegen dat de stukken er van af vliegen. 

Als de CD&V het roer niet 180 ° omdraait, dan zal zelfs die 8,89 % niet gehaald worden in 2024. Jullie partij heeft - overigens net als de twee andere traditionele partijen - iemand nodig die jullie eens goed wakker kan schudden en die de waarheid klof in jullie gezicht durft te verhalen.


WAAROM NIEMAND DIT GELOOFT . . . 

is ook hier, evenzeer de vraag. 

Maar 'ons Mathildeke' heeft haar oom, graaf H d d snel gebeld eens was uitgesproken wat al lang - althans in koninklijke middens - vast stond: nonkel Henri was onschuldig.

Normaal gezien sta ik achter vrijspraken maar ik ga mijn hart en verstand niet verkrachten en plots geloven dat de chauffeur van de graaf het intellect had om de klanten van nonkel Henri op te lichten voor een bedrag van 175.000 euro. 

Maar een vrijspraak is een vrijspraak, ook al is dat in beroep en was het niet de eerste keer dat hij daarvoor in beroep diende te worden vrijgesproken.


TRUMP DOET GEWOON VERDER

Hoeveel triljoenen woorden werden er - alvast de laatste twee jaar - nu al niet gepubliceerd in media allerlei over het impeachment van Donald Trump? Ik heb het hier dan nog niet eens over de audiovisuele pers of over de social internetsites!

Momenteel is het ouwe tante Nancy Pelosi die aan de beurt is om te trachten Donald af te zetten als president van de VS. Ocharme toch, wat een idioot idee om te denken dat dit ooit geschieden zal? 

Ongelooflijk hoeveel mensen dringend eens dat boek van Dostojevski moeten lezen . . . 


EERLIJK & BETROUWBAAR . . .

. . . althans volgens Kristof Beuren en Maxim Donck!

In Oostende hebben de socialisten ooit de nobele gedachte gehad om centra te installeren waar mensen aan een jobke konden worden gezet zodat die maandelijks geld binnen kregen.  Over hoe die tewerkgestelden werkelijk handelen, verneemt u meer vooraleer deze site wordt stopgezet. Laat me jullie nu reeds verklappen dat er minstens één leidinggevende is die niet kan aanvaarden dat de waarheid wordt geschreven over een rood socialistisch kopstuk en dat, op elk moment van de week, tot uiting brengt. Of iemand die zulk een oc-dienstencentrum leidt ook dient te weten wat eerlijkheid en betrouwbaarheid is, zou zeer de vraag moeten zijn. Dat ze onbekwaam is om – in al haar vooringenomen aversie – het onderscheid niet te kennen van een gesprek tussen haar assistente en twee klanten van dat oc-centrum en ze daar een discussie van maakt, is erg,  heel erg. Maar . . . het kadert in har vooringenomen haat tegen deze schrijver.

Maar ik heb het hier over haar baas Maxim Donck, de advocaat die bijna aan de overkant van het stadhuis (en aan de zijkant van het Oostendse Justitiepaleis) kantoor houdt, die onder de (welwillende?) verantwoordelijkheid van uitgever Kristof Beuren onzin en onjuiste gegevens verspreidt op wel erg grote schaal: op stevig papier gedrukte rechthoekjes van pakweg 150 cm², in een vier bladzijden tellende A5-folder en ja, zelfs op de onderleggers van de etende gasten van de dienstencentra staat hun boodschap te lezen. 

Kan één van mijn lezers begrijpen dat beide heren in die A5-folders publiceren dat je elke dag kan reserveren om daar te eten? Al jaren kan je dat, in werkelijkheid, enkel op dinsdag- en vrijdagochtend.

Met welk doel verspreiden beide heren – die elk, geloof me vrij, een hoger diploma hebben dan mijn getuigschrift van lager middelbaar – deze onjuiste informatie. Dat politici (zoals N-VA’er Donck) niet instant (of eens per abuis en uitzonderlijk) leugens verspreiden is algemeen bekend. Dat ook de directeur van het stadhuis daar zijn goedkeurende handtekening als verantwoordelijke uitgever onder plaatst, mag ons doen besluiten dat het einde zoek is en machtswellustelingen zich, ook te Oostende, alles ongestraft mogen veroorloven.

Hun folder EERLIJKER & EENVOUDIGER raakt in werkelijkheid kant noch wal. Of wat dacht je van het volgende: 

een 81-jarige voormalig beroepsmilitair betaalt tot 31 december 9 euro. Vanaf januari betaalt de man - die een pensioen heeft van meer dan tweeduizend euro netto per maand! - maar 7,5 euro meer.

Wat daar eenvoudiger aan is, zou zeer de vraag aan de heren Beuren en Donck kunnen zijn.

Ik, met mijn pensioentje van amper 898,48 euro per maand dan! Ik betaal tot eind deze maand 1 euro per maaltijd. 

Vanaf januari 2020 krijg ik geen 1,50 euro korting. Neen, ik dien dan driemaal zoveel te betalen als ik nu betaal, zijnde 3 euro.

Politici en directeurs van stadhuizen . . . , ze zijn alle besef van normen, waarden, respect en waarheden compleet verloren.IK GA ER EFFE VAN TUSSEN UIT

morgen start mijn reisje naar Tenerife. Eventjes de zon opzoeken vooraleer ik start met de aanvang van het grotere werk. 

Gewoon even goeie dag zeggen daar, wellicht is het de laatste keer dat ik dit kan.


Heel wellicht publiceer ik morgen nog een en ander. We zien wel.


VANUIT CAFE DE HALTE 

Ik ging onlangs nog eens naar Middelkerke en ik ben er ook deze namiddag langs geweest. Laat me jullie dus vanuit café DE HALTE, Oostendelaan 48 - in de gemeente waar burgervader Jean-Marie De Decker de touwtjes goed strak houdt - een goeie werk- of schoolweek toewensen.

Echt een gezellige kroeg daar, bij Kimberley Delcour. En ja, de koffie is er lekker, daar aan de bushalte van lijnen 68 en 69.

MIJMERINGEN . . .     van maandag 02 December 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


HEEFT FILIP ZE NOG ALLE VIJF OP EEN RIJ

OF MINACHT HIJ BEWUST DE VLAMINGEN?

Majesteit, koning der Belgen, Filip van Saksen-Coburg, mag ik u een psychiatrisch onderzoek ten zeerste aanbevelen? 

Ik stel die vraag met alle respect maar ook en vooral omdat u toch wel sterk de indruk verspreidt dat u ons Vlamingen haat. Neem nu uw laatste stomme stoot, de benoeming van Magnette, de dieprode Franstalige socialist die de N-VA-, en Vlaams Belangkiezers nog erger haat dan dat de Joden Adolf Hitler ha(at)ten. Geef toe, een uk van negen beseft dat het dan vreselijk is. U, u bent inmiddels 59 geworden . . . 

Reeds van bij zijn aanstelling door u als informateur publiceerde ik dat dit uw zoveelste aanstelling voor het sterfhuis zou zijn. Net zoals die van enerzijds Vande Lanotte en Reynders  en anderzijds Demotte en Bourgeois. Ook bij hun aanstelling publiceerde ik dat het puur tijdverlies was. En zie, de voorbije maanden werd bewezen dat, alvast ik het bij het rechte eind had.

Sire, ik stelde die vraag (over een psychiatrisch onderzoek voor u) om de eenvoudige reden dan ik - samen met honderdduizenden Vlamingen - mij afvraag of u dit nu met opzet deed of omdat u echt te dom bent om de bevoegdheid te hebben om zulke hopeloze gevallen (waarvan elkeen met een IQ hoger dan 108 weet dat ze niet zouden slagen in hun door u aangestelde job van preformateur of informateur) telkens opnieuw te benoemen in iets waar ze gegarandeerd niet zouden in lukken!

Filip, uw protocol, meer bepaald via de mond van de niet onknappe Nancy Monteyne, verklaarde me (zo goed als op haar eerste communiezieltje) bijna een jaar terug dat u de OPEN BRIEF zou lezen die ik u had geschreven. Ook u, maar ook uw echtgenote, bevestigden mij dat u die brief lezen zou. U schudde mij daarbij allebei de hand!

Heeft u mij dan allen belogen of weigert u de goedbedoelde  raad aan te nemen die ik u toen bezorgde? 

Sire, door al die aanstellingen zijn we inmiddels dik een half jaar verder en dus in de zevende maand na 26 mei, de verkiezingsdag. In werkelijkheid zit dit land - over nota bene precies 19 dagen - één jaar  zonder (werkende) regering!

U bent heel goed op weg om het universeel olympisch record te breken van uw vader dat 541 dagen bedraagt. En neen, ik zal u daar nooit voor feliciteren. U zou vol schaamte uw koninklijke functie moeten neerleggen vooraleer gans België nog het laatste greintje geloof verliest in dit koningshuis.

Hebben onze koningen dan niet het minste respect voor de Vlamingen? Nu ja, uw vader had niet alleen geen respect voor de bevolking van Vlaamstalig België, ook naar zijn natuurlijke dochter Delphine doet hij al haar dik halve leven niet respectvol. Wat een lafaard is dat! 

Filip, sommige media noemen u Flupke. En ja,  ik ben nu echt overtuigd dat u - steeds opnieuw - er in slaagt om de oerdomme clown van dit Belgisch apenland te willen zijn. Ik ben zelf op het punt beland dat ik zelfs overtuigd ben dat u dit opzettelijk bent.

Ik ga u - maar dat gaf ik u twaalf maanden terug in mijn gedrukt Stropken evenzeer - nog eens een heel goeie raad gaven: stel de voorzitter van de grootste partij in dit land aan als formateur van een nieuwe regering. Stop al dat gezeik van de verliezende partijen en stuur de voorzitter van de grootste partij in uw land de wei in, niet als preformateur of informateur maar met het enige doel waar uw onderdanen op wachten: het vormen van een nieuwe regering. U heeft toch wel net nog dat IQ om - eindelijk - te snappen dat u moet stoppen met geld- en tijdverslindende benoemingen! Over vier dagen komt de brave Sint. Hopelijk legt  hij wat IQ onderaan uw schoorsteen.

Bart De Wever is zijn naam; de naam van de voorzitter met het grootst aantal zetels in de Kamer.  Met 25  zetels heeft zijn partij 1/6de van de Kamer ter zijner beschikking. En neen , daar zitten niet allemaal ja-kinikkertjes die verplicht moeten doen wat hun voorzitter ...... en Gwendolyne Trutten zeggen. Met Theo Francken en (al zeker) met Jean-Marie De Decker bestaat zulk gevaar overigens niet. 

Hoeveel maal heb ik hier al niet gepubliceerd dat de partijvoorzitters die het echt goed menen met dit land perfect een regering kunnen vormen die dit land kunnen leiden zoals het hoort? Scrolt u gerust terug naar maandag 27 mei en mijn voorstel voor het vormen van een nieuwe regering. Of . . . misschien moeten we het onderstaande doen.

Uiteraard staat u niet te springen van volgend voorstel maar dit zou een werkbare regering kunnen zijn. N-VA (25 zetels), Vlaams Belang (18),  PS (van uw geliefde Magnette, 20 zetels), SP.A (9), PVDA/PTB 12 (zetels).

Filip, als Chinees astrologische rat moet zelfs u - al dan niet met een Texas Instruments - ook aan 84 zetels komen. Dat is 56 % van de 150 zetels, zijnde een mooie meerderheid. Als u er nu eens voor zorgt dat onderstaand verzoek naar de zes (sorry 7 want de PS heeft twee) voorzitters wordt verzonden, dan hebben we tegen de 'onnozele kinderdag' een werkbare regering. Alvast ondergetekende zou het mooi vinden om op zijn feestdag die nieuwe regering te mogen begroeten.

Peu importe dat er partijen zijn die elkanders' bloed kunnen drinken. Gaat het hier om postjes pakken of de dikste te hebben? Neen toch? Het gaat hier over ten dienste staan van ons volk. 

Zo Filip, u zal alweer niet tevreden zijn met wat ik schreef maar eerlijk . . . je m'en fou complètement. 


 


AAN MEVROUW EN DE ZES HEREN VOORZITTERS VAN (IN ALFABETISCHE VOLGORDE) N-VA, PS, PTB, PVDA, SP.A en VLAAMS BELANG. 


Geachte mevrouw, geachte heren,


Wellicht hebben jullie het allemaal al even goed gesnapt als ondergetekende die gewoon de stem van het volk weergeeft, elke maandag opnieuw op deze site.

Inge Sabena en Jan Modaal willen dat jullie echt beginnen te werken. Ze zijn het - geloof mij vrij - KOSTBEU om dit land verder te zien achteruit tuimelen en de staatsschuld te zien groeien met 507 euro per seconde ofte 86.400 seconden per etmaal, zijnde per dag en nacht!

Ik weet niet hoe jullie dergelijk wangedrocht uitleggen op familiefeestjes allerlei. Dagdagelijks verhoogt de Belgische staatsschuld (zie www.staatsschuld.be) met (en ja ga gerust zitten) 43.804.600 euro. Dat is goed voor een stijging (alleen reeds vandaag) met 1.752.192.000 Bef! Worden jullie daar niet duizelig van? Ik wel hoor!

Hierboven verzocht ik  Filip, het hoofd van ons geldverslindend koningshuis om te stoppen met Jan Lul uit te hangen en preformateurs te benoemen die er (maar dat wist iedereen met een IQ van meer dan 108 vooraf) niks van zouden bakken.

Ik ga dit niet vragen op mijn blote knietjes edoch waarom gaan jullie (zeven) voorzitters niet eens rond de tafel zitten  en zetten jullie alle ogelijke programmapunten opzij want . . . eerlijk zo gaat dit land nooit uit de huidige ellende raken.  Wie dat echt winst, kan mijn acht puntenplan bekomen om het tij te keren. Gewoon mailtje naar roger@stropken.be


Alvast dank dit te hebben willen lezen. Meer dan dit kan ik ook niet!


EEN HEUSE ZELDZAAMHEID

Joël Ceulaers, de senior writer van pagina twee in de zaterdagse editie van De Morgen  heeft eens een gemeenschappelijke gedachtegang gevonden met ondergetekende. En ja, dat is een heuse zeldzaamheid.

Het item noemt Dries Van Langenhove, een man die ik voor geen haar vertrouw. Indien ik van de Staatsveiligheid was dan zou ik even wantrouwig zijn. 

Want  laat me eerlijk zijn (en blijven), die opleidingen in het buitenland met zijn bende Schild&Vriend . . . je moet al goed gek zijn om te denken dat het een scoutsgroep was met uitsluitend nobele bedoelingen of die daar leerde pannenkoeken te bakken op grootmoeders' wijze. Ik heb al een gans jaar verwonderd toegekeken om te zien wat er zou komen uit het onderzoek naar die . . . pannenkoekenbak. 

Wie - vorige maand - het interview las dat Tom Van Grieken gaf op www.stropken.be, die stelt zich toch heel wat vragen hoor. Ik denk dat ik er wel honderd op mij kreeg afgevuurd. Ik kan ze allen tot drie herleiden:

- Is Tom Van Grieken nu echt  de domste van het Vlaams Belang? Denkt hij dat wij (lezers van deze site, al dan niet Vlaams Belanger) geloven dat SOS DEMOCRATIE zomaar uit het niets kwam, zo plots na 15 september en zo plots na de toch wel unieke meeting te Wetteren?

- Moeten wij nu echt geloven dat Van Grieken zowel de Dries als de fractieleiders (die te Wetteren aanwezig waren) zomaar aan de kant aan het schuiven is? 

- Snapt Van Grieken niet dat (net doordat hij meermaals doet alsof hij uit de lucht valt) zijn geloofwaardigheid serieus aan het wankelen gaat?

Ik vind de slotparagraaf van senior writer De Ceuleer overigens gewoon schitterend. Als jullie die - en die boze brief willen lezen: De MORGEN 30.11.2019 PAGINA TWEE.

Echt de moeite waard, en uit mijn mond naar De Ceuleer toe . . .


 TRIO COUCKE, KOMPANY & VERSCHEUREN

Reeds van voor Kompany op Anderlecht ‘landde’, was ik de enige die durfde te schrijven dat dit nooit zou werken. Nu schrijft elkeen het. Tja, moderne journalistiek in Vlaanderen: afschrijven van elkaar. Waarmee ik geenszins wil aangeven dat ik mij op dezelfde hoogte plaatsen wil als die zogenaamde moderne journalisten.

Idem dito voor Coucke en Michael Verscheuren. Ik zet – puur voor het decennialang respect dat ik voor vader ‘Meneer Michel’ wel had - bij die laatste ook de voornaam. Michael bewees het laatste jaar dat hij niet eens aan de schoenzolen van zijn papa kleven kan. Het aantal misbaksels van uitspraken heeft hij in geen geval in het ouderlijk huis geleerd. 

Maar zie, dat trio dringt klassebak-trainer Franky Vercauteren (die deze ploeg kent als zijn broekzak ) zondag die ouwe zak op. Ik zeg al vijf maanden dat “iedere keer dat Kompany meespeelt, Anderlecht zal verliezen”. Iets dat tegen de grootste kandidaat daler alweer werd bewezen.

Geen enkele gazettenschrijver durft het openlijk te zeggen, laat staan te publiceren, maar zeg mij eens wat Kompany feitelijk al meer heeft bewezen dan ooit een steengoede voetballer te zijn geweest? En ja, dat was hij, zonder de minste twijfel! 

Zijn zakelijk ‘talent’ kennen we intussen reeds. Familiaal schittert het ook niet echt zo sterk als het zonlicht: vijftien minuten aanwezig na één uur te laat te zijn gekomen bij de voorstelling van het boek van zijn vader, de man die burgemeester werd omdat zijn familienaam dezelfde was als die van zoon Vincent. Maar ja, de media hebben voer nodig om de gazetten te vullen zoals vorige week toen Kompany zich een woning kocht ten bedrage van zeven miljoen euro! Het is hem - echt waar want het beest genaamd jaloezie woonde nooit in mijn lijf –gegund maar of je nu Coucke of Kompany leest in de kranten, het gaat in 85 % van de gevallen over hun slijk der aarde en de dingen die ze er mee doen.

Wat hebben Vincent, Marc en Michael IN 2019 TEN POSITIEVE TITEL BEWEZEN bij Anderlecht? NIKS, NOTHING AT ALL, NADA, NICHTS EN ANDERE NOUGATBOLLEN. 

Ik vond de supporters van de ooit zo prestigieuze ploeg van dit land echt prachtig om gisteren te Oostende niet dezelfde reactie te leveren als begin dit jaar op Standaard. Of die slaafse zachtmoedigheid aarde aan hun dijk brengen zal, is niet eens meer de vraag. 

Aandeelhouders Coucke en Kompany mogen concluderen dat ze Anderlecht mogen verkopen als ze niet doorlopend willen verder leven omgeven door body-guards. Hoe moedig Marc Coucke was, bewees hij door weg te vluchten uit Oostende.

Marc, voor de zoveelste maar laatste keer, trek het boetekleed aan, verkoop RSC Anderlecht, vraag vergeving aan de supporters van KVO en . . .  (en neen, ik ben niet gek) maak van KVO toch aar dat weireldploegske waar jij elke zondag opnieuw de Polonaise dansen kan. Zoiets vergt heel veel moed maar ik kan je garanderen dat je daar - voor de rest van je verdere leven - plezier zal aan beleven. Vanuit je stulpje op de Oostendse Oosteroever is het amper tien minuten rijden naar het voetbalveld van KVO!!!! 

Hoe dit Anderlecht Play Off I halen zal . . . enkel dat trio gelooft er nog in. Michael geloofde twee maanden terug zelfs nog in de titel. Of was dat eerder bewust zelfbedrog om de supporters - nog maar eens - tijdelijk een rad voor de ogen te draaien? 

Meestal heeft iedere munt ook een keerzijde. Ergo . . .


GEFELICITEERD KVO

Hoe blij ben ik dat Oostende – overigens ten volle verdiend! – de drie punten thuis hield zondag. En hoe blij was Frank Dierckens, de nieuwe voorzitter van KVO wel niet. De omhelzing door zijn vrouw vond ik een machtig televisiemoment dat – zij het heel even en sowieso veel te kort – de Vlaamse beeldbuiskijkers vertederde. 

Ik blijf nog steeds bij mijn gedacht dat Oostende kandidaat nummer één is om te dalen. Ik zeg dit omdat ik realist ben alhoewel mijn hartje dat intriest vinden zou. Het zou ook ten zeerste onterecht zijn maar voetbal is – alvast in dit derde millennium – verworden tot het Brood & Spelen van de toekomst waar zelf ons weireldploegske aan kan ten onder gaan. Het gaat niet langer om de spontane emoties van gewone volkse mensen; hier gaat het over geld in haar meest verwerpelijke wijze. Voetballers zijn voorwerpen, zeg maar machines, die op een voortreffelijke manier worden verzorgd maar die wel moeten presteren als de best geoliede machine. Hoe duur die machine ook mag kosten, eens dat ze kan worden verkocht met tientallen miljoenen euro's winst, verkast ze naar een andere club, naar een ander land. 

Ik kan me niet voorstellen dat KVO zou moeten zakken, tenminste niet als zij half zo goed blijven spelen als tegen Anderlecht. Vergeten we tenslotte niet dat KVO tegen het prutsploegske van Coucke & Kompany de volle buit binnenhaalde zowel uit als thuis.

Hup spelers van KVO. Wat jullie zondagmiddag konden dat kunnen jullie de volgende dertien matchen evenzeer.


GEEF DAN DE OPLOSSING

Zaterdag, aan de tramhalte van Mariakerke-Bad een koppel gesproken uit Beveren-Waas, ooit de Jean-Marie City to be van Pfaff. Ze verkasten naar deze kustplaats en het deed me genoegen vast te kunnen stellen dat ze toch wel bezig zijn met de toestand van dit land. 

Geen van beide kende mijn website maar vandaag zullen ze die zeker bekijken. Waarvoor dank. Overigens evenzeer mijn gemeende dank aan nieuwe en reeds trouwe lezers. 

Gedurende de twintig minuten dat we op de tram wachtten, stelde de man me wel vijf keer de vraag om de oplossing te zeggen voor de staatsschuld. Idem dito overigens voor die van het fileprobleem.

Tja, beste man uit Beveren, ik heb de laatste veertig jaar een aantal oplossingen voorgedragen (veilig maken ASLK, de Bob-campagne, JITA, om er maar een drietal te noemen) maar ik heb daar nooit een prijs mee gewonnen. Integendeel zelfs! De laatste twee oplossingen werden overigens gewoon gestolen door blauwgekleurde politici. 

Uiteraard kan het fileprobleem worden opgelost en ja, ook die staatsschuld kan worden ingedijkt. Hoe, dat  kan ik vertellen maar het woordje GRATIS is niet langer in mijn dikke Van Dale te vinden.

Geniet van jullie woonst aan zee en bedenk dat u, uw kinderen en kleinkinderen pakweg 44.000 euro staatsschuld bezitten. Of dat is iets om vrolijk van te worden, is zeer de vraag.


LANG GELEDEN 

Neen, ik ben de moderne rederijker Stijn De Paepe helemaal niet vergeten. Evenmin vond ik hem plots niet goed genoeg meer om wekelijks één dagvers te publiceren. 

Ik had het gewoon te druk, en ja, de gezondheid kon ook beter zodat ik evenveel tijd als vroeger zou kunnen besteden aan mijn site.

Mijn excuses dus, geachte lezeres en waarde lezer.

Het zou ongetwijfeld handiger zijn indien men mij de dagversjes van Stijn mailde, zo éénmaal per week, allen samen. Gewoon links bovenaan via CONTACT of rechtstreeks naar roger@stropken.be

Dat het slecht gaat in ons land en in Europa, dat is iets dat ik al dik anderhalf jaar hier predik. Het ergste daarbij is de realiteit dat de mensen het niet willen snappen hoe erg het wel slecht gaat.

Dus, vandaag het dagvers 

DE NOODTOESTAND

Ik deed vannacht geen oog toe, want 

we leven in een noodtoestand.

Europa is in slechte staat,

althans: inzake het klimaat.


Want wat betreft asielbeleid

doen we het puik, zoals altijd:

het koren blijft, en van het kaf

maakt ieder lid zich schoontjes af.


In Polen voor de mannen zijn

is niet bepaald een festijn.

Ons land ligt lam. De brexit woedt.

Maar voor de rest gaat alles goed.


VOOR DE MANNEN ZIJN

Ik ben er me ten volle van bewust dat homosexualiteit is aanvaard zoals elkeen aanvaardt dat de dinsdag na de maandag en voor de woensdag komt.

Maar ik wil toch eens de vraag stellen: wat is er normaal aan al die andersgeaardheid?


2.000.000 EURO VERLIES PER JAAR !

Er is iets dat ik (grijns) niet echt goed begrijp aan de huidige coalitie van het Oostendse stadsbestuur. Verbeter mij als ik fout zit maar m.i. zat huidig burgemeester Bart Tommelein – met zijn blauwe bende, gekend als profiteurs en zakkenvullers – toch mee in de vorige coalitie?

Heeft iemand Tommelein dan ooit gedurende die vijf jaar horen zeggen dat er jaarlijks verlies was bij de catering van dat stadsbestuur? Neen dus.

Moet ik dan besluiten dat dit reuzeverlies er is gekomen tijdens het stadsbestuur geleid door de Open Vld, N-VA, Groen en CD&V? In dat geval dien ik door te vragen en wil ik weten wie dat geld in zijn zak heeft gestoken.

Ik vind het al negen maanden echt raar dat geen enkel lid van de coalitiepartijen, maar evenmin van de oppositie (Sp.a en Vlaams Belang), inging tegen het feit dat Tommelein de dienstwagen van de stad Oostende op een zondag gebruikte om, met de door Oostendenaars evenzeer betaalde chauffeur, te bekritiseren of aan de kaak te stellen.

Wat voor een vreselijk duivelspact heeft Tommelein gesloten om toch maar burgemeester te mogen worden? En hoe lang zullen de coalitiepartners dergelijke onhebbelijkheden van de burgemeester nog tolereren?

Dat Tommelein mij niet aanspreekt, daar heb ik niet het minste probleem mee. Geen enkele blauw getinte politicus kan mij ooit - m.u.v. hun fractieleider en eerste schepen van Merelbeke, Egbert Lachaert - verleiden hen enig fatsoen toe te bedelen. Iets wat de inmiddels echt vetgemeste Gwendolyne (‘T)Rutten nooit gehad heeft overigens. Bij de 'blauwen' wordt nooit iemand voorzitter die ook maar een heel klein beetje fatsoen in zich heeft. Zelfs voormalig minister van Justitie Marc Verwilghen mocht dat ervaren in juni 2002!

Maar laat mij inmiddels eens een rekening maken: 2.000.000 euro gedeeld door 365 dagen, dat is pakweg 5.480 euro verlies per werkend etmaal! Als de coalitie o.l.v. Bart Tommelein en voorzitter De Vriendt op de komende gemeenteraad wil uitleggen aan hoe dat verlies wordt geleden, dan zal ik dat graag publiceren deze maand. Ik zal wel niet aanwezig zijn want ik vertrek de tiende naar Tenerife maar ik volg het wel verder op. 

Voor zij die denken dat ik de Lotto won: mijn h/t-reis kost amper 57,88 euro en één nacht slapen 10, 48 euro.

 

SP.A IS OP ZOEK

 

Ik stelde dit weekend vast dat de nationale afdeling van de socialistische partij ernstig op zoek ip naar zowel een communicatieverantwoordelijke als naar een woordvoerder. Op zich kan ik dit alleen maar toejuichen. Het zou jammer zijn dat de partij die zoveel sociaal beterschap bezorgde in dit land evenzeer de weg opgaat van de CD&V en Open Vld, zijnde de weg naar het diepste dal waar ze allebei thuis horen. 

Waar beide – al een hele tijd – steeds opnieuw verliezers van verkiezingen allerlei nog het lef vinden om zo hun kwebbel te roeren is zeer de vraag.

Ik weet dat ik in John Crombez als voorzitter  nooit veel geloof stelde edoch ik ben iemand die zelfs zijn ergste vijand nooit de positieve elementen zal ontzeggen die zij/hij bezit. Dat geldt zo voor mijn grootste vijanden (aka de familie Van Thillo) maar evenzeer voor de voormalige voorzitter van de SP.A.

Waarom zouden jullie John Crombez niet de taak geven die hem fantastisch ligt, zijnde woordvoerder van een politieke partij? De man is geliefd, ziet er goed uit, is ontzettend mondig en zowat iedereen hangt aan zijn lippen als hij die open doet. Daarenboven kent hij jullie partij als zijn broekzak. Voor mij vinden jullie nergens een betere woordvoerder.

 

GUY, BIJNA 35 JAAR

Ik zie me nog binnen stormen bij Guy, een van de tientallen Gentse dagbladuitbaters. Met twintig exemplaren van HET STROPKEN in de hand. Het klikte – zoals bij bijna alle gazettenwinkeliers – direct maar dit is een klik die na bijna vijfendertig jaar er nog steeds is.

We zagen elkander vandaag in Gent, in het cafeetje van Tina die het daar nog steeds, evenzeer na 35 jaar, volhoudt.

Om een klassemens te zijn, dien je niet te beschikken over peperdure diploma’s (al dan niet behaald in het Amerikaanse Durham) of stinkend rijk te zijn zoals Vincent Kompany of Marc Coucke. Guy is een van de meest eenvoudige mensen die ik in mijn leven heb ontmoet maar het is iemand die perfect aanvoelt hoe een ander zich voelt.

Guy, wij hebben elkanders’ deur nooit plat gelopen en soms zien we elkaar maanden lang niet maar jij bent één van de vier fijnste mensen die ik de laatste veertig jaar mocht leren kennen.

Dank voor de twee koffies, de spontane aanbieding daarvan heeft mijn hartje ontroert.

 

TERWIJL IK NU TOCH BEZIG BEN

 

Een dik jaar geleden botste ik op een Gentse, niet onknappe die te Leuven woont maar zowat elk weekend – met haar toch wel ‘wijze vent’ – in Oostende verblijft.

Ik heb inmiddels ondermeer ook last gekregen om dingen te onthouden maar ik dacht dat ze Lucia noemt.

Het verschil met Guy is wereldwijd. We sloten ooit, voor een donkere Leffe, een weddenschap al. Ik beweer(de) dat er in de Kasteellaan te Gent pakweg veertig jaar geleden een bloemenwinkel was.En zij zegt dat haar moeder het tegenovergestelde zegt. Nu ja, ik heb besloten mijn tijd niet te steken in het zoeken naar het desbetreffende bewijs. Drink die Leffe dus maar zelf.

 

HOE DOM ZIJN ZE BIJ DE . . . GUIDE MICHELIN?

Lazen jullie het ook in de kranten? De directie van de culinaire gids Michelin heeft het Japans restaurant dat al jaren – net als onze Peter Goossens van het Hof van Oranje te Kruishoutem – drie sterren kreeg, plots alle sterren afgenomen. Neen, geachte lezeres en waarde lezer, niet omdat er iets scheelde aan het opgediende eten of aan de bediening maar (en ga nu gerust eens heel goed zitten) “Omdat de mensen één jaar vooraf moeten reserveren en daardoor niet elkeen de kans krijgt daar te gaan eten!’-“.

Het is al een hele tijd geleden dat ik een gelul van dergelijk hoog gehalte las uit de mond van een niet politicus. Of denkt die top van Michelin nu echt dat ik – nota bene met mijn pensioentje van 898,5 euro per maand mij kan veroorloven om (al is het slechts eenmaal per jaar) te gaan eten bij Peter Goossens? Zoiets kan mijnen bruine niet trekken hoor!

Het wordt misschien tijd om eens een serieus onderzoekstem van heuse journalisten los te laten op dat hele sterrengedoe van  Michelin      . Het is maar een tip hoor.


IK KEN HAAR NU BIJNA TWEE JAAR . . .

. . . en ja, ’t is een knappe madam. Eentje met hersenen onder haar hersenpan. Bij HANS ANDERS mogen ze blij zijn met zulk een fenomeen. 

Elf dagen terug hadden we nog eens een afspraak. Neen, niet dat de een de ander versieren zou (denk ik toch, grapje hoor die laatste drie woorden) maar – voor hen die het nog niet wisten – Sarah Coppens is mijn audiologe dank zij wie ik al anderhalf jaar aan mijn rechterzijde meer hoor dan de 42 % die ik hoorde vooraleer ik bij HANS ANDERS binnenstapte te Knokke, meer bepaald op het burgemeester Schmidtplein. Er was gewoon vorige maand een technisch probleempje dat deze meest universele klungel - uiteraard – niet kon oplossen.

 

 

Ze zal er straks negen jaar werken en ze heeft mensenkennis, een (grijns) heel goed luisterend oor en – wat voor elke slechthorende het belangrijkste is – weet elk probleem bij elke slechthorende op te lossen. Kortom een audiologe die haar job kent. In de aanloop naar de aankoop van mijn hoorapparaat deed ik vele concurrenten aan van HANS ANDERS en geloof me vrij, er zitten er tussen die hun vak beter eerst goed zouden leren. IK HEB DUS GELUK GEHAD!DIT IS TOCH HEEL VAN DE POT GERUKT !

In Oostende heeft verantwoordelijke uitgever in stadsdienst Kristof Beuren - heel vermoedelijk i.o.v. de desbetreffende schepen (aka Maxim Donck, N-Va'er en dus kiezende voor het establishment en de rijken) een kaartje uitgegeven waarvan zelfs N-VA-getrouwen in onze kuststad zeggen dat het onbegrijpelijk is. 

En ja, het is ook niet te verstaan.

Wat is er aan de hand? 

Maxim Donck - met wie ik een gesprek had twee maanden terug - heeft bewezen dat hij (en zijn partij) het opnemen voor de rijken, lees: zij die een pensioen hebben van 2.000 euro en meer.

Die Oostendenaars betaalden vroeger 9 euro per dag voor een dagschotel die er - echt waar - best mag zijn. Voorgerecht of soep, een hoofdschotel en een dessert. Ook  is er - nota bene à volonté - water te drinken.

In zijn (overigens niet geslaagde poging) om een en ander te veranderen, heeft advocaat Donck de bal volledig mis geslagen. Neem nu ondergetekende die (door zijn pensioentje van amper 898,5 euro - ik ben geen immigrant hé die gratis woonst, ziekenkas, medische zorgen en 1.200 euro per maand krijgt toegesmeten -) tot eind december één euro diende te betalen.

Dat wordt vanaf twee euro meer ofte euro. En eerlijk, dat is nog steeds een correcte prijs voor wat ik eet. 

Maar die man met 2.100 euro die krijgt een lagere prijs en dient vanaf nieuwjaar geen 9 euro maar slechts 7,50 euro te betalen. 

Door de uitvoering van zulke gedachtegangen bewijst de schepen gewoon dat de armere Oostendse gemeenschap hem geen bal interesseert. Als hij, als advocaat, ook zo redeneert dan raad ik de minder begoeden ten zeerste aan niet bij hem langs te komen.

Als de personeelsleden van allerlei Oostendse stadsdiensten mij documenten overhandigen en mij vragen om aan te klagen dat burgemeester Tommelein stopt met zijn (inderdaad oerdom) idee om zowat alles te privatiseren, dan ben ik blij dat zij dit doen. Die mensen snappen dat deze site het enige echte klankbord is tegen de kuiperijen van onze politici. Peu importe dat ze in de nationale of lokale politiek zetelen.

 


Tien jaar van je leven krijg je - uitsluitend door de media - een reputatie aangenagedld die uiteindelijk niet correct bleek te zijn.

Ik heb het geld niet maar ik zou - indien ik van die spoedarts was - een proces aandoen aan al die gazetten die hem tien jaar nooit het voordeel van de twijfel gaven;

Het Hof van Beroep te Gent - dat al meerdere malen het bewijs leverde van zinnige uitspraken te vellen - heeft ook in de zaak van deze spoedarts vorige week een moedige beslissing genomen.

Datzelfde Hof zou nu nog dat ene stapje moeten verder gaan en die arts een schadevergoeding toekennen te betalen door de media;


VANUIT COFFEE DREAM . . . 

. . . in de Kapellestraat 107 te Oostende wens ik jullie een aangename werk- of schoolweek toe. COFFEE DREAM is het gezellig ingerichte horecazaakje waar je vanaf 8.30 uur 's ochtends kan ontbijten en dat de ganse verdere dag u drankjes en hapjes serveert aan democratische prijzen.

Wat betreft de bediening: die is echt eerste klas. Daar zorgen Kathleen en Herman wel voor.
MIJMERINGEN . . .     van maandag 25  november 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.beCITAAT VAN DE WEEK

"NEN KLEINE VAN VIJF JAAR KAN DAT OOK"

Het is een heuse zeldzaamheid maar deze week start ik mijn gedachtegangen met een citaat. En neen, dit is nu eens geen citaat van een bekend iemand maar van de twintigjarige Biagio, een verstandige Chinees astrologische kat (of konijn) die etwat heeft met een knappe draak genaamd Angel. Of die Chinees astrologische draakjes echt engeltjes zijn voor lieve konijntjes is iets dat Biagio zelf ervaren mag. Grijns . . . 

Zaterdag ll. zat ik 's middags in de bib te Oostende. Die bib waar ze - zelfs tijdens hun renovatieweek - het probleem van het herentoilet niet konden oplossen. Tja . . . 

Aan mijn (zowat) vaste tafel zaten twee jongedames en één jonge man. Er was dus ook nog de knappe Julie, een Chinees astrologisch tijgerinnetje. En ja, we hebben bijna een vol uur gepraat. 

Feitelijk is het schandalig dat onze jeugd, via de school, de politici en de media dom worden gehouden.

Nemen we bijvoorbeeld eens de staatsschuld. Geen van hen (en dat is geen verwijt!) had enig benul dat ze elk dik 43.000 euro staatsschuld bezitten. Evenmin wisten ze dat die schuld stijgt met 507 euro per seconde, laat staan dat ze zich zouden realiseren dat onze staatsschuld 470 miljard euro ofte 1,88 biljoen oude Belgiche frankskes bedraagt! In cijfers zijn dat :

1.880.000.000.000 frankskes. 

En zeggen dat ik zestig jaar geleden van mijn meter  elke schooldag 1 frank kreeg om een ijsje te kopen. 

We hadden het niet alleen over de staatsschuld die - dankzij de luiheid, de domheid en vooral de onwelwillendheid van de volksvertegenwoordigers - elk etmaal met ruim 43.600.000 euro stijgt. Bij buurland Nederland maakten ze vorig jaar twaalf miljard euro winst (en dus vermindering van de staatsschuld) terwijl in dit apenland de schuld opnieuw steeg met achttien miljard euro!

Ik heb die drie - toch wel leergierige - jongeren erop gewezen dat ze niet moeten rekenen op hun ouders of grootouders om die staatsschuld te verminderen. Ons sociaal systeem is zo opgebouwd dat die daar geen interesse kunnen in hebben en zij bijgevolg nooit protesteren tegen die staatsschuld. Of zij daardoor hun liefde voor hun kinderen en/of kleinkinderen niet ontkennen, zou zeer de vraag moeten zijn. Wie de roede (voor zichzelf) spaart . . . helpt in deze noch de kinderen, noch de kleinkinderen. Het nieuwjaarsenvelopje met daarin 500 euro zal niet helpen hoor!

Geachte jongeren, wordt eens wakker. En neen, niet om te betogen voor een beter klimaat. Dat Aardse klimaat is COMPLEET naar de teelballen, ofte de kloten. Stop ermee om daarvoor op straat te komen! 

Kom op straat voor jullie eigen toekomst. Eis - allemaal samen ergo met meer dan één miljoen - dat die klerelijders van onze volksvertegenwoordigers een halt maken aan de stijgende staatsschuld. 

En dan spraken we, tot slot, ook over de media. Ik was ten zeerste verwonderd dat die jongeren - van pakweg twintig - zich realiseerden dat de dagbladen geen nieuws brengen, laat staan dat ze de waarheid publiceren. Bravo jeugd . . .

We namen als voorbeeld de publicatie (zie verder) van de pro league wedstrijd tussen Oostende en Club Brugge. 

Biagio zei "NEN KLEINE VAN VIJF JAAR KAN DAT OOK" waarmee hij bedoelde dat er geen onderzoeksjournalistiek meer bestaat en er enkel desktopbedienden zijn die teksten gewoon overschrijven uit andere bladen. 

Slim baaske, die Biagio, geloof me vrij.

Als er jongeren zijn die interesse hebben om de waarheid te vernemen over de staatsschuld die elke Belg bezit en die geen enkele politicus en geen enkele krant hen zal vertellen, gewoon mailtje zenden via (links bovenaan) CONTACT.


                 ALS HET GOED IS  . . . 

Nogal wat lezers  menen - al dan niet ten onrechte - dat ik een eeuwige kankeraar ben. Niks is minder waar. Ik vecht echter voor het terug opleven van ooit bestaande normen en waarden. 

Niks anders zou mij gelukkig maken dan hier alle weken uitsluitend positieve berichten te mogen brengen. Helaas . . . !

Maar ik begon deze maandag alvast met een heel mooi verhaal. En ook dit is een positief verhaal.

Ik kon vrijdag niet meer mijn mails lezen op roger@stropken.be.

Nu is het zo dat mijn domeinbeheerder (of hoe noemt zulk bedrijf?) een doorlopende chat heeft open staan om klungels zoals roger henderick te helpen. 

Ik dus naar die chat. Tweemaal dezelfde man en daarna nog eens een andere chathelper konden me niet helpen. Deden ze te weinig moeite? Hadden ze geen zin die dag? Konden ze mijn site niet pruimen? Ik weet het niet.

Maar zie, in de namiddag trof ik ene Michiel. Ik bewonder die man zijn geduld en vastberadenheid om het probleem te vinden maar vooral ook zijn creativiteit om deze meest universele computerklungel bij de (figuurlijke) hand te nemen en ervoor te zorgen dat ik opnieuw mijn mails kon lezen.

Maar ik ben, en zal, wel steeds die grootste universele klungel blijven op vlak van techniek en computers. Ik ken morgen wel al 34 jaar een man die de top bereikte op het vlak van IT maar ja . . .

Dus gisteren (ergo zondag 24/11/2019) was het weer van dat? Vraag me niet hoe dat kan maar toch was het zo.

Gelukkig trof ik deze maal Tarahbi die me - tijdens een bijna 16 minuten durend telefoongesprek vanuit Amsterdam - stap voor stap uitlegde wat ik doen moest. Ook voor jou mijn gemeende erkentelijkheid. 

CONCLUDERENDE:  www.hostnet.nl is zeker niet de goedkoopste maar als je een probleem hebt dan wordt je wel degelijk geholpen. Ik raad elkeen aan even contact te nemen met dit bedrijf als die een site wil laten beheren.


NOG EEN STAATSDIENST DIE WERKT

Ik heb altijd gedacht dat enkel onze nationale pensioendienst (aan/in de Zuidertoren te Brussel) - en onder leiding van Sarah Scaillet - de enige staatsdienst was die goed werkte.

Maar zie, blijkbaar is er nog een andere staatsdienst die goed werkt, met name het FAST-team van politiecommissaris Martin Van Steenbrugge, broer van  de beroemde Gentse advocaat Walter die in Oostende zijn stulpje heeft en al eens - met een overigens ontzettend knappe koeketinne - een nachtje doorbrengt in de Oostendse Langestraat.

Hoe dan ook, Martin kan met pensioen gaan met een goed gevuld lijstje gearresteerden. Vorige week kreeg hij - als klap op de vuurpijl en als afscheid - de aanhouding van H.VA en J-C L op zijn palmares. Niet minder dan twintig jaar zocht hij er naar maar zie ook deze palm mag hij toevoegen aan zijn palmares. 


43 REACTIES, EN DAT IS BEST VEEL

 Ik krijg wel elke week reacties op meerdere items die ik de week voordien bracht maar 43 reacties op de OPEN BRIEF naar de heer Kesteloot (CEO van De Lijn) dat is best veel.

Uiteraard reageerde die CEO niet op mijn voorstel om eens van gedachten te wisselen. Dat doet geen enkele – door politici aangestelde – CEO van een of ander overheidsbedrijf. Waarom zouden ze? Ze zijn politiek beschermd en krijgen geen euro meer betaald om ook maar iets te doen teneinde voor een betere werking van het door hen geleide bedrijf te realiseren. 

Hoe intelligent politiek benoemden in werkelijkheid zijn konden we de laatste twee jaar vast stellen bij Koen Van Gerven die eindelijk werd ontslagen bij Bpost. Dat ik vijf jaar lang moest orakelen dat hij totaal onbekwaam was om Bpost te leiden, bewees enkel dat ook hij een politiek benoemde was en dus over beschermde.

Nu ja, Sofie Dutordoir . . . , dat is van hetzelfde laken (van de broek van Van Gerven). De NMBS krijgt ze niet op de sporen van een goed geleid, laat staan een goed draaiende firma. Wat niet belette dat ze zichzelf dit jaar een superbonus van pakweg 68.000 euro liet uitbetalen bovenop haar salarisje van bijna 250.000 euro. Ik vraag me echt af hoeveel van al die lonen en supersalarissen dienen te worden afgestaan aan de politieke partij waartoe die politiek benoemden zijn gepiloteerd.

Feitelijk is die laatste een vraag die zou moeten gesteld worden door mediaschrijvers. Maar de twee nog overblijvende mediagroepen hebben daar geen geld voor over. Dat noch DOORBRAAK noch APACHE het antwoord wensen te zoeken, bewijst hoe bedenkelijk het is gesteld met onze media.

 Er is ook nog Dominique Leroy, de voormalige (en evenzeer politiek geplaatste) van Proximus. Die verdiende te weinig (geef toe, 900.000 euro, dat is amper 75.000 euro per maand, is weinig, nietwaar?). Ongetwijfeld de ooit intelligentste CEO van een Belgisch overheidsbedrijf maar die deed dan – in haar aanloop naar de benoeming als CEO bij KPN (en driedubbel zoveel loon) de stommiteit van haar leven: ze ging, met duidelijke voorkennis, haar aandelen verkopen om – ocharme amper – even snel 7.000 euro te incasseren. Tja, zelfs ik kon zoiets niet snappen.

 Ik kan zo nog een eindje doorgaan maar me dunkt dat het duidelijk is wat ik bedoel hier.

 

Ik ben in deze niet meegegaan in het verhaal van een roddeltante die ik vorige week ontmoette in ’t Viooltje die het had over een andere CEO en zijn vader. Ik vind met name dat men iemand dient te beoordelen over haar/zijn bekwaamheden en niet op die van haar/zijn ouder(s). 


Maar - ik week weer af, grijns - laat me terug keren naar die 43 reacties. Sta me toe er twee van te brengen hier. 

De eerste is van de hand van 

Erik VerdootRoger Henderick mogen uw artikels gedeeld worden ? Ik vond de open brief aan de lijn top om te delen

en de tweede van

Sabrina Van Noten: idd, open brief aan de lijn is er 'boenk' op. Bedankt hiervoor, ik denk dat menig chauffeur die dit leest onmiddell
ijk een hart onder de riem zal hebben.


En zo kreeg ik nog 41 reacties op diverse wijze. Hartelijk dank allemaal. Ik moet echt wekelijks lezersbrieven publiceren edoch, mijn hersenen vergeten me meestal er aan te denken. 

En ja, Erik, mijn teksten mogen (liefst met bronvermelding www.stropken.be) vrij worden gedeeld.

Beste Sabrina, meestal ben ik er inderdaad BOENK op. Dat is de enige reden dat magistratuur, media en politici mij op negeer hebben staan. 

Maar maandag 18 december breng ik een verrassend interview met iemand die vorige week maandagavond de bereidheid had er aan mee te werken.


DE WAALSE TEGENHANGER VAN DE LIJN

Wij Vlamingen, laat het ons deemoedig toegeven, wij zijn eeuwige kankeraars. Klagers aan de cafétoog waar we alles best menen te weten edoch te laf zijn om – als het er echt op aan komt – te strijden voor . . . ons eeuwig tooggelijk!

 

De tijd van de familie VERREYCKEN is voorbij. 

Ik vertrek over zestien dagen nog eens met de vlieger naar Spanje, een vlucht van ruim vier uur. Dankzij de hulp van een aantal Gentse jongeren krijg ik het krantennieuws bezorgd zodat jullie niks hoeven te missen.

 

Omdat Ryanair vooral vanop Charleroi vertrekt en dat nogal vroeg is, dien ik om uiterlijk 6.00 uur in de luchthaven te Gosselies aanwezig te zijn.


Ik zond vorige week een mailtje naar TEC, de Waalse tegenhanger van De Lijn. En zie, anderhalf uur later kreeg ik onderstaand antwoord.

 

Dergelijke goed georganiseerde klantendienst hoef je bij het bedrijf van CEO Kesteloot nog niet meteen te verwachten maar die mail bevestigt gewoon dat de Vlamingen – alvast af en toe zoals bij TEC – nog wat kunnen leren bij de efficiente werking van een vervoermaatchappij. Ik breng dan ook die mail hier:

 

RE: information demandé

11:47

<sophie.duriau@letec.be>

Aan  roger@stropken.be  

·        Snel antwoorden

·        Allen Beantwoorden

·        Doorsturen

·        Verwijderen

·        Acties

Monsieur Henderick,

 

Le premier départ de la ligne A (Charleroi Sud – Charleroi Airport) se fait à 04h30 pour une arrivée à l’aéroport à 04h48.

 

Le bus a un départ toutes les 30 minutes.

 

Vous pouvez également trouver toutes les informations détaillées concernant nos lignes en consultant notre site infotec.be via la recherche d’horaire par ligne.

 

Bien cordialement,

 

   Sophie DURIAU

DIRECTION CHARLEROI

Conseillère     Relation Client

    

Direction     Opérationnelle Commerciale

Place     des Tramways, 9/1 • 6000 Charleroi

    

T.     071/23.42.28sophie.duriau@letec.be


 

 CEO Kesteloot kan een puntje zuigen aan zulke voortreffelijke dienst!


KUSTSTAD VOL CRIMINELEN ?

Het is zeker niet sinds de aanstelling van korpschef Caesstecker dat Oostende de favoriete kuststad van de criminelen werd.


TRANSMIGRANTEN verkiezen volop de koningin der badsteden boven de zeehaven van Zeebrugge. Openlijk zeggen ze "Er zijn te veel politieacties te Zeebrugge dus verkiezen we Oostende". 

Alvast goed om weten, zoiets.

De drugsproblematiek is algemeen bekend en lijkt onoplosbaar. Maar dat kunnen we ook zeggen van de ontelbare dagverse  hondenpoepen.

En dan heb ik het hier nog niet eens over de Roemeense jongedames (en vrouwen) die hun diensten aanbieden aan een prijs waarvoor geen enkele 'collega' dat doen wil.

Neem 's avonds maar eens de tram aan het Marie-Joséplein. 


ALS HET GOED IS . . . 


. . . dan ben ik de eerste om dit te publiceren. Deze week overigens ontzettend veel positieve nieuwtjes.

Neem nu de weekend-columniste van mijn (grijs favoriet) dagblad, Het Laatste Nieuws.

Eerlijk, Nadine Vander Linden bracht een heel menselijk stuk over euthanasie, de levensbetrachter van heel wat (vooral) ouderen.


ik wens jullie ten zeerste aan te bevelen dat stuk (pagina 2 van zaterdag 23 november 2019) te lezen. 

Prachtig daarbij is dat ze niet de gezinsproblemen uit de weg had die bij meer en meer families schering en inslag blijken  te zijn.

Nadine is weer een bank vooruit geschoven in de klas van deze site.


THE NEW - & HAPPY - LIFE OF PIA !

Geef toe, geachte lezeres en waarde lezer, het heeft ons allen aangegrepen, het verhaal van Pia dat één spuitje nodig had om een beter leven te mogen krijgen.

Enig probleem was . . . Maggy De Block, de Open VLd-minister die hardvochtig bleef om dat spuitje te betalen.

En zie, amper twee maanden later - en ontzettend veel geefgraage Vlamingen - is Pia al heel wat beter. Laten we allen een kaarsje aansteken zodat haar genezing de ingeslagen weg mag verder gaan.


HET KAN HEN ECHT NIEMENDAL SCHELEN

De mediabonzen, anno 2019 - en ongetwijfeld nog veel meer in 2020 en volgende jaren - kan het niks schelen wat er in hun gazetten verschijnt.

Neem nu Het Laatste Nieuws van vrijdag 22 november 2019. 

Op DE EERSTE PAGINA van haar sportkrant staat er dat KVO 's avonds thuis speelt tegen Club Brugge.  Op de volgende pagina staat dat - nota bene diezelfde avond - Club Brugge thuis speelt tegen KVO. Tja, wat is het nu.

De tijd dat hoofdredacteurs - en andere chefs voetbal - het nog belangrijk vonden dat de gepubliceerde informatie juist was is al decennia voorbij bij die heren ....


BANKAUTOMATEN . . . PROBLEEM ? KOM NOU !

Die bankiers, slim zijn ze nooit geweest. Denk maar even terug aan de parastatale ASLK  of denk gewoon eens terug aan de bankencrisis van 2008!

En zie, nu hebben ze blijkbaar weer een probleem Deze maal met de bankautomaten.

Neen, die automaten werken prima maar het probleem is dat er van die mensen zijn die graag plofkraken organiseren. Die sloebers toch . . . 

Mijn inziens - maar wie ben ik - kan er snel een einde worden gemaakt worden aan die plofkraken. Mag ik het even uitleggen?

Ik (maar dat is natte vingerwerk want ik vind nergens het juiste aantal op heden 2R novemer 2019) vermoed dat er momenteel nog 13.000 geldautomaten verspreid zijn in dit land.

13.000 voor amper 11.400.000 inwoners ofte één automaat voor 877 inwoners. 877 inwoners dat is dus pakweg goed voor 270 gezinnen. 

In wezen is er dus één geldautomaat per 270 gezinnen. 

Uiteraard is dat (veel) te gek om dood te doen.

Wat is nu volgens mij de oplossing.

We stoppen met al die bankautomaten en richten (hooguit) honderd winkels op waar geld 24/7 beschikbaar is.  Bij welke bank je ook klant bent, je kan 24/7 voor cash betalingen (en stortingen) terecht in één van die geldwinkels. Als men één winkel opent om de hooguit tien kilometer, dan is de klus voldoende gedekt.

Uiteraard dient er geld op uw rekening te staan maar mits voldoende beveiliging worden die geldhuizen heus oninneembare vestigingen zoals Fort Knox. Tenminste als je niet Goldfinger heet.


Als dat nu eens wordt gekoppeld aan de problematiek van de betaalde teruggave van statiegeldhoudende flessen, en blikjes, dan beschikken we over een goed gestroomlijnde firma zodat bankagentschappen zelfs niet dagelijks dienen te worden voorzien van cash. 

Oh ja, als jullie dat een goed idee vinden, mijn nummer is 0468/570829

Het blijft hoe dan ook - tot nader order - wel mijn intellectuele eigendom

of wat dachten jullie?


BESPAREN OP BEVEILIGING


van kwaad naar erger


Transmigranten die chauffeurs bedreigen mogen volop hun gang gaan


IS strijders zijn welkom


Waar vroeger de hotelkamers werden gecontroleerd i en de politie elke avond de hotels afdweilde om de briefjes met gegevens over de hotelgasten op te halen, is dat nu blijkbaar niet meer nodig; ERGO criminlelen aller landen, kom hier overnachten!


WAT EEN DOCHTER !

Anno 21ste eeuw mag je al blij zijn dat je - zoals mijn tafelgenote Chrisje in 't Viooltje - je kinderen nog ziet en ze van jou houden. 

Heel wat kinderen laten hun vader (of moeder of gewone beide ouders) gewoon vallen. Meestal om de domste, de gekste reden.

Zo ken ik een dochter die haar vader niet uitnodigde op haar trouw omdat anders de waarheid aan het licht zou komen over de buitenechtelijke relatie van haar moeder. Tja . . . 

Maar er zijn andere dochters.

Neem nu de 40-jarige, overigens knappe, Sofie Van Pottelsberghe uit Aalter.


In haar boek 'DOCHTER VAN ARKAN' vertelt  de auteur het verhaal van de vader van Sofie die in de Gentse Nieuwe Wandeling (aka het gevang)  met haar moeder een relatie begon . Haar vader van de Arkan Strijders  ziet ze nog steeds graag?

Ik roep Sofie Van Pottelsberghe dan ook uit tot DOCHTER VAN DE EEUW. 
IK VIND HET GEVAARLIJK


Sta me toe deze week - met veel positieve berichtjes - af te sluiten met iets dat ik gevaarlijk vind. 

Hebben jullie ook een creditcard? Zo een plastic card waarmee je zowat wereldwijd alles betalen kan.

Vroeger diende je daar een code bij in te tikken. Op heden kan elkeen die je kaart bemachtigen kan zomaar van alles kopen op jouw kosten.

 .MIJMERINGEN . . .     van maandag 18 november 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


ER VERANDERT DUS NIKS BIJ SP.A

Intriest en echt zielig, dat zijn de enige twee woorden die bij mij opkomen als ik zie dat de nieuwe voorzitter van de SP.A zomaar uit dezelfde ruif vreet als de vorige voorzitter van de Vlaamse socialisten.  Er verandert dus nooit meer iets bij die partij die de ene na de andere verkiezing verliest en  - als ze echt volharden in hun eigen boosheid - zal blijvend verder achteruit gaan. 

Was het niet John Crombez die nationaal orakelde dat het gedaan was met die cumuls? Voor hem was het onmogelijk tezelfdertijd voorzitter te zijn van een partij en volksvertegenwoordiger! Ik  heb hem die leugen steeds verweten maar zie . . . nu is het van hetzelfde laken een broek. De nieuwe voorzitter Conner Rouseau gaat Crombez achterna.

Schaf dan toch gewoon jullie partij af? Jullie eigen aanhangers komen bij mij langs om te zeggen dat het van kwaad naar erger gaat; dat ze - als Rousseau  echt gaat cumuleren - ze nooit meer op de socialisten zullen stemmen. Tja . . . . zit er in heel jullie bestuur dan echt niemand met een IQ hoger dan 108?

Ik stel me de slotvraag: hoe kan iemand worden verkozen tot partijvoorzitter als die onduidelijkheid liet dat hij gewoon dezelfde leugens van John Crombez zal volgen?

Waar zijn die honderdduizenden die op 1 mei  - fier als een gieter - met de hand in de hoogte de Internationale zongen. Gefeliciteerd hoor, paljassen à la Crombez en Rousseau, jullie gaan de geschiedenisboeken in als definitieve vernietigers van de meest volkse partij ooit in Vlaanderen.

Er zijn er die voor minder zelfmoord pleegden!


OPEN BRIEF AAN ROGER KESTELOOT

Geachte heer CEO van DE LIJN,

Er zijn ongetwijfeld aangenamer jobs dan die van een leidinggevende van een openbare vervoersmaatschappij in het land waar een koning de bekwaamheid (en de goede wil?) mist om voor zijn onderdanen te zorgen zoals het hoort. Elkeen reflecteert desbetreffend makkelijk terug naar de clowns die ons Flupke de wei inzond om een regering te vormen. Na clowns Reynders en Vande Lanotte volgden Bourgeois en Demotte terwijl op heden Magnette aan de beurt is.

Steeds meer van mijn lezers, maar evenzeer steeds meer gewone mensen in de straat, zijn het beu. Ze zijn het kotsbeu zelfs!

Dit land wordt al decennia niet langer bestuurd maar bestolen. Bestolen door politieke partijen, geleid door gewetenloze voorzitters waarvan geen enkele van hen in dit millennium al ooit het fatsoen had om de verhoging van de staatsschuld trachten een halt toe te roepen.

Meneer Kesteloot, uw chauffeurs hebben gelijk dat ze staken. Ze hebben zelfs voor de volle 100 % gelijk. Vooraleer ik zoiets intik, meneer Kesteloot, dan moet ik heel erg overtuigd zijn van hun recht op staken.

Heeft u, beste voornaamgenoot, al eens een volledige dag meegereden met onze nationaal geroemde – maar evenzeer één miljoen keer per kalenderjaar vervloekte – kusttram? U zou dat echt eens moeten doen!

Respect is iets dat uw chauffeurs ver moeten zoeken, hoor. Alsof het hun schuld is dat bussen en trams te vroeg vertrekken,te laat aankomen of gewoon niet komen opdagen omdat de lokale directie zomaar een bus of tram er van tussenuit nam. Op wie denkt u, geachte CEO, dat de mensen die daardoor hun trein missen die hen naar de luchthaven te Zaventem brengen moest, zullen kafferen? Niet op u hoor maar op die gedienstige chauffeur die er toch ook niet kan aandoen dat er één (twee?, drie?) voorgaande voertuigen uit de planning werden gehaald. 

Hoe denk je dat uw chauffeurs worden aangesproken als uw klanten vaststellen dat zij worden beboet indien ze – door een vergetelheid eigen aan hun leeftijd – hun plastic card van uw vervoermaatschappij niet mee hebben maar dan vaststellen dat horden allochtonen (duidelijk herkenbaar aan hun andere dan blanke huidskleur) gewoon mogen doorlopen zonder enig betaalmiddel voor te leggen? Uw chauffeurs redeneren (overigens ten volle terecht en dat weten ze uit ervaring) dat die allochtonen toch geen boete zullen betalen en dat het dus puur tijdsverlies is om zich daarin te ergeren. Idem dito met de haltes aan psychiatrische instituten allerlei. Niet alleen dit land is het OCMW van Europa en de halve wereld, ook uw vervoermaatschappij speelt hetzelfde spel mee.

Zijn die vluchtelingen, allochtonen of psychiatrische patiënten meer waard dan de burgers die hun hele leven gewerkt hebben en 54 euro per jaar betalen voor een openbaar vervoermiddel dat twee richtlijnen hanteert?

Welke gek (bij uw maatschappij) heeft uitgevonden dat men de controleurs ’s ochtends om zeven uur (of vroeger) controles dient te laten uitvoeren betreffende dat geldig vervoersbewijs, is zeer de vraag waar u ongetwijfeld het antwoord kan van achterhalen? Dergelijke werkwijze is even gek als de gekke visser die in de Leie te Afsnee gaat vissen op de zalm die vooral in Canada tegen de stroom op moet zwemmen terwijl de beren zich tegoed doen aan hun soortgenoten? Ik noem zowel die vissers (aan de Leie) als die ochtendlijke controleurs gewoon mensen die door hun psychiater een bezigheidstherapie werden opgelegd.

Vraag is dan of De Lijn zoveel geld teveel heeft.

Zullen we eens een gesprek genieten, meneer Kesteloot, over hoe De Lijn jaarlijks gegarandeerd (en ik ga nu echt heel voorzichtig zijn) één miljoen overtredingen kan beboeten van mensen die te weinig of in het geheel niet betalen?

Nam u, al dan niet toevallig, vanuit het Oostendse station, ook de laatste tram richting De Panne zondagavond? De chauffeur stelde vast dat daar zowel kots als plas in overvloed lag. Waarop hij – terecht – weigerde zijn reizigers te laten plaats nemen in zulk voertuig. Zulke chauffeur zou door uw directie moeten worden beloond, al was het maar middels een schrijven van u waarin u hem feliciteert daarvoor.

Dat de onverlaat die kotste en plaste alweer ongestraft bleef, is ook iets dat zowel de chauffeur als de reizigers serieus tegen de borst stoot. Waar is de tijd dat er zowel een wattman als een ticketverkoper op de tram was? Voert u dat maar snel terug in. Die ticketverkopers betalen zichzelf wel terug.

Uw bedrijf dient dringend LAW & ORDER in te voeren, meneer Kesteloot. Zonder dat zal de driestheid van niet correcte reizigers nog verergeren.

Twaalf jaar geleden stelde ik reeds de vraag waarom lijn 6 tweemaal de Oostendse luchthaven aandeed. Ik stel – overigens met heel veel genoegen – vast dat bus 6 nu één keer minder die luchthaven aandoet. Zoals ik schreef in mijn MIJMERINGEN is dat ene traject al een besparing van minstens 25.000 kilometer! En zo kan ik ervoor zorgen dat uw maatschappij jaarlijks 25.000.000 kilometers minder rijden moet om hetzelfde rendement, dezelfde dienstverlening, te verzekeren. Ik stel me al lang de vraag niet meer of uw kaderleden oerdom of onwelwillend zijn. Ik besef dat ze en oerdom en onwelwillend zijn. Dat dit komt doordat daar nogal veel politiek benoemden tussen zitten, is overigens een axioma als een koe.

Ik kan zo nog een tijdje doorgaan en het o.a. hebben over extra inkomsten voor De Lijn. Maar ik ga hier afsluiten met de chauffeur van diezelfde Lijn 6 tussen het station te Oostende en de Middenlaan te Raversijde, meer bepaald de man die reed met bus nummer 2153 en die – zo rond 20 uur – bij Petit Paris was.

Zoals ik zei, geachte heer CEO Roger Kesteloot, uw chauffeurs hebben ten volle gelijk als ze staken. Jammer voor de reizigers maar we leven in een land waar het stakingsrecht erkend is. We leven in een land waar feitelijk de hele werkende bevolking (zowel in privé als bij de overheid) één maand lang zou moeten staken.

Wat ik haat zijn medeogenloze stakingsbrekers zoals die chauffeur met busnmummer 2153. Die man verraadt zijn collega’s.

Want wat kan men positief vertellen over die verdomde klojo’s van volksvertegenwoordigers die wel zijn verkozen maar het hartstikke verdommen om een echt werkende regering te vormen? Elke dag verhoogt de Belgische staatsschuld (www.staatsschuled.be) met maar liefst 43.504.000 euro! 

“Zet ze tegen de muur en schiet ze af, die luiaards", orakelen mijn lezers maar ook steeds meer andere burgers. Dit heeft niks te maken met moordzuchtigheid!

Maar ik ben nu weer aa, het afwijken? Meneer Kesteloot, dat is iets dat mijn lezers weten dat ik dit in mij heb. 

Hoe dan ook, ik heb me zaterdagochtend toch weer eens heel erg goed gevoeld. Toen ik uit mijn studioke kwam, zag ik net tram 6014 aankomen uit de richting Middelkerke. Onmogelijk om die te halen. Net voor het benzinestation stak ik - in een hoogstwaarschijnlijk hopeloze poging dat de bestuurder dat zou zien en wachten - mijn arm de hoogte in. Ik had nog zeker honderd meter te gaan en spurten zit er al lang niet meer in. De gezondheid . . . is niet meer wat het was

MAAR DIE TRAMBESTUURDER had het dus gezien en besloot te wachten.

Geachte heer CEO, het probleem bij (en met) DE LIJN zit niet bij de chauffeurs of bij de mensen die de loketten bevolken. Het probleem zit bij jullie management. 

Oh ja, mijn telefoonnummer is 0468/570829.


97,4 % DER STEMMEN

Geef toe, het is een fantastisch resultaat als men amper 2,6 % der kiezers heeft die – bij eender welke verkiezing – niet op u stemden. Bij elk der drie traditionele partijen zullen ze, tegen dat dit koninkrijk tweehonderd jaar oud zou zijn geworden, al blij zijn dat er nog 2,6 % kiezers voor hen stemmen. Nu ja, de katholieken, socialisten en liberalen zullen het uitsluitend aan zichzelf te wijten hebben. Als je, nota bene sinds WO II, doorlopend de eigen partijkas en mandatarissen bediende met het geld van de kleine, gewone burger dan is dat inderdaad het resultaat. En dan heb ik het hier nog niet eens over Arco (CD&V), Truttelboomtaksen (OPEN VLD) of andere cumulposten zoals die van partijvoorzitter en volksvertegenwoordigers (SP.A).

De mensen zijn, Wouter Beke, Conner Rousseau en Gwendolyne Rutten jullie niet te realiseren beloftes, de  schijnheilige (dubbele) postjespakkerijen en andere nooit waargemaakte ideeën echt KOTSBEU!

Maar zie, rijzende ster aan het Vlaamse firmament Tom Van Grieken beleefde dit weekend de hoogdag van zijn politiek leven. Geef toe, 97,4 % is enorm veel. Ik krijg hierbij zelfs het gevoel dat hij die - niet op hem stemmende – kiezers heeft betaald om . .. inderdaad niet op hem te stemmen.  Nu ja, dit is slecht een gevoel, zeg maar een ellenbooggevoel.

Betekent die score dat Tom Van Grieken geen problemen heeft? Oh neen, hoor! En die moeilijkheden zitten dan niet bij die 2,6 %.

Gelukkig kent Van Grieken niet de problemen die Bart de Wever bevechten moet. Daar zorgt wel elke week (dag?) een of andere politicus ervoor dat er iets wordt bekend gemaakt dat beter nooit de wereld was ingestuurd.

De voorzitter van N-VA lijkt, naast zijn al vele taken en postjes, nu ook de brandweerman te zijn geworden die de ene domme uitspraak na de andere blussen moet.

Er is echter de verklaring van Tom in het interview dat hij gaf hier waarin hij stelde dat hij niet wist waarover ik het had toen ik insinueerde dat SOS DEMOCRATIE niks anders was dan een verkapte Vlaams Belang site voor jongeren. Ik heb daar heel wat reacties – ook van Vlaams Belangers – over ontvangen die ronduit stelden dat dit puur volksbedrog was van Tom. Nu ja, dat klaart zichzelf wel uit met de tijd. Feit is dat die SOS DEMOCRATIE niet bestond voor de MARS OP BRUSSEL van zondag 15 september 2019. Feit is evenzeer dat de twee oprichters tot die dag nergens bekend waren binnen de kringen van de echte Vlamingen die de Vlaamse fracties vertegenwoordigden die zondag.

Van Grieken weet wellicht wel wie de belhamels waren die ervoor zorgden dat de hall van hun nationaal partijbureau (in de Brusselse Nationalestraat 47) diende te worden gereinigd. Of hij die namen ooit noemen zal . . . dat is een ander paar mouwen.

En dan zijn er nog een aantal probleempjes waarbij partijvoorzitter Van Grieken zich serieus verveeld voelt. Maar ik ga de desbetreffende eer aan columnisten van de twee grote dagbladen laten om die komende week te brengen. Eens zien of ze – grijns, als beroepsjournalist – die problemen daadwerkelijk kennen.

Als kapitein van een schip bevolkt met facebook-volgers is het niet makkelijk de oude garde, de traditionele fracties, aan boord te houden. Of Tom Van Grieken er de volgende maanden in zal slagen om de lijm op de juiste plaats te krijgen, is zeer de vraag maar de man is voldoende intelligent om de zwaarste probleem op te lossen.

Wordt gevolgd . . . en hier vervolgd.


SIRE, STOP ER MAAR MEE !

Ik weet niet wie dat allemaal in Filip zijn oor blaast maar enig (laat staan veel) resultaat heeft het nooit gehad. Hij tracht dienaangaande zijn vader te kloppen in het langst zonder regering te zitten.

Nu heeft hij Magnette nog een week extra gegeven. 

Zit daar in het paleis te Laken niemand die een IQ heeft, hoger dan 108?

Majesteit, stop nu a.u.b. eens met steeds opnieuw de verliezers van de laatste federale verkiezing de opdracht te geven om een regering trachten te vormen. Wie wil nu - als overwinnaar - een verliezer die macht gunnen? Snapt u dat niet? Ik ben zeker dat uw oudste dochter (de snelle Elisabeth) dat begrijpt.

Ik lig u niet, Filip, maar dat was net zo met uw twee voorgangers. Edoch, ik zal u eens een ernstige tip geven. Pak - nadat uw madam haar haren goed liggen - eens jullie dienstwagen en rij richting Slijpe. Jullie zullen daar correct worden ontvangen door gastvrouw Christine en haar echtgenoot Jean-Marie. Vraag aan dat (ook politiek) koppel of zij zo goed willen zijn om een regering te vormen. Alvast ik wed er één maand pensioen op dat dit land uiterlijk 31 december 2019 een nieuwe - en voor het eerst in twintig jaar - werkbare regering zal hebben die ook zal werken aan de vermindering van de staatsschuld.  BART IS DUIDELIJK 

Sommige weken breng ik ook nog wat nieuwtjes op dinsdag. Zo heeft dit kleine, maar niet langer petieterige, medium ook al eens een primeur.

Tegen de twee krantenmagnaten die – ondanks dat ze dit in alle toonaarden zullen ontkennen – ergens een akkoord maakten om te besparen op schrijvende medewerkers en er daardoor in de ene gazet verschijnt wat de vorige (of volgende) dag in het dagblad van de andere Vlaamse persgroep verschijnt, kan niemand op. Geen Apache, geen Doorbraak, geen Monkeynews en al zeker geen www.stropken.be!

Maar zo af en toe ben ik blij dat het hoongelach van achttien maanden terug is ingeruild voor …..

Politici, zoals Tom Van Grieken en Jean-Marie De Decker gunnen dit rebels, maar correct nieuws verspreidend, gedachtegang voldoende waardig om er geen cordon sanitaire rond te bouwen. Volgende maand volgt er een merkwaardig interview met een nationale politicus. Intussen werk ik verder aan de verdere bekendmaking van deze site. Het is vallen en opstaan maar dat is nu eenmaal . . . my life!

Maandag 18 november (meer bepaald gisterenavond) was er dus Oostendse gemeenteraad. Het was de eerste keer dat ik Tommelein met een mond vol tanden zag. Anderzijds was hij heel klaar en duidelijk waar het betrof het hete hangijzer dat KVO heet, de kustploeg die in zeer zwaar weer zit, ondanks wat voorzitter (en supersponsor) Frank Dierckens beweren mag. Ik vraag me overigens – al dan niet terecht - af wie momenteel daadwerkelijk de eigenaar is van KVO . . . ! Met Marc Coucke weet men het nooit, geloof me vrij. Achter de financiële sponsormogelijkheden van bepaalde voorzitters zou ik mij, tenminste als topcolumnist of als chef voetbal van de grootste krant in dit land serieus vragen stellen.

Soit, gisterenavond was het (wie anders?) uiteraard Reddy De Mey (Vlaams Belang) die de kat (Bart Tommelein) de bel aanbond. “Hoe zit dat nu, meneer de burgemeester, zal onze stad KVO helpen en hoe?”

Tja, Tommelein is de politicus van de Blauwe & Grauwe partij die in geen tijd heeft geleerd hoe hij de waarheid moet ombuigen in . . . alles behalve het verhalen van de werkelijkheid. Maar hier had Reddy De Mey hem goed vastgenageld.

“Laat me duidelijk stellen, meneer De Mey”, zei de Oostendse burgervader; “KVO is een bedrijf en dat is de eigenaar van de tribune evenzeer. Als stadsbestuur gaan wij ons niet mengen in een dispuut tussen twee bedrijven”.

Nou, dat was tenminste duidelijke taal. Ik heb het hier de voorbije maanden ook al anders gehoord.

Dus, lieve en beste supporters van dat ‘weireldploegske’ van vijf jaar terug, het zetelend gemeentebestuur zal geen enkele daad stellen om KVO te redden. Alvast dank CD&V, Groen, N-VA en Open VLD? Reddy probeerde de meubels van KVO nog te redden door op emotionele wijze de burgemeester zijn hart te laten tonen maar dat is moeilijk als iemand geen hartje bezit.

Hoe dan ook,alweer een prachtig staaltje van dossierkennis van deze Vlaams Belanger die er ook niet jonger op wordt en zich – heel misschien – beter zou beperken tot één onderwerp per gemeenteraad. Maar een gemeenteraad zonder De Mey wordt - geloof me vrij - een heel saaie bedoening!     

DAAR IS HIJ TERUG

Over JMDD kan men veel zeggen, zelfs heel veel. Net zoals bij Piet Hein waren zijn daden groot! Niemand kan overigens beweren dat hij nalaat om regelmatig zijn grote mond te roeren.

De burgemeester van Middelkerke leest – net als veel ander politici – deze site. Niet dat, na dat lezen, al mijn lezers plots mijn vriend willen worden. God behoede me ervan dat ze ooit mijn vriend zouden worden, waarvoor dank Oh Heer. Ik heb de laatste vier decennia geleerd dat je pas weet wie je echte vrienden waren eens ze drie dagen dood zijn.

Jean-Marie voorziet dus verkiezingen zo rond het jaarlijks terugkerende moment van luidende Paasklokken anno 2020.

Nou, het zou maar normaal zijn dat die nieuwe verkiezingen er ook komen. Mag m.i. zelfs vroeger.

Zeg nu eerlijk, in werkelijkheid zitten we al meer dan elf maanden zonder nationale regering. De staatsschuld is sinds het uiteenvallen van regering Charelke Michel I verhoogd met meer dan 14 miljard euro! En wat heeft Charelke Michel II er aan gedaan? Nada, nikske!

Wat hebben de 150 volksvertegenwoordigers de laatste zestien maanden aan die staatsschuld gedaan? Krak hetzelfde ergo Nada, nikske! Al goed dat er tussen die 150 toch ene zat die de, bijna 7.000 euro ontvangt met een schaamtegevoel; JMDD dus!

Ik reken graag en meestal doe ik dit goed. Heb dit weekend eens volop zitten rekenen: als N-VA, Vlaams Belang en L&C elk apart naar de verkiezing trekken dan zie ik ze samen dik 70 % van de stemmen te halen. Op zich zal dat dan goed zijn voor bijna 80 % van de 87 parlementszetels dewelke zijn voorbehouden voor de Vlamingen.

Met die 70 van de 150 parlementszetels moet het mogelijk zijn om aan Franstalige kant 7 tot 10 zetels te vinden teneinde alzo de meerderheid te kunnen vormen.

Feit is dan evenzeer dat we niet langer de bemoeienissen van een koning moeten ondergaan die het land zes maanden (tot en met 541 dagen lang) een werkende regering ontzegd. Met 77 tot 80 zetels is er een meerderheid die zich zelfs een paar zieke afwezigen kan veroorloven.

Uiteraard zal dan de ene staking na de andere worden uitgeroepen door verliezers – en tot verdwijnen gedoemde – SP.A, OPEN VLD en CD&V. Dat zal echter een tijdelijk zeer zijn dat enkel zal bevestigen dat die partijen het de laatste veertig jaar nooit goed voor hadden met dit land.

Tot slot: om het bovenstaande cijfer in het federaal parlement te realiseren zal Vlaanderens’ stoutste bakkes zich best niet beperken tot één of twee provincies. Ik geef JMDD het advies om van de partijnaam LDD gewoon L&C te maken en een nationale lijst te maken. Wedden dat de score uniek wordt, Jean-Marie? Liberaal & Consequent . . . , dat is wat Vlaanderen en dit landje nodig heeft!     

Ben zeker dat JMDD die L&C ook kan voorzien van de bijpassende Franstalige vertalin


DAT IS TOCH GEWOON . . . WRAAKROEPEND ?

Ik eet - dank zij, grijns, mijn laag pensioentje - bijna dagelijks (op de weekdagen) - aan één euro. Ik doe dat in 't Viooltje, amper tien minuten wandelen van mijn studiootje.

Ik heb niet de minste moeite om te bevestigen dat het eten daar goed is en dat het personeel best te pruimen is. 

Maar wat ik wraakroepend vind, is de realiteit dat al wat er overblijft van eten gewoon in de vuilnisbak wordt gegooid. Wat voor een onnozele, oerdomme politieke beslissing is me dat nou?  

Als je nu weet dat er zo tien sociale eethuizen zijn in Oostende waar wel elke dag eten teveel is dan zou men toch eens ernstig moeten nadenken over het aantal mensen dat men met al dat weggegooid eten zou kunnen doen? Wat zou er fout zijn om het personeel een klein bedrag te vragen om dat op te eten? Ik denk dan aan 3 euro per persoon per dag. En wat zou er fout zijn om - ergens in Oostende - een huis te openen (plaats zat want er staat voldoende leeg!) waar die maaltijden worden aangeboden aan de armen? 

Maar neen, onder de onnozele uitleg (moet bijna zo goed als zeker van een N-VA-schepen komen) dat men niet weet wat er met dat eten gebeurt eens het de sociale dienstencentra heeft verlaten, wordt het vernietigd aka weggegooid.

Ons land is naar de teelballen en dergelijke werkwijze zal dat enkel de totale vernietiging van dit land versnellen.  

Arm Vlaanderen toch . . . 


CITAAT VAN DE WEEK

Ides De Bruyne, twee decennia terug woonde ik rechtover hem in de Wolterslaan te Sint-Amandsberg. En zie, vandaag haalt hij het citaat van de week.

"Misschien moet Gert Verhulst mee investeren in degelijke journalistiek".

Tja, er is niemand die mij dient te overtuigen van het feit dat de journalistiek van heden mijlenver verwijderd ligt van deze van een halve eeuw terug. Sinds cirmineel Ludo Van Thillo mij, d.d. 23 april 1980 ten onrechte - maar vooral te voortijdig - in zijn gazet betitelde als AFPERSER is het alleen maar van kwaad naar erger gegaan. Mijn strijd tegen de kranteneigenaars om pas iemand juridisch negatief te betitelen na een vonnis ten gronde, is hopeloos maar ik geef die vredelievende strijd de volgende 144 dagen niet op. We zijn dan 23 april 2020 en het is dan precies veertig jaar geleden dat de Bende van Van Thillo en Carlo Gepts mij mijn leven ontnamen. Het zal ook de laatste dag zijn dat ik nog probeer om - op vredelievende wijze - mijn vrijspraak gepubliceerd te zien i

n Het Laatste Nieuws.

Vrijspraak ten gronde van 2 maart 1981! Geloof me vrij, heren  Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Christophe Convent, Ludwig Criel, Léon Seynaeve, Emmanuel en Christian Van Thillo en Eric Verbeeck, ik zou van deze periode gebruik maken om met jullie slachtoffer rond de tafel te zitten, excuses aan te bieden en - als volwassenen - te bespreken hoe ik mijn vrijheid en vrede nog kan bekomen. Na 23 april 2020 heeft deze burger niks meer te verliezen. En bespaar me jullie poging om mij, middels toenmalig vrederechter Jan Nolf, gek te laten verklaren. daar hebben onderzoeksrechter Walter Van De Sype en procureur Christian Dufour - op terechte wijze - een stokje voor gestoken.

Maar ik week (grr, alweer) af. Sorry, beste lezeressen en lezers.

Ik vind het een heel goed idee van de heer Debruyne. Machtige mensen, zoals de heren Bourbon en Verhulst, mogen eens overwegen om de vrije media te sponsoren. 

Ik kom hier zeker nog op terug. 


NOG GEKKER BESTAAT NIET

Dat het fatsoen compleet verzwonden is en dat onze normen en waarden onbestaande zijn . . . dat werd nog maar eens bewezen. 

Bewijzer van dienst was het bestuur van de KONINKLIJKE  BERCHEM SPORT waar kinderen werden verplicht naakt te douchen. Nu ja, je moet ergens verdiend hebben dat je de titel KONINKLIJKE voeren mag, nietwaar. Roze baletten, meetings voor andersgeaarden in het zonnige Italië . . ., waarom zou een voetbalploeg die haar jeugdige spelertjes verplicht om naakt te douchen niet de titel KONINKLIJKE mogen voeren? 


OOSTERWEEL . . . OOIT . . . 

. . . zal er wel eens feitelijk werk worden van gemaakt. We leven tenslotte in het land van . . . hoop. Was het Marco Borsato niet die zong "De meeste hopen zijn bedrog"? Oh neen, dat ging over dromen. Nu ja, in Antwerpen is dat ver hetzelfde.

Het was - hoe dan ook - de Antwerpse provinciegouverneur Camille Paulus die (vandaag precies) 8.445 etmalen geleden, ergo 4 oktober 1996, zijn droom lanceerde over dit project. 

Ik weet niet hoeveel geld en tijd, zinloze besprekingen en plannen inmiddels zijn wegebden langs de Antwerpse Schelde

Hoe dan ook, vanavond vindt een infovergadering plaats over dat (wellicht ooit wel eens gerealiseerd) project. Wim Van Hees (van Ademloos), Peter Vermeulen (Ringland) en Manu Claeys (strRaten-generaal) komen in zaal HORTA, Hopland 2 in Antwerpen, de vertekende plannen voorstelllen.

Kan er helaas niet bij zijn want er is de Oostendse gemeenteraad.


OOSTENDSE GEMEENTERAAD

Ik verheug me alvast op die gemeenteraad. Dat good old Reddy De Mey ons zal op de hoogte brengen van een aantal 'te verbeteren zaken', daar zet ik, zelfs geld op in.  Deze VB-politicus heeft de gave van het woord, maar het mag gezegd worden dat hij zijn dossiers wel goed kent. Was dat maar zo bij alle andere aanwezigen in de gemeenteraad. 

Nu John Crombez niet langer voorzitter is van de socialistische partij, kan hij zich - tenminste op politiek vlak - volledig bezig houden met de heropbouw van wat er overblijft van de socialisten in Oostende. Daar zal hard aan de weg moeten worden getimmerd en het is niet langer vijf voor maar één voor twaalf! WAAR VERHEIRSTRAETEN IS . . .

 is er een nieuwe regering in de maak. De man, zo klaar om op een affiche te worden geplaatst als te renoveren voorwerp


EN NU MAAR HOPEN DAT . . . 

. . . Bart De Wever blijft NEEN zeggen  tegen een regeringsdeelname zolang het Vlaams Belang wordt genegeerd.


TELL LAURA I . . .  

Neen, je hoeft Laura Boccasile, niet te vertellen dat ik haar lief heb. Zou overigens een leugen zijn en jullie, mijn zeer gewaardeerde lezeressen en lezers, weten dat jullie voor onwaarheden (zelfs halve) niet bij mij terecht kan.

Rechtover de snooker- en poolzaal  Paris stonden al geruime tijd twee handelszaken leeg. En als ik schrijf geruime tijd dan was dat echt al heel lang. 

Mijn trouwe lezers herinneren zich ongetwijfeld nog dat ik, een aantal maanden terug, burgemeester Tommelein verzocht om Oostende een heuse speakers corner te bezorgen. Maar Bart, de burgemeester van Oostende, had daar geen oren naar. Nu ja, dat is zijn democratisch recht.

Maar zie, zaterdag passeerde ik voorbij 'ON STAGE', een nieuwe horecazaak net op de plaats die twee weken geleden (toen ik in Benidorm was) nog leeg stond. En wat voor een zaak werd daar in geen tijd neergepoot!

Als je binnenkomt dan zie je rechts een heus podium met micro, geluidsinstallatie en zowaar . . . een piano. Op de tariefkaart staan wel geen warme dranken maar die zijn er wel, net als de tekst dat "iedereen de kans krijgt het podium te veroveren teneinde te genieten van elkanders talenten".

Me dunkt dat hier iets moois werd opgestart dat ongetwijfeld zal bijdragen aan een culturele verrijking van onze kuststad.

Wie van de klanten zal overigens het eerst het aantal kroonkurken raden aan de linkermuur?

Hoe dan ook, vanuit 'ON STAGE' in de Vlaanderenstraat 60 te Oostende wens ik jullie een aangename werkweek toe.

Oh ja, woensdag en donderdag is de zaak dicht maar alle andere dagen heet Laura elkeen welkom vanaf 14 uur.


MIJMERINGEN . . .     van maandag 11 november 2019        

 

     verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

                  reacties welkom op roger@stropken.be


EEN ZAKENKABINET . . . NATUURLIJK

 

Ik ken de heer Gerard Van Noten van haar noch van pluimen, tenzij het over de pluimen van facebook gaat. Maar ik lees hem graag (. . . op facebook dus).

Evenmin weet ik of de heer Van Noten mijn tekst las die ik publiceerde in de gedrukte uitgave van 't Stropken, meer bepaald in de OPEN BRIEF AAN KONING FILIP.

Al lang voor de laatste verkiezingsdag (26.05.2019) waren er - traditiegetrouw - meetings tussen allerlei partijen die dan achteraf lulden dat hun partij geen voorbesprekingen voerde. Nu ja, dat was politiek liegen en dat doet iedereen.  Het ergste daarbij is de realiteit dat de domme massa dat nog slikt ook zonder er een opmerking (laat staan een bedenking) bij te maken. Hoe laf zijn de (ik citeer Julius Caesar) "dappersten onder alle Galliërs" wel niet geworden?

Dik vijf maanden vóór de verkiezing publiceerde ik het volgende in het gedrukte 't Stropken. Ik zal volgende maand de volledige OPEN BRIEF aan ons nationaal Flupke publiceren, meer bepaald op maandag 23 december a.s. Zeg maar voor jullie kerstcadeau, grijns!

Hier alvast het bewijs dat ik elf maanden terug reeds de idee opperde om geen stelende politici maar vet betaalde zakenlui over ons land te laten beslissen. En neen, we hebben daar geen koning bij nodig die - nog maar eens - de laatste zes maanden bewees dat hij er niks van kan. Reynders, Vande Lanotte, Bourgeois, Delmotte maar ook Magnette . . . Filip speelt met ons kloten en geld want geen van die politieke clowns zorgde voor een regering. Daarom vooreerst mijn idee voor een nieuwe regering ten dienste van het volk en niet van die 149 zakkenvullende volksvertegenwoordigers (150 - Jean-Marie De Decker dus).

Wereldverbeteraars die het goed menen, ze staan alleen en worden door de media genegeerd of belachelijk gemaakt. Er zijn te weinig anderen die eens nadenken over het axioma dat stelt dat hun kleinkinderen de staatsschuld zullen betalen. Er zijn de kankeraars over de werkwijze van onze justitie en zowat elkeen vervloekt de politici.. Die ‘anderen’ gaan niet verder dan de cafétoog. Sire, dit land heeft geen politici nodig, althans niet die van de laatste decennia. Zachte heelmeesters die ons elke dag voorliegen maar niks doen aan de problemen want ze moeten zichzelf, en hun partij, verrijken! België heeft managers nodig à la Catherine Rutten,  Domique Leory, Christian Van Thillo, Marc Coucke, Luc Tack en (jawel) Mogi Bayat. Betaal ze elk vijftig miljoen euro netto per jaar en ons land is - t.g.v. de 200ste verjaardag van België - schuldenvrij. 

Kan Elisabeth een mooier Koninginneschap starten? Neen dus, fiere papa. Sire, zes maal 50.000.000 euro, en dat twaalf jaar lang! Denkt u nu a.u.b. niet dat mijn rekenkunde faalt. Dat is 3,6 miljard euro zijnde amper 0,8 % van onze huidige staatsschuld. Elk trimester verhoogt die schuld met een bedrag dat hoger is! Als iedereen blijft jammeren dat er toch niks aan te veranderen is, dan geef ik Julius Caesar, die 2167 jaar terug de Rubicon overstak, gelijk: de Belgen waren dan inderdaad de dappersten onder de Galliërs. Ik vrees dat hij bedoelde dat we de kloekste waren aan de teerlingbak en de tapkraan.


nvdu: Dominique Leroy zou ik er nu niet meer bij plaatsen want het is maar een gewone poenpakster gebleken.


Gerard Van Noten

oP FACEBOOK HAD gERARD vAN noten het vorige week al volgt geformuleerd


Een regering van experten; "een zakenkabinet"; natuurlijk! Maar welke zaken? Bedrijfszaken, winstgevende zaken, uitzuigeffect-zaken, eigen belang zaken, en andere volstrekte nutteloze zaken (voor de bevolking, wel te verstaan!!).
Coens stelt ook, ik citeer: "Is er op 1 januari 2020 geen volwaardige regering, dan moet er volgens Joachim Coens binnen de kortste keren een zakenkabinet worden gevormd, bestaande uit een tiental experten uit de academische, de administratieve en de bedrijfswereld."
Daar komt dus de aap uit de mouw, een eliteregering die de kennis, het gebrek aan empathie, de onverschilligheid en de belangenvermenging hoog in het vaandel houdt en enkel naar een dienstenmaatschappij toestuurt, waar die elite de diensten ontvangt en wij (het plebs!) de diensten mogen verlenen met dien verstaande dat wij gelukkig mogen zijn met een miserabel leven vol toewijding aan de mindere technocratische goden die ons dan zullen besturen.
Het is vrij logisch dat de gewone mens niets in de pap te brokken zal hebben wegens zijn gebrek aan diepgaande kennis enkel voorbehouden aan deze linkse elite. Kennis is macht zegt men altijd en in dit geval is dit ten volle toepasselijk.
De maatschappij is naar de vaantjes, zoveel is zeker! De "groen" eisen het verdwijnen van al wat de mens vooruit kan helpen en proneren zelfs het bijna-uitsterven van ons ras ten voordele van de natuur, zonder op zijn minst rekening te houden met, zowel de economie, als het welzijn, als de werkgelegenheid. In hun fanatiek extremisme, wensen zij onmiddellijke maatregelen die mede aangestuurd door de verdorven en verkochte media er voor zorgen dat de internatioinale klimaatzwendel blijft draaien. Die zwendel is daarbij de groostte "hoax" sinds de mens bestaat; alles komt er op neer een kern van waarheid op te blazen tot de proporties van een wereldomvattende nucleaire explosie, de schrik erin te houden en te profiteren van de paniekreacties van zij wiens inzicht niet verder gaat dan de neus lang is.
Als men dan stelt dat de hele boel op stelten komt te staan, dat deze "klimaathetze" binnenkort ALLE privé-verkeer zal lam leggen, dat het openbaar vervoer naar de haaien is, dan ligt de hele zaak plat. De Lijn staakt en de bussen minderen want niemand wenst er nog te werken; laag loon; overlast, gevaar voor eigen lijf en leden, geen organisatie, dsiciplinaire maatregelen bij laattijdig op de bestemming, enz... doen de Lijn leegbloeden. Eén minder!! De NMBS stinkt (in alle opzichten), de infrastructuur en de materialen zijn hopeloos verouderd en roepen luidkeels om ongevallen met zware gevolgen. De treinstakingen zijn legio en tijdig op het werk geraken wordt een hele opdracht "mission impossible". Het privé-verkeer wordt aan banden gelegd door de LEZ en andere winstgevende zaakjes. De werkgever houdt dit niet vol en neemt strafmaatregelen tegenover zijn personeel met ofwel loonsverlies of verlofverlies, niet-betaalde afwezigheid, enz... want de maatschappij moet draaien! Logisch !! Stakingen allerhande in alle mogelijke sectoren die vroeg of laat zullen uitdraaien op het stilleggen van de dienstengemeenschap zoals water- en elektriciteitsvoorziening en andere hoognoodzakelijk diensten. Géén elektriciteit, géén informatica, dus de lonen en pensioenen niet uitbetaald want er is géén "backup"! Pen en papier zijn al lang naar de "recycle bin" verwezen.
Géén loon, dus wordt er niet gewerkt! Sneeuwbal-effect tot en met. Dan nog even de grote aantallen inwijkelingen en allerhande asiel- en gelukszoekers erbij die eisen dat alles hun toekomt en de bal komt aan het rollen. Relletjes, opstand en andere nog minder leutige toestanden. Einde maatschappij!!!
Zoals één van mijn meest gesmaakte schrijvers stelde, il citeer: "En de religies werden oorlogszuchtig, de bevolking kwam in opstand, de economie stagneerde en de politiek nam maatregelen op zulks een "domme" wijze dat de bevolkingen "in blok" ermee ophielden EN toen kwam de tijd van ERNA. De dunne laag civilisatie-vernis schilferde af en de mens werd een wolf voor zijn eigen ras!".


End of story !!! 

CONCLUSIE: dit land wordt immobiel gehouden door het koningshuis, de Loge van de Vrijmetselarij en Opus Dei. Het wordt wellicht tijd dat het volk zich echt begint te roeren. In het andere geval is het over hooguit elf jaar gedaan met ons Vlaanderenland. 

Laat mij - waarvoor dank - jullie nog eens mijn voorstel te lezen geven dat ik publiceerde de dag na de verkiezingen aka 27.05.2019:

Ik heb het even berekend. Als de voorzitters van Groen-Ecolo (21 zetels samen), PTB en PVDA (12 zetels), PS en SP.A (27 zetels) en Vlaams Belang (18 zetels) nu eens echt gaan voor een regering die er is voor het echte volk en niet voor het stelende, zichzelf verrijkende establishment, dan halen ze samen de meerderheid in het federaal parlement. Ze kunnen zelfs rekenen op één correct werkende, intelligente N-VA-er. Samen hebben ze dan 78 van de 150 zetels, inclusief rebel De Decker zijn er dat 79!

------

Wie daar niet wil aan meewerken, die mag van mij ontslag nemen als volks vertegenwooridger


L E Z E R S R E A C T I E

Vorige week was ik in Benidorm. Zoals jullie het zich nog zullen herinneren, ik deed een goeie zaak aan de slechte resultaten van Anderlecht onder Vincent Kompany en heb - met die 280 euro - mezelf een vijfdaagse vakantie toebedeeld. 

Het was een fantastische week en ik was ook blij daar lezers te ontmoeten die deze site wekelijks lezen. 

Ze vroegen zich af waarom politici en ons koningshuis de gewone mensen zo belachelijk maken. Ze kochten exemplaren van dat gedrukt 't Stropken en waren blij dat we konden irl praten.

"Roger, ben jij nu zo slim en die 150 volksvertegenwoordigers en onze koning zo dom, of zijn die 151 gewoon van slechte wil?"

"Leest niemand al de positieve gedachten die jij lanceert?"

"Ik las die OPEN BRIEF aan onze nationale Flup. Ik vond dat een schitterend idee om die zakenlui de regeing te laten vormen maar ik las evenzeer je site de dag na de verkiezingen in mei. Waarom weigert men al zes maanden je idee van die dag?"

Tja, wat moet ik daar nog op antwoorden? Uiteraard hebben mijn lezers gelijk maar politici weigeren te luisteren naar mensen die slimmer zijn dan zij.


LEEST OOK WALTER DAEMEN DEZE SITE ?

Het ziet er inderdaad naar uit. 

Ik orakel en publiceer al decennia dat men moet stoppen met het gelul dat rechters straffen uitspreken die al na één derde kunnen worden stop gezet.  

En zie, gerespecteerd advocaat Daemen, zegt krak hetzelfde maar dan met andere woorden: "Leg minimumstraf op opdat die volledig wordt uitgezeten".

Nu maar hopen dat men daar werk van maken zal . . . 


ZO EENVOUDIG IS DAT !

Dat het IQ van de toplui bij de NMBS, INFRABEL en andere aanverwante spoorwegbedrijven ver onder de honderd ligt, is iets dat niemand verwondert.

Neem nu het gebruik van WIFI in de treinen en in de treinstations. Geen kat die er tevreden kan over zijn. Al goed dat koffiegigant STARBUCK er is in die stations want die bieden – op een kinderlijk eenvoudige wijze het internetgebruik aan.

Ik stel voor dat ze bij de top van de NMBS eens iemand met een IQ van hoger dan 99 naar FLIXBUS zenden. Die Europese busgigant – die meer dan 2.000 steden met elkaar verbindt – heeft op elke bus GRATIS, en eenvoudig e bekomen , WIFI! Bravo Flixbus, dat verdient een waardering. Wisten jullie bijvoorbeeld dat je – alssje echt tijdig reserveert – je van Brugge tot in Benidorm sl nog niet eens 45 euro betaalt? Geen luchtvaartmaatschappij kan het goedkoper doen.

Wil iemand mij overigens eens uitleggen wat die vijf extra televisieschermen staan te doen bij de ingang van het Gentse Sint-Piterstation, net onder en zijdelings van de drie grote screens die het uurrooster brengen?

Alweer geld verspilt waar enkel de besteller commissies op verdient?


PAUL COBBAERT HEB IK STEEDS GOED GEVONDEN

In de Zondag van gisteren 10 november 2018 las ik een goed gebracht en interessant interview van Paul Cobbaert met een van de vele nieuwe boegbeelden van het Vlaams Belang, u weet wel, de partijn die 810.177 stemmen behaalde op kiesdag 26 mei ll. Chris Janssens is zijn naam en ik geef jullie het advies die zondagse krant alsnog ergens op te snorren.


ER ZIJN ZO VAN DIE CAFEMEUBELS . . . 


Bericht: Beste Roger,

Een gunstige wind kwam het immer nuchter cafémeubel ter oren dat ….


Een kranten winkel in Oostende nog geld heeft liggen voor U  = gedrukte versie van Uw blad verkoopt.

Deze verkoopster blijkbaar nog klanten heeft voor U  , doch de klanten niet kan zeggen of U nog leveren kan ?


Dat deze informatie U één blonde Leffe kost.


Dat echte mannen enkel blonde Leffe drinken.


Dat bovenstaand berichten op waarheid berusten 


Tot zo ver het bericht van de Antwerpenaar die het heuse cafémeubel is van een muziekcafé te Oostende. 

Waarvoor dank. Ik zal er eens langs gaan deze week.

 


VERSTANDIG VAN WWW.BESTFRIT.BE

Ik snap sommige handelaars echt niet. Is het domheid, kortzichtigheid of interesseert het hen geen bal?

Het aantal bedrijven dat op zondag 24 november 2019 adverteert dat er op 25 november iets te doen is bij hen, is ontelbaar.

Niet zo bij de driectie van BESTFRIT.BE

 Die adverteren vijftien dagen vooraf dat er iets te doen is!


IK BEN BENIEUWD . . .

. . . wat het duo James Cook en Gert Verhulst nu weer uit hun brein hebben geschud

Hun nieuwste vondst noemt THE BATTLE 

Mijmeringen . . . van maandag 04 november 2019        

 verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


HOEVEEL GEKKER KAN HET NOG?

Mag ik jullie, geachte lezeressen en waarde lezers, eventjes verzoeken mee te willen gaan in onderstaande gedachtegang?

Veronderstel, je hebt niemand vermoord. Dank zij de sluwheid van vos Jef Vermassen word je toch veroordeeld voor de moord op Els Van Doren, het slachtoffer in de - en ik citeer nu zowat de hele Vlaamse pers van vorige week - zogenaamde parachutemoord.

Als 13 jaar na de feiten journalisten niet schrijven over ‘de parachutemoord’ maar over de ‘zogenaamde parachutemoord’ dan voelt elke lezer dat bij velen de schuld van Els Dottermans alles behalve een axioma was.

Momenteel tracht de advocate van Dottermans, Katrien Van der Straeten, haar vervroegde vrijlating te bekomen. 

Hoe komt een onschuldig veroordeelde terug in het dagelijkse leven na meer dan een decennium in de koelkast vol heuse criminelen te zijn gelogeerd? Er is geen pennenridder die desbetreffend een antwoord geven kan. Er bestaan overigens geen journalisten meer die naam waardig. De massa, de lezers van kranten en boekjes allerlei . . . zolang het maar lijkt op de geur en de kleur van riolen zullen ze het arsenicum van de 21 ste eeuw blijven kopen.

Ik weet niet of Els Dottermans schuldig is. Ik heb er wel serieus mijn twijfels over. Ik heb er mijn twijfels over omdat we leven binnen een justitieel apparaat dat toeliet dat de advocaat van de burgerlijke partij Els aan de galg praten mocht . . . en kon. Wie zoiets toelaat, die mag niet stellen dat we in een democratische natie leven, die mag niet prediken dat we in een democratisch koninkrijk wonen!

Waar is het eerste bewijs dat die toen smoorverliefde jonge vrouw een moordenares was? Ze was verliefd op een man die niet de minste moraal in zich had. Een man die had aangepapt met de vrouw van een juwelier maar er tezelfdertijd nog een minnares op na hield.

Doet me denken aan een advocaat (mijn moeder noemde hem ooit de lelijkste van heel Vlaanderen) die gehuwd was en er een minnares op na hield. Maar die twee vrouwen volstonden niet. Hij begon dus maar een extra seksavontuurtje met de babysitster. Maar ik ben nu heel eventjes aan het afwijken waarvoor mijn excuses. Ik kom nog wel eens terug op die advocaat . . . en die babysitster.

Wat was de fout van Els Dottermans? Zal ik het domheid noemen? Wilde ze meehelpen om het niet gevonden onderdeel van de parachute terug te vinden? Wou ze in de belangstelling komen te staan daardoor? Wou ze die Hollander als kandidaat-moordenaar voor de leeuwen gooien? Wist ze van haar naamgenote en vriendin meer dan op het proces uitkwam over hoe het er bij haar thuis aan toe ging? Welke misdadiger tracht de ‘interessante’ uit te hangen om uiteindelijk te worden veroordeeld? Dom was het inderdaad om te gaan zoeken naar een bewijsstuk. Maar dat was (en is nog steeds) geen bewijs van schuld.

Zo zijn er best nog wat open vragen die noch door het gerechtelijk onderzoek, noch in de rechtszaal werden beantwoord. Feit is dat – in deze affaire, net als in zoveel andere rechtszaken – men hier binnen het onderzoeksteam zich heeft genesteld in de tunnelvisie dat Els Dottermans de schuldige, de moordenares moest zijn. En ja, dan ben je als mogelijke onschuldige kansloos. Justitie en politie, ze hebben één ding gemeen: ze moeten soms scoren! En het is niet met de affaire Guy Van Zande, laat staan met de - inmiddels ontelbare - gerechtelijke arrangementen die zware fraudeurs uit de gevangenissen houden dat onze magistratuur scoort. 

We zijn nu dertien jaar na het tragisch ongeval van Els Van Doren. Ik ken geen crimineel, laat staan een moordenares die zo lang zijn/haar onschuld aanhoudt. Het lijkt een middeleeuws gebruik om een onschuldige ertoe aan te zetten een moord te bekennen die ze nooit pleegde. Waarom zou Els Dottermans maar kunnen vrijkomen nadat ze die, nooit gepleegde, moord toegeeft? Dat is anachronisme avant la lettre! Wat gold voor een zekere Storme dient evenzeer - en probleemloos - te moeten kunnen voor Els Dottermans.

Maar dan heb je daar – ALWEER – die advocaat, die Jef Vermassen die – zogenaamd in naam van de burgerlijke partij – zijn misplaatste duivelse trukendoos weer bovenhaalt. Hij, de advocaat die niet zelf met de auto rijdt, die geen verstand heeft om met de computer te werken; hij is ook de man die het al meerdere keren best meende te weten over de Bende van Nijvel. Evenveel keren liep dat uit op NIKS, NOTHING AT ALL, NICHTS en andere NOUGATBOLLEN! Dat hij daarbij opnieuw de onvoorwaardelijke hulp krijgt van een bepaalde mediagroep is intriest. Nu ja, De PersGroep organiseert ook lezingen voor Vermassen, ergo . . .

Ergo bewijst dit dat voor die mediagroep de waarheid niet van belang is. Al sinds Ludo Van Thillo (vader van . . . ) de eigenaar is van Het Laatste Nieuws, worden onschuldigen valselijk betiteld en krijgen heuse criminelen hun uiterste aandacht. 

""Mocht ik haar ooit tegenkomen op straat, draai ik me om” zei Jan De Wilde vorige week, de echtgenote van Els Van Doren. Man toch . . . je had je beter honderden keren niet omgedraaid toen de moeder van uw kinderen jarenlang niet in het echtelijk bed sliep. 

We zullen nooit of te nimmer te weten komen wie de parachute van Els Van Doren saboteerde. Het zou dan ook maar normaal zijn geen dader(es) aan te duiden. 

Ik wil Els Dottermans, als ik mag, één advies geven? Je bent nog jong. Vraag een andere naam aan en verkas naar een ander land want hier blijven, zal jou de komende veertig jaar geen sikkepit verder helpen, laat staan dat je hier gelukkig zal worden. Desbetreffend heb ik vier decennia ervaring en weet dus waarover ik schrijf. Het gaat jou goed.

Misschien is dat maar iets onbeduidend, die laatste vier woorden want wie ben ik?


 

DAT VIND IK GEWELDIG

Zaterdagavond nog eens blijven plakken in de Langestraat, net als gisteren overigens. Zaterdag zat een 23-jarige laborant met zijn ouders in dezelfde zaak waar ik ga. Waar zie je dat nog, een zoon die beide ouders meeneemt om 's avonds een 'stapje in de wereld te zetten'?  

Moeder Tamara geniet overigens fantastisch als vader en zoon met elkaar praten. 

Er zijn daar wel altijd - naast heel wat andere klanten - ook normale klanten die hun verliefdheid na twee decennia samen zijn openlijk etaleren.

Feitelijk zou er een weekblad moeten komen die al die positieve zaken publiceert. Een soort GOED NIEUWS KRANT. Daar zouden dus ook Kris en Fabienne in kunnen staan.

Waren de begenadigde tweelingzusjes die fantastisch kunnen swingen de laatste week alle avonden aan het dansen? Nu ja, zondagavond was er de even goeie danseres Sarah.

Tot slot: als ik het goed gehoord heb dan bestaat de kans dat er in de lente een zaak komt waar voldoende dansruimte is.

 

 

EVEN DE BREXIT KRAKEN

                     HENDRIK VOS IN 741 WOORDEN !

Van de ene vos (Vermassen) naar de andere, het is slechts twee items verwijderd van elkaar. Maar deze vos zijn familienaam is echt Vos. Hendrik Vos is een gerespecteerd hoogleraar aan de Gentse universiteit. Hij wordt verondersteld alles (of toch heel veel) te weten over . . . Europa.

Vorige week droomde hij even 105 jaar vooruit. Iets wat politici - alvast in dit land - beter hadden gedaan eind de jaren 50, toen onze toenmalige regering paginavolle advertenties plaatste in Noord-Afrika, Zuid-Europa en Turkije. 

Niet vooruit denkende lokte men massaal allochtonen aan om onze mijnen leeg te maken. De koolmijnen moesten versneld leeg worden gehaald en het eigen volk was toen te schoon, en te goed, om dat nog te doen. En nu, nu zitten we met de gebakken peren. Korte tijd later kwam de vrouw met haar kroost. De hereniging van de gezinnen was begin de jaren '60 al in zwang.

Het verdiende geld werd naar het thuisland getransfereerd en de moedertaal van de mijnwerkers was volop te horen in Marcinelle of Waterschei. 

De rest van het verhaal kennen we inmiddels. 

Walter De Donder, de burgemeester van de televisie en van Affligem, heeft eindelijk gesnapt dat er in ons landje regio's zijn waar de niet autochtone bevolking groter in aantal zijn dan de autochtone bewoners van steden en gemeenten. Neem aan de Heyzel de metro en je ziet hooguit vijf autochtonen op tweehonderd reizigers. Geen chauffeur durft het aan om na te gaan of ze wel een geldig ticket bezitten. 

Meneer De Donder, waar heeft u sinds de millenniumwissel gewoond?  Meent u nu echt dat er enkel in Antwerpen en Brussel voornamelijk allochtonen hele wijken bevolken? Ik kan u zo vijftig gemeenten aanduiden waar er hele wijken allochtonen de baas zijn. In Gent vinden de Turken rond het Rabot het een heuse schande dat 'die vreemdelingen' van Bulgaren tussen hen in kwamen wonen. Aan de Dampoort en de Brugse Poort zie je uitsluitend vreemdelingen. Was je  ooit in Temse of Lokeren? 

Over hooguit twintig jaar zijn de niet originele Belgen de slaafjes van die mensen. 

Soit, ik heb genoten van het droomwerkje van hoogleraar Vos en wil jullie dat dan ook niet ontzeggen.


EVEN DE BREXIT KRAKEN

Oktober 2124. De Britse vertegenwoordiger bij de Europese Unie stapt vanuit zijn ambassade naar het kantoor van de Europese president. Hij brengt een brief om uitstel te vragen. Niemand herinnert zich hoe deze bijzondere traditie is ontstaan, maar ze brengt jaarlijks veel kijklustigen op de been.

Brexitmopjes zijn geliefd bij diplomaten en journalisten die zich afvragen of, en zo ja wanneer, het ooit ophoudt. Een Allerheiligenbrexit komt er dus niet. Premier Boris Johnson vroeg uitstel en ging, in tegenstelling tot eerdere beloftes, niet dood in een gracht liggen. Daarmee verknalde hij de kans om zich voor het eerst in zijn loopbaan consequent te tonen.

Misschien stapt het land eind januari uit de Unie. Misschien worden er intussen verkiezingen georganiseerd. Misschien komt er een andere regering. Misschien organiseert die een tweede referendum. Misschien stemmen de Britten dan tegen de scheiding. Misschien wordt de Brexit afgeblazen. Misschien zijn we dan een jaar verder. Of twee, of drie. Wie zal het zeggen?

Wat zegt dat scheidings­akkoord, behalve dat de Britten uit de Unie stappen? Eigen­lijk niet veel

Het kan ook sneller gaan. Vorige week was er voor het eerst een meerderheid in het Britse parlement die geneigd leek om in te stemmen met het scheidingsakkoord zoals het nu op tafel ligt. In normale tijden zou dat broddelplan, waarbij Noord-Ierland feitelijk cadeau wordt gedaan aan de Europese Unie, al in de versnipperaar zitten. Als het formeel wordt goedgekeurd, wordt het trouwens juister en gepaster om te spreken over het Onverenigd Koninkrijk. De Schotten kunnen het uiteenvallen van het land nog versnellen.

Veel parlementsleden zijn de Brexitdebatten echter beu en ander scenario’s wekken nog meer afschrik. De ene is bang van een chaotische no deal, de andere van een no-brexit, en bijna iedereen vreest een politieke omwenteling waarbij Jeremy Corbyn premier wordt. Er is genoeg benzine, toiletpapier en gedroogde makreel gehamsterd om klaar te zijn voor de sprong in het ongewisse, zo lijkt men in het parlement stilaan te denken.

Daarom ligt de Brexit nu binnen handbereik. Maar wat zegt dat scheidingsakkoord dan, behalve dat de Britten uit de Unie stappen? Eigenlijk niet veel. Tot eind 2020 blijft alles hetzelfde. Tijdens een overgangsperiode wordt nagedacht over toekomstige regelingen. Het gaat dan over kwesties waarover nog niet onderhandeld is: op wat voor domeinen willen de Britten eigenlijk af­wijken van de Europese regels? In welke mate zullen hun handelsakkoorden voortbouwen op bestaande afspraken? Blijven ze meedoen met het Erasmus­initiatief? Hoeveel zullen ze daarvoor betalen? De duizenden draadjes die het land met de Unie verbinden, moeten worden ontrafeld.

Voor de duidelijkheid: ruim drie jaar na het referendum is men daar nog niet mee begonnen. Omdat het onmogelijk is om dit er snel door te jassen, loopt de brugperiode wellicht door tot 2022. ­Zesenhalf jaar na het referendum zal er in de feiten nog geen Brexit zijn. Het land volgt tot dan alle Europese afspraken en stort zijn bijdrage.

Wat er nadien gebeurt, hangt af van gesprekken die nog moeten starten. De prijs voor de Brexit wordt onbetwistbaar groter naarmate de Britten meer afwijken van de Europese regels. Als de bedrijven ginds geen rekening meer houden met normen die hier gelden, of als producten en diensten niet aan dezelfde standaarden voldoen, zal de Unie haar markt uiteraard moeten beschermen. Dan komen er controles, barrières en vertragingen – een ramp voor de economie en de tewerkstelling aan de andere kant van het Kanaal. De Britten willen na de overgangs­periode bovendien geen Bulgaren en Polen meer op hun arbeidsmarkt. Vermoedelijk hebben ze evenmin zin om straks het dubbele te betalen in de nagelstudio of bij de loodgieter. Wat dan? Nog meer Vietnamezen smokkelen, met tientallen tegelijk in een container?

Het scheidingsakkoord schuift al die kwesties op de lange baan en die lange baan bestaat uit vele ingewikkelde ­kronkelingen. Met de huidige deal wordt de Brexit slechts eventjes gefaket. In werkelijkheid is hij er nog niet. Misschien komt hij er zelfs nooit en heeft het hele land er zich voor niks zo in opgewonden.

Ze rijden aan de verkeerde kant van de baan, ze betalen met ponden in plaats van euro’s en ze smikkelen witte bonen in tomatensaus als ontbijt. Dat is allemaal zeer merkwaardig, maar het valt te cumuleren met het lidmaatschap van de Europese Unie. Wat de brexiteers concreet bedoelden met hun slogans over het ­terugwinnen van de soevereiniteit, blijft een raadsel. Ruim drie jaar na het referendum weten we bij lange nog niet wat het betekent om baas te zijn over het eigen land. Voorlopig is het vooral een hallucinatie. 


NOOIT GESCHIED MAAR  DONDERDAG WEL . . . 

Mijn vaste lezers weten dat ik bezuinig waar ik kan. Sinds 2004 leerde ik dat men een euro slechts één maal kan uitgeven.

Zo pluis ik de advertentiebladen en andere reclamefolders uit. Vooral den Bon Apps en den Aldi incasseren de grootste hap uit mijn huishoudbudget.

Ik ga ook slechts tweemaal per jaar na de kapper. Op de Torhoutsesteenweg 68 (hier in Oostende) zit Kaliyt, een Syriër die daar nu twee maanden zit en ook in Syrië haarkapper was.  Zijn zaak noemt MY WAY en is (buiten de maandag) alle dagen open.

Zal zeker een heel verhaal geweest zijn, de wijze waarop iemand van Syrië hier geraakt. Maar zie, hij is een bovenste beste haarkapper. Nog nooit in mijn leven was er een Belgische haarkapper die mijn scheidingslijn zo duidelijk maakte dan deze man. 

Voor slechts tien euro kan ik weer zes maanden verder zonder geld uit te geven aan mijn haar dat enkel groeit om er te worden afgesneden. 

Oh ja, zei ik reeds dat je ook nog gratis koffie krijgt?


DE TWAALF OVERBLIJVENDEN  . . . 

. . . van de vuurwerkramp in 2000, inmiddels al dik zeventien jaar geleden.


Je zal maar op de voorlaatste bus zitten van Brugge naar Blankenberge. Daar stapten zaterdagavond 28 oktober 2019 twaalf toeristen uit het Oosten op die bus. Ze noemen zichzelf de 'wijzen uit het oosten' en dat zijn ze ook wel.

Twaalf Nederlanders die weten wat levensvreugde is, waaronder een snotneus van amper 59, een Chinees astrologische rat, net als jullie wekelijkse dienaar dus.

Nederlanders, ze zijn toch heel anders dan dat ander kwart van de Nederlandstaligen binnen onze Lage Landen anno 2019. Ze kunnen uitgaan in vriendschap, zijn meer realist dan wij Vlamingen en . . . ze hebben zowat de helft minder staatsschuld per inwoner dan Vlamingen; 22.300 tegenover 43.600 euro! 

Maar ja, zij hebben ook een koningshuis dat er is voor het volk. Herinner jullie Maxima die alles liet vallen omdat er in Oss vier kinderen stierven in een stint. Als dat geschiedt in ons apenland dan moet koningin Mathilde eerst vier uur naar de kapper en moet de staatsveiligheid een week overleggen over het gevaar voor het koningshuis. Tja . . .

Nu, John en de elf anderen, jullie hebben me het mooiste half uur van 2019 bezorgd, waarvoor dank.

Maar Nederlanders, ze blijven soms wel erg zuinig. Ze betalen blijkbaar liever twintig euro de man om iets te eten i.p.v. 35 tot 40 euro om iets erg goed te eten. 


DE STROP BEGINT TE WRINGEN

Arm KVO toch. Nu ook nog thuis verliezen op Sint-Truiden. Ik hoop echt dat mijn pronostiek niet uitkomt en dat ze zich zullen redden maar ik vrees er voor. 

Intussen bewijst good old Franky Vercauteren dat hij nog steeds de goede trainer is die hij vroeger was. Tezelfdertijd levert hij ook het bewijs dat Vincent Kompany het niet kon. Met 17 punten en met Franky lijkt Play Off 1 plots haalbaar. 

Waarom gazettenschrijvers het zo uitvoerig hebben over het inkomen van Patrick Orlans is overigens ook al zeer de vraag. De man verdient - als zelfstandige met eigen auto - amper 3 % van het geld dat hij jaarlijks binnen haalt  middels commerciële overeenkomsten. Voor een ploeg als KVO is 14.500.000 euro aan jaarlijkse deals heel erg goed.

VANUIT 't VIOOLTJE

wens ik jullie allemaal een aangename werkweek toe. Zelf ga ik er een weekje tussen uit maar maandag 11 november lezen jullie mijn nieuwe gedachtegangen.


     Mijmeringen . . . van maandag 28 oktober 2019        

 verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

       dank voor het lezen & voor forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


VOOR ALLES . . . MIJN STOKPAARDJE !

Michel, il est mort . . . 

En neen, Michel Nihoul was helemaal geen poëet, verre van zelfs. Ik heb hem drie keer ontmoet, twee maal decennia terug in het Brusselse nachtleven (wat was me dat voor een tijd, de tijd van de Roze Balletten en de sleutelclub!) en eenmaal in Zeebrugge. Zeg maar de eerste twee keren vóór de affaire Dutroux en de laatste maal na die affaire waar hij door de magistratuur, de media en de massa werd geassocieerd met Marc Dutroux. Overigens volledig ten onrechte. 

En ja, het was een,  op een smalle koord dansende, sjoemelaar, zij het een kleine die mensen ook vreugde bezorgde. Hij kon - qua stelen en oplichten - geenszins aan de enkels tippen (van bijvoorbeeld) Vandergucht of Parisis. Maar hij had iets over hem, laat het mij 'kinderlijke charme' noemen waardoor hij  meende zowat alles te kunnen verkopen dat in zijn gedachten te voorschijn kwam. Wapens, drugs, ja zelfs de Eifeltoren of ons koninklijk paleis zou hij verkopen aan de rijke gek die hem geloven wou. 

Hij was vooral de levensgenieter die steeds op zoek was om zijn capriolen te laten sponsoren. Maar, nogmaals, hij had niks gemeen met kinderprostitutie, laat staan met het verkrachten of vermoorden van kinderen.

Nihoul had ook helemaal niks te maken met de kidnapping van kindjes à la Marc Dutroux. En toch werd die affaire zijn zwanengang. De laatste twintig jaar was het niet langer Michel de sjoemelaar maar Nihoul de kinderverkrachter.

Over de hele affaire Marc Dutroux (en de bindingen met de Bende van Nijvel) zal - heel misschien - ooit wel eens de volledige waarheid worden afgedrukt want tot op heden is dat nog niet geschied. Idem dito overigens met de moord op rijkswachter Peter De Vleesschauwer. 

Er zijn er al veel - ook advocaten - die uitdrukkelijk stelden dat ze wisten hoe die vorken in elkaar zaten. Evenveel verhalen teneinde boeken te verkopen die ze anders aan de straatstenen niet zouden kwijt raken! In werkelijkheid hangt het allemaal aan elkaar maar er zijn weinigen die echt weten hoe het juist in elkaar steekt. En vorige week stierf een van die weinigen.

In de Verenigde Staten is het inmiddels nog minder dan twintig jaar wachten vooraleer bekend wordt wie - in werkelijkheid - JFK vermoordde in Dallas, wie de werkelijke opdrachtgever was. Ook in deze zaak waren er al ontelbare gissingen maar de waarheid zal pas na 75 jaar bekende gemaakt worden.

Ieder land heeft zo een juridische zaak waar de waarheid bekend is binnen de wereld van de supertop binnen de politiek en de magistratuur. In Vlaanderen gelooft zelfs geen kat meer dat er niemand is die deze waarheid niet kent. Anderzijds is het zo dat er momenteel geen tien levenden meer zijn - die ook nog in België wonen ! - die de volledige waarheid kennen. En daar sterft dit jaar nog één van.

Marc Dutroux nog langer in de gevangenis houden is een mes dat driedubbel snijden zal. Ik stel me de vraag of het nog dit jaar, of pas volgend jaar, is dat we zullen weten hoe het zit met de moord op rijkswachter De Vleesschauwer en welke de bindingen zijn tussen de Bende Van Nijvel en de affaire Dutroux. 

De media zullen garen kunnen spinnen tegen vierhonderd kilometer per uur. Eén zaak staat dan vast: er gaat een serieus torenhuis ineen stuiken, geloof me vrij!

Toen ik Michel Nihoul in Zeebrugge sprak, was het één en al verbittering. En ik begrijp die verbittering ten volle. 

Waar journalist Pieter Huybrechts overigens zijn informatie haalde, weet ik niet. Ze (bepaalde gazettenschrijvers) weten blijkbaar meer dan mij; nu ja . . .  Ik zet echter geen eurocent, laat staan één euro, in op zijn bewering dat Michel Nihoul geen informant van de politie was.

Michel, ik zal wel een van de weinigen zijn die het jou toewenst maar ik hoop dat je dood effectief het einde van je twintigjarige lijdensweg mag zijn als onterecht beschuldigde door oerdomme magistraten en als onterecht betitelde kindermisbruiker door de media. 

Je nam - na ons gesprek - van mij de idee over en wou (helaas alleen) de Vereniging voor de Verdediging en de Eer der Mensen oprichten. Je hebt, alvast van de magistratuur, de politici en de media daar nooit enige sympathie, laat staan hulp voor gekregen. Nu ja, magistraten en media die desbetreffend zwaar in de fout gingen, zullen uiteraard nooit iemand steunen die hun criminele daden wenst verantwoord te zien. 

Mijn eigen affaire sluit ik af voor de veertigste verjaardag van de publicatie (23.04.1980) door de gazet van de familie Van Thillo als afperser. Die dag is het gedaan om - op een eervolle, menselijke wijze - te trachten dat ene gesprek, die rechtzetting en de publicatie van het vonnis ten gronde dat mij vrijsprak gepubliceerd te zien, excuses (al dan niet gemeend) te krijgen en een passende schadevergoeding. Ik hoef daar geen enkele eurocent van voor mijn eigen zak. Too late, Christian Van Thillo!

Ik zal met die schadevergoeding het Huis oprichten voor de slachtoffers van onterechte reputatiebeschadiging door media allerlei. Er moet - en liefst op vredevolle, menselijke wijze - een weg zijn om dat Huis op te richten, gefinancierd door de media.

Tot slot: Michel Nihoul is inderdaad overleden met heel wat interessante kennis - waaronder de connectie tussen de Bende van Nijvel en Marc Dutroux - maar hij heeft dat nooit geopenbaard . . . en dat deed, tot op heden, evenmin een gazet of tijdschrift.

Oeps, ik krijg plots een aanval van Alzheimer. Voor mijn mede-Alzheimgenoten: er is goed nieuws. Er is een medicament op komst tegen Alzheimer. Oef. Nu maar hopen dat het geen 1.900.000 euro kosten zal per persoon. 

 

OPENHARTIG . . . ZOALS HET HOORT !

 "Roger, je schip is nog niet aan de kade maar men heeft respect voor de kapitein die er naartoe vaart".

Was mooi gezegd van die Brugse lezer die ik elke maand wel eens ergens zie. Hij had het interview gelezen met Jean-Marie De Decker en had evenzeer gelezen dat er deze week een gesprek wordt gepubliceerd met Tom Van Grieken, de voorzitter die - in heel korte tijd - Vlaams Belang weer in de markt plaatste. Hij kent als lokaal politicus de moeite die ik deed om deze site te maken tot de spreekbuis die (althans volgens hem en vele anderen) er moest komen. Niet links zoals Monkeynews en Apache of het rechtse Doorbraak maar gewoon open en  bloot, de mening van de man in de straat ventilerende. Hij vindt dat ik soms nogal te lang uitweid en daar hebben mijn lezers ongetwijfeld gelijk in. Ik ben geen top columnist als Hugo Camps of Jan Segers. 

It's just me en ik breng vooral de waarheid. 

Ik wil vooral trachten de mensen wakker te schudden over wat (veel) beter kan in Vlaanderen en in de rest van dit land. Ik zal daar nooit een prijs voor krijgen maar - als ik ooit stoppen moet - dan kan ik zeggen dat ik het toch heb geprobeerd. 

Soms ontbreekt me de moed om door te gaan MAAR telkens geschiedt dan iets om die moed weer in gang te zwengelen. Ik wil ook steeds vooruit kijken. Tegen de lente wil ik mijn tweewekelijkse of - maar ik droom nu wellicht - wekelijkse talkshow, telkens ergens anders in ons Vlaams landsgedeelte. Bedoeling is dat het wordt opgenomen en dan op het internet wordt uitgezonden. Maar eerst dit interview met Tom Van Grieken, de succesvolle leider van ons eigen volk eerst.


GEEN TOEKOMST ZONDER WORTELS

Ik vind dat een mooie slogan, die woorden van Tom Van Grieken die vorige maand huwde met de snelle Félice Palmen maar vooral bekend is als de voorzitter van de partij die er in slaagde om 18 zetels (zijnde 12  %!) in het federaal parlement te veroveren.


rh: meneer de voorzitter, hoe gaat het met het Vlaams Belang, vijf maanden na de federale verkiezing?

TVG: Onze partij is volop in opbouw, laat ik het zo zeggen. Het fundament lag er wel van voor de verkiezingen, maar dankzij onze verkiezingsoverwinning hebben we nu opnieuw de luxe om de partij weer verder uit te bouwen. Daar zijn we dan ook druk mee bezig: we moeten alle sollicitaties die binnenkwamen verwerken.

rh: 810.177 stemmen, dat moet u deugd hebben gedaan aan het hart? Op naar de één miljoen kiezers?

TVG: Uiteraard doet het deugd om het vertrouwen van zoveel kiezers te krijgen, zeker als zovelen onze partij toch telkens weer in een bepaalde hoek trachten te duwen. De kiezer spreekt ons dan in zekere zin vrij. Dat is zeer mooi. En uiteraard willen we nóg meer kiezers achter ons krijgen in 2024. De afgelopen maanden hebben opnieuw aangetoond dat dat nodig zal zijn.

rh: Waaraan meent u het succes van die verkiezing te kunnen toeschrijven? Komt dat echt door jullie mediakeuze?

TVG: We hadden uiteraard een goede strategie met een nadruk op sociale media, maar ik wil toch benadrukken dat alles staat of valt bij een sterke boodschap. Die van ons is duidelijk: eerst onze mensen. Het is duidelijk dat die boodschap aansloeg bij de Vlamingen.

rh: ik woonde al heel wat meetings bij van diverse partijen ergo ook van uw partij. Zo was ik aanwezig op de meeting in het Gentse havengebied. het was daar - zoals ik schreef - een festival van jonge Bredero's. Als ik goed heb gekeken en geluisterd dan heeft u serieus grote kuis gehouden en heeft u het geld voor de toekomst van de partij voornamelijk ingezet op jonge, welbespraakte partijleden die zo uit de faculteit voor succesvolle politieke leiders schijnen te zijn gerold. Wat is nog het nut van senioren zoals Penris, De Winter of Gerolf Annemans die verder lijkt te mogen uitrusten in het Europees parlement.

TVG: Er is geen kuis gehouden. Nieuwe, getalenteerde mensen dienden zich aan en hebben de kans gekregen om zicht te bewijzen, dat is alles. De generatie Dewinter-Annemans speelt geen tweederangsrol, in tegenstelling tot wat sommigen misschien willen beweren. Ik ben destijds voorzitter geworden met de slogan ‘geen toekomst zonder wortels’. Daar sta ik nog steeds achter.

Rh: Ik was, zoals u kon lezen op mijn site twee weken terug, aanwezig op de meeting van de Vlaamse fracties rondom extreem rechts te Wetteren. Daar waren diverse fracties uit heel Vlaanderen aanwezig en dat was echt interessant. Een van de punten die mijn aandacht trokken, was het feit dat u uw woord zou hebben gegeven om achter de Strijdersmeeting te staan van 15 september 2019 te Brussel. De daar 51 aanwezige Vlamingen werden aangehouden door Vlamingenhater Close, de burgemeester van Brussel. Ruim 80 % van de aanwezige agenten vonden het niet kunnen dat ze die rustig pratende burgers dienden administratief aan te houden. Vindt u – nadat u op zondag 20 oktober zelf aanwezig was te Antwerpen waar burgemeester De Wever een duidelijk totaal andere aanpak organiseerde dan zijn Brusselse collega – dat het moet kunnen dat mensen (op een weliswaar rustige wijze) hun mening mogen uiten en dat Vlamingen dat mogen doen met de Vlaamse Leeuw-vlaggen of vindt u dat Close gelijk had?

TVG: Ik weet niet van waar u dat haalt, maar noch ikzelf noch de partij hebben de “strijdersmeeting” van 15 september ooit gesteund. Los daarvan vind ik dat iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten, zolang er geen geweld aan te pas komt. Een burgemeester moet alleen ingrijpen indien de openbare orde in het gedrang komt. Dat de politievakbond in Brussel liet verstaan dat links altijd meer zou mogen dan rechts, vind ik niet verrassend, maar wel schandalig.

rh: Hoe zit dat nu feitelijk met de bewering dat u uw handen heeft terug getrokken – en uw woord heeft ingeslikt – naar de organisatoren van de Strijdersmeeting? Waarom trok u uw belofte in?

TVG: Zoals ik voordien reeds zei: het Vlaams Belang heeft die meeting nooit formeel gesteund. Er is dus nooit een belofte geweest die kon ingetrokken worden. Wie zegt van wel, die liegt. Wij waren altijd al van plan om zelf iets te organiseren, wat we ook succesvol deden. De beste woordvoerders van het Vlaams Belang zijn volgens mij nog steeds Vlaams Belangers.

rh: En plots, amper twee weken na die Strijdersmeeting, kondigt SOS DEMOCRATIE, aan dat ze in Antwerpen een soortgelijke meeting willen organiseren als te Brussel. Geen kat in Vlaanderen kent die twee organisators. Nog twee dagen later heeft die beweging (SOS DEMOCRATIE) plots een website en wat blijkt voor de goede verstaander? Het zijn de Antwerpse Vlaams Belang-jongeren die er achter zitten.


Zoals mijn ruim duizend lezers weten, geloof ik helemaal niet in het toeval. Waarom zet het Vlaams Belang de oude, keiharde, aanhangers voor een onafhankelijk Vlaanderen bij het groot vuil? Is dat een onderdeel van uw zelfde visie die stelt dat – en dat is uw democratisch recht – u afstand neemt van de oude garde binnen uw partij? U lijkt wel de keiharde zakenman die alle tradities overboord gooit. Kan u zich inbeelden dat Hugo Schiltz (en andere Volksunieaanhangers) zich effe omkeerde(n)?

TVG: Ik weet alweer niet waarover u het heeft. Ook wij kenden de mensen van SOS DEMOCRATIE niet. Pas vlak voordat hun actie doorging (deze was al aangevraagd en goedgekeurd), zochten zij contact met onze partij, meer bepaald met Filip Dewinter. Die heeft hen toen aangeraden van voorzichtig te zijn. Uiteindelijk hebben zij doorgezet en hebben heel wat mensen individueel beslist van aan die actie deel te nemen, waaronder ikzelf en enkele andere kopstukken. Dat die mensen nu een website hebben, wist ik zelfs niet. De Vlaams Belang Jongeren hebben niets met de organisatie van de actie te maken. Wil u meer weten over SOS DEMOCRATIE, dan zal u hen moeten interviewen.

rh: Ik schreef maandag dat ik het geen goed idee vond om vanaf heden elke maand in datzelfde Antwerpen samen te komen. Achterliggende gedachte is dat men dan steeds dezelfde mensen zal zien die dat na enige tijd zullen afhaken. Zou u het ook een goed idee kunnen vinden om Antwerpen wel als basisstad te nemen, zo'n tweemaal per jaar, en de andere tien keren telkens een andere stad? Kwestie van nieuwe mensen aan te trekken die achter jullie slogan staan "Eigen volk eerst"?

TVG: Nogmaals: wij hebben niets te maken met de organisatie van SOS DEMOCRATIE. Die mensen mogen hun acties zelf inrichten zoals zij willen. Uiteraard heb ik er wel sympathie voor. Als wij er ons in kunnen vinden, dan zullen we deelnemen.

rh: Het is opmerkelijk stil rond Dries Van Langenhove, u weet wel, de man achter SCHILD &VRIEND, die opleiding gaven aan jongeren en neen, het waren geen opleidingsdagen met de catechismus en de bijbel in de hand. Het ging daar ook niet echt over het uiten van de vrije mening. Hoe kan een partij enerzijds de leider van SCHILD&VRIEND omarmen maar anderzijds de oudere, echte strijders voor een onafhankelijk Vlaanderen aan de dijk zetten? Die laatsten waren zondag overigens met dubbel zoveel mensen op de Groenplaats als fans van SOS Democratie.

TVG: Ik heb geen idee wie u bedoelt met “oude, echte strijders”. Iedereen die zich achter de ideeën van onze partij kan scharen is welkom, of die nu oud, jong, uit Schild & Vrienden, KVHV of NSV! komt. Dus ook Dries Van Langenhove. 


rh: Ik las woensdag in de krant dat jullie achter mijn idee staan om de volksvertegenwoordigers te verplichten binnen een bepaalde periode een regering te vormen. Welke partij(en) zal/zullen u daarbij steunen denkt u?

TVG: Wanneer de politieke partijen er niet in slagen om binnen deze redelijke termijn een meerderheid te vormen en een coalitie op de been te brengen, is het aan de bevolking om zich daarover middels nieuwe verkiezingen uit te spreken. Ik denk dat elke politieke partij die bekommerd is om de democratie zich hierachter kan scharen, al vrees ik dat de meeste partijen de postjes toch net iets belangrijker vinden.

rh: dank voor dit interview. Het getuigt van moed om ook moeilijke vragen niet uit de weg te gaan. Oh ja, gefeliciteerd met uw huwelijk met de 'snelle' Félice Palmen.

 

dagvers

Ze mogen bij De Morgen eens beslissen wat ze feitelijk willen. De ene week links, de andere rechts. 

Nee, ik heb het hier niet over politiek links of rechts maar over de kolom waar men het dagelijks dagversje van rederijke Stijn De Paepe afdrukt op pagina twee onderaan.

maandag 21 oktober vond ik er onderstaand nieuws in versvorm

Labor et constantia


Meyrem Almaci mag bij Groen

intussen rustig verder doen.

Bij de PS is Paul Magnette

- Di Rupo's protégé - aan zet.

 

Verversing en nieuwlichterij

zijn zelden goed voor een partij.

Standvastigheid voorkomt veel smart.

Vraag dat maar aan De Wever Bart.

 

MEYREM ALMACI DOET VERDER

Ik ben wat gaan snuisteren en bekeek de vier laatste verkiezingsuitslagen van GROEN. 

2007    6,3 %

2010    7,1 %  of 0,80 % meer dan in 2007

2014    5,32 % of 0,92 % meer dan in 2010

2019    6,10 % of 0,78 % meer dan in 2014

Dat de GROENEN beginnen te lijken op zwakkelingen die - binnen de eigen partij - hun stem niet durven te verheffen waardoor de partij maar blijft flirten met de verkiezingsdrempel, is inmiddels elkeen duidelijk geworden. 

Meyrem Almaci kon het niet in 2014 en ook niet dit jaar. 

Ik geef nu eventjes een realistische bedenking mee. Die zal me niet in dank worden afgenomen maar . . . zal ik daarmee inzitten? Neen dus! Het zijn slechts de verliezers die de waarheid niet onder ogen durven te zien. 

Als we alle oorspronkelijke Turken zouden aftrekken die op Almaci (met - en dit is gezegd met respect - Turkse roots) stemden, dan vrees ik dat zelfs het percentage van 2014 niet zou behaald zijn op 26 mei ll.

Conclusie: bij GROEN hebben ze een heel sterke figuur nodig of ze kunnen na de volgende verkiezing opkrassen. 


MISTER SMALL & MISTER TALL

In dit land hebben we een aantal wereldberoemde dj's. Mannen en vrouwen die voor honderdduizend euro per avond niet eens hun huis uitkomen!

Uiteraard zijn er duizend maal meer dj's en muzikale artiesten die het met duizend maal minder moeten doen per avond.

Waar ik het meest respect voor heb zijn zij die het nog doen puur voor het amusement, puur voor de liefde voor de muziek die ze brengen. Zij zijn gelukkig als hun muziek de mensen blij maken en . . . aan het dansen brengen.

Mister Small en Mister Tall (what' in a - grin - name?) brengen popcorn muziek van Oostende tot in León in de autonome gemeenschap van Castilië (Spanje).

Pop corn . . . er zijn  er weinigen die er kunnen op dansen. 

Om de drie maanden spelen ze ook in mijn ooit favoriet danscafé te Oostende. 


EENS EEN . . . 

Van Ben Weyts kan niemand beweren dat zijn IQ te hoog is; af en toe slaat hij er heel goed naast.

Ook vorige week bewees hij - voor zover dat nog nodig was - dat hij ten volle meedoet met de politici die eerst aankondigen dat er iets positiefs zal gebeuren maar datzelfde dan, binnen de kortste tijd, weer afzeggen.

Iedereen herinnert zich nog dat, amper zes maanden terug, met veel klaroengeschal en trompetlawaai werd aangekondigd dat men voorgoed komaf zou maken met ouders die hun campingtent moesten installeren om (tot) een week vooraf hun schoolgaande nakomelingen in te schrijven in een school.

En zie, Benneke Weyts stelt het - doodleuk - een jaartje uit.

Tja . . . 

DE LIJN

Verhalen over ons openbaar vervoer, je kan er wel twintig boeken mee vullen. De trein en de Lijn . . . pfff.

CEO Kesteloot mag het voorwoord schrijven. 

Ik heb het zo eens berekend: ik denk dat men bij De Lijn jaarlijks makkelijk 25.000.000 kilometer kan sparen aan benzinekosten. Iets waar dat niet meer nodig is (want reeds uitgevoerd) is bus 6 van Oostende station naar de Middenlaan in Mariakerke aan zee. 

Vroeger reden alle bussen die van het station kwamen eerst naar de luchthaven om daarna richting Middenlaan het eindstation te bereiken. Bij het traject terug (naar het station) passeerde die bus nog eens de luchthaven.

Nadat ik daar twaalf jaar lang opmerkingen over maakte, wordt het station tijdens de heenrit niet meer aangedaan.

Ik weet het niet juist maar ik vermoed dat De Lijn alzo jaarlijks 10.000.000 euro minder kosten kan maken! Minder brandstof, minder slijtage, minder olieverbruik en minder in stelplaatsen staan.

Waarom men dat niet onderzoekt voor alle bussen, zou zeer de vraag kunnen zijn. Hallo meneer Kesteloot? Mijn nummer is 0468/570829.

Maar als het goed is, dan publiceer ik het evenzeer.

Neem nu zaterdagochtend 26 oktober 2019 aan de tramhalte van Mariakerke Bad. De tram richting Knokke staat op het punt te vertrekken als er aan de verkeerslichten nog iemand komt aangerend. Je hebt dan 18 % kans dan de wattman je gewoon negeert en vertrekt.

De echt knappe trambestuurster van tram 6048, met vurig acajou haar, behoort echter tot de 82 % menselijke bestuurders va een tram of bus. Zij wacht. Meer nog, ze wacht zelfs op het minder jonge koppel dat honderd meter verder teken doet dat ze ook mee willen.

Tja, van zoiets word ik stil.

Zullen we er eens samen één drinken? Je kent inmiddels (grijns, zie hierboven) mijn nummer.

Oeps, bijna vergeten! Ik heb echt last van den Alzheimer.

 

Oh ja, meneer Kesteloot, wil jij eens iets doen voor een paar lezeressen van deze site? De ene bezoekt dagelijks haar geliefde in de Plataan, gelegen op de Nieuwpoortsesteenweg 759 te Mariakerke. De andere woont in de daar nabij gelegen Dorpsstraat.  Er staat een bushalte aan rusthuis Plataan (lijn 6). Ook daar schuin rechtover is een bushalte. Zou het mogelijk zijn om aan minstens één van beide haltes een bushokje, met zitbank, te installeren zodat de – voornamelijk oudere busreizigers in de toekomst kunnen schuilen voor weer en andere zeemeeuwen die wel uit het centrum van Oostende werden verjaagd maar nu de weg naar de Oostendse  buitenwijken vonden om daar vuilniszakken open te bijten CREATIVITEIT ZAL NODIG ZIJN. 

GOEIE STEUN EVENZEER !

Het gaat niet echt goed in Oostende, noch politiek en al zeker niet met KVO, ons sympathiek kustploegske waar ene Marc Coucke bijna eensseireldploegske had van gemaakt. In geen tijd speelde KVO zowaar Europees.

Maar toen kwam de val, de diepe val. Coucke deed, om vrouwlief te behagen, de miskoop van zijn leven: FC Anderlecht!

De gevolgen zijn gewoon dramatisch voor de enige kustploeg in de hoogste afdeling. Een veel te dure huur (1.200.00 euro jaarlijkse huur voor een ploeg die dit seizoen hooguit zestigduizend toeschouwers zal noteren, ofte twintig euro per bezoeker!). de supporter betaalt amper de helft voor zijn zitplaats.

Gelukkig staat er een commercieel genie aan het hoofd van KVO. Die kan alles organiseren. Dat bewees Orlans overigens reeds ten volle in Lokeren. 

Vorige week organiseerde hij een horecatreffen binnen de gebouwen van KVO. Klein en gezellig waardoor iedereen elkeen ontmoeten kon.

En zie, elke aanwezige kreeg achteraf een mail om de wedstrijd KVO - Charleroi van morgenavond gratis mocht worden bijgewoond. Drie lezers (zie bovenaan) hebben de kans om via deze site die match bij te wonen. 

Laten we veel pintjes drinken zodat KVO het redt financieel.


EEN UNIEKE BEELDVORMING

Warme bakkers, ze zijn ver te zoeken!

Vorige week berichtte ik over de verhuis van bakkerij D&D. Zaterdag was daar een open-deurdag en deze curieuzeneuze trok erheen. 

Ongelooflijk dat een winkelruimte van een warme bakker zesmaal zoveel ruimte nodig heeft om brood en taartjes aan te maken.

Maar die rondleiding werd door elke bezoeker ten zeerste gewaardeerd. Daarenboven was er lekkers, teveel om op te noemen. 

Succes toegewenst met jullie nieuwe zaak, echtpaar DEVOOGHT - DE WITTE.


WAT EEN GEKLUNGEL !

Dat Charles Michel (zoon van . . . ) de grootste minachting had die een Belgische premier ooit had voor de Belgische bevolking is nu voor eeuwig vastgelegd. 

Ik schrijf al anderhalf jaar dat het de grootste pipo ooit was in een regering. Ik schrijf al even lang dat hij slechts één ding deed de laatste vijf jaar: de internationale wereld interesseren om hem een jobke te geven. En ja, hij is daar - uiteindelijk en op de valreep - in geslaagd.

Je moet al Jean-Marie De Decker noemen om openlijk de wansmakelijkheden van Charelke Michel te hekelen.

Hopelijk zijn we van die pipo voor eeuwig (en drie dagen) af. 


EN WAT EEN WANSMAKELIJKE SHOW . . . 

. . . werd er ten paleize opgevoerd vorige vrijdag, 25 oktober 2019! Daar zou je - zelfs als royalist van kotsen, me dunkt.

'Feestvarkentje' van dienst was prinses Elisabeth die achttien was geworden. Je weet wel die eerstgeborene van ma Mathilde waar pa Filip voor de televisiecamera's over zei "Het is een vrouwtje". Het kind was nog geen dag op Aarde en ze was al vrouw verklaard door haar vader. Tja . . . ik durf me de vraag niet te stellen wat hij had gezegd als het een zoon was. Zou hij dan zo hebben verschoten dat hij had gezegd "Het is een vent"?

Eén ding is zeker: koning Filip weet inmiddels dat het baby's zijn die uit de baarmoeder van zijn (nog steeds snelle) Mathilde komen.

Nu ja, vanuit Laken kan men nog moeilijk een Belg laten verschieten.  Alhoewel! Wat denken jullie over de - althans volgens het paleis eigen - tekst van prinses Elisbeth? 

"Achttien jaar, een stap die ik met veel optimisme zet. Ik besef dat ik nog veel te leren heb. Daar zal ik me de volgende jaren ook op toeleggen: proberen de wereld beter te begrijpen en ertoe bijdragen hem te verbeteren, door van mezelf het beste te geven. Het land kan op mij rekenen

Tja, ik ben af en toe nog wel eens bereid om te geloven dat de echte Sinterklaas nog bestaat. Ik wil zelfs - heel uitzonderlijk - af en toe nog eens geloven dat het wel degelijk de kerstman is die de kerst- en nieuwjaarscadeaus brengt en dat die niet worden gekocht in winkels allerlei, op Bol.com of op Amazon.

Maar vraag mij, geachte lezeres en waarde lezer, a.u.b. nooit om te geloven dat die hierboven rood geplaatste tekst zomaar spontaan uit het hoofd komt van dat Chinees astrologisch slangetje dat onze toekomstige koning wenst te worden. 

Mee hiel Gent moar nie mee mei, zulle!

Vraag me al zeker niet om enige waardering te hebben voor het feit dat ze wel de wereld maar niet het eigen land, laat staan Vlaanderen, beter wil begrijpen. 

Wat ik nu reeds niet geloof, is dat zij PLOTS de eerste koning(in) zal worden die het echt opneemt voor de kleine man die door zijn Staat België werd belogen, bestolen en bedrogen. Ook zij zal - als ze echt ooit koningin worden zal - uitsluitend het establishment dienen. 

Normaal geef ik elkeen het voordeel van de twijfel maar in deze ben ik nogal zeker dat dit puur tijdverlies en zelfbedrog zou zijn. Al zeker nadat uw pa vrijdag lulde dat de uitdrukking koning der Belgen synoniem staat voor ten dienste staan van de mensen. Welke mensen? De gewone mensen die hem aanschrijven en die hij negeert? Komaan zeg . . . !

Geef me dan maar Lotte De Graeve Chayenne Vrielynck, Emily Celis en Astrid Plancke. 

EDOCH, geachte prinses, u kan me steeds bellen om - in een doordringender interview (dan de media mochten voeren) uw desbetreffend standpunt aan mij te openbaren.

U hoeft niet 797204 te draaien. Laat good old Will Tura maar genieten van zijn rust. Gewoon 0468/570829 indrukken en dan maken we een afspraak.

En ja,snelle jongedame, ik ook wens u een gelukkige verjaardag toe.

Als ik overigens de populariteit van ons koningspaar dien te vergelijken met dat van vorig jaar en ik gebruik daar het aantal vrienden die Nancy Monteyne (adjunct-Protocolchef bij het Huis van Zijne Majesteit de Koning) had vorig jaar op facebook en het aantal vrienden die ze nu heeft, dan zijn er dat 17,9 % minder. Op heden zijn er dat nog 'slechts' 531. Tien maanden geleden waren er dat 116 meer!


VANUIT Mc DONALD'S . . . 

. . . op de Torhoutsesteenweg 682 te Oostende wens ik jullie een gelukzalige vakantieweek toe. Mijn favoriet ontbijt, geserveerd door Tristan, heeft mij alweer goed gesmaakt. Voor hen die interesse hebben in wat ik eet . . . steeds hetzelfde hier: één koffie met croissant en één Mac bacon muffin. Kostprijs amper 4,45 euro. En de glimlach van Tristan  kreeg ik er - zoals gewoonlijk - ook weer bij. Mijne dag is weer goed zie!

!
 


 Mijmeringen . . . van maandag 21 oktober 2019        

 verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


OPEN BRIEF AAN

149 VERKOZENEN DES VOLK 

Dames en heren verkozenen des volk,

Dit is een OPEN BRIEF. Ik spreek jullie alle 149 aan net zoals ik eind vorig jaar in een OPEN BRIEF onze koning aansprak. Ik hoop dat jullie deze smeekbede (in naam van 11.358.357 Belgen, cijfers Wikipedia 01.01.2018)  zullen aanhoren. Daar hebben jullie kiezers recht op!

Op 26 mei 2019, dat is vandaag 21 oktober 2019 precies 148 dagen geleden, heeft u een aanstelling bekomen. Neen, jullie kregen geen job als bediende, arbeider of als vet betaalde CEO van een of ander bedrijf waar onze Belgische Staat ook aandeelhouder van is.

Jullie mogen zowaar het volk vertegenwoordigen! Welk mooier lot kan de burger van een democratische natie te beurt vallen? Meer nog, wat belangrijker kan er in een mensenleven zijn dan te mogen denken, arbeiden en strijden opdat de burgers van ons democratisch koninkrijk het goed zouden hebben? 

Toen ik vorige week de uitspraak van volksvertegenwoordiger Jean-Marie De Decker “Ik ben beschaamd mijn wedde als volksvertegenwoordiger op te nemen” vernam, toen besloot ik deze brief te schrijven. Niet dat ik jullie er van verdenk om het luiwammesroer sofort te zullen omdraaien, maar – mijne pa in gedachten houdende die d.d. 13 juli 1964 stierf – wil ik zijn wijze woorden ‘wie nooit iets probeert, wint ook nooit een prijs’ met jullie delen.

Deze OPEN BRIEF is dan ook mijn nederige bijdrage naar het volk van deze natie, en vooral naar de Vlamingen, toe. Ongetwijfeld is er, bij zowel Jean-Marie, net als bij ondergetekende, iets blijven hangen. Iets dat wereldkundig werd gemaakt toen John Fitzgerald Kennedy zijn wereldberoemde inauguratierede uitsprak in Washington DC op 20 januari 1961. Mag ik die ene zin, die mij inmiddels al 21.428 dagen bijblijft, heel even met elk  van u delen?  Waarvoor dank.


“Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country,”

 in 't schoon Vlaams:

“Vraag aan je land niet wat het kan doen voor jou; vraag veeleer wat jij kan doen voor je land”.


Sinds de laatste veertig jaar stijgt de nationale staatsschuld steeds hoger en hoger. Het lijkt alsof elke volgende regering het desbetreffend record van de vorige wil verbeteren. Tussen de twee verkiezingen van enerzijds 25 mei 2014 en de laatste van 26 mei 2019 verhoogde onze Staatsschuld van 380 miljard euro naar pakweg 460 miljard euro! Een verhoging van 80 miljard euro ofte (sta me toe om als senior nog even in oeroude Belgische franken te rekenen) 3,2 biljoen frank!

3,2 BILJOEN! 65 jaar terug kreeg ik, van mijn meter, 5 Bef om naar de cinema of naar het circus te gaan! Zelfs op heden kan de helft van jullie 149 niet eens 3,2 biljoen in cijfers schrijven binnen de twintig seconden. Nu ja, gelukkig bedienen jullie zichzelf en jullie partijkas nog niet met biljoenen . . . 

Waarom zij (jullie dus) die aan het kaske zitten niet de minste interesse hebben om te beginnen praten over het verminderen van onze staatsschuld, zou zeer de vraag moeten zijn. Zijn jullie gewoon oerdomme paljassen of toch eerder de dieven die elkaar bedienen met buitenissige vergoedingen die kant noch wal raken? 

MAKE UP YOUR MIND! De bevolking heeft het recht jullie te . . . herkennen. Erkennen doet al lang niemand meer. Sorry, ik was effe fout.' Niemand' behoudens hen die van jullie gesjoemel mee profiteren.

Als kabinetschef krijg je in dit land zomaar een job aangeboden met een salaris van 23.000 tot 41.000 euro per maand! Diezelfde slaafjes van onze politieke leiders zouden – als gewone werknemer - datzelfde bedrag niet eens per jaar op hun bankrekening zien verschijnen!

Wie niet langer verkozen is, hoeft niet (zoals bij het spel Monopoly) naar de gevangenis. Neen, die passeert gewoon eens extra langs AF en strijkt een vergoeding op van zestien miljoen Bef of veel meer om . . . een nieuwe job te zoeken! Neem nu - bijvoorbeeld - voormalig minister (die overigens politiek in niks iets positiefs realiseerde) Jo Van Deurzen, die in december vorig jaar - nota bene als zestigjarige! - diezelfde 400.000 euro’s mocht bijschrijven op zijn bankrekening. Hoeveel daarvan hij moest overschrijven naar de CD&V is blijkbaar een geheim waar feitelijk openheid zou moeten over bestaan.

Ik rijd uitsluitend met het Openbaar Vervoer. Er zijn ontwikkelingslanden waar dergelijke personenvervoer honderd keer beter werkt dan in het land van Mathilde en Filip. Hier beloonde CEO van de NMBS, Sophie Dutordoir, zichzelf en schrijft een bonus van 25 % van haar jaarwedde van 245.000 euro bij op haar rekening omdat ze er (halleluhjah!) alweer in slaagde een jaar lang (vol ellende voor de reizigers van) de spoorwegen nog slechter te doen werken dan in 2017! De aankondigingen van spoorveranderingen, maar vooral die met de vermelding dat een trein drie minuten vertraging heeft, horen bij de NMBS als verworven recht, net zoals bij de beren die de zalmen verorberen in de rivieren van Canada en Alaska. Dat die oorspronkelijke vertraging ook nog uitloopt tot soms meer dan een uur, moeten de gedupeerde klanten van onze nationale spoorwegmaatschappij er maar bij nemen. Dat, in tegenstelling met de trein die Mathilde en Filip vorige woensdag naar Luxemburg stad brachten, de toiletten op de trein niet werken, er super smerig bij liggen of gewoon op slot blijven, is dan weer een axioma dat niet hoeft te worden bewezen.

Een andere CEO, Dominique Leroy verkoopt nog snel even 285.000 euro aandelen omdat ze niet zo dom is om niet te weten dat die aandelen (van Proximus, het bedrijf waar ze de lakens uitdeelde) niet zouden dalen de dag dat ze haar ontslag bekend maakt om richting KPN in Nederland af te reizen. Winst voor haar: 7.000 euro netto in haar pocket en dat door het plegen van één telefoontje . . .  Wedden dat ze uiteindelijk niet eens juridisch zal worden vervolgd voor deze verkoop van aandelen met voorkennis? In Nederland hebben ze inmiddels bewezen dat het fatsoen van mevrouw Leroy niet dat van hen is. “Gaat u gerust, geachte mevrouw Leroy, maar elders zoeken naar een bedrijf dat uw gesjoemel aanvaarden kan”. Tja . . .

Hoe erg is het wel niet gesteld met de CEO’s van een Belgisch overheidsbedrijf? En dan had ik het hier nog niet eens over de CEO van de vrt, de (wededele?) heer Paul Lembrechts die blijkbaar onvoldoende werd vergoed in 2017 en dan maar besloot een dossier aan te leggen tegen onze meest creatieve televisiemaker, Bart De Pauw. Had CEO Lembrechts zoveel tijd te verkwisten door zijn werkzaamheden uit te breiden met die van zowel onderzoeksrechter, Openbaar Ministerie als rechter? Van de twaalf door hem geregistreerde klachten van de evenveel MeToo-trutjes is er – ocharme – eentje over gebleven! Zulke CEO geef je toch gewoon zijn C4 en dit zonder ontslagpremie? Hij slaagde er CUM LAUDE in om van  het Huis van Vertrouwen het Huis van Wantrouwen te maken. hij zorgde er evenzeer voor dat de vrt het ene succesvolle programma na het andere - maar ook de ene belangrijke medewerker na de andere - kwijt raakte. 

Dat zulke onbenullen hun job mogen houden, is echt onbegrijpelijk! 

Geen burger in dit land aanhoort meer medeburgers die (aan mij) hun grieven openbaren. En ja, er zijn er steeds meer en meer die openlijk durven te zeggen dat men die 150 volksvertegenwoordigers - die op 26 mei in een fluwelen zetel van ons parlement werden genesteld - gewoon moet tegen de muur zetten en afschieten. Elke dag dat jullie ons volk blijven uitlachen door geen regering te vormen die daarenboven – in tegenstelling met de 21 vorige regeringen – zullen zorgen voor een betere werking, een welvarender bevolking en een serieuze vermindering van de nationale staatsschuld, komen er sympathisanten bij die jullie inderdaad tegen de muur willen plaatsen en de (al dan niet echt verdiende?) kogel in jullie hoofd willen jagen. Gelukkig voor de politici van de 21ste eeuw hebben die burgers het economisch nog veel te goed en weigeren ze te denken aan hun kleinkinderen en achterkleinkinderen die de steeds duurder wordende rekening – willens nillens - zullen moeten betalen.

Ik ben een aanhoorder, een kijker. Ik lonk op plaatsen waar onze dagbladschrijvers al lang niet meer over mogen berichten. Ik stel vast wat er loopt en vooral wat er binnen onze bevolking borrelt en misloopt. En neen, ik voel me niet blij met wat ik zie, met wat ik hoor. Ik heb zelfs begrip, en respect, voor hen die  zo moedig geworden zijn om te durven zeggen dat het anders moet. Veel anders zelfs. Maar er is meer op til dan ontevreden burgers die aan de cafétoog, op weg naar (of van) het werk en gewoon in familiale kring hun ontevredenheid aan elkaar vertellen. Al goed dat ik regelmatig Alzheimer op bezoek krijg ...

Onze Noorderburen slaagden er in om in het kalenderjaar 2018 twaalf miljard euro te boeken aan de positieve zijde van hun balans.

Jullie waren - grijns - nog meer succesvol. Jullie zorgden voor achttien miljard euro. Helaas werden die geboekt aan de rode kant van de balans. Een verschil van dertig miljard euro en dat op één kalenderjaar. Zijn jullie zoveel dommer dan de politici van onze noorderbuur? Of houden jullie zich echt uitsluitend bezig met het doorlopend zoeken naar middelen om de eigen bankrekening en die van jullie partij te verhogen? Laat mij maar weten – middels een mail naar roger@stropken.be – welke van de twee het in werkelijkheid is.

Dat jullie zichzelf maar vooral 11.358.357 landgenoten bedriegen is gewoon . . .  S C H A A M T E L O OS!

Jullie lullen maar van alles en slaan vooral de mensen met percenten om de oren. Percenten maar nooit de reële bedragen! Waarom al die percenten moeten aantonen hoe goed het gaat in dit land is inmiddels duidelijk. Hoe vaak lulden jullie vorig, en dit, jaar niet dat de koopkracht is verhoogd? Voor wie? 

Intussen blijft de staatsschuld voor elk van de  11.358.357 inwoners elk etmaal stijgen met 3,90 euro. Per burger en per kalenderjaar is dat 1.422 euro! Als jullie nog lang blijven slapen in jullie parlementszetel dan heeft elkeen in dit land tegen eind 2022 vijftigduizend euro staatsschuld.

Vive la Belgique! Komaan zeg, stop dat gelul. Geef mij dan maar een nieuw land, een Vlaanderenland als euregio binnen het Verenigd Europa. 

Ons land is in deze het toonbeeld van het niet werkend Verenigd Europa. De Polen komen hier in de bouw werken aan lonen waar men een halve eeuw geleden niet voor zou beginnen werken als Vlaming. Ze hokken in bedrijfswagens met Poolse nummerplaten en wassen zich in de Mc Donald te Knokke. Sinds kort rijden Poolse vrachtwagens - gevuld met bouwmaterialen uit Oost-Europa - dagelijks Vlaanderen binnen. Als daar ooit drama's uit voortkomen omdat die kwaliteit niet dezelfde is als die van onze Belgische bedrijven, dan zullen jullie alle 149 zeggen dat jullie het niet wisten!

Roemeense en Bulgaarse vrachtwagens bevolken de Europese snelwegen terwijl hun chauffeurs illegale overuren verrichten aan amper vijf euro per uur. Als het al zoveel zal zijn! In onze grote steden, maar ook op het plein van de Oostendse internationale luchthaven staan meer vrachtwagens met Bulgaarse en Roemeense nummerplaat dan er staan met een Belgische!

Alles wordt alsmaar duurder terwijl de politici zich de kaas van onze Staat laten ontnemen. Onze wegen worden kapot gereden door bedrijven die niks bijdragen in onze staatskas!

En ja, er is – oef, gelukkig maar – nog den Aldi. Die kondigen regelmatig aan dat een (of ander) product BLIJVEND GOEDKOPER is geworden. Maar daar publiceerde ik een paar weken terug al het nodige over.

Hieronder staat een interview met het grootste en lawaaierigste politiek bakkes van het hele land. Een zelfstandige die - ik dacht in Atlanta 1996 – ons land Olympische medailles bezorgde als nooit tevoren. Denken we maar aan Marisabel Lomba (brons), Gella Vandecaveye (ziver) en Harry Van Barneveld (brons)!

Ik had bijna nog het goud van Ulla Werbrouck vergeten. Shame on me! Lezen julie dat interview ook maar HEEL ERG GOED. Er is tenminste nog één parlementair die over een schaamtegevoel beschikt. Het is weinig maar het is een start. Elke volger van Jean-Marie De Decker die openlijk schaamte toont, maakt kans om de www.stropken.be-trofee te bekomen aanstaande 29ste februari. Een trofee die om de vier jaar wordt uitgereikt aan het lid van de Vlaamse en federale regering die bewees dat zij/hij voor het welzijn van Vlaanderen vocht. 

Eén zwaluw maakt, uiteraard, de lente niet. Maar het is een begin. Die, in Middelkerke wonende zwaluw, is dan ook de ultieme, waarheidsgetrouwe verkozene die zijn mond durft te openen als het volk te kort wordt gedaan.

Ik hield er aan om – in het belang van 11.358.357 landgenoten van dit mooi landje aan de Noordzee – jullie deze OPEN BRIEF te bezorgen. Mag ik zo vrij zijn om jullie vriendelijk, beleefd edoch dringend, te verzoeken jullie luie kont aan het werk te zetten? Waarvoor dank. In het andere geval zal er heel misschien een dag komen dat er burgers zijn die niet meer zeggen “STOP” maar die het op een andere, een  minder vreedzame wijze, zullen trachten in jullie kop te prenten dat dit land werkbare, eerlijke en zichzelf niet verrijkende volksvertegenwoordigers nodig heeft.

Die van Hierboven verzoek ik om jullie de hersenen te bezorgen die daarvoor nodig zijn.  

Dank voor jullie aandacht maar duizendmaal meer dank om aan deze OPEN BRIEF het gevolg te geven dat het – niet alleen volgens mij – toch verdient.

Sta me toe jullie alle 149 nog een vraag te stellen. Zouden jullie, indien jullie gewoon Inge Sabena of Jan Modaal noemden, kunnen begrip opbrengen dat jullie buren, vrienden en werkmakkers, samen met jullie,  publiekelijk roepen "zet ze tegen de muur en schiet ze af"?

Jullie antwoord tegemoet ziende op roger@stropken.be dank ik jullie voor de medewerking.


CITAAT VAN DE WEEK

&

GESPREK MET DIE 150STE VERKOZENE DES VOLK

Ben soms beschaamd om wedde van parlementair te krijgen”

Onze federale Kamer telt 150 volksvertegenwoordigers, 87 Nederlandstalige en 63 anderstalige Belgen. 

Dat ene buitenbeentje dat nog schaamtegevoel in zich heeft, vond ik best de moeite waard om hem eens een paar vragen voor de voeten te werpen. Dit is het eerste interview dat ik publiceer. Benieuwd wat de reactie van jullie lezers zal zijn daarover;

rh: Meneer de burgemeester maar vooral het wel erg tegendraads stout bakkes binnen de Vlaamse politieke wereld, u heeft het druk de laatste weken. Van de ene boekvoorstelling naar de andere. Is Christine nog bij met zulke man die nooit thuis is?

JMDD: Ja

rh: uw uitspraak van vorige week “Ben soms beschaamd om wedde van parlementair te krijgen”, is het citaat van deze week op onze site. Zeg ik een stommiteit als ik beweer dat ik geen andere volksvertegenwoordiger zoiets zie orakelen? Is toch makkelijk geld verdiend, nietwaar? Stort u - net als zowat alle andere politici - een niet onbelangrijk gedeelte van die wedde aan 'uw' partij? En hoeveel is dat dan wel?

JMDD: Het klopt dat ik plaatsvervangende schaamte heb voor zij die mij betalen voor een functie die zijn nut voorbijgeschoten heeft. Ik wil heel graag dat mijn vergoeding de waarde heeft die ze financieel vertegenwoordigt. Nooit heeft een mandataris van LDD ook maar één euro moeten afdragen aan de partij. Ik draag overigens niks af aan N-VA, de partij waar ik lijstduwer was, en nota bene als lijstduwer, 40603 stemmen haalde.

 rh: we zijn nu in de vijfde maand na de verkiezingen. Heel wat van mijn wekelijkse lezers (vorige week 1.012) vinden het een schande dat 150 verkozenen des volk geld krijgen om niet te doen waarvoor ze werden verkozen. Ik schrijf al lang dat men pas die rijkelijke vergoeding zou mogen geven nadat ze binnen de 69 dagen effectief een regering hebben gevormd. Uiteraard dan met terugwerkende kracht. Sinds 26 mei werd nu al 6.000.000 euro uitbetaald aan die volksvertegenwoordigers. Dat zijn, als ik goed kan rekenen 240.000.000 oude frankskes. Voor wat feitelijk? Hebben die - buiten u - dan echt niet het minste schaamtegevoel meer in zich? Zijn het dan echt allemaal poenpakkers eens ze aan dat 'kaske' zitten?

JMDD: Ik kan enkel samen met u vaststellen dat ik de enige ben die plaatsvervangende schaamte heeft.

rh: kan u de roep begrijpen van hen die nieuwe federale verkiezingen wensen? En wat vindt u van de - toch wel erg grote - groei van Vlaams Belang op 26 mei ll.? Zegt uw hart niet (weliswaar in stilte) "Had ik maar op die lijst gestaan?". Want eerlijk, en zoals ik het reeds publiceerde op mijn site: er is niet alleen de dolk van 2006 maar Bart De Wever heeft nu al - voor de zoveelste maal - bevestigd dat hij zijn beloftes van voor de verkiezingsdag telkens snel inslikt de dag na de verkiezingen? 

JMDD: Ik had de grote groei van het Vlaams Belang voorspeld, zie mijn diverse interviews in kranten en tijdschriften voor de verkiezingen. Ik heb zelden spijt van een genomen beslissing. Ik had een aanbod van meerdere partijen en kon ook zelf terug opkomen met LDD. Ik koos om als onafhankelijke op de lijst van NV-A te staan. Mocht ik opnieuw kunnen beginnen zou ik anno 1999 nooit in de politiek gestapt zijn.

rh: politici in Vlaanderen zetten zich in voor internationale items. Vande Lanotte gaat nu, bij Walter Van Steenbrugge de strijd aanbinden tegen Erdogan, de Turkse president. De N-VA dweilt Vlaanderen al een jaar af af met Carlos Puigdemont als kermisattractie in haar zog. Zijn er in Vlaanderen dan echt geen affaires die minstens evenveel aandacht verdienen? Als man die de achterflap van mijn laatste boek schreef, weet u waarover ik het o.a. heb.

JMDD: Hoewel we niet onder een stolp leven en de buitenlandse politiek zijn waarden heeft, lijkt het mij dat het gras buiten de weide onnodig veel aandacht krijgt. Eerst het eigen huis kuisen en dan bij de buren helpen.

rh:  Ik ben zeker dat u het laatste kwart eeuw heel veel heeft geluisterd naar de ongelooflijk tegenstrijdige werking van onze magistratuur. Het establishment, de Loge van de Vrijmetselarij en Opus Dei lijken wel te bepalen wie net één dag minder gevangenisstraf dient te krijgen om, zoals Guy Van Sande, net niet naar de gevangenis te moeten gaan. Anderzijds kijkt Nadine, onze nationale tafelschuimster, momenteel op naar haar 84 maanden effectief. Is dit te gek voor woorden of zit ik fout? 

JMDD: Ik kan mij niet uitspreken over individuele zaken, maar er loopt heel wat mis bij justitie. In mijn boek ‘Rechts voor de raap’ uit 2007 schrijf ik daar reeds uitgebreid over. Ik vrees dat er weinig veranderd is.

rh: hoe gaat het overigens in Middelkerke? U bent er nu bijna tien maanden de burgervader. Veronderstel dat u morgen MOET kiezen tussen burgemeester blijven of in de nationale politiek 'meespelen'. Wat antwoordt u dan?

JMDD: Zonder één seconde twijfelen, Burgemeester. Als burgemeester krijg je respect, als parlementair wordt je gepercipieerd als een bandiet van de schatkist.

rh: Jean-Marie, dank u wel voor dit gesprek. Wij zullen elkander ongetwijfeld nog ontmoeten. 


AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT !

Na 34 jaar op hetzelfde adres de bevolking van Mariakerke sur mer te hebben voorzien van brood en taartjes, verhuist deze bakkerij op zaterdag 26 oktober naar het nummer 635 van de Nieuwpoortsesteenweg. Bye bye nummer 308. Dat is dus gewoon honderd meter richting verkeerslichten en stad Oostende waar ze nu (ggrr, nog steeds) aan het werken zijn.

Van 10 tot 17 uur krijg je trouwens iets lekkers aangeboden in de nieuwe bakkerij D & D. 

Allen daarheen dus.


---------------------- VOLGENDE WEEK MAANDAG -----------------

Geachte lezeres, waarde lezer, volgende week maandag (28 oktober 2019) breng ik een exclusief interview met de voorzitter van de Vlaams nationalistische partij VLAAMS BELANG. 

Wees zeker dat u een interview lezen zal dat nog in geen enkele krant stond.

Inmiddels bedankt om er deze week weer bij te zijn geweest.

Hieronder vervolg teksten deze week.

-------------------------------------------------------------------------------------


EEN VERSTANDIGE SCHEPEN

Ik ben altijd blij politici te ontmoeten die het echt goed menen met de kas van de bevolking. Of dat nu de federale, de Vlaamse of een lokale kas is, doet niks ter zake.

Neem nu bijvoorbeeld de Oostendse schepen Maxim Donck die ik sprak in zijn kantoor op de tweede verdieping van het stadhuis waar ik vanavond naar de gemeenteraad trekken zal. Oostende heeft tien dienstencentra en buurthuizen. Ongetwijfeld een prachtig initiatief van de toenmalige socialisten.

Daar komt best veel volk. Er zijn de dagelijkse (maandag tot vrijdag) middagmalen die aan burgers met een klein pensioentje toelaten een volwaardige maaltijd (soep, hoofdschotel en dessert) te kunnen nuttigen. Zelf betaal ik (gelet op mijn klein pensioen) één euro. Dat scheelt een serieuze slok op de borrel want niet alleen dien ik geen eten te kopen, ik moet (oef, want ik haat het!) geen afwas te doen. Wat dan alweer heel wat besparing oplevert op vlak van water, elektriciteit en gas. 

Maxim Donck wil een en ander veranderen. En eerlijk, ik vind dat best. Die dienstencentra moeten geen concurrent vormen van de Oostendse horeca, nietwaar!?

"Een koffie kost ons 18 % van de verkoopprijs van 1,40 euro in onze dienstencentra en buurthuizen. De prijs van koffie zal dus - vanaf 1 januari 2020 - zakken. Anderzijds kost een zwaar bier (Duvel, Keyte, Gimbergen en Westmalle) ons 70 % van de verkoopprijs van twee euro. Dat is economisch niet langer te verantwoorden. Als wij, als stadsbestuur, eerlijk willen blijven met ons zelf dan dienen we de kostprijs van personeel en energie beter te verrekenen".

Ook de prijs van een ijscoupe zal de hoogte inschieten. De Oostendse dienstencentra zijn ongetwijfeld de grootste afnemer van ijs van Ijsboerke. Twee euro is een mooie prijs maar wie eerlijk wil blijven met zichzelf moet toegeven dat dit feitelijk oneerlijke concurrentie is. 

Dat er personen zijn die tijdens de openingsuren van die dienstencentra (van 9.30 uur tot 17.00 uur)  ç (negen) zware bieren drinken en compleet dronken op hun stoel blijven zitten en hun plas door hun broek heen op de vloer terecht kwam, vindt schepen Donck ook niet echt fantastisch. 

"Het kan niet de bedoeling zijn van onze centra om mensen dronken te voeren omdat die bieren aan zowat de helft van de prijs worden aangeboden i.v.m. de prijs in de horecazaken. Wie 18 euro kan uitgeven aan bier, kan evengoed 18 euro betalen voor drie dergelijke bieren minder"

Ook de prijs van de middagmalen zal vanaf het nieuwe jaar veranderen. Voor de minst grote pensioenen of leeflonen blijft het één euro. Al de andere gaan omhoog.

Die tien sociale gebouwen van onze stad zijn een must, dat staat als een paal boven water. Er wordt daar heel wat georganiseerd en daar komen best veel inwoners op af. Dat er nu eens een schepen is die de ballen heeft om voldoende realist te zijn, is voor de burgers in Oostende alvast een zegen. 

Politici, en al zeker zij die verkozen zijn, blijven uiteraard ten alle tijde . . . politici! 

Volgende week breng ik de tussenkomst van gemeenteraadslid Patrick De Vyt (van Vlaams Belang) in dit dossier.


VERSCHIL TUSSEN d...t  & d...t

Het dt-gebruik, hoeveel maal heb ik daar al niet over gedebatteerd in mijn zeventig levensjaren? Ik ben de tel al decennia geleden kwijt geraakt. Ik ga jullie daar ook niet mee vervelen want dit item handelt over het verschil tussen de DESPOOT   te Brussel en de DEMOCRAAT die zetelt op 't Schoon Verdiep in Antwerpen.

Close, de despoot van Brussel wil echt elke maand bewijzen dat hij de schoolboeken van Adolf Hitler van buiten kent. Eender wie ook maar samen komt, wordt op last van zijn (zo mogelijk nog onnozelere) commissarissen in de boeien geslagen en afgevoerd. Probleemloos krijgt zijn personeelsleider (lees: commissaris Vandersmissen) de opdracht om zomaar (hij was  misschien dronken?) 51 mensen te laten aanhouden op 15 september jl. Hij wou zelfs mij administratief aanhouden. Waarom het die sukkel niet gelukt is, leest u als u terug scrolt naar maandag 16 september, eerste item.

Amaai zeg, was me dat gisteren een heel andere benadering i.o.v. de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. 

De heer De Wever en ondergetekende zullen - grijns, uiteraard op zijn kosten - wel nooit gaan eten in ..... MAAR zoals steeds, men moet mijn vriend niet zijn om correct te worden behandeld.

Er waren gisteren op de Antwerpse Groenplaats overigens geen 51 maar bijna zes maal zoveel mensen die - door de organisatie van SOS DEMOCRATIE - werden onthaald en toegesproken.

Grote verrassing voor mij was dat Filip De Winter het woord nam en alle heil toewenste aan deze organisatie. Nog groter was mijn verrassing dat wel de Winter en niet Tom Van Grieken (die er ook was) het woord nam. 

k Zeg niet dat dit het worden moet of zal maar wie, sinds maandag 9 september mijn teksten leest, die weet dat ik achter elke organisatie sta die - op een democratische, geweldloze, wijze - ons Vlaanderenland autonoom wil maken.

Positief was de aanwezigheid van twee (overigens niet onknappe) jonge studentinnen aan de VUB, richting journalistiek. Maar daarover - en over het gehalte vrije meningsuiting van Caroline Pauwels - publiceer ik volgende week heel wat meer.


OP NAAR DE 20.000 KLACHTEN IN 2019

Bij De Lijn doen ze gewoon verder op de ingeslagen weg. Dit jaar weren er - mag ik even sarcastisch doen, - de eerste negen maanden van het jaar 'slechts' 16.251 klachten. Ik durf te wedden dat ze dit jaar de 20.000 klachten makkelijk halen. 

Wat werkt er wel bij De Lijn? Deze vraag zal ongetwijfeld veel makkelijker en sneller te beantwoorden zijn dan enige andere vraag.

Ze hebben op de bussen nu nieuwe - de oude werkten amper voor 60 % - toestelletjes om de buscard te valideren. Helaas werken die nu helemaal niet. Tja . . .  


SALONS DE BOECK

Maandagavond 14 oktober verspreidde ik alweer flyers bij de boekvoorstelling te Antwerpen. Het was een schitterende zaal. Helaas gelegen in een straat waar zo goed als geen parkeergelegenheid te vinden is. 

Gelukkig was er de baas van salons Frank De Boeck die mij zei dat ik de bezoekers mocht wijzen op tien parkeerplaatsen in zijn privé garage twee huizen verder. Iets wat organisator DOORBRAAK best had mogen mededelen aan zowel auteur Jean-Marie De Decker als aan inleider van dienst Siegfried Bracke. Nu ja, ik weet niet hoe ze het kunnen voor elkaar krijgen bij die rechtse nieuwssite maar van organiseren hebben ze niet het minste verstand. Ik heb evenzeer meer dan de helft van de ingeschreven moeten toeroepen dat het niet te doen is in nummer 34 maar aan de overkant vijftien meter verder. Men had gewoon een verkeerd huisnummer bezorgd aan die ingeschrevenen. 


GEVONDEN OP FACEBOOK 

Af en toe lees ik op facebook een tekst die ook op deze site interessant zou ogen. Zoals onderstaande tekst van Gerard Van Noten van vorige zaterdag.


Gerard Van Noten19 oktober om 07:57 · 

Er wordt gevraagd om deze tekst verder te zetten. Bij deze....!
Meer nog: ik ben er ten volle met akkoord. Dat de kniezers, kleingeestigen, zeveraars, onverdraagzamen, anti-vanalles en nog wat, de pot op gaan. Ik ben die mensen ook archi-beu.
Hierna de tekst.

"Even iets duidelijk maken! Deze tekst is van 5 j geleden , maar sta daar nog altijd voor de volle 100% achter. Ik heb ze enkel beetje aangepast tot een Vlaamse versie.
Ik ben geen racist en zal dit nooit worden.
Ik zeg dit één keer en daarna zeg ik er niets meer over (nope, k ga dit blijven zeggen)
Ik heb zo’n gruwelijke hekel aan mensen die alles in België racistisch vinden.
Het gaat van kwaad naar erger. De Noord-Afrikaanse gemeenschap voelt zich gediscrimineerd omdat het programma ‘Faroek’ teveel items toont waarin de daders van allochtone afkomst zijn. De programmamakers zijn gevraagd om minder daders van die afkomst op televisie te laten zien. Moeten zij smurfen laten zien dan?
De woorden ‘negerzoenen’ en ‘zigeunersaus’ mogen ook niet meer. De Jodenkoeken hebben zich inmiddels verstopt. Die voelen de bui al hangen; zij zijn vast en zeker de volgende slachtoffers.
De kwestie ‘Zwarte Piet’ vind ik helemaal diep triest. Hoe durven enkele gefrustreerde een kinderfeest zo te vergallen? Dacht ik een paar jaar geleden nog dat het een grap was om Zwarte Piet een andere look te willen geven. Nu is inmiddels de kwestie dusdanig op de spits gedreven dat volwassenen met elkaar op de vuist willen gaan tijdens de intocht van Sin-Maarten. En hoe zit het dan met hun voorbeeldrol die ze de kinderen zouden moeten geven? Het doel heiligt de middelen, blijkbaar. Zwarte Piet moet verboden worden en om deze mening kracht bij te zetten, moet er gemept worden. Ik heb hier geen woorden voor. Ook kerst mogen we niet meer vieren. Neen, vanaf nu enkel nog winterfeest! Wat is er mis met Kerstmis?
Begrijpen die mensen dan niet dat ze juist door dit gedrag discriminatie in de hand werken? Dat het merendeel van het Belgische volk de grens van tolerantie heeft bereikt nu zelfs een traditie aangepast moet worden voor een paar tere zieltjes?
Een nieuw dieptepunt is bereikt. De Efteling is in gesprek met leden van de actiegroep Stop Oppressive Stereotypes, omdat die groep vindt dat het attractiepark iets moet doen aan enkele racistische stereotypering van enkele attracties. Straks voelen de Pygmeeën zich gediscrimineers omdat in Plopsaland kabouters worden afgebeeld. Als je jezelf ergens aan stoort, dan blijf je toch lekker thuis of ga terug naar je eigen land? Dit is Belgie en jullie zijn hier te gast. Wij niet bij jullie.En wij moeten naar jullie pijpen dansen? Mooi niet?
Ik ben er klaar mee! Hebben die mensen niets beters te doen? Ze kreften om te kunnen kreften en zo in de aandacht te kunnen blijven staan.
Ik heb het helemaal gehad met die azijnpissers. Ik vind dat mensen die zich niet willen aanpassen of die anderen hun wil willen opdringen ergens naar toe moeten gaan waar geen Sint-Maarten gevierd wordt, waar geen Plopsaland is, waar geen kinderliedjes gezongen worden, waar geen lekkernijen zijn enz.
Ik weet zeker dat heel veel mensen het met mij eens zijn. Heb jij ook de ballen om daar vooruit te komen. Kopieer en plak dit bericht op je tijdlijn en laat zien dat jij het ook zat bent. Ik weet zeker dat de helft die dit leest wel de gedachten hebben maar niet de ballen om dit te plaatsen.
Kom maar op!!
Wie volgt?!!!!!!💛🖤"


HOEVEEL GEKKER KAN HET NOG ?

Dat het Iq van onze regeringsleden niet noodzakelijk moet bestaan uit drie cijfers, is algemeen geweten maar hoe oerdom zijn die ministers wel niet die publiekelijk fulmineren dat men de kinderen van de Syriëstrijders terug naar België moet transporteren? Dat is toch onzin van de bovenste plank!

Iedereen geboren voor 2005 weet dat eens die kindjes er zijn de oorlogsmisdadigers die hun ouders zijn dan ook zullen afkomen. Gezinshereniging heet zoiets!

Hebben wij die ouders een revolver op de kop geplaatst om naar Syrië te gaan strijden? Neen, ergo blijf gerust ginder; jammer voor die kindjes. Verder, punt aan de lijn.


DUTROUX VRIJ

De meerderheid van de bevolking reageert tegen de mogelijke voorwaardelijke vrijlating van Marc Dutroux. Ik heb begrip voor de reactie van die mensen. Evenwel, als we willen leven in een democratie dan dienen we evenzeer te aanvaarden dat onze wet stelt dat een gevangen wordt vervroegd vrijgelaten. Zij die het daar moeilijk mee hebben, kunnen stemmen op de volksvertegenwoordigers die hun visie volgen. 


OH JA !

Jullie waren vorige week overigens met 1.113 lezers. Evenveel maal hartelijk dank.


 WIE BIJ DE HOND SLAAPT MOET WETEN DAT . . . 

Iris Hond is een knap wijffie, echt waar. Zeg maar dat ik het gezegd heb. Helaas heeft deze knappe pianiste niet goed geluisterd naar de tekst van het liedje dat de meeste dromen als een bedrog betitelde.

Marco Borsato, die miljoenen heeft verdiend met dit liedje had namelijk een affaire met Iris en ja, het bleek inderdaad bedrog van de bovenste plank te zijn!


EN TOEN GING HET LICHT UIT

KVO, het sympathieke kustploegske dat het schitterend deed als 'weireldploeg' van Marc Coucke is op weg naar de onderste regionen van de Jupiler Pro League. 11 punten uit evenveel wedstrijden! En zeggen dat het allemaal zo mooi begon op . . . FC Anderlecht, de huidige ploeg van diezelfde Marc Coucke. 

Zeer tegen mijn hart in, voorspelde ik KVO een weinig succesvol jaar. Ik rekende hen bij de kandidaten om te zakken. Ik hoop echt dat ik ongelijk krijg maar zie, zelfs Anderlecht staat al een punt hoger.

Dra zie ik zowel Eupen als Sint-Truiden evenzeer boven Oostende staan. 

Bij Anderlecht heeft men - geen dag te vroeg overigens - begrepen dat ik, nog voor de eerste wedstrijd was gespeeld, had aangegeven dat het niks worden zou tussen Vincent Kompany en datzelfde Anderlecht. Ik was zowat de enige die hun malaise correct had ingeschat!

Vincent was al lang niet meer de topspeler van vijf jaar terug en als trainer heeft hij nog niks bewezen. ik denk te mogen stemmen dat hij nooit een Europese voetbalbeker zal halen meteen ploeg waar hij trainer is. En dan heb ik het hier nog niets eens over het feit dat hij niet eens het juiste diploma heeft.MIJMERINGEN . . . van maandag 14 oktober 2019        

 verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


EEN WOORD VOORAF . . . 

Heel wat lezers vragen me regelmatig waarom niemand mij een klacht wegens laster en eerroof aan mijn broek naait. Laat me dit even nader verklaren.

Er zijn diverse middelen om een verhaal te brengen. Onze dagbladen publiceren heel wat teksten die alles behalve waar zijn. Dat HLN publiekelijk orakelt dat 50% van 5.20O.000 lezers gelijk is aan 2.009.200 dat doorziet elk van mijn lezers direct. Moet ik nu stellen dat die gazet van Van Thillo voornamelijk bestaat uit domme lezers of uit lezers die het geen bal schelen kan wat ze lezen . . . dat zou pas een leuk marktonderzoek zijn. Wil ik best eens aan beginnen. Heb je 12.500 euro onkostenvergoeding over voor dergelijk onderzoek, Christian, uitgevoerd irl hé bij duizend Vlamingen! Bel maar eens. 

Dat ook DOORBRAAK.BE - op overigens schaamteloze wijze - publiceert dat ze (in één jaar tijd) 1.300.000 unieke bezoekers hadden ofte net geen 3.562 elke dag opnieuw van 2018, lees daarover meer in het derde item van deze week. Ze mogen - uiteraard - me steeds het bewijs leveren dat die 1.300.000 UNIEKE bezoekers er wel degelijk waren. Ik zal dan - met een blozend gelaat - mijn excuses aanbieden en de rechtzetting publiceren. Moet mogelijk zijn mij dat bewijs te leveren tegen a.s. zaterdag. Ik denk dat het een totaal mislukte aprilvisgrap was die ze publiceerden. Dat niemand dat rechtzet, dat is pas het ultieme bewijs dat ook bij Doorbraak.be de waarheid niet meetelt. 

Jan Segers en Hugo Camps, de twee top-columnisten van de meest gelezen krant in ons land, publiceerden (d.d. woensdag 8 maart 2017) overigens dat het aanbieden van excuses iets fantastisch mooi en menselijk is dat goed doet aan het hart. Helaas heeft geen enkel lid van de bestuursraad van de BENDE VAN THILLO  al veertig jaar nog een hart. Nu ja, dat heb je met oneerlijke mensen die het fatsoen niet hebben om recht te zetten wat hun krant bijna vier decennia terug serieus fout deed. Ik heb - jammer maar helaas - geen Emile Zola en l' Aurore achter mij maar ooit wordt deze weinig verkwikkelijke affaire uitgepraat. Nu ja, uitgepraat is - in deze - wellicht het verkeerde werkwoord. 

Wat je ook kan doen is keet schoppen zoals Apache. Hoeveel geld spendeerden zij al niet aan juridische klachten? Wat steek je daarmee in je zak?  

Waarom ik geen dergelijke klachten krijg? Ten eerste omdat ik de waarheid publiceer. Mijn gebrachte teksten zijn - zelfs los van de eigen belevingen die ik hier breng - sterk op zich en hebben geen leugens of overdrijvingen nodig.

En dan ben ik inderdaad blij niet te leven in Turkije of Saudi-Arabië waar vrije meningsuiting niet bestaat of waar men journalisten gewoon vermoord als ze de waarheid publiceren.

Betekent dit dat ik me niet realiseer dat de halve magistratuur, Paribas-fortis en die bende van Van Thillo hoopvol leest dat ik in de fout ga? Uiteraard niet, ik ben me ten zeerste bewust van het omgekeerde. Maar, zoals ene Tomas Bouten zaterdagmiddag zei: "Roger, jij bent ongelooflijk gereserveerd en uiterst voorzichtig en wantrouwig". Tomas begint me te kennen . . .

Dat ik in tegenstelling met die Nederlander - die orakelt dat hij de scherpste pen heeft van de LAGE landen - wel degelijk een heel scherpe pen heb, is inmiddels bekend, zelfs tot in Amsterdam. 

Zij die enkel kunnen aanvaarden dat ik positief over hen schrijf, die zijn eraan voor de moeite. Of het nu gaat over media, politiek of magistratuur, ja zelfs over verenigingen die niet graag geliefd zijn bij de Staatsveiligheid (en al zeker niet bij burgemeester Close, grijns): ik publiceer mijn eerlijke mening en neen, daar zal ik nooit enige toegeving bij doen. 

Ik wou dit gewoon even verduidelijken. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die aanvaarden dat ik ook strijd voor hen. En liever 900 tot 1.100 lezers die elke week langskomen dan mezelf wijsmaken dat ik 1.300.000 UNIEKE  lezers heb in één jaar. 

Deze voorbije week waren jullie overigens met 1.012. Evenveel maal dank.


KWESTIE VAN WAKKER TE BLIJVEN

Mijn eerste item van maandag 16 september 2019  heeft blijkbaar  niet alleen de aandacht genoten van de Brusselse burgemeester Close en zijn klungelend speeltje, commissaris Vandersmissen, de man die op mij kwam afgestormd en - zonder goeie dag te zeggen of te vragen wie ik was, laat staan dat hij de beleefdheid had om zich (zoals het overigens hoort) voor te stellen – mij mededeelde dat ik administratief werd aangehouden! Nogal wat respect ontving ik van de leden van de aanwezige organisatie die zich lieten aanhouden terwijl de televisiecamera’s draaiden. En als ik kiezen moet tussen het respect van die laatsten of dat van kontlikker (van het Brusselse establishment) Close dan opteer ik ten volle voor die laatsten.

Wie het verhaal alsnog lezen wil, dient gewoon terug te scrollen naar 16 september 2019.

Sinds die publicatie had ik een aantal interessante gesprekken en leerde ik wat de beweegredenen zijn van die mensen. Omdat ik de democratische mening ben toegedaan dat ook de die harders recht hebben op de uiting van hun vrije mening en ik hen de kans wil geven bekender te worden bij het overgrote deel van de bevolking die – door de media, de politici, de magistratuur en allerlei politiediensten - worden betiteld als staatsgevaarlijk. Het is niet met het beheren van een website dat er in Vlaanderen iets veranderen zal. Het is, na 26 mei, inmiddels evenzeer bewezen dat ook deze maal de Vlamingen in het drijfzand zullen voortleven waar ze, na mei ’68, te slapen werden gelegd. Vooral Voorpost is de kop va Jut waar niemand nog in gelooft.

Ik ben niet zo naïef hier te stellen dat het allemaal koorknapen waren die op 15 september 2019 Close serieus belachelijk hebben gemaakt. MAAR !  Maar, als men iemand een straf oplegt en hij die uitzat, dan moet men die persoon een heuse tweede kans geven en niet zomaar à priori stellen dat die in zijn oude zonde zal vervallen. Als men echt die redenering aan zal houden dan is het hele rechtssysteem fout dat men straft opdat de schuldige zou leren dat hij fout zat en het in de toekomst niet meer zal doen.

En ja, daar bestaat geen wetenschappelijk bewijs dat die man geen recidivist worden zal. Als men echter  - zoals op zondag 15 september te Brussel - uitgaat van het omgekeerde van wat ons strafsysteem denkt, dan kunnen we beter alle ooit veroordeelden oproepen om de grootste terreurorganisatie van Europa op te richten. Iets waar ik voor huiver.

Dus, geachte democraat en burgemeester van Antwerpen, die jongens hebben op 15 september ll. bewezen dat ze op een deftige wijze kunnen samenkomen maar hun actie werd verijdeld door uw Brusselse collega Close.

Meneer Bart De Wever, geachte heer burgemeester van Antwerpen, ik ga hier eens - en voor het eerst in het bestaan van deze site - serieus mijn nek uitsteken. Geef die mensen een tweede kans en geef hen de toestemming om zondag samen te komen op uw prachtige Grote Markt. Ik maak me sterk dat er geen accidenten zullen gebeuren maar vaardig dan ook geen uitdagende en agressieve politiemensen af. Velen zullen me wellicht gek verklaren om die nek uit te steken maar ik was eergisteren (zie hieronder) onder hen.

Ik was vorige zaterdag 12 oktober, uitgenodigd om aanwezig te zijn op hun geheime meeting die ergens in Vlaanderen doorging. Daar waren dertig aanwezigen van diverse organisaties waaronder die van de organisatie die, op 15 september, de publiciteitsstunt had ingericht te Brussel. Ik was er nogal vroeg en zag ze mondjesmaat binnen komen. Ik dacht dat ik allemaal kleerkasten zou ontmoeten in legerkleding die de ene pint na de andere zouden binnen gieten, maar  dat had ik duidelijk totaal verkeerd ingeschat. De overgrote meerderheid was gekleed als ondergetekende en er was zelfs niemand gekleed in oorlogskledij. Dat vond ik al heel positief. Van dronkenschap kan ik evenmin al een aanwezige beschuldigen.

Er werd daar overigens op een manier, beschaafder dan soms in onze parlementen, gedebatteerd. Niet iedereen had dezelfde mening en ja, ik heb daar begrip voor. Dat heet democratie, kunnen praten uitgaande van een verschillend gedacht, een andere mening.

Ik schreef onlangs overigens dat er teveel verbrokkeling was in Vlaanderen en dat elkeen die de Vlaamse eigenheid terug wenst zich beter zou groeperen in een nieuwe vereniging.

Dat zulke meeting leerrijk is, is mij duidelijk geworden. Ik ervoer dat – zoals het hoort binnen een democratie – de aanwezigen om hun mening wordt gevraagd middels een stemming. Gewoon je hand opsteken volstaat.

Zo werd er o.a. unaniem gestemd voor de oprichting van een nieuwe organisatie en dit in vzw-vorm. Die komt  er dan ook over enige tijd. Ik hoop dat men deze maal iedereen achter eenzelfde banier kan scharen. Anders heeft dit geen zin. 

Er werd evenzeer over nog andere punten gestemd. Heel democratisch vond ik dat de leden van een bepaalde fractie zich verwijderden toen over hun leider diende te worden gestemd. Ik denk dat men daar in onze (te vele Belgische) parlementen toch wel een voorbeeld kunnen aan nemen.

Die mij kent die weet dat ik zowel het positieve als het negatieve publiceer. Slijmballerij is niet echt mijn dada. Ik had het beter gevonden om minder tijd aan het verleden te besteden tijdens dergelijke meeting.

Dat men anderzijds ernstig sprak over de woordbreuk van de voorzitter van een Vlaams-nationalistische partij is dan weer als positief  te aanschouwen. Daarover zullen we in de Vlaamse media overigens een en ander vernemen en dat zal best inslaan als een bom.

Voor alle duidelijkheid: in vorige paragraaf heb ik het niet over een bom in de letterlijke zin van het woord. Commissaris Vandersmissen hoeft dus, grijns, niet iemand administratief aan te houden . . . ! Hij mag ergo rustig in zijn mandje blijven liggen tot baasje Close nog eens wil bewijzen hoezeer hij de (figuurlijke) kont van het Brussels establishment likt. Iets wat hij deed gisteren met de aanhouding van 435 protesteerders. Wie de mediabeelden bekijkt kan zien hoe agressief de flikken moesten optreden van Close.                                                                                             

Conclusie: uit de meeting van zaterdag kan iets groeien dat helpt om Vlaanderen echt onafhankelijk te maken maar datzelfde geldt evenzeer in Wallonië waar gezocht wordt naar medestrijders. Het probleem Vlaanderen is evenzeer het probleem Wallonië en dat dient samen één oplossing te bekomen.

Als lastpostje nummer één in Vlaanderen voor magistraten, media en politici, met een jong en klein medium tussen al die veel grotere (en langer bestaande) ben ik toch wel blij het vertrouwen te mogen genieten om op hun meeting van vorige zaterdag aanwezig te zijn. Monkeynews, het door Paul Lembrechts (CEO van de VRT) graag geziene zogenaamd kritisch medium  krijgt van diezelfde CEO zowaar een spreker in Villa Politica. Apache bond ooit de strijd aan maar levert te regelmatig gevechten in rechtbanken wegens hen aangedane klachten. En dan is er nog DOORBRAAK maar daar lees je hieronder meer over.

Oh ja, er is – oef, gelukkig maar – sinds 30 april 2018 ook nog zoiets als www.stropken.be


 1.300.000 UNIEKE VOLGERS

Amaai, dat zijn er toch wel heel erg veel. Ik zal al blij zijn dat ik op mijn verjaardag (26 december is niet meer zo ver  af, hé) één duizendste daarvan hebben zal, zijnde 1.300!

Nu ja, van de media zijn we inmiddels gewend dat ze beweren dat ze zoveel maal meer lezers hebben dan er exemplaren van hun drukpersen rolden. Bij Het Laatste Nieuws (zie paragraaf hieronder in het rood) publiceren ze zelfs openlijk dat hun redacteurs de lezers van die gazet als dommeriken beschouwen. Bij hen is 50% van 5.200.000 Vlamingen die 18 (en ouder) zijn geen 2.600.000 maar 2.009.200. Begrijpe wie kan maar wie Christian Van Thillo (en zijn vader Ludo) kent, die weet dat de waarheid niet belangrijk genoeg is om gepubliceerd te worden. 

Onderstaande tekst komt van HLN zelf op 12.10.2019.

HLN / Het Laatste Nieuws bereikt elke dag 2.009.200 lezers. Nooit eerder was een nieuwsmerk in België zo groot. Dat blijkt vandaag uit de nieuwe CIM-cijfers, de onafhankelijke instantie die het mediagebruik meet.

De redactie is bijzonder trots op dat cijfer. Eén Vlaming op drie leest dagelijks HLN / Het Laatste Nieuws via de papieren krant, website of app. Als je enkel naar de groep 18+ kijkt (een groep van 5,2 miljoen mensen) dan bereikt HLN zelfs één Vlaming op twee. De kloof met de andere nieuwsmerken is groot: de nummer twee - Het Nieuwsblad - bereikt 1,5 miljoen mensen per dag. Als we enkel naar digitaal kijken is het verschil nóg groter: 1,04 miljoen unieke bezoekers per dag op HLN versus 584.00

Bij de mediagroep  rond de familie Van Thillo is het als journalistiek medewerker blijkbaar ten strengste verboden de juiste cijfers en de waarheid te publiceren.  

Of ik geloof wat DOORBRAAK.BE op haar site publiceert (dat ze 1.300.000 unieke bezoekers hadden op twaalf maanden tijd) is dan weer een ander paar mouwen. Maar laat me eerst hun beweringen desbetreffend hieronder publiceren:DOORBRAAK NIEUWS

Doorbraak zoekt 1.000 vrienden

12 JUNI 2019, 12:03


Op 1 april jongstleden haalde Doorbraak de kaap van de 1.300.000 lezers, en daar zijn we méér dan trots op (unieke bezoekers in de jongste 12 maanden). Doorbraak verovert snel een steeds invloedrijkere plaats in het Vlaamse medialandschap. En dat zonder subsidies, zonder financiering van bovenaf en met een team dat vandaag enkel uit vrijwilligers bestaat.


1.300.000 UNIEKE bezoekers betekent dat het evenveel verschillende mensen zijn die hun site bezochten. Dat gelooft toch echt geen kat, hé!  Indien de believers van het eerste uur, en de financierders van vandaag, van Doorbraak.be dit willen geloven, dan is dat hun democratisch recht.  Mijne pa, overleden op 13.07.1964, zei me 'Roger, je kan domheid niet genezen'.

Als dat (die 1.300.000 unieke bezoekers) inderdaad zo is dan ga ik me een hoed kopen en die af doen als ik de hoofdredacteur – of hun sympathisant van het eerste uur (aka Jean-Marie De Decker) nog eens zie. Niet een tiende der volwassen Vlamingen kent de naam Doorbraak!

Dat ze niet kunnen organiseren, bewezen ze zowel bij de boekvoorstelling van minister-president Jan Jambon (donderdag 3 oktober te Sint-Niklaas) als bij de voorstelling van het nieuwe boek van JMDD te Middelkerke vorige  vrijdag.

Als die nu echt 1.300.000 unieke volgers hebben per kalenderjaar dan moet er bij elk van hun organisaties toch minstens 1 % van hen aanwezig zijn, nietwaar? Bij de voorstelling van het boek van homo ludens Jambon waren er amper 170 – 175, zijnde pakweg iets meer dan 13 per honderdduizend! Geef toe, voor een minister-president is dat echt heel erg weinig. Reken al de ‘verplichte’ aanwezigen uit de eigen partij en de medewerkers van zijn kabinet; reken ook de sympathisanten die Jan Jambon zeker heeft. Tel daar dan de aanwezigen bij op van het organiserende Doorbraak . . . en dan kom je aan één op honderdduizend van hun  ZOGENAAMD UNIEKE bezoekers die hun events bijwonen. 

Jean-Marie De Decker had vrijdagavond ruim één derde meer belangstellenden. Of kwamen ze voor Christine die er weer knap uitgedost bij zat? Waar men gaat langs Vlaamse wegen, wie Christine ziet, die weet dat Jean-Marie heel dichtbij is. Na een kwart eeuw kent Christine haar bedgenoot als geen ander. 

De zaal in cultureel centrum De Branding zat dan ook afgeladen vol. Voor Jean-Marie was het overigens een heuse thuiswedstrijd. Er waren veel zitplaatsen te kort. Maar heu, beste JMDD, doe eens wat aan die krakkemikkige zetels. Die hebben echt hun beste tijd al lang gehad. Daar gaan - vroeg of laat - ongelukken van komen. 

Jean-Marie is niet alleen een - ik kan het weten want hij schreef de tekst op de achterflap van mijn laatste boek - begenadigd schrijver, de man is bekwaam een avondvullende show te verzorgen zonder dat hij een aangever nodig heeft. Een moderator – zoals de hoofdredacteur van Doorbraak, zijnde Pieter Bauwens – is zelfs compleet overbodig. Vrijdagavond liet die laatste de dvd Jean-Marie De Decker gewoon over zich heen walsen.  Het is ook intriest dat je als moderator de voorstelling van het boek van een auteur wil leiden en het gesprek tracht boeiend te houden als je diezelfde avond publiekelijk orakelt dat je dat boek nog niet eens volledig hebt gelezen. Wat een afgang was me dat zeg! 

Niemand kan de burgemeester  van Middelkerke overigens beschuldigen van het feit dat hij niet graag heeft dat men hem verheerlijkt. JMDD heeft daar nooit last van gehad en dat is hem ook gegund want hij verdient dat en hij heeft dat ook nodig om het beste in hem – als tegendraads groot bakkes – naar boven te laten halen.

Wie beter dan Luc Alloo kan je dan als vriend des huize hebben. Alloo heb ik – net als Chris Michel en Jean-Marie De Decker – leren kennen door de uitgave van mijn boek ‘De linke leugens van fortis-ASLK’.  Van die drie, in 2001 nog strijders tegen onrecht, zijn er twee gestorven. Neen, Chris Michel en Luc Alloo zijn niet dood. Ik bedoel dat ze allebei hun kap over de haag gooiden en nu netjes in de rij lopen van het establishment. Nadat Michel dik tien jaar verbannen werd naar het buitenland en daar (ongetwijfeld dankzij zijn familienaam) goedbetaalde opdrachten vervulde,  maakt hij nu weer reportages voor de vrt. Zolang hij keurig op het erg smalle voetpad blijft stappen dat zijn baasjes voor hem uitstippelden zal deze ooit zo strijdlustige televisiemaker goed zijn brood verdienen. Chris is ook een heel bekwame televisiemaker. 

Luc Alloo dan, die is sinds zijn huwelijk met de dochter van Vlaams monument Will Tura, een hele sukkel geworden. Een meesmuilend ja-knikkertje dat evenzeer in de hand wordt gehouden door het establishment dat hem toelaat nikszeggende - zeg maar Brood & Spelen - reportages te produceren. Het lijkt ongelooflijk dat die man ooit erg moedig was. Het enige wat hij nog zeggen mag is "Brave zijn, hé!" Nu ja, als je datzelfde twintig keer op een avond zeggen moet en voor de rest moet opletten dat je niks verkeerd zegt . . .

JMDD liet zijn goeie vriend (maar wat is een vriend nog echt aan de vooravond van 2020?) toe hem voor te stellen. Jezus Christus toch, beste JMDD, hoeveel betaalde jij Alloo om twaalf minuten lang u te bewieroken alsof je de som bent van Moeder Theresa, Nelson Mandela en Konrad Adenauer? Vergat ik bij voorgaande vraag Maria Magdalena, Anne Frank en Jeanne D’Arc?

Vanavond zal ik weer flyers uitdelen. De eerste flyer die – dankzij een van de vele mij waarderende lezers – in vierkleurendruk is. Ik kan hier zijn naam niet vermelden maar de aanmaak van zoveel flyers in quadri gedrukt . . . het heeft me al zes dagen een heel gelukkig gevoel bezorgd aan mijn (soms) nog heel klein hartje. Ik krijg van zoiets echt een krop in mijn keel.

Ik ben de grootst sukkel in het heelal als het erop aankomt een document klaar te maken voor druk. Het zou leuk zijn iemand vast te vinden die wekelijks eens (hooguit) twee uur haar/zijn tijd hieraan te willen besteden. Zelf heb ik daar het geld niet voor. Gegadigden kunnen contact nemen middels 0468/570829 of roger@stropken.be En zie, terwijl ik dit hier intik ontvang ik een mail van iemand die gisteren aanwezig was op de meeting die in mijn tweede item van deze week hier bovenaan besproken staat. Straks zie ik die sympathisant aan het station te Berchem. Mijn hartje is weer klein aan het worden . . .

Er zijn van die journalisten die heel graag zouden kleur bekennen en over mijn MIJMERINGEN . . . iets willen publiceren. Zeg maar een steuntje in de rug van deze site.

Ik heb alle begrip voor hun financiële situatie die hen dat belet te doen. Sterft de persvrijheid alzo niet volledig een stille dood, elke dag een beetje meer?

----------------------------------------------------------------------------------------

AANSTAANDE MAANDAG 21.10.2019

PUBLICATIE OPEN BRIEF

AAN 149 VERKOZENEN DES VOLK.

KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT LEZEN !


-------------------------------------------------------------------------

IS DAT NU ECHT GEEN VORM VAN MISDAAD ??

Met mijn getuigschrift van (amper) lager middelbaar ken ik uiteraard het fijne niet van de magistratuur en/of de advocatuur. Wel weet ik dat het O.M. (Openbaar Ministerie) ambtshalve kan vervolgen en een onderzoek instellen. 

Waarom men tegen de CEO van de Belgische Thomas Cook nog geen onderzoek instelde, is iets dat mij ten zeerste verwondert. De man heeft miljoenen euro's doorgesluisd naar de moedermaatschappij in Engeland. Hij deed dat ongetwijfeld goed wetende (het is toch niet domste CEO van dit land?) dat op een goeie dag er geen gelden meer zouden zijn om de verplichtingen van Thomas Cook België na te leven? 

Slapen die curatoren ook?

 

POLITIEK BENOEMDE OERDOMME BEDIENDEN ?

Dat bij de zes verschillende parlementen die dit land rijk is, nogal wat politiek benoemd personeel werkt, is iets dat door niemand ontkend zal worden. Van de koffiedame die de drankjes serveert, over de baliemedewerkster aan de ingang tot en met de telefonisten . . . elk van hen draagt een politieke stempel. Dat is zo gegroeid na WO II en niemand wou ook maar iets veranderen aan die . . . misgroei. Waarom zouden ze? Het levert stemmen op, nietwaar?

Hoe oerdom men moet zijn om daar te mogen werken bewezen de telefonisten die vorige week een man aan de lijn kregen die Engels sprak. Een in Gent wonende die belde om een informatie te bekomen.

Prompt werd groot alarm geslagen en ontmande Kamervoorzitster Liesbeth Homans prompt de Kamer wegens . . . de melding van een bomaanslag. Nu ja, Liesbeth was nooit de vrouw met veel licht onder haar hersenpan. Denk maar aan haar relatie met Tom Meeuws van Sp.a.

Liesbeth is een vrouw die vrij goed kan boogie dansen en swingen ; heel misschien is zij zelfs nog goed in bed ook maar de Kamer leiden . .. dat lijkt me toch een paar verdiepingen te hoog gegrepen. Mevrouw Homans is zeker (voormalig?) partijgenoot Siegried Bracke niet die dat vijf jaar schitterend deed, zij het dan wel in de federale Kamer.

Gelukkig was er een knappe procureur Sabbe en een even intelligente Gentse politie die – toch wel verbazend snel en accuraat - een onderzoek voerde dat ervoor zorgde dat die blunder van die telefoniste snel naar het rijk van de domme gekken werd verwezen.

Zonder te laten nagaan wat er echt aan de hand was, zorgde Liesbeth er dus voor dat de werking van de Vlaamse Kamer voor de hele middag werd stopgezet.

Uiteraard bestaat het risico dat – na zo’n paar mislukte bommeldingen men zal denken dat de volgende melding weer eens verkeerd werd geïnterpreteerd en dan een heuse bomaanslag plaats zal doogaan. Nu ja, over de werkelijke staat van veiligheid publiceerde ik al een paar maal iets. Zo o.a. over het hemelsbreed verschil tussen de veiligheidsfactor van een ‘optreden’ van het koninklijk echtpaar Filip en m_Mathilde enerzijds en de heel show bij het optreden van datzelfde koningspaar en president Macron. Ik heb geen terroristische verlangens in mij genen zitten maar als ik een terrorist was dan zou ik voor de makkelijkste weg kiezen.

Ik vraag me overigens al tien maanden af wat die Macron feitelijk meer waard is dan ons koningspaar.

Zou het geen goed idee zijn om het hoofd van de veiligheid van het Gentse justitiepaleis evenzeer te benoemen tot hoofd van de veiligheid van onze diverse Kamers van volksvertegenwoordigers?                                   ZEI IK HET NIET ?

Inderdaad, vorige week publiceerde ik het hier: deze Vlaamse regering houdt het geen vijf jaar vol! 

Tot op heden heb ik nog geen gazettenschrijver gelezen die dit overnam. Maar dat komt wel. Zowel de Vlaamse als de - nog te vormen - federale regering zullen struikelen.  De vraag is enkel of het nog wel de moeite loont om die federale regering te vormen. 

Laat ons gewoon op zondag 8 december naar de verkiezingen gaan. Sinterklaas is dan langs geweest en stopte - hopelijk - hersens in de schouwen zodat de Vlamingen weten dat ze niet op de verliezende partijen moeten stemmen die toch maar hetzelfde beleid - met dezelfde veelbelovers - zullen verder zetten. 


OCHARME MOEDER TERESA

Ik vrees dat ze zich nu toch wel heeft omgedraaid in haar  graf.

Is het nu echt zo slecht gesteld met de bevolking op deze Aarde dat we – off all 7.902.987.345 levende bewoners - Greta Thunberg als kandidaat voor de Nobelprijs van de vrede dienen voor te dragen? Benoem dan maar de Turkse president Erdogan evenzeer als een kandidaat voor de Nobelprijs van de vrede. Me dunkt dat Alfred zich omkeerde in zijn graf, vorige maand. Of wordt de (Alfred) Nobelprijs een doodgewoon dooddoenertje en draagt men volgend jaar duo Marc Dutroux en Guy Van Sande voor als kandidaat voor de Nobelprijs van geneeskunde?

Dat Jean-Marie De Decker een stout bakkes heeft en tijdens zijn one men shows het heeft over de zes miljard euro die Turkije vorige maand kreeg om die 3.600.000 Syriers langs de oostelijke kant van het Turkse gordijn te houden, is overigens iets wat JMDD op de maag ligt. Anderzijds is de burgemeester van Middelkerke wel degelijk voldoende handelaar om te begrijpen dat Erdogan dat geld wel verdiende voor zijn land. Zes miljard euro om 3.600.000 vluchtelingen op te vangen (en vooral om ze ver weg van West-Europa te houden): het lijkt een enorm bedrag maar in werkelijkheid is dat slechts 1.666,67 euro per vluchteling!

Wat kan men, en voor hoelang, vluchtelingen geven voor zulk een gering bedrag? Zat in die deal ook begrepen dat Turkije geen oorlog mag voeren? Ik heb dat nergens gelezen, hoor.

Maar de leiders van onze EU menen dat ze meetellen op de wereldkaart van bijna acht miljard mensen. Nu ja, we leven in een democratie waar zelfs de grootste gekken mogen denken wat ze willen. In Duitsland hebben ze zelfs een (gek geworden?) vrouw die zelf die 3.600.000 Syriers sofort zou opnemen in haar land. Nu ja, ze doet maar. De autochtone Duitsers hebben er inmiddels hun buik van vol.

Erdogan heeft die Europese leiders vorige week terecht eens goed op hun plaats in hun mandje gewezen. Was ik van Recep dan vroeg ik elk trimester zes miljard euro van Europa. Dat is dan pakweg bijna 18,63 euro voor eten, drinken, stortbaden, slapen, enz. . . En de zon hebben ze er gratis bij maar dat was in hun geboorteland ook zo.

Europa . . ., het is maar een visie van mij edoch ik vrees dat in Europa - over minder dan dertig jaar - niet langer autochtone Europeanen zullen zetelen in de nationale regeringen of in het Europees parlement. Zij die daar anders over denken zullen het hopelijk nog allemaal beleven. Ik heb te oud daarvoor. Overigens weet ik dat de houdbaarheidsdatum op mijn etiket de duizend dagen niet zal overleven. Ik kan enkel hopen dat men in Europa echt eens wakker zal worden en de Islam een halt durft toe te roepen.

EEN WIJZE GENTSE LANDDE IN RAVERSIJDE

Ingrid, zo heet de jonge Gentse cafébazin die aan de tramhalte te Raversijde het café overnam van de vorige uitbater. Nog niet eens 21 maar ze heeft jandorie toch al de ballen en de kennis om succesvol een horecazaak uit te baten. Dat werd haar overigens met de paplepel ingegoten door haar moeder die in Wondelgem – al even succesvol – een café uit heeft gebaat.

Dank zij het idee van een bevriende senior is dit hoekcafé niet langer enkel een café maar evenzeer een frituur. Dat was pas echt eens een schitterend idee. Ik ben zeker dat dit een succes worden zal en dat hier voor Ingrid een mooie toekomst is weggelegd.

Vrijdagavond, na de voorstelling van het boek van JMDD te Middelkerke zag ik er opnieuw licht branden en besloot eens kennis te maken met dat well educated schuun kind. Ben daar serieus blijven plakken, dat is het minste wat ik kan zeggen. Al goed dat de nachtbus nog reed om 2.45 uur zodat ik geen taxi moest nemen.

Ik kom hier gegarandeerd terug. Ingrid heeft namelijk de bedoeling om van de open ruimte een dansvloer te maken. Ook dat is een schitterend gedacht. Let the Music play, Ingrid en dan vooral die van the one and only Barry White.

Alvast afspraak op vrijdag- en zaterdagavond zo vanaf 21 uur voor talk-, dance- en frietmoment!               GYNAECOLOGE HOEFT GEEN DAG NAAR CEL

Tja, het is mijn stokpaardje maar dat dien ik mijn trouwe lezers niet meer te vertellen.

Hoe de magistratuur in Vlaanderen werkt . . . dat begrijpt niemand meer. Neem nu die gynaecologe die - nota bene nadat ze geschrapt was en dus geen doktertje meer spelen mocht - toch verder deed zodat een patiënte van haar stierf. 

Maar zelfs deze vorm van niet echt normale levensbeëindiging levert de daderes geen dag gevangenisstraf op want mevrouw kreeg twee jaar met uitstel.

En zo gaat dat maar door en door voor leden van het establishment, Opus Dei en de Loge.

Benieuwd welk verhaal ik hier volgende week desbetreffend zal kunnen publiceren.

LEZERSBRIEF

Ik moet er echt meer werk van maken. De lezers die de moeite doen mij te schrijven of te mailen, mogen eens boos kijken naar mij. Heb momenteel lezersbrieven tot ver na nieuwjaar. Maar - en vraag me niet hoe het komt - elke week ontsnapt het aan mijn aandacht. Foei!

Ik start met goeie bedoelingen alvast met de reactie van Annick op mijn item over haar glimlach in de printshop Quality Colors.


11:56Printshop Quality Colors<printshop@qualitycolors.be>

Aan  Roger Henderick  

Dag Roger,

Zo leuk !!!

De waardering die je krijgt van je klanten is het mooiste cadeau dat je kan krijgen op je werk.

Dit doet echt deugd, dank U!

Je bent een man van je woord!

Ik geloofde je eerst niet dat je dit zou doen, maar kijk :) :) :)

 Mijn dag kan niet meer stuk nu!

Nogmaals dikke merci voor het mooie artikel!

 

Vriendelijke groeten,

Annick

 

Quality Colors Printshop

Overpoortstraat 4 – 9000 Gent

09/220.58.36

OPENINGSUREN

Ma-Di-Woe-Do-Vrij: 09.00 tot 18.00 u.

Zaterdag: 10.00-14.00 u.

 

Digitale kwaliteit voorop….


En ja, lieve Annick, ik ben inderdaad een man die zijn woord houdt en zijn beloftes nakomt. Wat is een man die dat niet doet? Ik ben tenslotte geen Vlaamse of Belgische politicus. Wat ik ook beloof, negatief of positief, ik kom dat na. Heel uitzonderlijk duurt het veertig jaar maar . . . ik houd mijn woord. Waar ik recht op heb, dat zal ik halen. Wat van een ander is daar blijf ik af!dagvers

 

Oesje, wat stelde ik vorige week - heel verrassend vast? Mijn geliefde rederijker kreeg van de linkeronderzijde een promotie en staat nu dagelijks aan de rechteronderzijde van pagina 2 in de krant De Morgen.


Naar Europees voorbeeld


Zo'n hoogstaande functionaris

wordt pas Eurocommissaris

na een taaie ondervraging

om te checken of men klaar is.


Als we nu eens zo'n examen

tevens hier bij ons afnamen,

om de stoethaspels te scheiden

van de iet of wat bekwamen?VANUIT RON'S PUB . . . 

. . . op de hoek van de Oostendse Langestraat en Louizastraat - waar ik te midden een groep Engelse levensgenieters zit, kijkend naar beelden uit Kazachstan en inmiddels teksten intik- wens ik jullie een aangename werkweek toe. De niet onknappe Janet (die ongelooflijk goed dansen kan) en Marc zorgden alweer voor een schitterende bediening.
van  maandag 07 oktober 2019

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be

 

BESTE STUDENTES EN STUDENTEN

Nooit gedacht dat ik mij heel specifiek ooit naar jullie richten zou. Dat ik dit doe, komt omdat jullie leeftijdsgenoten in de driehoek Nieuwpoort, Blankenberge en Gent mij, de laatste drie weken, zowaar met mijn mond vol tanden hebben doen staan van het verschieten. En verschieten doe ik echt niet zo snel meer!

In Eernegem, Eeklo, Gent en Maldegem ontmoette ik, op tram, bus en aan hun haltes, jonge oortjes die de luisterbereidheid hadden om deze senior te aanhoren. Mijn dank daarvoor, heel specifiek naar Edith, Lisa, Romy, Johan, Maarten en Thomas toe. Het is goed (en nodig) dat de jeugd zich interesseert voor wat de politici hen aansmeert, hen aandeed.

Elk van jullie klonk verrast toen ik vroeg hoeveel schuld jullie hebben. Een, op het eerste gezicht, toch wel rare vraag van een totaal vreemde man aan hen die probleemloos zijn (achter-)kleinkinderen kunnen zijn. Ieder van u antwoordde hetzelfde, de een al meer verrassend opkijkend van zulke bizarre vraag dan de andere. “Ik heb geen schuld”, antwoordden jullie steeds opnieuw.

Helaas, de waarheid ligt toch wel enigszins anders. Jullie deel (in de staatsschuld) bedraagt op heden (maandag 7 oktober 2019 om precies 10 uur 55) 43.253 euro. Zie www.staatsschuldmeter.be. Dat is best een hele hoop geld. Zoals Thomas me zei “Amaai, daar heb je bijna een Tesla voor”, een andere student had het over een “dikke BMW”. Dat die schuld dagelijks verhoogt met 3,90 euro ofte bijna 1.425 euro per kalenderjaar lijkt een niemendalletje maar zowel de huidige schuld als al wat er nog zal bijkomen tegen dat je die op een dag zal moeten betalen … beste Thomas, tegen dan kan je er een hele heuse Tesla mee kopen.

Uiteraard treft geen van jullie schuld. Diegene die jullie dat ooit durven te zeggen, mag je naar mij verwijzen. De oorsprong van die staatsschuld - die vandaag (maandag 7 oktober 2019 om precies 12 uur ‘ s middags) 466.646.098.567 euro bedraagt, ligt bij de politici van vooral de laatste vier decennia. In oude Belgische franken zijn er dat ruim 18.000.000.000.000! Achttien biljoen ! ! ! Ik word over tachtig dagen 71. Kan iemand van jullie zich voorstellen dat ik zestig jaar geleden naar de cinema ging en daarvoor vijf frank diende te betalen? En nu heb ik 1.900.000 Bef aan staatsschulden! Goed voor 380.000 oude toegangstickets voor de cinema. Een bioscoopbezoek kost inmiddels bijna honderd keer meer dan zestig jaar terug! Vraag jullie oma of opa eens of de lonen ook maal honderd de hoogte in zwiepten.

Hoe is het zo ver gekomen? Hoe is dat vooral deze eeuw zo sterk gegroeid? Waarom maakten onze noorderburen in 2018 een winst van twaalf miljard euro en zorgde onze regering voor achttien miljard euro verlies? Een verschil – in amper één jaar – van dertig miljard euro! Waar heeft de regering van N-VA, OPEN VLD, CD&V, MR zulke verspilling kunnen realiseren? 

Het begon allemaal feitelijk reeds in 1958. Maar laat me de tijd tussen dat jaar van de Brusselse wereldtentoonstelling en de eeuwwisseling een andere keer verhalen. Van 2000 tot 2019 verdubbelde onze staatsschuld zowat. De ene pensioenkas na het andere Zilverfonds werd uitgehold tot op het bot. Politieke partijen zorgden ervoor dat hun eigen kassen, en de bankrekeningen van hun politici steeds groener werden. Er is gevochten – neen, niet voor een nieuw fatsoen zoals Boudewijn De Groot een halve eeuw terug zong in 'ZE ZIJN NIET MEER ALS TOEN'. Surf maar eens en beluister die teksten eens. – voor de verbazend rijkelijk betaalde postjes in o.a. intercommunales of als lid van de bestuursraad van een bank. Een voormalige eerste minister kreeg een jobke aangeboden bij AB Inbev. Geen kat die gelooft dat hij die job kreeg omdat hij nooit iets regelde voor de grootste bierbrouwer ter wereld. Of wat dacht je van oud minister Jo Van Deurzen die - nota bene op zestigjarige leeftijd! - een nieuwe job moest zoeken eind vorig jaar en daar 400.000 (vierhonderdduizend) euro voor kreeg? De creativiteit van volksvertegenwoordigers om zichzelf en hun partij te verrijken met gelden uit de Staatskas is . . . grenzeloos! Ik heb het hier dan nog niet eens over organisaties allerlei die politiek gebonden zijn, de mensen bedot hebben (neem nu bijvoorbeeld de Arco-affaire met 780.000 gedupeerden) en hun kapitalen veilig parkeerden op buitenlandse rekeningen.

Vraag aan jullie ouders of aan jullie buschauffeur eens of zij ook 400.000 euro zullen ontvangen als zij een nieuwe job moeten zoeken.

Waarom de media, meer bepaald onze dagelijkse kranten, jullie (aka onze jeugd en de toekomst van Vlaanderen) nooit aanspreken daarover? Welke hond bijt de hand die hem jaarlijks 300.000.000 (driehonderd miljoen!) euro geeft om via Bpost de krant bij de particulier in de brievenbus te gooien? Thomas Leysen (Mediahuis en dus Het Nieuwsblad) en Christian Van Thillo (Het Laatste Nieuws) . . . geloof me vrij, die zijn niet gek hoor. De helft van de winst van de mediagroep rond Van Thillo is afkomstig van die gratis leveringen. In ruil dienen de schrijvers van al zijn media de lippen (maar vooral) hun klavier stil te houden. Politiek en de media (is samen met de magistratuur) het triumviraat dat alles dicteert in Vlaanderen!

Is het democratie waarin ik, waarin jullie leven? Laat er ons eens over praten, vrijblijvend. Leg jullie vragen eens voor en sta me toe de juiste, de correcte, de waarheidsgetrouwe antwoorden te geven. Ik weet niet alles maar als ik het zelf niet weet dan lees je een week later op maandag hier de waarheid. Dat in dit, zogenaamd democratisch, koninkrijk jullie recht hebben op de waarheid betreffende de staatsschuld maakt deel uit van jullie geboorterecht. Heel misschien is het tijd dat jullie zich realiseren dat enkel jullie er iets kunnen aan doen. Het zijn niet jullie grootouders of de mensen van mijn leeftijd die iets zullen doen aan wat zwaar fout loopt in Vlaanderen. Zij (wij seniors) hebben het nog veel te goed en blijven goedgelovig in politici die ons al – sinds WO II – van alles beloven. Elke gepensioneerde droomt van het politiek orakel dat het minimum pensioen netto 1.500 euro moet worden. De realiteit, die enkel ik schrijven durf, zal zijn dat het maximum pensioen 1.500 euro zal bedragen.

Het klimaat kan niemand meer redden, hoeveel betogingen de reislustige Anuna de Wever ook nog mag organiseren. Hooguit kan men het terminaal zieke klimaat een iets langere stervensbegeleiding aanbieden maar sinds de industriële revolutie is het klimaat van een lichte hoestbuitje terecht gekomen in een orkaan waar niet meer uit te ontsnappen valt. Het is wachten op die ene tsunami die het licht zal uitdoen. Tweehonderd jaar de Aarde ontdoen van gas, olie en andere mineralen en honderd jaar fabrieken, auto’s en vliegtuigen . . . meer was er niet nodig om onze planeet – langzaam en zeker - naar de haaien te helpen. Geen atoomboom werkt efficiënter en dodelijker!

Hef jullie kont op. Vraag jezelf af waarom jullie dom werden/worden gehouden. Zestig jaar geleden ging ik naar school, elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag de hele dag. Op zaterdag eindigde de schoolweek dan om 12 uur ’s middags. In vergelijking met het hedendaags onderwijs verbleven leerlingen toen 22 % meer op de schoolbanken dan op heden. We hadden toen ook nog geen week extra verlof in november en februari. Alle samen brachten wij toen één derde van onze eerste twaalf studiejaren meer door op schoolbanken dan jullie nu. Geen kat gelooft dat die smartphones, I-pads (of hoe die dingen ook mogen heten) jullie meer kennis bezorgen dan de onderwijzers en leraars van onze twaalf eerste leerjaren.

Ik weet niet welke vakken allemaal achterwege zijn gebleven die laatste halve eeuw. Alvast die van het aanleren van onze normen, waarden en respect hebben het niet overleefd. Maar ook hoofdrekenen, de kennis van onze tweede landstaal maar vooral die van de eigen moedertaal . . . alle drie sneuvelden ze en neen, niet op het veld van eer!

Welk percentage jongeren staat nog recht op tram of bus om de eigen zitplaats spontaan aan te bieden aan een senior die moeite heeft om recht te blijven staan?

Denken jullie a.u.b. niet dat ik jullie iets verwijt. Jullie genieten gewoon een totaal andere opvoeding dan ons werd gegeven een halve eeuw (of langer) geleden. Ik, ik hoef het mij feitelijk niet meer aan te trekken want ik ben te oud en heb een te klein pensioen (855,22 euro per maand) om ooit ook maar één eurocent van die staatsschuld te zullen betalen. Maar als ik jullie desbetreffend mag voorlichten dan heeft alvast ondergetekende iets gedaan voor de jeugd van deze eeuw. Velen zullen pas later - als ik er niet meer zal zijn - snappen wat ik hier doe voor jullie.

Ik ben geen kankeraar tegen alles en nog wat. Ik wil jullie gewoon op de hoogte brengen van de realiteit die (en laat ons eerlijk blijven) niemand anders jullie vertelde: elkeen van jullie heeft inderdaad die zware staatsschuld. Vraag aan elkaar waarom jullie daar (als leerlingen hoger middelbaar) niet van op de hoogte waren . . . Ik houd het hierbij en als jullie zich beter voelen om mij te verguizen dan doen jullie dat maar; dat is jullie democratisch recht. Mijne pa zaliger (overleden op 13 juli 1964) zei “Domheid is niet te genezen bij mensen die de waarheid niet willen zien”. Beslis nu maar zelf of jullie slim zijn.

Wie hierover wil meepraten, ga linksboven naar CONTACT en stuur een mailtje met je gegevens. Heel misschien kan ik dan eens een debatmoment organiseren met eerlijke politici die het belangrijker vinden om het volk te dienen i.p.v. spelletjes te spelen op de smartphone . . .   

Ik wens jullie een aangename maar vooral leerrijke schoolweek toe.

Mag ik jullie toch verzoeken dit zoveel mogelijk te forwarden, waarvoor dank.ECHT GELUKKIG ZAG HIJ ER NIET UIT

Hij was keurig op tjjd, onze nieuwe minister-president van Vlaanderen. De receptie stond gepland van 18.30 uur tot 19.30 uur en om 18.46 uur reed zijn chauffeur de luxueuze BMW reeds op de oprit van het hotel Serwir te Sint-Niklaas. Na nog vijf minuten (spelletjes spelend op zijn smartphone?) verliet hij zijn wagen. 

Het was de vierde maal dat ik de man zag. Amaai! Het leek alsof hij Atlas was die de wereldbol dragen moest. Wist ik veel dat hij zich realiseerde dat de volgende dag het Vlaams parlement zou leeglopen. Of was hij ontgoocheld omdat zijn computerspelletje niet lukte?

Ik schreef het vorige week nog maar pas. Hij is niet de juiste persoon voor de uitoefening van het minister-presidentschap. . Voor mij gaat Jan Jambon nu de weg op van Kris Peeters vijf jaar geleden toen oerdomme Wouter Beke hem opofferde voor de Europese Marianne Thyssen. Inmiddels weten we allen hoe dat klereavontuur afliep . . .

Ik had ’s ochtends nog nieuwe flyers laten maken bij Annick (zie hieronder). Ook deze maal had ik die kleine papiertjes mee, aangepast aan de gelegenheid. Aanstaande vrijdag deel ik (vermoedelijk want ik kreeg deze ochtend een genereus voorstel van een sympathisant) diezelfde flyers uit te Middelkerke.

Er waren best heel wat betalende Vlamingen aanwezig op het sponsordiner van DOORBRAAK. Ook politici zoals voormalig Kamervoorzitter Bracke die we niet kunnen beschuldigen niet in de hand te bijten die hem vijf jaar lang overvoed heeft.

Bij sponsorevenementen heb ik mij mijn hele leven twee vragen gesteld: wat is de werkelijke bedoeling van dergelijk ontmoetingsmoment en wat is het uiteindelijk resultaat.

Voor www.doorbraak.be (moet je echt eens heen surfen) is het een bron van inkomsten, dergelijk sponsormoment. Het is triest dat dergelijke, ernstige en goedmenende initiatiefnemers op zulke wijze moeten zorgen voor het voortbestaan van hun werking. Een democratie - die naam waardig - zou jaarlijks een bepaalde som kunnen ter beschikking stellen om te bewijzen dat we inderdaad leven binnen een democratisch koninkrijk. Helaas . . . 

1 % van het cadeau dat onze politici, middels de Staatskas, jaarlijks schenken aan de uitgevers van dagbladen, dat is 3.000.000 euro. Daar kunnen plichtbewuste schrijvers - zeg maar onderzoekjournalisten - best heel veel mee doen!

Ik ben nu achttien maanden bezig met deze site en  bezocht heel wat  evenementen van zowel politieke partijen als van mensen die ofwel Vlaamse onafhankelijkheid wensen ofwel een einde willen maken aan de diefstallen door politici allerlei.

Vorig jaar bezocht ik  de nationale meeting van DEMOCRATIE NU.  Ben daar speciaal voor naar Gent gereden met de bus. Vier uur heen en vier uur terug. Die zaterdag had ik ook nieuwe flyers laten maken. Mijn ontgoocheling was groot toen bleek dat er zeventien aanwezigen waren waarvan elf van de bestaande organisatie. Op 15 september waren er drie keer zoveel mensen aan het Spanjeplein te Brussel. Voor wie het nog niet las: als je terugscrollt naar mijn MIJMERINGEN . . . van 16 september stel je vast hoe dat daar verliep.

Met wat zijn we – nota bene als democraat en/of als Vlaming bezig – als we (op heden) dik 23 jaar een organisatie bezitten die pretendeert duizenden volgers te hebben en amper 17 man op de been kan brengen. Wat – en ik zeg dat helemaal niet denigrerend – is dan nog het nut van (en voor) een aantal individuen die elkaar wijs maken dat ze goed bezig zijn?

Nogmaals, ik tik dit hier helemaal niet in met leedvermaak of met een glimlach rond mijn lippen. Integendeel!

Ik had het allemaal anders gezien en gewild. Ik heb tientallen mensen ontmoet die bezig waren met de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Idem dito voor de verkiezingen van 26 mei.

Wat is daar van overgebleven? Wat rest er van die honderden Vlamingen die - ongetwijfeld allemaal goedbedoeld - wilden dat er een en ander zou veranderen? 

Het enige wat veranderd is, is de vaststelling dat er - nog maar eens - niks veranderde. Zowel op lokaal als op Vlaams en federaal vlak serveert men ons dezelfde schimmelwijn. Ze hebben zelfs de vaten niet gewisseld, laat staan dat men de glazen zou afwassen . . . 

Wat ik – alweer goed bedoeld – wil zeggen is: er zijn voldoende geïnteresseerden die willen opkomen voor een onafhankelijk Vlaanderen en/of voor een België met niet stelende politici, voor een België dat begint te werken aan de stopzetting van de verhoging van de staatsschuld met ruim 43.000.000 euro per etmaal. Maar wat een versnippering! ?

Donderdag in de Serwir waren een aantal captains of industry, allemaal felle fans van DOORBRAAK, een site die je zeker eens bezoeken moet.

Maar ook over Doorbraak stel ik me de vraag “Hoe krijgen jullie een onafhankelijk Vlaanderen gerealiseerd?"

En net die versnippering zorgt ervoor dat de oude vossen hun streken kunnen verder zetten en de staatskas nog meer mogen bestelen. 

Ik, ik ga het nog zes maanden proberen. Is er dan geen vereniging van Vlamingen gevormd  die wat meer wil doen dan een website beheren, dan bekijkt men het maar. Ik ga niet nog een jaar tweeduizend euro van mijn pensioentje halen voor iets dat nooit zal gerealiseerd worden. Ik wil nagels met koppen slaan en niet decennia lang palaveren over koetjes en kalfjes terwijl er nik veranderd

Ik raak niet snel meer verrast maar ik verschoot niet weinig toen ik plots een man voor mij zag die ik al twaalf jaar niet meer had gezien en van wie ik dacht dat hij die in Frankrijk woonde. Ik had zijn naam nog bovenaan de flyer gezet, nooit verwachtende dat hij er ook zou bij zijn te Sint-Niklaas.

Ook de burgemeester van Middelkerke  en zijn – toch wel knap uitgedoste Christine – waren aanwezig. JMDD was van het federaal parlement rechtstreeks naar de Serwir gereden.

Uiteraard was het oerdom (ik heb echt gezocht naar een liever woordje maar vond het niet)  om (dan wel figuurlijk) de grote Jan uit te hangen in de Serwir. Voor de pakweg 170 aanwezigen publiekelijk orakelen dat hij - nota bene toch als minister-president van alle Vlamingen! - het cijfermateriaal dat op zijn bureau ligt niet wil laten inkijken door de leden van de oppositie is zo goed als politieke zelfmoord. En ja, het was alles zeggend toen een Vlaams Belanger in het Vlaams parlement de woorden van Bart de Wever gebruikte en zei 'Show us the money'.

Over welk geld had Jambon het? Zullen we deze week vernemen.Dat coalitiepartners reeds - vooraleer het vertrouwen in de regering werd gevraagd - de arrogantie van Jambon nog tamelijk lief omschreven, had enkel te maken met het feit dat N-VA er hen aan herinnerde dat zij CD&V en Open VLD kozen en niet andersom.

Jan Jambon zie ik eindigen als partijvoorzitter, tenminste als hij aan de eigen partijleden wel feiten en cijfers wil tonen.

Laat me dit item afsluiten met de herhaling van een vraag: Wordt het geen tijd dat iemand eens een ontmoeting regelt tussen de individuen die voor een onafhankelijk Vlaanderen en een financieel gezonder Belgenland willen vechten? In het andere geval kunnen we ons Vlaanderenland, inclusief de natie België,  evengoed nu reeds opdoeken. De allochtonen, met de vlag van de Islam voorop . . . ze zijn al lang (remember Leonard Cohen) voorbij Manhatten en Berlin, de volgende stap is de verovering van ons koninkrijk en Europa. Geen gokbureau durft te stellen dat ze zullen mislukken.

Laten we eens rond de (liefst uitgebreide) tafel samen komen. De grote muilen van de cafétoog, de rijken die er belang bij hebben dat dit land over een paar decennia niet in de handen van de allochtonen valt, de aanwezigen op het Brusselse Spanjeplein, de denkers en de doeners. Laten we allen samen een vuist maken om onze heilige grond terug in eigen handen te nemen. Zelfbestuur maakt daar het belangrijkste onderdeel van uit!

Hoe dan ook: Vlaanderen is een boek rijker. Een ware turf zelfs. En  neen, het is geen boek vol computerspellen.


dagvers


Dat ook mijn favoriete rederijker zaterdag reeds inspeelde op de ellende die Jan Jambon momenteel ondergaat, is veelzeggend. In De Morgen van zaterdag 5 oktober 2019 vond ik op pagina 2 (zoals steeds onderaan de linkse kolom) volgend dagvers.


Goed begonnen


Kersvers minister-president

speelt Angry Birds in 't parlement

en heeft een map met cijfers, maar

die maakt hij liever niet bekend.


Waarna de floppositie sneert, 

hem op den duur de rug toekeert

en 't klapvee van de meerderheid

maar met zichzelve debatteert


en ten besluite ongeremd

eensluidend voor zichzelve stemt.

Zoals dat gaat: de Natie staat

al van bij aanvang in zijn hemd.


Tja, dit loopt nooit goed af, waarmee ik bedoel dat deze Vlaamse regering geen vijf jaar samen zal blijven. Als De Wever nog eens zijn hersenen goed gebruiken wil dat blaast hij dat duivelspact met CD&V en Open VLD sofort op. Laat ons maar naar nieuwe Vlaamse verkiezingen gaan. 


ANNICK, PASCAL & PRINTSHOP QUALITY COLORS

Als ik ergens content ben dan verander ik niet snel van bank, café, winkel of kopiecenter. Neem nu dat kopiecenter waar ik al jaren kom en waar Annick en Pascal mij (grijns, tenminste tot op heden) altijd correct, met hun goesting en een glimlach verwelkomen en helpen. En ja, bij deze meest universele computerklungel is dat ook nodig.

Ook vrijdag – als ik de twee onderstaande nieuwe flyers nodig had – stond Annick weer klaar met haar glimlach en goeste om ervoor te zorgen dat de teksten op de versozijde inderdaad staan bij de bijhorende teksten op de rectozijde.

Ik doe dit heel zelden, zeg maar zo goed als nooit, maar als jullie fotokopietjes nodig hebben, dan één adres: QUALITY COLORS, Overpoort 4 te Gent. Ze zijn open van maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Telefoonnummer is: 09/220.58.36 en het mailadres is printshop@qualitycolors.be

Je krijgt sowieso een glimlach maar als je zegt dat je deze site leest, dan zal de glimlach van Annick nog breder te zien zijn.


TEKST LAATSTE FLYER

ONZE VLAAMSE MEDIA . . . EEN GEVAL APART

Waar is de, inmiddels lang vervlogen, tijd dat rebelse journalisten hun mening nog mochten verkondigen? Anthierens, Goeman, Goossens, Michel, Moeraert: het lijken wel namen uit de prehistorie of uit de tijd van Emile Zola! Alvast Eric, Chris en Rudi werden verguisd en uitgerangeerd!

Anno 21ste eeuw is het voor de medewerkers van de Vlaamse media verboden ook maar het minste contact te hebben met verkondigers van de waarheid, van de ware feiten. Journalisten werden desktop-bedienden die slaafs pagina’s moeten vullen zonder zich af te vragen of de feiten wel kloppen. De lezer slikt toch alles en bemerkt niet eens dat een week later krak het tegenovergestelde evenzeer in zijn zelfde gazet gepubliceerd wordt.

Op www.stropken.be na is er bijna niemand in Vlaanderen die de strijd durft aan te gaan tegen de politici die alle staatskassen hebben leeggeroofd, laat staan dat er nog iemand is die durft te vechten voor de bescherming van de reputatie van burgers in de kranten. De gewetenloze familie Van Thillo, ze maken (Van Rossem, Kompany en vele andere) iemand in geen tijd. Wat bewees Vincent al bij Anderlecht? Waar verdiende hij al die lovende media-aandacht toch? In nog minder tijd schrijft het Laatste Nieuws vele reputaties - te voortijdig en onterecht - levenslang in de vernieling. Althans ik ben daar al veertig jaar het, nog levende, voorbeeld van. Ik verzoek (zij het wellicht op een te lieve en te correcte wijze) al vier decennia om hun excuses! Op de achterflap van mijn laatste boek schreef Jean-Marie De Decker dat “ik  een doordrammer ben die een schrijnend verhaal diende te ondergaan, een Don Quichot die de windmolens van de politiek, het gerecht en de media te lijf gaat met de hardnekkigheid van een brokkenrijder.”

Naast mijn strijd tegen de lakse media, de stelende politici en de criminele magistraten - die er helaas nog zijn, of hoe noem je raadsheren Sidney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis, Peter Hoet en voorzitter Filip Van Volsem die in de Tweede Kamer van het Hof van Cassatie (in het dossier bekend onder Nr.P.2014.1220.N.) gewoon schriftvervalsing pleegden om ervoor te zorgen dat ik niet zou komen opdagen. Geen journalist mag er over publiceren of zij/hij krijgt direct haar/zijn C4! – zal ik blijven vechten opdat media zouden stoppen met de goeie naam van een burger te vernietigen vooraleer er een vonnis ten gronde werd geveld. Christian en Emmanuel Van Thillo maar evenzeer schoonbroer Christophe Convent en de heren Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Léon Seynaeve, Ludwig Criel en godfather Eric Verbeeck vegen hun voeten aan de reputatie van hen die (al dan niet terecht) te voortijdig in hun roddelmedia te kijk gezet worden alsof ze Charles Manson, Marc Dutroux, Pablo Escobar of Adolf Hitler zijn.

Ik dank u voor het lezen. Alleen kan ik – ondanks 900 lezers per week – niks. Voor Vlaanderen en haar niet correct behandelde burgers, doe ik een beroep op elkeen die vindt dat onrecht dient te worden rechtgezet. In het andere geval moeten we maar de, meest gewelddadige, anarchie omarmen! 

 

BLIJVEND GOEDKOPER

Als consument kan je je enkel maar gelukkig voelen, tenminste als je klant bent bij Aldi, of dat worden wilt.

Neem nu de nieuwe ALDI-campagnes rond enerzijds EMOJI, dat (toch wel leuke) kleinnoodje dat je aan hun kassa krijgt of hun reclame rond BLIJVEND GOEDKOPER die de cover van hun wekelijks (op dik 4.300.000 exemplaren verspreid over onze drie taalgrenzen) 28 pagina tellende brochure, sierde vorige maandag.

Die EMOJI-campagne wordt vooral ondersteund via de reclamepanelen van Clear Channel aan bus- en tramhaltes. Ik vraag me af hoeveel verschillende emoji’s Aldi wel liet maken. Wellicht wordt dit een collectors item. 

Een ietwat kritisch blijvende consument durft zich – bij dat BLIJVEND GOEDKOPER al eens de vraag te stellen "Hoe lang zal dit artikel BLIJVEND GOEDKOPER blijven?". Niks makkelijker consumenten dan de klanten van voedingswarenwinkels en kranten. Ze zijn als kiesvee dat blijvend alles gelooft wat de grootste leugenaars van ons land – aka de politici – ons steeds opnieuw voorliegen Of die nu klant is van den Aldi, Carrefour, Spar, Lidl, Albert Heyn of van de, deze maand openende eerste, Jumbo in ons Vlaanderenland. Allen geloven ze wat men hen voorkauwt.

Ik beweer hier (in dit land moet je voorzichtig zijn als je iets schrijft over bedrijven met een goedwerkend advocatenkantoor) helemaal niet dat ze in de Keerstraat 4 te Erpe-Mere hun klanten voorliegen zoals de politici. Maar waarom kan een product (in een toch steeds duurder wordende wereldeconomie) plots 11,4 % BLIJVEND GOEDKOPER worden aangeboden? Maakte Aldi daarvoor zolang teveel winst op hun 4-pack Biofruityoghurt? 11,4 % is echt niet niks hoor binnen een distributieketen die werkt met winstmarges van 3 tot 5 % op voedingsproducten! Dat zou betekenen dat plots driemaal hun winst als BLIJVEND GOEDKOPER product wordt verwerkt. Straf is zoiets. En is BLIJVEND GOEDKOPER dan echt ten eeuwige titel, tot het einde van de wereld of was dit een (weliswaar leuk bedachte) publiciteitsstunt die over enige tijd (en dus lang voor het einde van ons bestaan) stilletjes wordt afgevoerd? Persoonlijk vind ik dat prima hoor en mogen jullie dat op alle voedingsproducten evenzeer doen maar ik wil gewoon begrijpen hoe zoiets kan, waarom het niet vroeger kon en waarom Aldi dit eeuwig garanderen kan.

Ik ben tenslotte Nico Dijkshoorn niet, de columnist die – met de regelmaat van een moderne klok – zichzelf ziet schitteren in de gazetten van Thomas Leysen. Zelfverheerlijking op een wijze nog nooit vertoond binnen onze Vlaamse mediawereld: Dijkshoorn, de scherpste columnist van de Lage Landen! Die – grijns, scherpste – columnist heeft zichzelf overigens goed te kakken gezet in Het Nieuwsblad van zaterdag 5 oktober 2019 met zijn paginagrote tekst over Anderlecht. Je moet echt een Hollandse luller van de bovenste plank zijn om net de dag nadat Anderlecht verdient won op Mambour te publiceren dat Anderlecht dood is! Bij André (helaas zaliger) Leysen kreeg zo iemand direct een C4 in zijn brievenbus. Nu ja, André Leysen hield van kwaliteit. Iets wat je A.D. 2019 van geen enkele kranteneigenaar nog beweren mag. Die houden van kwantiteit, slechts één letter verschil edoch . . . een hemelsbreed verschil. De drukpersen moeten volop draaien; welke teksten, welk gezever en gelul er ook staat op de rollen papier verwerkt tot een dagblad! Ik ken een pak Vlaamse schrijvers die twintig maal beter zijn dan die Dijkshoorn. Wanneer voert Thomas Leysen die gast terug naar het bovenste deel van onze Lage Landen?

Nu ja, mijn twee dozen echte GELDHOF-neuzekes hebben het geen vijf dagen overleefd. Helaas vond ik geen nieuwe voorraad. Gggggrrrrrrrrrrrr! Waarom mijne Aldi dat niet steeds in voorraad heeft, is zeer de vraag. Ik zal maar denken dat het is omdat men voor mijn lijn zorgen wil. Geldhof is overigens een klein maar fijn bedrijf. Als Aldi nu eens de prijs van mijn favoriete neuzekes ook met 11,4 % BLIJVEND GOEDKOPER verkopen wil . . .

Mijne Aldi is overigens van locatie veranderd. Ik ruilde de Alfons Pieterslaan in voor die aan het rond punt van de Oostendse luchthaven waar ook Spegelaere gelegen is. Bij die laatste koop ik alvast mijn fruit, groenten, karnemelk en Cécémel in een literfles.


DAT NOEM IK PAS EEN SERVICEGERICHT BEDRIJF

Neen, ik word niet betaald om te schrijven als ik iets positiefs beleefde. Dat heeft te maken met het feit dat (zoals bij Quality Color) ik de service ervoer die er een halve eeuw geleden ook was. 

Ik kocht al heel wat bij ELECTRO DISCOUNT op de Torhoutsesteeweg te Oostende. Het is daar echt een pak goedkoper dan elders MAAR vooral hun service is - echt waar - uniek. Ik wil geen van de vele medewerkers daar beledigen maar het voelt echt ouderwets gezellig aan. Ik ga ook geen namen publiceren want dan vergeet ik er zeker één en dan is dat ook niet goed.

Vorige maand kocht ik er een wasmachine van 189,95 euro; één van zes kilo wasgoed. Die vriendelijke leverancier steekt daar een folder bij waarop een superpromotie staat. Een wasmachine van tien kilo voor 299 euro. 

Ik had al spijt van mijn aankoop maar trok toch richting tweede bushalte na het rond punt van de luchthaven waar de voordeur van ELECTRO DISCOUNT staat. 

Mijne pa zaliger zei steeds "Roger, een NEEN heb je en een JA kan je misschien krijgen". Dat in gedachten houdende vroeg ik om - zonder een nieuw transport te betalen - die twee machines te verwisselen. 

Een week  later was dat geregeld en werd evenzeer de plaatsing keurig verricht. 

Eén van mijn tafelgenotes in 't Viooltje verschoot van het feit dat ik een wasmachine had voor een was van tien kilo en daar all in - aankoop, levering en aansluiting - nog niet eens 350 euro had voor betaald, inclusief twee jaar waarborg.

Zij had bijna het dubbele betaald voor één van acht kilo! 

 

JAN JAMBON WIL 120.000 MEER VLAMINGEN ZIEN ARBEIDEN

Onze kersverse minister-president en nationale homo ludens (spelende mens) wil liefst 120.000 extra Vlamingen aan het werk zetten.

Nou, beste minister-president, ik denk dat u – en dit reeds vanaf de eerste week dat u deze functie uitoefent –goe bezig bent. Ik weet niet welke alcohol u drinkt maar u grijpt wel al ontzettend snel naar de hoogste droom. 120.000 Vlamingen extra aan het werk zetten, ik geef graag toe dat het een nobele gedachte is. Tenminste als u het over evenveel full time jobs heeft en niet over het politiek benoemen van (bijvoorbeeld) half time stadswachters allerlei. Geen gemeente in Vlaanderen die geen politiek benoemde stadswachters heeft . . .

Is dit misschien een typisch N-VA-idee dat nooit echt gerealiseerd zal worden? Bent u wel op de hoogte van het feit dat onze horeca-uitbaters zich maanden het pleuris zoeken naar medewerkers? Of heeft u het hier over de Poolse bouwvakkers die elke dag - al dan niet met wagens met Poolse nummerplaten - in de Oostendse Langestraat worden tewerkgesteld? Die hebben al een job hoor! Ook de Bulgaarse en Roemeense vrachtwagenchauffeurs die parkeren op zowel de Gentse Wiedauwkaai als op het plein voor de internationale luchthaven van Brugge & Oostende hebben al een job. Zij werken voor een (al dan niet papieren) bedrijf in hun thuisland aan iets minder dan vijf euro per uur! Gaat u die allemaal overhalen om een Belgische job te aanvaarden? Sweet dreams, meneer de minister-president, speelt u gerust nog maar spelletjes verder op uw smartphone. Hoe een minister-president daar overigens de tijd kan voor vinden, is voor mij onbegrijpelijk. Maar dat zal aan het laag getuigschrift (van amper lager middelbaar) liggen dat ik maar bezit.

Ik zal u op deze site dan ook publiekelijk bejubelen als u die 120.000 fulltime jobs effectief heeft ingevuld. Tot dan heb ik daar alvast mijn grootste twijfels over . . .  

 

CROMBEZ GEBRUIKT ZIJN VERSTAND

Of het nu in een commercieel bedrijf is, een voetbalploeg of een politieke partij: als the click er niet is, dan mag je daar miljoenen euro’s tegenaan gooien, het is al verloren moeite, tijd en geld. Kijk naar De Lijn, de NMBS, naar FC Anderlecht of naar de Sp.a . . . En ja, als die klik er niet is dan is er maar een enkele oplossing: hef de begintonen aan van "Hier staan tot afscheid . . ."

Al jaren orakel ik dat John Crombez geen slechte vent is maar als voorzitter van de ooit grootste politieke partij van ons land is hij nergens in geslaagd. Hij bezocht weliswaar alle afdelingen maar wat was het resultaat daarvan? Op deze retorische vraag behoef ik zelfs geen antwoord. Hem wacht ongetwijfeld nog de zware taak om aan de kust het aantal Sp.a-kiezers opnieuw de hoogte in te jagen. Zelfs Ethan Hunt zie ik kansloos bij zulke mission impossible.

Dat Marc Coucke nu nog niet heeft begrepen dat Anderlecht en Vincent Kompany nooit werken zal, is iets dat ik van superintelligente Marc niet begrijp.

Dat er bij De Lijn en bij de NMBS geen intellect in overvloed ligt te rapen, is een feit. Tenminste niet bij de directie. De meeste bedienden en buschauffeurs hebben een veel hoger IQ. Neem nu die Lijnbussen die van Oostende naar Brugge rijden, meer bepaald nummers 52 en 54. Op een gegeven ogenblik rijden die in de Brugse Stationsstraat. Op het einde nemen ze naar links om naar ’t Zand te rijden. Van daar rijden ze richting Station.  

Bij hun vertrek aan dat station richting Oostende, rijden ze dan eerst opnieuw langs 't Zand. Wetende dat er zowat elke minuut een bus richting 't Zand vertrekt van op het stationsplein dan wordt het misschien toch wel eens tijd om de pakweg (wat nu volgt is enigszins natte vingerwerk) 30.000 kilometer aan brandstof uit te sparen op jaarbasis. Laat de mensen tussen het Brugse station en 't Zand gewoon één van de vele andere bussen gebruiken voor dat kleine traject.

In Oostende zijn ze er inmiddels in geslaagd om bus 6 geen twee keer meer naar de luchthaven te laten rijden. Gefeliciteerd daarvoor. Nu nog die hersencellen transporteren naar Brugge . . .


MOBICAR

Zondag ging ik naar de Heyzelpaleizen om er de beurs voor mobilhomes en andere campers te bezoeken. Amaai, zoveel volk daar.  Als één procent van de aanwezigen er één koopt dan zal elke standhouder best tevreden zijn.

Dat kost anders best wat geld hoor. Voor de prijs van het goedkoopste model (van pakweg 48.000 euro) heb je in Hongarije een half kasteel, in Bulgarije en Roemenië een heel kasteel en in Alicante een mooi appartement met drie slaapkamers.

Ik ben blij dat ik er was maar ik vind het duur tenminste als men eerlijk berekend hoeveel (hoe weinig) men dat huis op wielen maar gebruikt.

Daarna ben ik naar mijn favoriet Brussels cafeetje DEN BUREAU gegaan aan de achterzijde van het Noordstation. Volledig kletsnat was ik maar van hieruit wens ik jullie allen een aangename week toe.


 . . . VAN MAANDAG 30 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


DEMOCRATIE ! ! ! ? ? ? 

Ik hoef alvast mijn trouwe lezers niet meer te overtuigen dat - tenminste ondergetekende zeker is dat - in dit land al een hele tijd niks meer onmogelijk is. Vooral op het vlak van de criminaliteit (al dan niet bij onze politiekers) grenst dat onmogelijke aan het ongelooflijke!

Ik tracht alle partijen te volgen en ik doe dat echt zonder de minste vooringenomenheid. 

Via een bevriende lezer werd mij woensdag 25 september onderstaande tekst bezorgd van een Vlaming die vindt dat deze Staat (en haar volksvertegenwoordigers) eerst mag zorgen voor eigen volk. Iets waar ik volkomen achter sta. Het wordt hoog tijd dat er een CENTRUM VOOR AUTOCHTONEN komt dat de rechten van de eigen gemeenschap beschermt t.o.v. die van de inwijkelingen die hier als armoelijders binnen komen en meer kunnen genieten dan die eigen bevolking. Dat heet geen racisme maar is een denkpiste om elke burger, elke Belg, gelijk te behandelen. Als ik vertel over mijn (ocharme) pensioentje van amper 855,22 euro per maand en dat vergelijk met wat een vreemdeling hier trekt in cash, gratis woonst, gratis openbaar vervoer en gratis dokter en apotheker dan hoor ik niks van het CENTRUM TEGEN RACISME. Nochtans is dat puur racistisch! 

Ik breng u deze tekst integraal zoals ik hem vond op facebook.

Veel leesgenot.


Gerard Van Noten  op facebook op 25 september om 15:34

DE RECHTSSTAAT IS NU OFFICIEEL DOOD !!!


Vandaag 25 september 2019 verscheen een ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.


Dit besluit zet de Europese vuurwapenrichtlijn om. VANAF 13 juni 2017 (u leest het goed: dus RETRO-ACTIEF). Of men al dan niet na 2017 in orde was met de vigerende wetgeving terzake veranderd niets aan de zaak.


Het was nochtans om dat soort van reden dat men in het einde van de 18de eeuw een fundamenteel recht ingevoerd heeft waardoor staten geen retro-actieve strafwetten mogen invoeren. Dit is INTERNATIONAAL strafrecht!!!

Of U nu pro- of anti wapens, pro jacht of anti-jacht bent veranderd niets aan de zaak. U bent ALLEN betrokken. Per analogie gaat men nu misdrijven kunnen invoeren om terug te gaan in de tijd en dit volgens behoefte. Nu is alle rechtszekerheid in dit land "dood en begraven"!!

Dit is gebeurd MET medewerking van de Raad van State die hierbij alle wettelijkheid over boord gegooid heeft.


Oordeel zelf: "Het kabinet van minister Koen Geens had nochtans, in het ontwerp van besluit, voorzien dat de regeling enkel zou gelden voor vergunningen die in de toekomst worden uitgereikt. De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft echter, op basis van de Europese vuurwapenrichtlijn, de regeling laten aanpassen."

Dit is dus de schaamte voorbij, daar de Raad van State ieder besluit moet toetsen aan de hogere rechtsnormen en dus die rechtsnormen gewoonweg OPZIJ zet!!

U zult dus (nogmaals: per analogie!) later kunnen veroordeeld worden voor iets dat U vandaag in alle recht doet, wat het ook weze, want bij verzet van uwentwege, zal de Staat niet nalaten dit advies van de Raad te volgen en dus wetten creëren voor het illegaal stellen van AL wat zij onwenselijk vindt, terugkeren in de tijd en de overtreders veroordelen. Dat de Europese richtlijn in fout is want zij heeft die retro-activiteit gestart, hoeft géén betoog in deze specifieke materie, maar nu zitten we zo ongeveer terug in 1938, Nazi-Duitsland.

Dergelijke toestanden zijn in een rechtsstaat absoluut onaanvaardbaar, zeker als ze van Europese instellingen komen die dan nog de pretentie hebben om sommige lidstaten te gaan sanctioneren omdat ze de basisregels van de rechtsstaat niet naleven.

Zoals ik reeds zei, de rechtsstaat is dood en de volgende stap zal zijn om de geschriften van onze partij retroactief als "subversief" te beschouwen en "yours truly" zal héél waarschijnlijk in "den bak" belanden binnen niet al te lang, maar voor héél lang.
De tranen staan mij nu echt wel in de ogen en ditmaal is het géén sarcasme!


Ik vind het moedig dat iemand dergelijke tekst durft te publiceren op facebook. U, geachte heer Van Noten, geniet dan ook mijn  volle respect! Iets wat geen tien anderen kunnen zeggen. 

Zelf geloof ik al decennia niet meer in onze rechters en afgevaardigden van het OM. Ik zal dan ook niet makkelijk naar de rechtbank trekken. Waarom zou ik? Als ik het bovenstaande lees (en goed heb begrepen) dan kan men elkeen vogelvrij verklaren die ooit iets misdeed maar wat nu al jaren verjaard is. En ja, geachte lezeres en waarde lezer, ik heb die tekst goed gelezen en begrepen.

Dergelijke beslissingen van (toch wel) onze leiders zijn feitelijk volop koren op de molens van hen die het beu zijn om te willen praten, te willen protesteren tegen zulke ongelooflijk onlogische besluitvormingen. Ik zeg het reeds maanden: als men zo nog lang verder doet dan komt er een dag dat dit vreselijk slecht zal uitdraaien

Ik vrees de dag dat diezelfde Raad van State zal goedkeuren dat men - uiteraard met terugwerkende kracht - zal bestraffen elkeen die vloekt

Inmiddels .... laat ons bidden! Ik vrees echter dat ook dat niet meer helpen zal.


DAGVERS

Ik ben er mij ten volle van bewust: het is moeilijk om één week niks te schrijven over de president van Amerika.

Ook mijn favoriete (moderne) rederijker Stijn De Paepe maakt regelmatig een dagvers dagversje over Donald Trump. Zo ook vorige week. In De Morgen van donderdag 26 september 2019 - en zoals gewoonlijk onderaan de linkse kolom van pagina 2 - stond dit:


So sad!


Trump neemt hups

een zonnebankje,

heeft zijn tandjes

vers gebleacht;


eerder wint hij de Nobelprijs

dan dat iemand

hem impeacht


HET OOSTENDSE VOEDINGSPALEIS

Het is geen geheim dat ik graag boogie, swing en rock&roll dans. Jaren geleden deed ik dat elke vrijdag in de Willy Moustache  te Blaasveld-Willebroek en op zondag in het Feestpaleis te Beervelde. Het streelt nu eenaal mijn ijdelheid als goeie danseressen me vragen met hen één van de vier danspister in de Willy Moustache te bevolken.

Patrick Gansbeke stopte inmiddels met het Feestpaleis terwijl Willy Moustache zijn prachtige danszaak aan dochter en zoon overliet De beste danseressen en dansers uit de Benelux en Frankrijk zijn daardoor verzekerd van een nieuwe halve eeuw dansplezier  

Er blijft weinig over van de de vele dansgelegenheden van pakweg een halve eeuw geleden. Zelfs 't Juweeltje in Middelkerke is gestopt. Een Willy Moustache in de driehoek De Panne -Gent - Knokke wordt gegarandeerd een succes.

En ja, het Beerveldse Feestpaleis was een heus danspaleis terwijl de danstempel van Wily Moustache elkeen herinnert aan de dancings van een halve eeuw terug..

Het voorgaande was mijn introductie om van een Feestpaleis naar het Oostendse Voedingspaleis te komen.

Vraag me niet waarom maar ik was nog nooit een filiaal van Spegelaere binnen gestapt. Tot ik een maand geleden naar Torhout reed met de bus en in het heengaan zag dat er in Eernegem (aan de bushalte) een Aldi was. Ik besloot tijdens de terugkeer daar binnen te gaan.

Bleek daar rechtover zowaar een filiaal van Spegelaere te zijn. Vriendlijke, hulpvaardige medewerkers daar. Buiten alle verwachting vond ik er zelfs twee producten die goedkoper waren dan bij enige andere winkel of supermarkt.

Dat deed me besluiten om ook eens een bezoek te brengen aan  de vernieuwde winkel op de Torhoutsesteenweg te Oostende, gelegen net voorbij het rond punt  van de luchthaven.

Amaai, ik verschiet niet snel meer maar dit moet je als consument toch minstens eenmaal bezoeken. De twee prachtige hallen deden me direct terugdenken aan de danstempel te Beervelde. Ook hier vriendelijk en behulpzaam personeel. Ik kocht er niet alleen die twee producten maar evenzeer grosseilies. De wijze waarop bij Spegelaere de groenten en het fruit staan uitgestald . . . nergens elders kan je daar zo bewonderend naar kijken. Maar dat geldt evenzeer voor de andere producten. Hier kunnen alle (zonder de minste uitzondering) supermarkten een puntje aan zuigen. Dit is de voedingswinkel van de 21ste eeuw, de winkel met respect voor de klant die enkel het allerbeste verdient.

Ik diende wel te zoeken naar de karnemelk van Gervais Danone die 10 % minder kost dan bij Colruyt! Wetende dat ik wekelijks zo twee liter koop (en drink) is dat op jaarbasis al snel 16,64 euro dat ik bespaar! Op één product! 

Er zijn lezers die me aanspreken en zeggen 'Maar Roger, wat is nu 16,64 euro op een jaar?''. Ik leg hen dan uit dat dit slechts over één product gaat en dat ik - door het uitvlooien van de advertentiebladen toch minstens duizend euro op jaarbasis bespaar. Een bedrag waar velen dan toch wel van verschieten. Neem nu de aanbieding 1 + 1 gratis van vorige week in datzelfde VOEDINGSPALEIS: één pakje lookworsten kopen aan 2,29 euro en je krijgt er het tweede gratis bovenop! En zo zijn er nog tientallen aanbiedingen, elke week opnieuw.

Wat ik ook  zowel fantastisch als uniek vind bij Spegelaere is die ruimte vooraan, zeg maar een soortement auditorium waar mensen kunnen uitrusten, een babbeltje slaan, een van beide beschikbare gratis kranten lezen kan terwijl je geniet van heerlijke koffie dat (althans tot nader order en ik hoop dat die order er nooit komen zal) gratis wordt aangeboden door de drie gebroeders Spegelaere.

Ook midden de winkelruimte werd een bank voorzien waarop mensen even kunnen uitrusten. 

Stromen van het volk doet het daar nog niet edoch elkeen die er eenmaal kwam, die komt zeker terug naar dit heuse paleis, niet om te feesten maar om te genieten van het winkelen in een nergens anders te evenaren voedingspaleis. 

Wat mij ook positief meeviel, is wat ik leerde van één van die drie broers. Elkeen denkt dat we die karnemelk sowieso moeten in de frifo plaatsen. Al zestig jaar denk ik dat. Bij Spegelaere staat die gewoon in de rekken. 

Misschien is het en goed idee om elke week in de Tips op de twee middenpagina's dergelijke kennis aan de lezers mede te delen. Hoe dan ook, ik kijk nu al uit naar het moment dat Spegelaere activiteiten ontwikkelt in haar ruime koffizaal;. Volgen jullie alvast Tips maar als je aan de kust woont.

Ik word over dikke twee maanden 71. Ik moet echt dringend nog eens tot in Blaasveld geraken waar Tina en Steve de zaak van papa Willy Moustache (aka Waumans) ongetwijfeld op een perfecte wijze verder zetten. Misschien vooraf eerst eens genieten van het diner dat aan een democratische prijs (als ik het goed las: 49 euro) wordt aangeboden in het ernaast gelegen restaurant 't Kasteeltje. Voor meer  info: surf naar willymoustache.be


GAZETTENPRAAT . . .

Waarde lezeressen, geachte lezers, heben jullie zich ooit eens afgevraagd hoe dun jullie dagelijkse krant zou zijn indien er niet werd geschreven over mensen zoals Donald Trump, Boris Johnson, Jean-Marie De Decker en onze andere Vlaamse politici die (op die ene burgemeester van Middelkerke na) vandaag ontkennen wat ze vorige week (of iets langer) voor waarheid vertelden? 

Hoe dun zou jullie dagblad niet zijn als er morgen een verbod komen zou dat stelt dat de gazetten en tijdschriften niet langer iemand negatief in de belangstelling mogen brengen die niet ten gronde werd veroordeeld?

Geloof me - nog maar eens vrij - het zouden erg dunne kranten worden

Neem nu den Donald, mijn favoriete president van Amerika. Die bespeelt de media met de nagel van zijn pink. Hij, en hij alleen, bepaalt wanneer hij nog eens wil verschijnen in  de media. Dat hij daar een minister dient voor te bedanken (voor al dan niet bewezen diensten?) is niet het minste probleem.

 Dat die twee uitgevers geen interesse hebben in de publicatie van negatieve berichtgevingen van hun vriendjes, is iets dat hun lezers er maar moeten bijnemen. Gelukkig zijn er nog  een aantal websites waar wel alle foefelarijen en schandalen aan bod mogen komen. Maar dat blijft dan beperkt tot Doorbraak, Apache en die van uw ondergetekende dienaar.

DOORBRAAK organiseert overigens nu donderdag de voorstelling van het nieuwe boek van Jan Jambon. Voor de kapitaalkrachtigen onder jullie die er alsnog willen bij zijn: surf naar www.doorbraak.be

Heb ik vorige paragraaf nu vermeld omdat Jean-Marie De Decker daar evenzeer  zijn mondje roeren zal?MAIS OUI, IL EST MORT . 

Voor mij was hij de laatste grote (Franse) staatsman. En nee, ik heb het hier niet over een dichter zoals Ignace Vandewalle of een rederijker zoals Stijn De Paepe.

Jacques Chirac verenigde het goede en het slechte in de mens, in de president van Frankrijk pakweg drie decennia geleden. Twaalf jaar vervulde hij zijn taak als president. En ik wil hem mij herinneren voor zijn belangrijkste wapenfeit. Dat was - althans voor mij - zijn moed om niet als een hersenloze aap Bush en Blair te volgen in een onterechte oorlog tegen Irak. 

Veel later na die oorlog werd bewezen dat Irak helemaal geen mosterdfabrieken bezat. Dat was nochtans de - althans officiële - reden van de oorlog met Irak.

Iedereen weet inmiddels tot welke ellende die oorlog heeft geleid: IS, Al Quada, 9/11 en vele andere terreurdaden zoals die van de bomaanslag in 2016 op onze nationale luchthaven. Zij die denken dat de terreurdaden ten definitieve titel voorbij zijn, die zijn wel erg goedgelovig en dom. Wait and see . . . !


 JAN HESP OP DE VLAAMSE TOONBANK

Dat Jean-Marie De Decker de N-VA uit de brand haalde op 26 mei jl. is een feit dat niet langer hoeft te worden bewezen, zeg maar een axioma als een koe. Hij had daar best eens een glas champagne (ten huize Christine en Jean-Marie gene cava hoor) voor aanbieden, een fles zelf.

Ik had JMDD veel liever in het Vlaams Parlement gezien dan in het federaal. Maar wie ben ik?

In het Vlaams parlement heeft N-VA (lees Jan jambon) de lakens naar zich toegetrokken. Wat alvast tot enige vooruitgang zal leiden!

Dat N-VA koos voor een Vlaamse meerderheid die, naast hen, zal bestaan uit de twee partijen die de verkiezingen verloren; is een kaakslag voor elke Vlaming ergo niet alleen die van het Vlaams Belang! Feitelijk opteren de N-va-bonzen dus voor oude wijn in krak dezelfde vaten! Hallo JMDD, slaap je?

De rekening zal keihard vereffend worden bij de eerste verkiezingen op federaal vlak. Ik had vorige week een keigoed gesprek op de bus tussen Eernegem en Torhout. Vooral Lisa en Romy hebben mij aangenaam verrast. Het volledig verslag daarover publiceer ik volgende maandag want  inmiddels liep ik nog meer studenten tegen het lijf die wakker aan het worden zijn en die ernstig nadenken over het feit dat enerzijds veriezers van verkiezingen telkens weer de dans mogen leiden en anderzijds de overvalste winnaars (Vlaams Belang) alweer worden genegeerd.  

Ik geloof overigens dat Jan Jambon als premier van dit land, zich veel beter zou voelen. De man heeft de uitstraling en is voldoende bekwaam om - met de ballen die hij evenzeer bezit - het land te leiden. Ik meen dat hij veel positievere dingen zou realiseren dan Charles I en II. Nu ja, erg moeilijk kan dat niet zijn!


LISA, ROMY ET LES AUTRES . . . 

Vorige week woensdag trok ik naar de markt te Torhout. In Eernegem stapten er een aantal studenten op die rond mij nog een plaats vonden. Tot mijn grote verbazing waren die toch wel geïnteresseerd in wat ik vertelde.

Vooral het feit dat ik hen openbaarde dat ze elk pakweg 43.600 euro schulden hadden, interesseerde en beangstigde hen.

Ik had beloofd dat ik over onze ontmoeting deze week zou vertellen op mijn site. Ik vraag hen echter een weekje geduld te hebben want blijkbaar zijn er ook Oostendse en Gentse studenten die het beu zijn om de (ik gebruik nu echt een heel lief woord) onkunde van onze politici nog langer te slikken. Ik maak daar dus volgende week een uitgebreide reportage over.


MIJN EXCUSES

Vorige week had ik gedroomd om deze week een uniek en exclusief interview te kunnen publiceren met een moedig man.

Hoezeer ik dit ook betreur, de uidrukkelijke toezegging daarvoor heb ik niet bekomen. Dat is jammer, vooral omdat ik meen dat het goed geweest zou zijn om uw uitgesproken mening bekend te maken. Edoch, ik respecteer de wil van elkeen. 

Ons aangenaam gesprek van tien dagen terug heeft mij alvast aan het denken gezet. Laat me onze kennismaking afsluiten met u het beste toe te wensen. Wij weten beide wat i daarmee bedoel. 


                             KPN KLAPT DE DEUR DICHT

Onder mijn lezers zitten heel wat toplui van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. Ik ga hier geen namen noemen maar geloof me vrij, het zijn niet van de minsten.

Met genoegen stel ik vast dat KPN de banden heeft doorbroken met mevrouw Leroy. Iets waar elke normaal en eerlijk denkende burger zou achterstaan, net als ondergetekende die vorige weken al wees op de Duitse en Nederlandse bedrijven die meer fatsoen in zich hebben dan de Belgische.

Nu ja, met haar loon van bij Proximus - en haar, grijns, 280.000 euro van haar aandelenverkoop zie ik haar nog niet snel komen eten aan 1 euro per middagmaal!


HET VERMINDEREN VAN DE FILES

Hoe lang spreken ze er al niet over? Het enige zichtbare resultaat is de verhoging van de werkelijke files.

Met werkelijke files bedoel ik dus niet het aantal kilometers file die worden erkend door de politici maar het aantal kilometers auto's die in de files staan. Eén kilometer file wordt dan al snel drie kilometers omdat er drie baanvakken zijn

Ook tijdens komende regeerperiode zal men volop - met de regelmaat van een klok - lullen over het fileprobleem. Een oplossing zal er niet gevonden worden want politici luisteren alleen naar ceratievelingen als die lid zijn van hun partij.

Blijven jullie zich dan maar verder ergeren . . .


 VRAAG AAN DE OOSTENDSE KORPSCHEF

Deze maand vroeg een Oostendse lezeres me hoe dat nu feitelijk ineen zit met de prijs van het wegslepen van een wagen i.o.v. de politie van onze kuststad. Ik vond dat een interessante vraag, vooral omdat – overigens niet alleen te Oostende! – die prijzen nogal de pan kunnen uitswingen ten opzichte van wat een burger betalen moet als hij zelf beroep doet op zulke takeldienst.

Mijn vraag aan onze korpschef, en aan ons gemeentebestuur, is dus eenvoudig: “Waar gaat het geldverschil heen tussen de prijs van een wegsleping aangevraagd door enerzijds de eigenaar van een auto en anderzijds door de politie?”. Want dat verschil is toch wel best belangrijk.

Ik heb me geïnformeerd bij diverse Oostendse bedrijven en wat blijkt? Het wegslepen van een wagen op verzoek van de eigenaar kost tussen de 65 en de 110 euro, btw inbegrepen. Op zich is dat verschil best hoog. Het gaat hier wel om het wegslepen van een auto tijdens een weekdag dus niet tijdens het weekend of ’s nachts. Dat verschil van 55 euro is veel edoch, we leven nog steeds in een (zogenaamd) vrije wereld en de zelfstandige ondernemer (die auto’s wegsleept) heeft het recht zijn prijs zelf te bepalen. Dat heet men democratie en ik heb daar niks op tegen.

Ik bespaar u de prijs (en het prijsverschil) als uw wagen 's nachts of tijdens een weekend dient te worden weggetakeld. Dat kan je al makkelijk een achtste van je maandwedde kosten!

Iets anders wordt het evenwel als het wegslepen van een auto geschiedt op bevel van de politie. Waarom de burger (die meestal niet bij zijn wagen aanwezig is op het moment dat de politie die opdracht geeft) geen 65 tot 110 euro betaalt maar 140 euro is dus de vraag van mijn lezer.

Hoeveel wagens worden er op jaarbasis zo weggesleept en welk percentage van die wagens worden weggesleept om welke reden?

Interessante vragen waar missschien in de gemeenteraad van volgende maand, meer bepaald op 28 oktober het antwoord kan op verstrekt worden. Burgers moeten niet met het gevoel blijven zitten dat onze politiemensen per sleping tussen de 30 en de 75 euro in hun zakken steken.

Zelf maakte ik het mee dat (ik meen dat het pakweg 14 of 15 jaar terug was) mijn camionette werd uit de gracht gehaald door sleepdienst De Graeve te Middelkerke. Ik had die zelf opgebeld. Ik leerde die dag de hand- en spandiensten tussen dat bedrijf en de toenmalige politie van Middelkerke kennen. Zonder dat daar de minste reden toe was, had die takeldienst de politie gebeld om een overtreding vast te stellen en om vast te stellen of ik dronken was, wat niet het geval was.

Bel dus maar nooit het takelbedrijf van De Graeve want gegarandeerd krijg je er een boete bij.

 

               IK GEEF HET TOE . . . HET IS ECHT INTRIEST

Zelfs thuis tegen (off all teams) Waasland-Beveren konden ze niet eens winnen! Marc Coucke had zijn vrouw thuis gelaten; zo kan hij een extra inkomen realiseren en de zitplaats van zijn vrouw verkopen aan een . . . die hard fan van Anderlecht. Om, d.d.1 oktober 2019 niet te protesteren vanwege het uiterst slechte resultaat rond de – door Coucke, Kompany en de media – opgebouwde mythe rond Vincent Kompany moet je inderdaad wel diep doordrongen zijn van het feit dat Anderlecht de ploeg van je hart is. Ik vrees echter dat die rebellen van op Standaard Luik het niet langer zullen pikken dat hun ploeg – zelfs thuis tegen de toen laatste staande –niet eens konden winnen.

Zonder enige twijfel mag gesteld worden dat ik dit reeds – als enige - meer dan een jaar geleden had voorspeld. Alle gazettenschrijvers van Leysen en Van Thillo mochten mijn trend niet overnemen. Iets wat ze na zondag 29 september 2019 noodgedwongen wel moeten doen.

Nu effe ernstig: het werd tijd dat de supporters zich nog eens lieten horen. Iets wat zij ten volle deden na de thuismatch van gisteren. Het was al geleden van op Standard Luik (vorig seizoen) dat die trouwe fans nog eens hun stem serieus lieten horen.

Marc, hoeveel maal heb ik u het laatste jaar al niet het advies gegeven om die rommel – dat heel Anderlecht echt geworden is sinds u het overnam - te verkopen. Het is leuk een voetbalploeg te kopen om vrouwlief te plezieren maar een echt orgasme kreeg u daar nog niet van hé!? 

Waar is de man gebleven die zjjn ‘weireldploegske” bouwen zou en die – probleemloos (met de twee vingers in de neus) op 14 oktober vorig jaar tot burgemeester had kunnen worden verkozen van de koningin der badsteden?

Ik zie slechts één oplossing om te trachten dit Anderlecht nog voor het begin van de Play Offs in de linkse kolom te doen belanden. Maar dan zal het heel erg snel moeten gaan. In het andere geval zal de waarde van voetbalploeg   veel moeite nog tien miljoen euro bedragen. Daarom, beste Marc, laat die rommel en dat gezeik maar over aan Vincent Kompany. Ik wil nog wel eens zien of hij inderdaad die gek in zijn vriendenkring heeft zitten die - zoals al een hele tijd in de media geschreven wordt - dat Anderlecht wenst over te nemen.

Marc mag me altijd bellen. Tijdens een weekendje Durbuy leg ik het hem dan wel uit.

Dat Aad De Mos het, net als ondergetekende, ook al lang door heeft dat Vincent Kompany bij Anderlecht past als een kong kalf  dat de rivier moet oversteken waar het vol krokodillen zit, wet elkeen inmiddels ook.


1.500.000 LEZERS . . . ELKE ZONDAG OPNIEUW

OF ZIJN HET ER TOCH 1.600.000 ?

En ja, ik ben daar één van, al zeker 2.100 zondagen. Zelfs als ik niks hoef uit de bakkerswinkel van Diemas op de Zeedijk te Maiakerke Bad, tracht ik toch elke week een exemplaar van De Zondag op de kop te tikken. Dat doe ik evenzeer met Metro, de gratis krant die vooral op treinperrons te verkrijgen is. Voor mij – maar wie ben ik – is de Zondag overigens een volwaardige gazet, de naam dagblad waardig.

Ik lees heel wat columns; dat is iets wat mijn lezers wekelijks ervaren. Ook die van redactiedirecteur Pascal Kerkhove geniet elke zondagochtend mijn aandacht. Directeur redactie vind ik overigens een veel mooiere titel dan gewoon hoofdredacteur. Er zijn bladen, inclusief dagelijkse gazetten, die meerdere hoofdredacteurs bezitten  maar geef mij maar een redactiedirecteur want dat heeft nog iets ouderwets, iets respectabeler! Maar ook dat zal aan mij liggen en dan vooral aan het feit dat ik (ik citeer een vrouwelijke nakomelinge van mij) “ben blijven plakken aan de 60ies”.

Ik weet niet waarom die tas koffie van Pascal steeds bijna leeg is. Hij ziet er mij nochtans niet de man uit die zich, elke dag opnieuw, pessimistisch door het leven dient te slepen. Misschien die glazen tas eens half vol brengen? Wat denk je, Pascal?

Dit weekend deed hij een oproep naar de anderhalf miljoen lezers van de krant om hun mening over de Zondag aan hem te bezorgen. Dat kan via pascal.kerkhove@roularta.be. Roularta, de mediagroep die in 1950 werd opgestart door de heer Willy De Nolf, een uniek man overigens. Of elke zondag (500.000 exemplaren) echt door 3,2 lezers wordt gelezen om aan de 1.600.000 lezers te komen die - volgens hun website - er zijn, is iets waar ik geen geld op zetten durf. Maar dat is ook niet echt relevant. Zowat alle gedrukte bladen orakelen dat ze vele malen meer lezers hebben dan er gedrukte exemplaren van hun drukpersen rollen.

“Hoe de zondag nog beter kan aansluiten op haar lezers”, is de vraag die Pascal wenst beantwoord te zien. Ik ben echt nieuwsgierig naar het aantal mails die deze redactiedirecteur zal krijgen op dat verzoek. Als het er duizendvijfhonderd zijn, zal het heel veel zijn . . . Ik gok op 75. Geef toe, dat is amper 0,005 02 %. Veel is dat niet. De mensen zijn lui geworden, eten het brood en kijken naar de spelen die hen worden vorgeschoteld en voor de rest laten ze alle gewoon de gang lopen die de leiders van de natie hen opdringen.

Zoals mijn lezers weten hou ik tussen 30 april en 30 oktober 2019 een persoonlijke bevraging over wat lezers in een dagblad wel (en niet) lezen, waarvoor ze interesse hebben en wat hen geen barst kan schelen. Ik doe zulk (ze noemen zoiets een, grijns) marktonderzoek gewoon omdat ik die kennis wil weten en omdat ik zoiets graag doe.. Omdat dergelijke persoonlijke onderzoeken te duur uitvallen, worden di e in 98 % der gevallen uitgevoerd via het internet. Tja . . . Of de aldus goedkoop verrichte onderzoeken sowieso voor een beter resultaat zorgen, is iets waarop ik alvast geen halve euro zal inzetten. Uit de 721 tot op heden uitgevoerde kan ik best al heel wat afleiden die ik hier (to whom it concern) meegeef: mensen houden van spelletjes spelen. De ene vult kruiswoordraadsels in, de andere sudoku’s, kakuro’s of andere spelletjes die in hun dagelijkse krant afgedrukt staan. Niet zelden krijgt een cafébaas ruzie met een klant die wil dat die cafébaas ervoor zorgt dat ofwel het kruiswoordraadsel ofwel de sudoku’s nog niet zijn ingevuld. Het Laatste Nieuws is de onvervalste koning die ervoor zorgt dat de spelende homo ludens dagelijks aan hun trekken komen. Dat het er (overigens steeds meer de laatste maanden) op lijkt dat de sudoku voor beginners moeilijker is om in te vullen dan die voor de experts is iets dat ik niet zal ontkennen. Die (op zaterdag drie pagina’s tellende) spelletjes staan hoe dan ook erg hoog op de lijst met pagina’s die door lezers dagelijks worden gelezen.

Beste Pascal, doet u gerust verder, elke week opnieuw bovenaan pagina 2 van de Zondag, met uw Mijmeringen . . . Dat zal ik de komende maanden evenzeer doen, zij het dankzij een gulle sponsor. Ik bekwam vijfhonderd euro om de volgende drie maanden mijn onkosten te delgen. Die lezers waren vorige week overigens met 876 zijnde een verhoging met 39 i.v.m. de week ervoor.

Of vanaf heden de Zondag wekelijks evenveel ruimte zal besteden aan elk huwelijk in West-Vlaanderen – zoals de 35 % van pagina 2 die het huwelijk van de zoon van Hilde Crevits kreeg toebedeeld - is dan weer een andere vraag waarvan ik enkel hopen kan dat dit zo worden zal.


WIE KAN DIT NOG GELOVEN  

Toen procureur-generaal Erwin Dernicourt, pakweg één jaar geleden, orakelde ‘de magistratuur dient het gevoel van totale straffeloosheid te verwijderen’ heb ik er duidelijk niks van begrepen. Ik was ontzettend hoopvol toen maar ik heb duidelijk niks verstaan van zijn orakel. Vorige week maandag nog smeekte ik om de vergelijking tussen twee rechtszaken eens goed te bekijken.

En neen, hij ging niet in op mijn verzoek voor een onderling gesprek. Dat is zijn democratisch recht en daar leg ik mij bij neer. In een democratisch koninkrijk kiest elkeen met wie zij/hij praten wenst. Of ik daar nu blij om ben of niet, dat zal niks veranderen aan de realiteit.           

Maar wat vorige week hervonnist werd, slaat werkelijk alles. Drie beroepsrechters die – net als zoveel andere voor hen – bewezen dat onze Justitie vonnist à la tête du client. 

De vergetelheden van onderzoeksrechters die gewoon effe vergaten hun handtekening onder een document te plaatsen of die gewoon vergaten dat er termijnen bestaan die zelfs magistraten dienen te respecteren waardoor zowel een moordenaar als een 19-koppige bende drugsdealers onmiddellijk (met de glimlach uiteraard) mochten vernemen dat hun zaak ten definitieve titel werd geseponeerd, waren er ook de onderlinge schikkingen tussen enerzijds de top van onze magistratuur en de zwaarste fiscale fraudeurs die dankzij onze magistratuur – nota bene na twee tot vijf decennia zwaar frauderen – honderden miljoenen aan belasting niet dienden te betalen. Het feit dar die fraudeurs, binnen hetzelfde arrangement, geen dag naar de gevangenis moesten was voor hen slechts . . . een aangename bijkomstigheid. Het familiekapitaal was niet vernietigd door de betaling van de peulschil aan belastingen.

Persoonlijk vond ik al dat voorgaande reeds straffe toebak maar A.D. 2019 doet onze magistratuur er werkelijk alles aan om – zo mogelijk – nog straffer te doen. In een periode dat de burgers zich afvragen (zij het met mondjesmaat, heel erg stil en tegenover heuse vertrouwelingen) hoeveel geld die magistraten ontvingen om te vergeten een handtekening te plaatsen of om superzware fraudeurs de absolutie te geven voor de prijs van amper één Weesgegroetje en één Onze Vader, gaat onze zittende magistratuur zowaar nog een stapje verder: diezelfde vraag wordt nu zowat maandelijks geopperd bij vreemde vonnissen die Guy van Sande en andere superzware criminelen mochten genieten. Dat zelfs de heer procureur-generaal van beide Vlaanderen zich in de wandelgangen van het Gentse justitiepaleis, in de Savaanstraat nummer 11 en in de media laat ontvallen dat hij vreesde een nieuwe bril te moeten kopen, bewijst enkel en alleen dat er toch (staat u mij a.u.b. toe even eufemistisch te zijn)  wel een en ander fout zit met de vonnissen in Vlaanderen.

Edoch . . . blijkbaar negeren de zittende magistraten niet uitsluitend mijn teksten maar vegen ze daadwerkelijk evenzeer hun teelballen aan wat hun procureur-generaal publiekelijk stelt. In zijn positie (en functie) zouden er velen zijn die van minder gefrustreerd raken.

De vaste lezers realiseren zich ten volle dat ik mij in vorige paragraaf deftig heb gehouden en een zesletterwoord verving door één van tien letters. Mijne pa heeft getracht mij goed op te voeden . . .

Hoeveel meer dergelijke – niet alleen schijnbare - bizarre vonnissen zullen onze burgers in de toekomst nog meer moeten vernemen via hun gazet? Hoe lang zal die kruik nog te water gaan zonder dat ze barst, zonder dat een of andere ‘gekke’ burger meent het recht te hebben om zelf de beul te moeten zijn die dergelijke onzin een halt toeroept?

Is het een toeval dat deze week mijn Mijmeringen . . . starten met een quasi ongelooflijk verhaal van de Raad van State? Zijn ze nu echt allemaal gek geworden? Of zit ik fout en zijn ze niet gek geworden en doen ze – politici, magistraten en allerlei andere nationale organisaties die dienen te waken over gerechtigheid in dit land – gewoon waar ze zin in hebben omdat ze zich almachtig voelen en menen dat ze aan niemand enige verantwoording verschuldigd zijn?

De bevolking mort daarover. Ze mort evenzeer over de klerelijers van politici die niks doen maar die ze – helaas – zelf verkozen. Dat niks doen begint aardig te steken en begint vormen aan te nemen van een protest waarbij de 35.000 aanbidders van het gedachtegoed van Anuna De Wever niet eens tien procent zal zijn 

Als democraat sta ik ten volle voor de Ratio, de Rede. Allebei met de Grote R! Als die grote R echter een eenzijdig gebruik blijkt te zijn dan dienen we ons – en zeker als Vlaming – te herinneren dat we zowel in 1302 als in 1998 de barricaden zijn opgeklommen voor (heel wellicht) wat minder. Tussen beide data ligt het duivelsgetal 666! Geen wet stelt dat de Vlamingen opnieuw zo lang dienen te wachten om een eind te maken aan zwaar onrecht.


UITSPRAAK VAN DE WEEK

Laat me deze week afsluiten vanuit dienstencentrum 't Viooltje waar ik traks mijn middagmaal zal nuttigen.

Ik heb al decennia een boon voor Ivan Van De Cloot, de meest stoutgebekte econoom in Vlaanderen. In een wereld waar 98,1 % van de Vlamingen niet eens de ballen aan hun lijf hebben om aan allochtonen die (op een bus, een tram of een trein twee van de vier zitplaatsen ter beschikking stelden van hun handtas en tas met voedingswaren) zitplaatsen te durven vragen.

Liever – nota bene als twee zeventigers - vijftien minuten rechtstaan dan je rechtmatig gebruik van twee in se lege zitplaatsen op te vragen. Hoe laf zijn de Vlamingen wel niet?

Nu ja, diezelfde 98,1 %van de Vlamingen is even laf als het erop aankomt de politici (die ze vier maanden en vier dagen terug verkozen) aan het werk te zetten. In eenzelfde moeite vermeld ik hier hun lafheid om de politici niet te herinneren dat in Vlaanderen 33 % van de kiezers de kiesstem gaf aan een partij die – nog maar eens – volop genegeerd worden. Resultaat is dat in Vlaanderen het duo De Wever en Jambon hun aanhangwagentje vulden met de verliezers van de verkiezing, met de twee partijen die al vier decennia er alles aan deden om de staatsschuld ieder jaar opnieuw met een steeds hoger bedrag te verhogen: CD&V en Open VLD dus!

“Politici wanen zich marktkramers” orakelde Ivan Van De Cloot vorige week in de media. Geachte heer Van De Cloot, met al mijn respect voor uw persoon, uw prestaties en uw gedachtegangen maar in deze beledigt u de marktkramers. U doet in deze aan platvloerse uiting van uw gedachtegang. Ik ben dat niet gewoon van u!

Politici bezitten niet de creativiteit van onze marktkramers. Die laatsten brengen hun toehoorders veelal een mooi verhaal in de hoop dat die iets kopen. Nooit vergeet ik Tamboer, de man die elke zaterdag verhalen allerlei vertelde maar feitelijk scheermesjes verkocht. Zestig jaar geleden was dat product echt renoverend. Op het einde van een exposé zei hij immer ‘Of jullie nu kopen of niet, ik hoop dat jullie zich hebben geamuseerd. Dat Gilette de man betaalde om hun scheermesjes in de markt te plaatsen, is iets dat weinigen zich realiseerden. Marktkramers waren toen niet zelden de lanceerders van nieuwe producten.

De Vlamingen hebben feitelijk niet het minste meer te zeggen in dit land. De politici liegen, bedriegen en bestelen hun kiezers want het enige wat die dieven interesseert is . . . geld. De 150 verkozen volksvertegenwoordigers van 26 mei jl. hebben nu voor de vijfde maand op rij elke maand slechts twee dingen gedaan; eerste gekeken of hun 6.600 euro op hun bankrekening werd gestort. Vervolgens hebben ze een niet onaanzienlijk gedeelte van dat bedrag overgeschreven naar de partijkas.

Ja, Ivan Van De Cloot heeft ten volle gelijk: het draait binnen de politiek enkel om geld. Uw geld dat in hun zakken moet en zal terugkeren want . . . 98,1 % van jullie zijn de lafbekken die steeds opnieuw zeggen “Maar meneer, wat kunnen we er aan veranderen?” Tja, met zulke oerdomme redenering zal er inderdaad nooit iets veranderen . 

Soit, mijn taak zit er weer op. Rest me jullie een aangename week toe te wensen in de hoop dat de meerderheid van jullie deze week wat ballen kweken.


MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 23 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zo

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


UITSPRAAK VAN DE WEEK

Ik ben, met deze MIJMERINGEN . . . , bezig aan de laatste van de zeventiende maand. Volgende week maandag, op de verjaardag van mijn oudste kleinzoon, begin ik aan maand achttien. Velen hadden – toen ik ermee begon op 30 april 2018 – voorspeld dat ik het hooguit twee maanden vol zou houden. Vooral in de media en in de politiek waren er veel . . . voorspellers. Bizar dat net zij mij wekelijks lezen. Maar troost jullie, ook de magistratuur en het protocol van Filip en Mathilde lezen me wekelijks. Of dat protocol dat doet om me ooit te feliciteren of eerder om een fout van mij te vinden als ik ons koningshuis hard aanpak? Ik gok op het laatste. Ik ben wel blij dat men in dit land vrijheid van mening kent. En ja, ik word niet overal zo smerig behandeld als te Brussel (zie eerste item vorige week en zie ook verder).

Het aantal lezers ligt gemiddeld driedubbel zo hoog als ik had gehoopt toen ik met deze site begon. Ik hoopte eind 2018 op gemiddeld honderd lezers per week en eind 2019 op tweehonderdvijftig. Het blijft voor mij een raadsel dat ruim de helft van mijn lezers tijdens zowat alle verlofperiodes afhaakt. Misschien moet ik dan - grijns - evenzeer vakantie nemen.

Laat me jullie, geachte lezeres en even positief gewaardeerde lezer, danken. Als jullie (ik verjaar over 87 dagen) mij nu eens een vervroegd verjaardagsgeschenk willen aanbieden dan kan dit. Geen pralines van Leonidas, geen bloemen, laat staan kransen maar gewoon eventjes het bestaan van deze site forwarden naar drie vrienden of familieleden. Waarvoor mijn dank. 

En ja, een donkere Leffe zou ik ook nog aanvaarden . . . Dat is echt mijn lievelingsbiertje geworden.

Ook dank voor de 47 reacties op het hoofditem van vorige week. Normaal zou ik – als strijder voor de ware democratie, voor de veiligheid van de mensen die ons beschermen en voor een magistratuur die echt ijvert voor de verwijdering van het totaal gevoel van straffeloosheid – hier deze reacties als eerste item nemen. Edoch . . . ik wil een (soortement) OPEN BRIEF bezorgen aan die ene magistraat die de grote baas is van het grootste gerechtelijk arrondissement van ons Belgenlandje, de man die vorige week bijna meende dat hij een nieuwe bril had moeten kopen. Nu, ik kan u, geachte Gentse procureur-generaal, alvast HANS ANDERS ten zeerste aanbevelen. Hans Anders of anders dan toch maar Pearl Vision. 

Het zal, tenminste als mijn geheugen me niet in de steek laat, inmiddels bijna één jaar geleden zijn. Procureur-generaal Erwin Dernicourt had toen gezegd (ik citeer hem letterlijk): “De magistratuur dient het totaal gevoel van straffeloosheid te verwijderen”. Ik sprak er toen over in deze Mijmeringen en publiceerde deze wijze praat evenzeer onderaan de cover van de gedrukte uitgave van ’t Stropken. Een onkreukbare justitie, da’s mijn levensdoel . . . dat ik, jammer maar helaas, zoiets niet zal mogen beleven vooraleer mijn laatste adem uit te blazen, is betreurenswaardig.  Edoch, ik blijf geloven dat de dag komt waarop die zes procureurs-generaal zichzelf overtuigen dat recht ook staat voor rechtvaardigheid en voor menselijkheid. Noemen jullie me maar dom en naïef. Als ik die verwachting definitief moet in de diepvries steken, dan hoeft het voor mij niet meer.

Voor alle duidelijkheid: ‘wijze praat’ staat, alvast in het Gentse, voor intelligente uitspraken!

Met het woord ‘totaal’ had – en heb – ik het nog steeds moeilijk in dat citaat. Ik ben overtuigd dat de heer procureur-generaal het goed bedoelde maar een twintigtal lezers vroegen me sindsdien waarom hij dat woordje ‘totaal’ er tussen flapte. “Bedoelt hij daarmee dat in bepaalde gevallen dat gevoel mag blijven bestaan? Bijvoorbeeld bij diamantairs die decennia frauderen voor bijvoorbeeld twee miljard euro of bij bierhandelaars die een halve eeuw bijna duizend klanten voorzagen van vaten bier . . . in ’t zwart.” waren de steeds weerkerende vragen van mijn dieper nadenkende lezers.

Ik heb bij de heer Dernicourt nog geen afspraak kunnen bekomen om dit eens met hem te bespreken. Ook op de realisatie van dergelijke ontmoeting blijf ik hopen. Jammer want ik ijver voor een magistratuur waar de heren Patrick Vandenbruwaene, procureur-generaal te Antwerpen - Johan Delmulle, procureur-generaal te Brussel - Ignacio de la Serna, procureur-generaal te Bergen, Christian De Valkeneer, procureur-generaal te Luik, Erwin Dernicourt, procureur-generaal te Gent en Frédéric Van Leeuw, federaal procureur-generaal de grote bazen zijn van onze magistraten die meer kunnen dan grote, decennialange zwartwerkers (allerlei) tientallen of honderden miljoenen euro's minder belastingen doen betalen. Ik zwijg hier dan nog over het feit dat die niet naar de gevangenis moeten . . . 

Wat is overigens een democratie waar procureurs-generaal het 'totaal' gevoel van straffeloosheid niet willen verwijderen?

Dat magistraten de laatste veertig jaar, samen met de famile Van Thillo, mijn leven totaal hebben verwoest is een axioma, niet eenmaal maar diverse keren. Of wat dachten jullie van dossier Nr.P.2014.1220.N waarin griffier Frank Adriaensen, de procureur-generaal, waarnemend voorzitter Filip Van Volsem en zijn vier  raadsheren (Sidney Berneman, Alain Bloch, Erwin Francis en Peter Hoet) bij de Tweede Kamer van ons Hof van Cassatie er d.d. 25 september en 13 oktober 2015 niet voor terugdeinsden om schriftvervalsing te plegen teneinde ervoor te zorgen dat ik niet aanwezig zou zijn op de zitting die mijn zaak behandelde? En neen, het is zeker niet de HRJ die deze vijf raadsheren zal vervolgen.    

Die Hoge Raad voor de Justitie is het schaamlapje dat – zo goed als uitsluitend – dient om de onterecht behandelde en klagende burger de indruk te geven dat er een onafhankelijk orgaan bestaat dat de magistratuur controleert. Waarom er (zoals Lenin het zich evenzeer en terecht afvroeg) niemand mag zijn die de controleurs dan controleert? Tja, this is Belgium! Nu ja, ook het Comité P is feitelijk van hetzelfde laken een broek. Of, nu voormalig politierechter Stinckens er de scepter zwaait, daar voor de kleine burger verandering (lees gerust: verbetering) in komen zal, is alvast iets waar ik geen nagel voor in het vuur durf te steken. Toch niet mijn nagel . . .  Maar dat is een dossier dat ik eind dit jaar publiceren zal. Du jamais vu!

Dat 45 advocaten de moed misten om de diverse criminele daden van magistraten (t.o.v. mijn persoon) niet durven aan te vallen bij de rechtbanken, bewijst alvast dat binnen de Nederlandstalige advocatuur niemand van hen nog gelooft in de onkreukbaarheid van die magistratuur. Zoiets zou de echt nadenkende burger het totaal gevoel van onmacht en onrechtvaardigheide moeten geven.

Ik zal nooit het beeld vergeten van die advocaat die net het Hof van Beroep had verlaten. De man, de tranen in de ogen had net een zaak verloren die hij onmogelijk verliezen kon. Helaas was de tegenpartij het heel goede vriendje van een der rechters die diende te vonnissen. “Maar meester . . . . . . . , we maken het goed in een volgende zaak”? Tja, ook dat is justitie op zijn Belgisch. Ik begrijp de tranen van die man die steeds alles volgens het boekje deed en nu een onmogelijk te verliezen zaak . . . verliest. Het is al een pak jaren geleden maar dit is een waar gebeurd verhaal. “Indien ik zo oud niet was dan hing ik mijn toga aan de kapstok”, was de trieste slotzin van ons gesprek.

Soit, ik vrees dat ik (effe) afdwaalde maar dat zijn jullie inmiddels wel gewend van mij. Sorry daarvoor.

Vorige woensdag gaf de heer Dernicourt alweer een serieuze boodschap. In de zaak van meester-oplichtster G.H. vorderde hij tien jaar in beroep. Zowaar zeven jaar meer dan ze in eerste aanleg had bekomen.

Erwin Dernicourt: “Toen ik las dat ze maar drie jaar had gekregen, dacht ik dat ik een nieuwe bril moest kopen. Ik wil de maatschappij beschermen tegen vileine mensen zoals u” smeet hij eruit, feitelijk richting die oplichtster toe.

Nu, geachte heer Dernicourt, ik vind uw tussenkomst in deze merkwaardig, moedig en correct. Een uitspraak die ik dan ook met graagte als de beste van vorige week bestempel. En ja, er waren deze week best wat concurrenten dienaangaand!

Als een procureur zoiets doet, is dat al moedig, als een procureru-generaal de ballen aan zijn lijf heeft om de rechter in eerste aanleg zo pubiekelijk te desavoueren, dan noem ik dat grote klasse. En met mij vele lezers hoor!

Mag ik u echter – desnoods op mijn beide blote knieën in de Savaanstraat 11 te Gent – beleefd edoch dringend verzoeken om eens iets te doen aan Nadine, onze nationale tafelschuimster nummer één. Ik wil u desnoods die 3.000 euro komen betalen die ze – omdat ze honger had en eens (nu ja, 120 keer eens, grijns) haar voetjes onder tafel wilde steken zonder af te wassen – 120 keer ging eten bij handelaars die daar niet echt failliet zouden van gaan. De intelligentsten onder hen, hebben – middels grote krantenartikels – dat bedrag inmiddels tientallen malen terug verdiend!

U, als procureur-generaal, heeft de macht en de middelen om – zonder dat er een advocaat aan te pas komt want Nadine haar advocaat is blijkbaar niet echt handig in deze – dat dossier eens menselijk te behandelen. Neemt u dat – we zijn over drie maanden kerstmis - dossier eens op uw bureau en zorg ervoor dat – alvast na betaling van die 3.000 euro – ze vrij kan komen en (wat ook heel erg belangrijk is) wordt begeleid. En ja, ergens moet er toch wel één van die honderdtwintig restaurantuitbaters zijn die haar in dienst neemt om de vaat te doen, te kuisen of groenten te versnijden. Hier aan de kust lees ik wekelijks over horeca-uitbaters die niet aan personeel geraken.

Het is maar één van de vele ideetjes die in mij opborrelen, maar meneer de procureur-generaal van Oost-en West-Vlaanderen, zou dat geen mooi kerstgeschenk zijn voor de gemeenschap? Er komt dan een cel vrij; Nadine leert de waarde van een middagmaal (h)erkennen en krijgt de kans om een ander, nieuw leven op te starten. Ik ben zeker dat honderden advocaten, magistraten, vrienden en kennissen u – eens u zoiets menselijks realiseert – zullen aankijken met hun mooiste glimlach en u zullen feliciteren. Zoiets, dat moet – zelfs voor de hardvochtigste mens in Vlaanderen, die u gegarandeerd niet bent – deugd doen aan het hart, in de ziel!

U weet dat de magistratuur mij al veertig jaar oncorrect behandelt maar dit gaat niet over mij. Het geschiedde ook lang voor u aan uw studies rechten begon.

Die onrechtvaardigheden komen dit jaar ongetwijfeld nog ter sprake maar niet vandaag. Vandaag gaat het over uw totaal gevoel van straffeloosheid waarbij ik de vergelijking durf te opperen tussen het aantal celdagen dat die zwaar frauderende diamantair en bieruitzetter evenals acteur en schepen Guy Van Sande (voor wie kinderporno het belangrijkste in zijn klereleven was) hebben moeten zitten en het aantal celdagen die ons wetboek Nadine (tot op heden) oplegde. 

Dat koning Filip in deze doet alsof zijn neus bloed, dat zijn we gewoon van ons koningshuis dat er alleen is voor het establishment en onze nationale voetbalploeg maar – in eenzelfde moeite – onze topatleten compleet negeert. Dat meerdere – door een koning in de adelstand verheven – landgenoten inmiddels serieus van hun podium zijn gevallen en als crimineel te boek staan, is iets waar men Filip liefst niet aan herinnert.

Mailt u me maar waar dat bedrag mag op gestort worden nadat Nadine verlost is van die (voorlopige slechts) 84 maanden celstraf.  

Ik ga even de woorden gebruiken van een bekend Vlaams columnist: ‘Het doet deugd aan het hart van zowel de verlener als de krijger . . . ‘Wilt u in deze a.u.b.de verlener van genade zijn. Het zal deugd doen aan uw hart. Heel misschien wil columnist Jan Segers de menselijkheid hebben om mij in deze eens te steunen, waarvoor dank.

Zij die me goed kennen, beseffen dat ik het serieus menen moet vooraleer ik a.u.b. prevel. 

Dat advocaat Jorn Verminck (van die superoplichtster) ontgoocheld is en stelt “Deze straf is veel te strenger als je ze vergelijkt met gelijkaardige uitspraken in gelijkaardige misdrijven. Mijn cliente zou normaal vrijkomen in december, maar moet in theorie dus nog acht jaar zitten”, is echt ongelooflijk.

Hewel, geachte meester, u die het heeft over rechtvaardigheidsgevoel. Neem het juridisch CV van uw klante eens in de hand en tel eens samen hoeveel geld ze in haar oplichterscarrière reeds achterover drukte, hoe weinig dagen ze voor dat alles efectief zat en vergelijkt u dat bedrag eens met de (hooguit) drieduizend euro die Nadine stal. En ja, dat was evenzeer diefstal; ik ga dat niet ontkennen of afzwakken.

Maar – tot slot – waarde meester en geachte heer procureur-generaal, waarom vindt een meester-oplichtster wel geld om een advocaat te betalen terwijl Nadine dat geld niet bezit?

Dat het wetboek mag (correctie: MOET) worden herschreven, is een waarheid als een koe. We leven niet langer anno 1830. Maar dat is dan weer stof voor een andere keer . . .


EN DE KONING, HIJ LACHTE EN DANSTE . . . 

. . . Neen, geachte lezeres en waarde lezer, maak jezelf niet te voortijdig blij. Ik heb het hier niet over een koning met de voornaam Filip. De kans dat wij het hoofd van ons koninkrijk België zien lachen, huppelen en springen als een jongeling van pakweg twaalf is – overigens voor de volle 100 % - uitgesloten. Er is geen wedkantoor dat minder dan 1.000 tegen 1 geeft op zoiets.

Ik heb het hier over de vroegere prins pils. De vrolijke jonge prinsenman van toen is volwassen geworden, alvast sinds hij koning werd. Met een vrouw als koningin Maxima naast, voor en achter hem is dat niet eens een mirakel. Wat een prachtig koningspaar vormen ze toch! Maxima, en haar sprookjesprins, koning Willem-Alexander zijn het compleet tegenovergestelde van de stijve harken die in Laken ons koninklijk paleis bevolken.

Ik denk er ernstig over na om alsnog richting Nederland te verkassen. Niet uitsluitend vanwege de nazistische tussenkomst van de Brusselse politie vorige week zondag; niet alleen vanwege een laf koningspaar dat er wel is voor het establishment maar nooit voor de arme drommel. Neen, het is een geheel van factoren dat meespeelt en vooral de realiteit dat de overgrote meerderheid steeds maar zegt dat er toch nooit iets zal veranderen aan de diefstallen gepleegd door onze politici. Tja, waarom zou ik dan blijvend moeten vechten tegen zulke domme bedenkingen?

In ons land komen er amper tachtigduizend mensen naar Brussel op de nationale feestdag. Dat is (breed gerekend) 0,7 % van de Belgen. Ocharme Mathilde en Filip. Ik durf bijna te stellen dat in Nederland 99,3 % de straat opkomt als het koningspaar iets te vieren heeft. Maar laat me ernstig blijven en bevestigen dat minstens 65 % van de gezonde Nederlanders eind april uit de bol gaan. Ze doen dat dan gegarandeerd in oranje kleren. Maar Maxima is dan ook de koningin die – als haar volk in nood is en vier kindjes stierven in een stint te Oss – alles liet vallen, niet keek of haar haren goed lagen en onmiddellijk richting Oss vertrok. Als zoiets geschiedt in ons land dan wordt er een week gepalaverd over het nut van zulke menselijkheid, over de haren van Mathilde en over het mogelijk gevaar voor de veiligheid. Tja . . ., over dat laatste had ik het vorige week reeds.

Mijn gemeende felicitaties, koning Willem-Alexander. U ben het levende bewijs dat koning zijn een vreugdevol iets is, een job waar de uitvoerder plezier aan beleeft. Zelfs als ons koningspaar extra geld krijgt, kan er nog niet eens een spontane glimlach af. 

Bestaat er ergens een school waar men prinsen spontaan kan leren lachen? Het zal niet in het Vernigd Koninkrijk zijn . . . Daar zitten ze al drie jaar met die Brexit.

Doet u a.u.b., zeer geachte koning der Nederlanden,  mijn groeten aan uw bevallige echtgenote. Waarvoor mijn dank.


't VERSCHIL VAN DIFFERENCE !

Ligt het aan mij? Ligt het aan het povere intellect van machtswellusteling commissaris Vandersmissen te Brussel of  ligt het aan het menselijk zijn van Gentse flikken?

Deze ochtend nam ik om 5.17 uur de kusttram teneinde rond 8.40 uur aan het Gentse justitiepaleis mijn flyers over de magistratuur te kunnen verspreiden aan magistraten en advocaten. 

Ik had deze middag een afspraak en wou middels De Lijn gratis naar Gent trammen en bussen. Dat is alweer 6,80 euro aan trein gespaard. Acht uur met De Lijn is daar het nadeel van.

Na pakweg twintig minuten kwam er een man naar mij toegestapt. Op een wijze waar ze bij de Brusselse politie echt een puntje kunnen aan zuigen, stelde hij zich voor als hoofd van de beveiging van het Gentse justitiepaleis. Hij vroeg wat ik deed. Waarop ik hem een flyer overhandigde. 

Hij vroeg of hij die mocht houden. Uiteraard. Het ging tenslotte over mijn ijver om een correct werkende magistratuur te bekomen in Vlaanderen. 

Een half uur later - ik had inmiddels 63 flyers verspreid en hadden vier mij bekende advocaten goeie dag gezegd - was de man er terug. "U kan die flyer inderdaad verspreiden maar de voorzitter had graag gezien dat u dit doet van op de straat". Uiteraard zou ik liever aan de voordeur staan om flyers te verspreiden maar ik heb begrip voor het feit dat de magistratuur nu niet bepaald staat te springen om mijn flyers te helpen verspreiden.

Uiteraard weet die voorzitter heel goed dat 90 % van de advocaten gebruik maken van de parking onder dat justitiepaleis aan het Gentse Rabot. Het zou heuse democratie zijn, geachte voorzitter, om mij tussen die parking en de toegangsdeur van uw justitiepaleis te laten flyeren. Mag ik derhalve u  beleefd verzoeken om mij dat - in naam van de democratie -  toe te staan?

We hadden nog een kort gesprek, die intelligente beschermer van het justitiepaleis en ondergetekende, waarbij ik de man dankte voor zijn correcte werkwijze maar hem wel wees op het feit dat in mijn teksten geen valse beschuldigingen staan naar die heren van het Hof van Cassatie. Ik sloot af met te zeggen dat die magistraten in het ander geval mij gegarandeerd reeds hadden vervolgd wegens laster en eerroof.


FRANCINE SWIGGERS WIL 2.600.000 EURO

We leven in een compleet verstoorde wereld. Laat me twee voorbeelden geven binnen de juridische wereld. Neem nu de voormalige machtigste vrouw van Vlaanderen aka Francine Swiggers. De vrouw die ongetwijfeld een persoonlijke vriendin is van de machtigste man in Vlaanderen. Waarom zou zijn hoofdredacteur anders een bijna hemelse column vol verheerlijkingen hebben moeten schrijven over mevrouw Swiggers?

Zevenhonderdtachtigduizend (dat is 780.000) mensen werden door ARCO bedot door de top van dat bedrijf. Topvrouw Francien Swiggers (een madam met ooit meer macht dan eender welke partijvoorzitter in Vlaandeen, geloof me vrij) ontkent haar verantwoordelijkheid. Nu ja, ik vrees dat zij evenzeer het licht van de zon ontkennen zou als dat haar voordeel kan opleveren. 

ARCO, dat was de financiële holding, binnen het ACW dat nu Beweging.net noemt. Madam Swiggers, de grote baas, zeg maar de CEO ten tijde van de bankencrisis, gaat nu in de tegenaanval. Ongetwijfeld – grin & sic – volgt ze de voetbalcompetitie en raakte ze zo overtuigd van het feit dat de aanval de beste verdediging is.

Maar dit katje (dat je blijkbaar best niet aanpakt zonder handschoenen) heeft nu de tegenaanval ingezet. Ze eist van elke coöperant die de procedure tegen Arco inzette geld, heel veel geld, zo voor een totaal van 2,6 miljoen euro. Tja . . .

Die CEO’s van staatsbedrijven of van organisaties van gemeenschappelijk welzijn (zoals het vroegere ACW), dat zijn toch aparte gevallen hoor! Ze zijn of niet verantwoordelijk of (zie verder) ze handelen met voorkennis. Als men dergelijke topvrouwen als CEO niet langer verantwoordelijk stelt voor hun fouten, dan is de kans heel groot dat er een dag komt waarop advocaten zelfs bij frauduleuze falingen zullen verwijzen naar die twee madammen, waarop de anarchie en de chaos compleet het gevoel van straffeloosheid zal hebben verdrongen. 

Zal ik jullie binnenkort welkom mogen heten in de wereld van straffeloosheid? Ik hoop van niet . . . maar dat ligt vooral in de handen van onze magistratuur                              ;

 

IGNACE VANDEWALLE   

Vorig jaar had ik het geluk hem te mogen ontmoeten. De man was toen heel druk bezig met (zie www.felt.be) de begeleiding van politici op weg naar zowel de gemeenteraadsverkiezingen als de federale verkiezing. Als ik de resultaten van zijn pupillen bekijk dan was de heer Vandewalle daar best succesvol in.   

Jullie weten wel, die federale verkiezingen dat zijn verkiezingen waar volgende keer nog meer mensen zullen van weg blijven dan op 25 mei 2014 en 26 mei 2019 het geval was.   Voor mijn part mag er een wet komen die verkozen volksvertegenwoordigers verplicht om binnen de 69 dagen een regering te vormen. De dag dat die regering daadwerkelijk is geïnstalleerd krijgen ze hun maandloon, niet eerder! Een arbeider die weigert te werken, krijgt toch ook geen loon gestort?   

Ignace is een fijne vent, alvast minder grof gebekt dan ondergetekende. Ik kan dat inderdaad zijn maar dan enkel naar hen toe die dat verdienden. Ignace is evenzeer de man die zich serieus heeft vastgebeten in het hele verhaal rond AAGENT, het Gentse stadsbestuur rond voormalig burgemeester Termont en de Ghelamco-Arena.   Dat zijn boek over de Ghelamco-Arena heel wat (zo niet volledig) juist zat, wordt m.i. alweer bewezen door de schandalen die deze maand – nog maar eens – de kop opstaken in het Gentse. De stad (SoGent) zou opgezadeld zitten met een schuld van bijna vier miljoen euro verspreid over diverse zaken. Salut mijn ratje . . .   

Omdat ik niet echt plat lag van de dagversjes van rederijker Stijn De Paepe van vorige week ben ik blij dat ik volgend gedicht ontwaarde op facebook. Het is van de hand van Ignace Vandewalle. Als ik het goed begreep dan hebben de meeste mensen wel ergens een of andere kiezel in een van hun schoenen.  


                                              De kiezel

De kiezel in mijn schoen, een rotsblok in mijn hart.
Hij duwt onder de hiel,
het leed naar mijn ziel.
Ik verdraag hem niet,
schud hem eruit,
maar de schaduw van zijn aanwezigheid priemt voort.

Hij steekt bij elke stap,
langzaam kracht ontstelend,
de pijn als richting van mijn lot,
mijn lot de pijn van elke stap.

De kiezel in mijn schoen, signaal van mijn geweten.
Hij duwt onder de hiel,
de herrie door mijn hoofd.
Ik verdraag hem niet,
schud hem eruit,
maar de schaduw van zijn aanwezigheid krijst voort.

Hij schreeuwt bij elke stap,
Langzaam mentaal afstropend,
de pijn als richting van mijn lot,
mijn lot de pijn van elke stap.

De kiezel in mijn schoen,
wat moet ik doen.
Is het leed mijn lot,
of ben ik mijn eigen god.

Ignace Vandewalle

 

Gefeliciteerd man, dit is echt iets dat men zou moeten publiceren in elke krant. Als je nog eens zo dichterlijk creatief bent, doe mijn lezers een plezier en zend het me toe.

Enne heu, komen er nu wel of niet nieuwe federale verkiezingen, beste Ignace?


NOU NOU, WAARDE HOOFDREDACTEUR ANTONISSEN

Bij mijn (grijns) favoriete gazet hebben ze een aantal hoofdredacteurs. Meestal zetten die de puntje op de ï in een of andere column. Zo ook deed Dimitri Antonissen dat eergisteren, meer bepaald op pagina 6.

U betitelde de verkoop van 285.000 aandelen Proximus door de CEO (in functie) van dat bedrijf in uw column als . . . dom.

Mijn verontschuldigingen maar Dominique Leroy is wellicht iemand die met voorkennis aandelen verkocht edoch ze is helemaal niet dom!

Haar verkoop heeft uitsluitend te maken met onverzadigbare geldzucht en met de drang naar steeds (en overal) het onderste uit de kan te halen. Zelfs als het gaat over pakweg 6 à 7.000 euro! Die 6 tot 7.000 eurokes dat was ocharme niet eens één duizendste van haar jaarlijkse netto vergoeding als CEO van Proximus . . . ! Zeg maar dat het haar vergoeding voor één uur werken was.

Ze heeft zichzelf evenwel ernstig in de voet geschoten door die verkoop van aandelen waarvan elke mens met een IQ hoger dan 109 zich wel realiseert dat men zou kunnen spreken van handel met voorkennis. Dominique haar IQ ligt ver boven de 109; geloof me vrij.

Ik ken een aantal bedrijfsleiders van zowel Duitse als Nederlandse bedrijven. Als KPN een Duits bedrijf zou zijn geweest dan had ze al een aangetekende brief ontvangen van het advocatenkantoor van KPN om haar mede te delen dat “in de gegeven omstandigheden het niet opportuun zou zijn om een samenwerking op te starten”. Nederlanders zijn daar ietsje minder hard bij maar dan heb je die aandeelhouders, nietwaar

Geldzucht is wellicht een domheid, geachte heer Antonissen maar dat je dit kan aantreffen bij iemand die succesvol was bij Proximus . . . neen, zulke domheid begrijp ik niet.

 

ZIJN HET NU ALLEMAAL DOMME CEO'S 

Als CEO van bijvoorbeeld THOMAS COOCK BELGIUM wordt men verondersteld te weten hoe goed/slecht het bij zowel Thomas Cook als bij Neckerman België gaat. Of niet?

Jan Dekeyser, CEO van Thomas Cook in ons landje, weet dat blijkbaar niet. Zelfs na de faling van Thomas Cook Internationaal blijft Neckerman maar superkortingen aanbieden tot dik 70 %. Gelieve uw reis nu wel volledig te betalen.

Bij zulke aanbiedingen krijg ik toch het vervelend gevoel dat er iets aan de hand is; dat Jan er enkel op uit is om alsnog zoveel mogelijk geld op de rekening van zijn firma te zien verschijnen.

Die man moet toch ook beseffen dat de kans zo goed als onbestaande is dat die reizigers probleemloos zullen op vakantie kunnen gaan!

Ik ben geen magistraat maar mag hier niet eens een onderzoek ambtshalve worden opgestart? Kwestie van de reizigers te beschermen?


DE KASSA'S VAN POLITIEKE PARTIJEN

Als mensen, organisaties, staatsinstellingen, politici kiezen voor de leugens en de criminele daden van bepaalde personen die overduidelijk zwaar in de fout gingen, dan gaan zij evenzeer zwaar in de fout.

Als politieke partijen ervoor zorgen dat (om maar één enkel voorbeeld te geven binnen de politieke wereld) Jo Van Deurzen 400.000 euro krijgt omdat hij niet langer kan worden aangehouden als parlementair en hij een andere job dient te kiezen, dan is dat een criminele daad tegen de Staat België! Niks meer maar zeker niks minder.

Naar dergelijke criminelen dient men geen 120 politieagenten te sturen; evenmin dient men dan de reservetroepen te gebruiken die evenzeer aanwezig waren om de vreedzame samenkomst van 51 mensen stop te zetten.

Waarom overigens niemand binnen de kamer van volksvertegenwoordigers het onderzoek durft te eisen naar de uiteindelijke bestemming van die vierhonderdduizend euro, zou de vraag moeten zijn die elke lid, elke burger van die Staat zich zou moeten stellen. Of zijn het gewoon roddels als mensen aan de toog vertellen dat één vierde van dat bedrag richting partijjas van de CD&V ging?

Als dat inderdaad geen roddel maar de waarheid zou zijn, waarom durven (en mogen) de dagbladschrijvers daar geen diepgaand onderzoek naar uitvoeren?

Laat me – alhoewel dit helemaal geen troost is, niet voor de CD&V, noch voor de burgers van dit land – toegeven dat dergelijke werkwijze om uiteindelijk de gelden van de Staat te doen komen op de rekening van politieke partijen niet uitsluitend bij de CD&V schering en inslag zou zijn.

Onze staatsschuld . . . dat is helemaal niet te wijten aan de gewone burgers die al eens etwat bijverdienen buiten hun werkuren. Neen, laat ons morgen een nationale commissie opstarten die alle macht krijgt toebedeeld om te achterhalen waar onze regeringen de laatste veertig jaar gelden hebben heen gesluisd en verkwist. Laat ons tezelfdertijd controleurs aanstellen die bekwaam zijn om de werkzaamheden van die commissie na te gaan.

Het zijn de tegendraadse politici (van de ‘renstal’ Vuye, Wouters en De Decker) die de basis zullen moeten vormen om die commissie – en hun controleurs – in het leven te roepen en aan te sturen. Zonder dergelijke politici zal deze Staat, dit zogenaamd democratisch koninkrijk, verder de dieperik inglijden en wordt chaos de grote overwinnaar. Tot wat chaos leiden kan, weet elke uk van negen die aandachtig de geschiedenislessen volgde.

Politici allerlei, ook zij die de indruk willen geven een rebels imago te bezitten, zullen hun cinema mogen stopzetten en de keuze bekend moeten maken of ze er nu echt alles aan willen doen om dit land te redden of om te kiezen voor het geld dat de Staat veel te kwistig verdeeld onder de politieke partijen. Zij zullen daarbij vooral de steun moeten krijgen van de rechterlijke en de uitvoerende macht in dit land. Allen samen zullen ze moeten strijden voor een België dat – net als noorderbuur Nederland – miljarden winst maakt i.p.v. op een schandalige wijze de bankrekeningen van dit land verder te bestelen

Ik ben de burger die zijn medeburgers – op een niet gewelddadige wijze – wil laten kennis maken met de baldadige onregelmatigheden die in dit land schering en inslag waren de laatste halve eeuw. Als toplui – die overduidelijk crimineel in de fout gingen – onterecht een (niet klein) pensioen mogen blijven genieten dan dient iemand de vraag te mogen (en durven) stellen hoe zoiets mogelijk is. Of dergelijke lui dan al dan niet een Bed&Breakfast uitbaten, is niet eens relevant.

Dergelijke begunstigingen zijn geen zeldzaamheid , geloof me vrij! Het volstaat dat de betrokkene weet heeft van een (of meerdere) schandalen en hij daarmee toppolitici kan chanteren.  

Levanslang inkomen of onrechtmatig pensioen is zo iemand beschoren!

 


CITY ZINE IS WEER UIT !

Begin ik nu echt oud (en seniel) te worden of is de uitgever van City Zine inderdaad overgeschakeld naar een groter formaat? Ik heb vrijdagnacht een exemplaar meegenomen en zal deze week de uitgever eens contacteren.

Ik heb het, van bij de start, een wijs boekske gevonden. Een reclameboekje weliswaar maar dan eentje vol stijl en klasse.

Wat ik ten volle begrijp, is dat ze op de cover de Engelse taal gebruiken (LOCAL TALENT & YOUR ULTIMATE FREE CITY GUIDE) in een stad als Oostende. Uiteraard is dat goed gezien want Oostende telt nog steeds de voorkeur van Britten die in de koningen der badstad nog steeds één of twee weken als toerist geboekt staan. Er komen – geloof me vrij – meer Engels sprekende dan Franssprekende mensen hier overnachten.

Zou het, geachte uitgever, beste (grijns OWNER) Ferre, geen wijs idee zijn om de begeleidende teksten niet enkel in de eigen moedertaal en onze tweede landstaal maar evenzeer in de taal van Nigel Farage te publiceren?

Ik zie regelmatig Britten jullie boekje ter hand nemen omdat zij (blijkbaar maar vooral schijnbaar) door het lezen van hun moedertaal menen dat dit boekje ook Engelse teksten te lezen heeft.

Het is maar één van mijn vele ideetjes. Als jullie dat inderdaad zouden doen dan zou ik het fijn vinden – ergens op eender welke pagina – een vierde pagina te krijgen voor mijn MIJMERINGEN . . . en www.stropken.be

Dat hoeft zelfs niet eens in een andere dan onze moedertaal worden afgedrukt.


HELAAS, DRIEWERF HELAAS

Het was ongetwijfeld een mooi initiatief; ik bedoel dat achter de rookvrije Oostendse stranden. Helaas heeft het zo goed als niet gewerkt. Dat bleek duidelijk uit de reportage die Leen Belpaeme publiceren mocht in de regionale editie van de meest verkochte krant van het land.

Als mensen massaal hun voeten vegen aan de stemplicht en als anderen (of zijn het, grijns, dezelfden?) lege flessen Johny Walker, busjes Red Label, frisdrank en bier, sigarettenpeuken evenals huiselijk afval gewoon volop aan de straatstenen toevertrouwen, dan kan moeilijk worden beweerd dat Oostende een propere stad is. En dan heb ik het hier nog niet eens over de hondenpoep.

De mens is een gewoontedier dat op dezelfde dag en hetzelfde uur van de week steeds hetzelfde uitvoert. Dat is geen verwijt maar gewoon een vaststelling. Zo komen kaarters, breisters, schaakspelers, dansers steeds op dezelfde dag en hetzelfde uur elkaar tegen in het steeds erg propere dienstencentrum ’t Viooltje en zie je op donderdag- en zondagavond steeds goeie danseressen in de Lafayette. 

Nu ja, die danseresjes blijven steeds vaker weg maar de reden daarvan las je reeds eerder op deze site. Gelukkig begint eigenaar Bart (van ook Polé Polé) deze site te lezen en lijkt het er op dat er een en ander drastisch aan het veranderen is. Of bekende Vlamingen gediend zijn met het feit dat op een drukke vrijdagavond Bobo een half uur bij hem komt staan en alzo de aandacht op hem vestigt, is zeer de vraag. 

Geen politicus/politica kan ik verwijten dat hij/zij te intelligent of te creatief is. Ze bedenken van alles maar daar komt meestal uiteindelijk niks van in huis. Had ik het geld voor een degelijke digitale camera dan zou ik burgemeester Bart Tommelein eens de foto’s kunnen tonen die ik – in amper één week – verzamelen kan met beelden vol hondenpoep, zwerfafval allerlei en braaksel (of pis) van dronkaards die zelfs in de kusttram hun viezigheden achter laten. En dan heb ik het enkel over de afstanden tussen mijn studiootje en  de bib, ’t Viooltje, de Mac Donald’s op de Torhoutsesteenweg of de Langestraat.

Ik betreur zoiets, vooral omdat het steeds dezelfde mensen zijn die hun rommel en vuiligheden achter laten. Het zijn ook die mensen die de kassa van mijn favoriete supermarkt voorbij lopen en vergeten een duur artikel te betalen, waarna hij door een alerte medewerkster werd ingehaald en uitgenodigd tot betaling. Nu ja, de winkeldiefstallen worden er echt niet minder op.

Uiteraard heeft (niet alles maar wel) veel te maken met de realiteit dat 98,1 % van de bevolking gewoon de andere kant uitkijkt. Dertig jaar geleden was dat wel effe anders en durfden mensen de vuilmakers wijzen op hun baldadigheid. Nu ja, als verkozen volksvertegenwoordigers en gemeentebesturen opteren voor chaos i.p.v. voor orde en gezag, normen en waarden en respect  dan is het resultaat inderdaad hopeloos, dan kan het de gewone burger ook niet  meer schelen.

 

WANNEER KOOPT VAN THILLO . . . ?

Er zijn zo van die vragen waar elkeen het antwoord op weet. Neem nu de vraag waarom – in de twee Vlaamse mediagroepen – de ene dag een regionaal artikel verschijnt op maandag, woensdag of vrijdag in de groep rond Thomas Leysen en waarom op dinsdag, donderdag of zaterdag datzelfde onderwerp – nota bene zo goed als klak hetzelfde – verschijnt in de regionale dagbladen van Christian Van Thillo. Of vice versa.

Uiteraard gaat het om geld. Op deze werkwijze spaart elk van beide gazetteneigenaars een halve meute regionale verslaggevers uit. Dat zoiets ontsproot na een gesprek tussen Thomas en Christian lijkt me geloofwaardig 

De vraag die ik me derhalve al een hele tijd stel is dus niet of de mediagroep rond Van Thillo die van Leysen zal opkopen maar wanneer dit zal geschieden.

Dat daardoor het hele mediagebeuren alvast in onze dagelijkse gazet een fletse toekomst tegemoet gaat, is ook iets dat de lezers zullen aanvaarden Nu ja, het aantal krantenlezers vermindert elke dag . . . 


BO COOLSAET

Er is iets dat ik niet al te schitterend versta maar dat zal uitsluitend aan mijn domme hersencellen liggen.

Het OM (zeg maar de staande magistratuur) bepaalt welk dossier wordt geseponeerd en welke zaak wordt door verwezen naar een rechtbank.

Ik ga me hier niet uitspreken over schuldig of onschuldig in de affaire Bo Coolsaet.

Ik vind het gewoon bizar dat het OM enigszins een dossier verwijst naar de correctionele rechtbank en vervolgens de vrijspraak eist.

Los van dit alles twee bedenkingen:

01.  Waarom wachten die (zogenaamde?) slachtoffers altijd jaren vooraleer te klagen?

02.  Wie kan de - door de media veroorzaakte -schade herstellen die Bo Coolsaet heeft geleden als men hem effectief vrijspreekt?

Er moet echt iemand zijn die binnen het federaal parlement het dossier durft te openen waar ik al veertig jaar om vraag: laat de media zwaar betalen indien ze de reputatie van iemand te voortijdig en te onterecht schade toebrengt vooraleer een vonnis ten gronde werd geveld! Helaas is er geen enkele politicus die de ballen aan zijn lijf heeft om dit te doen. Ze zouden sofort uit de partij worden gegooid!

Anderhalf jaar terug kreeg ik van twee partijvoorzitters de vraag toegeschoven of ik wou opkomen voor hun partij. Ik antwoordde tweemaal hetzelfde: “Ja, maar wel op voorwaarde dat uw partij in het federaal parlement het dossier opent dat de reputatie van de mensen beter beschermt in de media”.

Ik heb geen van de twee nog gehoord. Feitelijk geven ze daarmee te kennen dat ze plat op hun rug gaan liggen uit angst om te worden genegeerd door de media.

Arm Vlaanderen toch . . .

 

VOOR WIE ER DURFT AAN TE TWIJFELEN

Al decennia orakel ik dat de politieke partijen maar in één enkele zaak geïnteresseerd zijn: met de volgende verkiezingen!

Als, nota ben in De Morgen, op woensdag 18 september 2019 gepublliceerd staat (op pagina 3 rechts bovenaan, in rode kleur) “Elke partij aan de onderhandelingstafel wil  meer dan ooit haar stempel drukken op het Vlaams regeerakkoord, om zo met duidelijke realisaties in 2024 naar de kiezer te kunnen trekken", dan weet je het wel, nietwaar?

Als je – als kleine burger – zulke tekst leest 119 dagen na EN 1708 dagen voor die volgende verkiezingen . . . tja, dan moet je serieus achterlijk zijn om niet te snappen dat de politieke partijen enkel interesse hebben in het winnen van de volgende verkiezing! Met iets anders zijn ze echt nooit bezig . . .

 

ORIGINELE GELDHOF NEUZEKES

Geen toerist die ze links laat liggen. Ik ben geen toerist in eigen land maar ik kijk wel altijd uit naar de periodes waar mijne Aldi in de Alfons Pieterslaan te Oostende die doosjes met 300 gram Neuzekes aanbiedt 

Heb er mij zaterdag twee gekocht; doosjes hé! Vertel het maar niet aan mijn dokteres dat het ene doosje al leeg is,  die zou me alleen maar berispen om zoveel kcal te verorberen.

Soms vervloek ik de momenten dat er geen Neuzekes zijn te vinden in mijne Aldi. Ik kan er echt niet afblijven eens ik ze in huis heb. En ja, die van Geldhof uit Eeko zijn de enige originele en dus de allerbeste. Helaas is er nogal wat namaak op de markt.

Voor de prijs laat ik het niet: 3,99 euro per doosje van driehonderd gram ofte 1,33 euro per honderd gram. Tezelfdertijd kocht ik jonge kaas en schouderham zodat ik weer croques maken kan als ontbijt. Met het bijpassende brood dat in den Aldi evenveel kost als in de Okay aan de kerk van De Panne kan ik alvast veertien croques maken. Dat zijn toch twee croques meer dan met de slechts 24 sneden in hetzelfde toastbrood van den Aldi.

 

HET STOPT MAANDAG . . . OEF !

Didier Reynders en Johan Vande Lanotte geven het – eindelijk – op.

Van de opdracht die ze van koning Filip kregen hebben ze dus (tot en met vandaag 23 september 2019) niks gebakken. 119 dagen verloren tijd, geld en prestige in het buitenland omdat we nu – inclusief de regeringstijd van Charles Michel II waar al even weinig werd gepresteerd door de regering – dus al 274 dagen zonder regering zitten.

Wat ik – en met mij heel wat landgenoten – mij afvraag is hoeveel die twee klungelende politieke clowns hebben verdiend tijdens die 14 weken NIKSDOEN? Er moet toch ergens een journalist (die naam waardig) zijn die de moed heeft om dat bedrag te publiceren.

Reynders is maar al te blij dat hij dit apenland kan verlaten richting internationale roem. Kom maar nooit meer terug Didier.

Vande Lanotte (de politicus waarvan elkeen tracht te raden hoeveel hij als extratjes binnenhaalde tijdens zijn politieke loopbaan) zal nog wel een tijdje meedraaien. In het andere geval kunnen de socialisten nu reeds hun stekker uit het stopcontact halen. 

DAAR MOGEN WE ECHT FIER OP ZIJN . . .  

Ofte hoe de Vlaamse Jan Modaal en Inge Sabena hun goed hart demonstreerden ten voordele van PIA.

Ik wil het hier hebben over de twee meedogenloze partijen die in de media een spelletje mierenneuken spelen op de kap van de gezondheid van een baby die niet gevraagd heeft om een medicament te moeten nemen dat 1.900.000 euro kost.

“Ik mis maatschappelijk engagement bij de farmasector”, gooide onze minister van volksgezondheid er zomaar uit richting farmaceutisch laboratorium Novartis. Nou madame De Block, u gaat hier wel heel erg kort door de bocht.

Ik weet dat farmaceutische laboratoria – en dus ook Novartis – er niet zijn om verlieslatend te werken. Integendeel zelfs. Hoeveel winst steken die laboratoria niet in het trachten ontdekken van nieuwe geneesmiddelen? Ik ken ook de werkelijke kostprijs niet van het medicament dat Pia daadwerkelijk nodig heeft.

Wat ik echter wel weet is dat dit land per etmaal er een staatsschuld bij krijgt van dik 43.000.000 euro. Gewoon omdat onze regeringen al twee decennia niks doen.

In Nederland zorgde de regering ervoor dat er twaalf miljard euro winst werd gemaakt vorig jaar. Onze regering (2014 tot 2019) slaagde er in, mevrouw Maggie, dat er 85 miljard bijkomend verlies diende te worden genoteerd ofte gemiddeld 17 miljard per jaar! Een verschil van 29 miljard euro!!! Per jaar.

U zat toch vijf jaar in die regering?

Wat ik ook weet, beste Maggie, is dat elk dag dat we (alweer) niet echt een werkende regering hebben, onze staatsschuld zomaar met 2.000.000 euro extra verhoogt!

Stop dus, mevrouw De Block, met te lullen dat jullie die 1.900.000 euro voor Pia niet konden ophoesten. Hef, samen met die andere 149 volksvertegenwoordigers, jouw luie kont eens op en begin te werken. Stop met te zeiken – want dat is het nu toch echt geworden bij jou – als je orakelt “ Dat zo’n firma het probleem niet ziet, maakt mij kwaad”. Kijk, samen met die andere 149 volksvertegenwoordiger in eigen boezem vooraleer de zwarte Piet nog  maar eens door te schuiven. Zoiets is laf en gemeen.

Ik weet dat wat ik nu schrijven zal, gewaagd is en niet echt eerlijk maar misschien moet Die van Hierboven eens een kleinkind van u opzadelen met hetzelfde probleem als de ouders van Pia. Zou u dan nog steeds weigeren een bedrag – kleiner dat de 2.000.000 euro die jullie luiheid kost aan onze Staat elke dag - op tehoesten? Je m’en doute vraiement!

Go to hell, meedogenloze maggie De Block . . . en vooral: blijf er! 

Intussen voelen ruim 900.000 landgenoten dat goed gevoel in hun hart. En dat, dat is veel meer waard dan die ene minister van volksgezondheid die zo harteloos was!

Mijn klein hartje wordt stil bij zo een fantastisch en wijd verbreide reactie vol menseijkheid!

 

GEEN REACTIE VANUIT KANTOOR BURGEMEESTER CLOS 

47 reacties . . . er was de voorbije maanden geen item dat meer reacties genoot dan het verslag van het machtsmisbruik van de Brusselse politie. Ik dank jullie alle 47!

Alhoewel de reacties niet op dezelfde wijze werden geuit, alle  zegden unaniem feitelijk hetzelfde: dat het een schande was dat men in de hoofdstad van Europa burgers die feitelijk niks verkeerd deden en helemaal niet aan het betogen waren, zomaar geboeid afvoerden. Mijn persoonlijk verhaal vond men nog het strafste van alles. Voor hen die het nog niet lazen, gewoon doorscrollen tot maandag 16 september 2019 waaronder je onmiddellijk het hele verslag vinden kan.

Van socialist Close, de kontlikker bij uitstek van ons establishment, hoef ik niet te rekenen op excuses voor de bedreiging door zijn slaafje Vandersmissen.

Ik heb straks een ontmoeting met de man die zelfs de internationale pers kan interesseren voor de machtsgeile gedragingen van Close en zijn commissaries. Benieuwd hoe dat aflopen zal. Als het enigszins meevalt genieten jullie volgende week maandag van een boeiend interview. Duimen maar . . . 


VANUIT PARIS POOL

in Oostende waar een heuse kroegbaas weet hoe hij klanten bedienen moet, wens ik jullie allen een fijne - zij het erg regenachtige - werkweek toe.

Ik maakte er kennis met de Amsterdamse Mirthe die met zowat de hele bemanning van het schip 'Stad Amsterdam' achter het ssation lag gemeerd. Mirthe is een typisch Hollandse frisse, jonge en mondige jongedame die ook nog goed biljarten kan. 

Vaart wel schoon kind Mirthe . . . het gaat jullie goed.
MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 16 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


EEN DEMOCRATIE ONWAARDIG

Die mij kent die weet dat ik een ongelooflijk groot respect heb voor de mensen die instaan voor onze veiligheid. Ik zeg, en schrijf, al dik 34 jaar, dat men van onze flikken moet afblijven. Ik orakel zelfs ten volle dat zij/hij die een agent lichamelijke schade toebrengt of vermoordt direct mag worden afgemaakt. Elk uur dat zo'n man/vrouw nog leeft, is zinloos en kost bakken geld, en tienduizenden uren werk- en tijdverlies aan de gemeenschap. Gewoon tegen de muur zetten en afknallen dus. 

Waar gewone flikken nog de menselijkheid halen om te zeggen dat ook politiemoordenaars recht hebben op gerechtigheid, dat gaat mijn klak te boven. Mijn verstand evenzeer overigens! 

Wil dat zeggen dat ik zeker ben dat er geen oerdomme agenten zijn die alles behalve democratisch zijn? Neen, helaas niet.

Zoals aangekondigd vorige week trok ik zondag naar Brussel om te kijken hoe die - door burgemeester Close verboden manifestatie - zou verlopen. Ik wou wel eens kennis maken met die Tom Boutens. Als ik geloof wat de media allemaal over hem bedachten, dan moet die man de reïncarnatie zijn van de som van slechtheid in Freddy Horion, Marc Dutroux, Charles Manson, Adolf Hitler, Napoleon en Guy Van Sande samen. 

Aan het Centraal Station (Brussel) stonden twee combi's en zestien agenten. Op, en rond, de Grasmarkt waren er ook drie combi's aanwezig. Ook op het Spanjeplein was een politiecombi geplaatst. Ik kan niks afdoen van de aanwezigheid van agenten (en hun combi's) dus tot daar . . .  all ok!

Toen ik - zo rond 13.40 uur - het Spanjeplein betrad was er (bijna) geen kat, laat staan (die van) een betoger te zien. Er waren twee jonge gasten die zegden dat ze van RTL waren. Waarop ik een gesprek aanknoopte met de grootste. Tot mijn verwondering sprak die man uitstekend Nederlands. Gefeliciteerd daarvoor. Waar is de tijd dat men bij RTL 'Comprends pas' broebelde als men hen in de voornaamste landstaal aansprak?

Ik vertelde hem van mijn site en beweegredenen en gaf hem een exemplaar van het gedrukte Stropken. Wat hij onmiddellijk ging afgeven aan een agent in die combi. Tja, ik schrijf al langer dan vandaag dat de media de slaafjes zijn van het establishment dat . . . de politie onder hun bevel heeft staan.

Nog geen twee minuten later verzocht (op een weliswaar correcte en vriendelijke wijze) een agent uit die combi om mijn identiteitskaart. Vijf minuten later werd mij die - even vriendelijk  en correct - terug overhandigd. Zo zouden flikken altijd moeten zijn. En ja, geachte lezeres en waarde lezer, de overgrote meerderheid van onze 13.500 federale en 35.100 lokale agenten zijn vriendelijk, menselijk en correct. Diezelfde overgrote meerderheid hekelt de werkwijze van hun oversten (burgemeesters en knotsgekke, idiote commissarissen, leest u gerust verder) die een repressie uitoefenen zoals in de tijd van de Nazi's en de Gestapo, zoals het geschiedde gisteren te Brussel.

Nog twee minuten later vertelden die agenten me dat ik er verstandig zou aan doen indien ik van het plein zou weggaan. "Anders moeten wij u bestuurlijk aanhouden en kost u dat sowieso 170 euro''. ik vond dat serieus overdreven en vertelde hem dat ook. Edoch, wat helpt het als ik de rest van de dag zou moeten doorbrengen in een cel en 170 euro zou moeten betalen. Ik opteerde om te vertrekken zodat ik verslag zou kunnen uitbrengen van wat volgen zou.

De wijze raad volgende, verliet ik dus het Spanjeplein en kwam aan op de Grasmarkt. Daar waren, net op dat moment, een twintigtal sympathisanten van Tom Boutens aangekomen. In geen tijd stonden daar zestig agenten rond en dan tel ik nog  niet eens die in burger erbij.

De wijze raad van die agenten op het Spanjeplein in gedachten, ging ik een twintigtal meter verder staan, zo ter hoogte van het Ibis hotel.

Waren die burgers aan het protesteren of betogen? Helemaal niet! Zij stonden keurig te kouten zonder hun stem te verheffen, slogans te roepen, mensen lastig te vallen of de flikken uit te schelden. 

De wijze raad indachtig van de agenten op het Spanjeplein hield ik mij een twintigtal meter verwijderd van die twintig omsingelde burgers en zestig agenten. En ja, die burgers bleven rustig. 

Al snel kwam een jonge gast zijn gal uitspuwen over de machtsvertoning en het machtsmisbruik van de Brusselse  politie. Ook zijn identiteitskaart werd hem gevraagd. Ik zei hem dat hij zich niet zo moest opjagen want dat hem dat niet ten goede zou worden aangerekend. Evenzeer vertelde ik hem dat hij zich niet boos moest maken over de agenten maar op Close, de roodgekleurde  burgemeester die de slaaf van het establishment en het boskaboutertje van het koningshuis was in deze.

Ik zal maar niet vragen of die socialistische burgemeester op 1 mei ook de Internationale meezingt uit volle borst. Als hij dat inderdaad doet dan is het pure hypocrisie!

Met drie flikken in burger had ik een twaalftal minuten een heel correct gesprek. Een gesprek dat overigens door één van hen werd opgenomen. Nu ja, ik heb daar geen schrik van.

Maar helaas, elk dorp heeft zijn dorpsidioot ergo zal in zulke  hoeveelheid agenten ook wel een of andere idioot te vinden zijn.

Of hij de ultieme idioot van de Brusselse politie is, heb ik niet kunnen uitvooien. Maar (tout à coup) kwam er een flik met een kepie aangestormd. Nu heb ik de laatste halve eeuw geleerd dat 'die met een kepie' meestal de gevaarlijkste zijn. De meeste onder hen zijn benoemd door een of andere beschermheer en doen dan ook alles wat ze kunnen om die laatste van dienst te zijn, hoe plat ze daarvoor ook op de buik moeten gaan liggen. 

Maar mijn naam is Roger Henderick en ik ben helemaal niet geïmponeerd door dergelijk specimen.

"Meneer, u bent bestuurlijk aangehouden", zei hij zomaar.  Geen begroeting, niet eens vragen naar mijn naam, gewoon als een heuse dictator, vertellen dat ik ben aangehouden. Zo oerdom heb ik het zelden beleefd bij de politie.

"Ha ja, en waarom, meneer Vandersmissen?"

"Waarom niet?" repliceerde hij. "Hoe kent u overigens mijn naam?" Tja, ik ken echt heel wat flkken maar dit was echt de domste die ik dit millennium tegen het lijf ben gelopen. 

Ik wou het beleefd en vriendelijk houden en sprak hem dus niet aan als oerdom kieken maar vervolgde als volgt:

"Meneer Vandersmissen, ik kan lezen en uw naam staat op uw borst te zIen".Tja, daar had hij geenszins van terug hoor. Hij was zo gepakt op zijn (laag?) intellect dat hij slechts wist te herhalen wat hij daarvoor reeds had gezegd:

"Meneer, u bent bestuurlijk aangehouden".

Wellicht realiseerde hij zich nu pas hoe belachelijk hij zich had gemaakt in het bijzijn van drie agenten in burger.

Door zulk overheidspersoneel van dergelijk laag allooi laat ik me - grijns, uiteraard - niet zomaar wegsturen. Pour qui il se prend? 

Ik kreeg meer en meer de indruk (het gevoel) dat die commissaris zwaar ontgoocheld was dat men 120 politieagenten had opgetrommeld en (zoals achteraf zou blijken) er slechts 51 mensen konden worden aangehouden. Die hele dictatoriale actie van burgemeester Close en zijn slaafse slippendrager commissaris Vandersmissen zou de stad Brussel pakweg bijna vijfentwintigduizend euro kosten en - als men tenminste de procureur-generaal niet vinden zal die deze mensen zal vervolgen - heel waarschijnlijk een stille dood sterven. Zal Close deze miskleun dan uit eigen zak betalen? 

Het imagoverlies bij de internationale meningte die zich, met honderden, verwonderde over zulk een dictatoriaal regime zal enorm zijn. 

Waarop ik de man in wit hemd - en grijns, met kepie - het verhaal vertelde van mijn onderhoud met de (overigens veel intelligentere) agenten op het Spanjeplein en verder vertelde dat ik met de - overigens erg knappe Oost-Vlaamse - agente in burger al twaalf  minuten een goed en redelijk gesprek had. Ik vermeldde hem evenzeer dat ik mij ver buiten de zestig flikken en de twintig (zogenaamde) betogers bevond zoals die flikken op het Spanjeplein mij hadden . . . aanbevolen.

Mijn vader zaliger (13.07.1964) was een gewone stadsarbeider. Hij pompte me tien jaar lang in dat domheid een ongeneeslijke ziekte is.

De flik met de kepie, aka meneer Vandersmissen, hield echter voet bij stuk en herhaalde zijn bedreiging "U bent bij deze bestuurlijk aangehouden". Nu ja, sukkel van de bovenste plank, niet met mij hoor!

Ik nam het exemplaar van het gedrukte Stropken uit de hand van die knappe vrouwelijke flik in burger en toonde het hem.

"Haha, u schrijft over de koning. Schrijft u positieve of negatieve dingen over onze koning?". Een glimlach kwam zowaar rond zijn lippen te voorschijn. De man is gegarandeerd een aanhanger van ons koningshuis . . .  Ik heb dus wijselijk mijn gedacht over onze koning Filip ingeslikt. 

Als het Huis van de Koning, of het Protocol dit leest (wat ze gegarandeerd doen) dan is de kans groot dat ze deze commissaris een adellijke titel toebedelen. Nu ja, we weten inmiddels hoe het kan verkeren met personen die (bijvoorbeeld) tot graaf worden geslagen. Mag ik refereren naar Maurice Lippens?

Nu dacht ik altijd dat een politieagent (en al zeker ene met een kepie op) onafhankelijk diende te zijn. Ik voelde de smerigheid van zijn (overigens erg domme en vooringenomen) vraag en behield mijn koelbloedigheid  en verstand om niet in te gaan op dergelijke valsstrik.

Toen kwam de 'snelle' (in de West-Vlaamse betekenis van het woord) agente in burger tussen en kon ik snel beschikken.

Geachte heer burgemeester Close, twee maanden terug zond uw kabinet mij een mail om me te danken voor de correcte weergave van mijn verslag over de Tour in Brussel. Ik ben nog steeds dezelfde, kritisch ingestelde, burger die op dezelfde eerlijke en correcte wijze verslag uitbreng. Of uw kabinet mij zal danken voor deze reportage dat uitsluitend de feiten brengt, is iets dat ik ten zeerste betwijfel. Dat is ook niet echt belangrijk voor mij. Ik prefereer duizend maal liever dat u zich ASAP publiekelijk verontschuldigt in deze. Ik zal met graagte uw excuses naar 52 Belgen publiceren aanstaande maandag.  

Ik ben overtuigd dat dit land - en al zeker met zulke flikken met een kepie op hun hoofd - in nood is.  Het was een onnozel machtsvertoon dat niks heeft opgebracht behalve honderden toeristen die zagen wat u uw flikken beveelde: een moord op de democratie. Internationaal zullen we weer eens worden uitgelachen. 

Is dat op zich al erg, wat denkt u dat er de volgende keer zal geschieden. Men zal in Brussel staan, onaangekondigd, niet met 51 maar met 5.151 Europese  gelijkgestemden. En wat dan, meneer Close? Hij die, zoals u, het recht op democratie en het uiten van de vrije mening op een overigens waardige, niet geweldadige wijze, vermoordt zoals u gisteren deed, zal uiteindelijk aan het kortste eindje trekken.

Ik heb mijn verstand (tenminste dat wat ik nog bezit) gebruikt en aanhoorde de vele buitenlanders die het afschuwelijk vonden. Jammer dat geen enkele televisiecamera dat wou (mocht?) filmen. Ik ben naar de Grote Markt getrokken.

Was het nu echt puur toeval dat  de muziekfanfare van uw Brusselse politie daar de honderden toeristen verblijdde met de (overigens knap gebrachte) muziek vol marsen over . . . vrede en vrijheid? Hoeveel meer sarcastischer was de tegenstelling met het beeld dat amper tweehonderd meter verder door uw terroristische stoottroepen werd verspreid?

Ik meen dan ook te mogen stellen dat men dringend de top van de Brusselse politie mag vervangen. Het IQ van die mensen ligt beduidend lager dan 109! Of wat dacht u overigens van Ilse Van de keere die - als woordvoerster van de Brusselse politie - orakelde "Ze waren daar dus niet met goede bedoelingen". 

Hoe gek zijn die mensen van de Brusselse politie wel niet? Ik vrees knettergek. Kan trut Ilse in de hoofden kijken van 51 mensen van wie verwacht werd dat ze zouden demonstreren maar die (lees zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad van heden) geen seconde agressief waren. Ik ben al blij dat beide kranten de moed hadden dit te publiceren.

Ilse Van de keere mag men degraderen en haar het advies geven om een kermiskraam als waarzegster te openen. Ze kan dan misschien commissaris Vandersmissen in dienst nemen als portier die echt agressieve klanten dan kan opsluiten in de kerkers van een gerenommeerd Fetish huis.

Voor de goede gang van zaken: als de Brusselse politie Tom Boutens de laatste twee weken volgde, dan wisten ze dat de man helemaal niet heeft opgeroepen tot geweld! Integendeel!

Ik publiceer, alvast voor de 51 slachtoffers van dictatoriale Close en Vandersmissen, eerst mijn toespraak die ik niet brengen kon gisteren waarna ik afsluit met het bericht op facebook dat Tom Boutens plaatste over gisteren.


Tekst mijn niet gehouden toespraak

Geachte aanwezigen,

Normen, waarden en al zeker respect . . . het lijken begrippen uit de Middeleeuwen. Uit de tijd dat krijgsheren godsdienstoorlogen bedreven om den brode en om respect te bekomen middels de afgevaardigden van een God die in de westerse wereld Jezus werd genoemd, maar elders Boeddha, Mohammed of een van de honderden andere Godennamen had.

In het Europa van de 21 ste eeuw zijn onze normen en waarden verschraald tot een onzichtbaar strohalmpje dat onvoldoende sterk is om het gewicht te torsen van een mensenleven. 

Sinds het einde van WO II vloeien de drie machten - wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht - in elkaar en werden ze overgenomen door de vierde macht, die van de media die genadeloos bepaalt wie ze zullen maken en wie ze willen kraken. Eigenaars als Thomas Leysen en Christian Van Thillo bepalen in hun ivoren toren te Groot-Bijgaarden en Antwerpen wat er morgen op de voorpagina van hun kranten en op de covers van hun weekbladen verschijnen mag. Idem dito bij de VRT waar Paul Lembrechts de scepter zwaait die politici hem schonken. Hoofdredacteurs zijn de (weliswaar erg goed betaalde) slaafjes die – o.a. via columns allerlei – hun ondergeschikten goed in de gaten houden zodat geen van hen de bazen, de aandeelhouders of de vriendjes (binnen de banken-, politieke- en magistratenwereld) schade zouden berokkenen.

Een magistratenwereld waar enerzijds een tafelschuimster 84 maanden effectief aan het uitzitten is terwijl anderzijds voormalig acteur en politicus Guy Van Sande net die ene dag gevangenisstraf te weinig kreeg gevonnist om ook maar één uur in de gevangenis te moeten doorbrengen! Nadine, de tafelschuimster had – omdat ze honger had – ocharme 120 restauranthouders van eten beroofd zonder het (gemiddeld) bedrag van 25 euro te betalen. Zij had dat geld niet maar moet 2820 dagen meer naar de gevangenis dan de criminele acteur Van Sande van wie ten volle is bewezen dat kinderporno jarenlang de belangrijkste behoefte in zijn leven vulde.

Is het toeval dat Guy Van Sande net die ene dag te weinig kreeg om zijn verdiende straf te ondergaan? Hebben de zes procureurs-generaal in dit land elke norm, elke waarde verloren die de mens onderscheid van het wilde dier dat moordt omdat het eten moet? En neen, Nadine heeft niemnd vermoord, ze heeft zelfs niemand lijfelijk aangevallen, laat staan dat ze kinderen zou hebben misbruikt. Daarenboven bekwamen de intelligentste restauranthouders zoveel media-aandacht dat ze die 25 euro (ofte 5 euro werkelijke uitgaven) er duizend maal hebben uigehaald! Maar daar schrijft geen gazet over . . .

Ik ben een Vlaming, een Vlaming in hart en nieren. Een Vlaming die – op een democratische en welopgevoede wijze – met pen en papier, middels een laptop of middels zijn spraakvermogen tracht onrechtvaardigheden aan de kaak te stellen. Helaas ben ik de eenzame en laatste der Mohikanen die dit doet.

In Vlaanderen, en in de hele internationale wielerwereld, weten we – dankzij Johan Musseeuw - wat wespen en wespennesten zijn. Helaas realiseert onze bevolking zich niet (of toch onvoldoende) dat het triumviraat van politici, de magistratuur en de media één groot wespennest is. Een wespennest dat – puur uit eigen belang – de bevolking beliegt, bedriegt en besteelt waar het bij staat. En ja, de Vlamingen, ze staan erbij, kijken ernaar en . . . houden de lippen stijf op elkaar geklemd. Ze doen dat al zeggende dat er toch niks kan veranderd worden aan de graaizucht van politici en hun politieke partijen. Met zulke mentaliteit verandert er uiteraard niemendal!

Vlamingen, het zijn de lafbekken van Europa, van wat ooit (en niet eens eeuwen geleden!) het vrije land werd genoemd. Ze hebben het nog steeds veel te goed, die Vlamingen en Belgen waar ene Julius Cesar ooit van zij “De Galliërs zijn de dapperste van alle volkeren”. Ik weet niet hoe dronken hij toen was maar hij had het duidelijk over Belgen die aan de toog stonden of bezig waren aan de teerlingbak, de pietjesbak. Dat de ene federale regering na de andere het volk bij zijn pietje neemt, is inmiddels een axioma geworden.

Ik vrees dat er niks zal veranderen als we niet met zijn allen op de barricades willen staan. Hand in hand en schouder naast schouder. Geen tien, paar honderden of tientallen duizenden maar één miljoen mensen die zich realiseren dat de regeringen van de laatste veertig jaar, en al zeker die van dit millennium, zich dag na dag hebben bezig gehouden met de bevolking te bestelen om hun eigen bankrekening en die van hun partijen te verrijken.  

Alleen kan ik niks. Ik doe dan ook een oproep aan de moedigen die hier vandaag aanwezig zijn. Ondanks de weigering van burgemeester Close van wie ik vorig jaar nog dacht dat hij een democraat was. Mag, geachte heer burgemeester van de Europese hoofdstad, een democraat een meeting verbieden omdat de organisator een uitgesproken mening heeft die nogal sterk afwijkt van het establishment dat de kleine burgers beliegt, bedriegt en besteelt? Op deze vraag bevestigend antwoorden, staat gelijk met het verwerpen van de democratie, de vrijheid van meningsuiting. 

Dank voor jullie aandacht. Gaat nu allen heen in (grijns) vrede en bezoek elke week www.stropken.be. Ik nodig jullie uit in taverne Greenwich waar mosselen met friet, inclusief een fris en goed getapt pintje slechts 15,90 euro kost. Bij Fatima en Samira is het overigens goed vertoeven, daar in de Kartuizersstraat nummer 7 in de buurt van de Brusselse beurs.


TEKST FACEBOOK VAN TOM BOUTENS VAN HEDEN


Tomas Boutens10 uur · 

- TER VERSPREIDING -

De "Mars Op Brussel" gisteren was, alles welbeschouwd, een succes. Dit hoewel de geplande statische manifestatie niet heeft kunnen doorgaan. Echter, gezien de zeer moeilijke omstandigheden was de opkomst onverwacht hoog. Ondanks volgehouden lastercampagne, verboden allerhande en uit de lucht gegrepen doemscenario's, hebben toch een groot aantal Vlaamse betogers zich naar Brussel begeven om een signaal te geven. Iedereen die die stap zette, wist dat enkele uren vrijheidsberoving daarvoor wellicht de te betalen prijs zou zijn. Een offer dat velen graag brachten.

Bijna evenveel arrestanten als bij de Mars Tegen Marrakesh waren er voor de Brusselse PS-potentaat nodig om de statische betoging op het Spanjeplein te verhinderen. Dat ondanks het onweerlegbaar feit dat er geen enkel incident plaats vond. U leest het goed: niet één geweldsdelict, niet één zaak van vandalisme, niet één geval van openbare dronkenschap, niet één verzet bij arrestatie. Kortom: ordelijke, gedisciplineerde Vlaamse betogers die naar hun hoofdstad trokken om hun recht te eisen.

Gisteren plaatsten wij kalme, vastberaden burgerlijke ongehoorzaamheid tegenover blinde repressie. Wij danken allen die niet toegaven aan vertwijfeling en lankmoedigheid, maar de tegen hen in het werk gestelde repressie trotseerden. Vanuit ons rechtvaardigheidsstreven roepen wij ook iedereen op die in het kader van deze aktie een GAS-boete zou ontvangen om deze niet te betalen, doch contact op te nemen met de organisatoren ten einde gezamenlijk juridische stappen te zetten om deze aan te vechten. Wij danken nogmaals alle zonen en dochters van Vlaanderen die ons vandaag vervuld hebben een warme, broederlijke solidariteit, die ons trots alles hoop geeft voor de toekomst.


AFSLUITENDE . . . Ik zal steeds - tenminste zolang ik dit volhouden kan - een vrij podium bieden aan elkeen die op een correcte, niet bedreigende, wijze wil strijden tegen wat fout loopt in Vlaanderen. Of dat nu burgemeester Leopold Lippens (zie verder deze week), Tom Van Grieken en zijn perfect opgeleide jonge, erg welsprekende, wolven (zie ook verder deze week) of Tomas Boutens is. Evenzeer zal ik aan de kaak stellen wat fout loopt of wanneer een burgemeester, een commissaris of een woordvoerster van de Brusselse politie op een terroristische wijze het imago van onze hoofdstad de vernieling in . . . fietsen!

Of men mij daar nog wat meer zal door haten, het zal niet ondergetekende zijn die daar wakker van ligt.


BEN IK NU ECHT ACHTERLIJK EN/OF OERDOM? 

Ik had het hier vorige week over Dominique Leroy, de CEO van Proximus die te weinig verdient want amper 950.000 euro per jaar . . . ! Ze verkast dus naar het Nederlandse KNP. 

Ik had het toen over mijn gevoel dat me vertelde dat mevrouw Leroy ons niet kan verkopen dat ze haar aandelen niet verkocht met de voorkennis dat ze van job zou veranderen waardoor het aandeel Proximus met 2,5 % daalde. Op 280.000 euro aandelen nog steeds goed voor een slordige 7.000 euro ofte dik acht maanden van mijn pensioen (van 855,22 euro).

Ik heb de nieuwe folder – over bellen + surfen + tv aan de prijs van amper 49 euro per maand - van haar bedrijf eens gelezen, meer bepaald ook de onderste paragrafen van pagina twee. 

Dik 60 % van de lezers heeft wel een vergrootglas nodig om vast te stellen dat ‘bij een verhoging van de basisprijs van dit pack, die verhoging wordt doorgerekend’ 

Enerzijds biedt men dus één jaar – bellen + surfen + tv – aan voor de prijs van 49 euro terwijl anderzijds men onderaan (in een overigens beduidend veel kleiner corps dan al de rest) feitelijk vertelt dat als ze in november de basisprijs verhogen, je (bijvoorbeeld) dertig euro meer per maand moet betalen.

Die folder werd nog gedrukt en verspreid onder het commando van Dominique Leroy. Is Dominique dan echt de niet te betrouwen vrouw? Hoe dan ook: ze neemt de vlucht vooruit en stapt het a.s. vrijdag 20 september reeds af.


 CD&V WIL AF VAN BEROEPSLEUGENAAR BEKE 

CD&V, dat is die politieke partij met het woord Chistelijk in haar naam staat. Wat er Christelijk is aan heel die bende zakkenvullers van de CD&V is – althans voor mij maar gegarandeerd evenzeer voor de 800.000 belogen, bedrogen en bestolen mensen van Arco - zeer de vraag.

Wouter Beke heeft ze – alle 800.000 – elf jaar lang aan het lijntje gehouden, goed wetende dat Europa nooit zou instemmen met de uitbetaling door de Staat.

En zie, nu, na dik elf jaar – en drie opeenvolgende verkiezingsnederlagen – hebben er een aantal mensen binnen de CD&V ook begrepen wat ik vijftien maanden terug reeds intikte hier: Wouter Beke is een hypocriete leugenaar die wel voor het establishment maar niet voor de kleinere man binnen de CD&V op is gekomen. Ook hij neemt, met valiezen vol geheimen die hij nooit vertellen mag, de vlucht vooruit.

Dit weekend zag ik het resultaat van de laatste peiling. Nog maar eens een verlies van 2,4 % voor die partij. Marc Eyskens heeft steeds een vooruitziend oog gehad en zou wel eens gelijk kunnen hebben als hij stelt dat over twintig jaar de CD&V wel eens niet meer zou kunnen bestaan.

Hoe de CD&V uit de impasse zal geraken waar ze - voornamelijk dankzij Beke en zijn ja-knikkertjes - is ingeraakt . . . Die van Hierboven mag het weten. 


DAGVERS

Ook deze week een dagvers van de hand van moderne rederijker Stijn De Paepe. Elke werkdag – tja, ook moderne rederijkers zijn maar werkslaafjes die op zondag vrij krijgen – in De Morgen op pagina 2, links onderaan.

 

CD&Vege tekens

 

Men stemde en al spoedig bleek

dat ’t midden niet zo moedig leek,

dus bidden wij

en hopen op een wonder.

 

Een nieuwe leider met een doel,

een visie en een eigen smoel

zou welkom zijn,

want de partij zit zonder.

 


WAT ER KOMEN ZAL ?

Dat is inderdaad een groot vraagteken! Wat zal er komen? Een Europese burgeroorlog of een derde wereldoorlog? De vraag is overigens niet langer of een van beide er komen zal. De vraag beperkt zich tot ‘wanneer zal die effectief losbarsten?'.

Alvast in Vlaanderen,maar evenzeer in Wallonië, hebben de mensen het allemaal nog veel te goed. Daardoor trekken ze zich – overigens heel bewust – niks meer aan.

We hebben (alweer) al meer dan negen maanden geen regering meer. Niemand zit er mee in! En ja, ik tel niet vanaf de verkiezingsdag van 26 mei 2019 maar vanaf 9 december 2018 toen Bart De Wever de stop uit de regering trok en Charles Michel I promoveerde naar Charles Michel II. 

Ons Charelke deed sindsdien overigens niks anders dan naarstig  verder zoeken naar een leuk internationaal postje. Wat hij dan ook vond.

Onze politieke partijen graaien in de Staatskas alsof er duizenden miljarden te rapen liggen. Helaas zijn alle kassen compleet leeg (-geplunderd)!

Onze staatsschuld blijft maar stijgen. Het swingde zodanig de pan uit dat elke burger inmiddels 43.172 euro staatsschuld heeft! Maar 98,1 % van de Vlaamse bevolking zegt steevast ‘Maar meneer, wat kunnen wij daar aan veranderen?”. Tja, steek jullie domme kop nog maar dieper in het zand. Denk maar niet aan jullie kleinkinderen die onze staatsschuld wel zullen moeten betalen op een dag. Een schuld die - voor elk van de pakweg 11.400.000 Belgen - elke dag opnieuw stijgt met 3,9 euro.

Die domme vrouw van een Angela Merkel zadelde Duitsland (en Europa) op met miljoenen vluchtelingen die – geloof me a.u.b. vrij – echt niet allemaal oorlogsslachtoffers zijn. Wedden dat zij als eerste terug naar hun land van herkomst terugkeren eens hier een burgeroorlog start?

De Brexit zal evenmin bijdragen voor een gelukzaliger leven. Uiteraard hadden de Briiten, en alvast Nigel Farage, gelijk dat Groot)Bruttanie uit de geldverslindende unie moest vertrekken. Europa is het gedrocht dat nooit had mogen verenigd worden, dat nooit een eigen munt mocht hebben. Voor bijna een half miljard Europeanen werd het leven alleen steeds maar duurder.

En dan heb je den Donald. Neen, niet Donald Duck maar de huidige president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij is er – elke dag van zijn presidentschap – in geslaagd overal op deze Aarde de kranten te halen. Hij realiseerde voor het eigen volk goede dingen. Iets dat wij in ons land nooit zien van onze koning, laat staan van onze regeringen. Maar – read my lips en elke week mijn MIJMERINGEN . . . op www.stropken.be – Trump heeft zich al lang gerealiseerd dat de wapenmachine van zijn land al heel erg lang feitelijk in de lappenmand ligt. Het wordt tijd dat deze jaarlijkse één biljoen $ kostende legermacht ergens ter wereld wordt ingezet. Dergelijke oorlogsvoering zal zeker helpen om herverkozen te worden. Ideale tegenstrever is uiteraard Iran en niet Noord-Korea of China. Donald Trump is te intelligent om een Aziatische natie de oorlog te verklaren.

Ik weet niet wat er precies komen zal. Feit is dat de mensen niet meer dezelfde geestesgesteldheid en moed bezitten die stelt dat ze elkaar opnieuw correct moeten bejegenen en dat ze moeten protesteren als ze worden bestolen door politici. 


LEZERSBRIEF

Er is, al bijna veertig jaar, geen kat die gelooft dat men mij ooit excuses zal aanbieden voor datgene wat mijn Staat (ASLK en twee corrupte magistraten) en de familie Van Thillo (Het Laatste Nieuws) mij (en mijn familie) hebben aangedaan  anno 1979 - 1980.

Ik heb er  bijna 480 maanden naar gevraagd, om gesmeekt, nooit dreigend, nooit chantage gebruikende. Over 265 dagen is het precies veertig jaar dat Ludo Van Thillo (de pa van . . . ) mij in zijn gazet als AFPERSER betitelde. Uiteraard was het niet zijn artikel maar hij was - als uitgever - wel de verantwoordelijke. Dat dit geschiedde twee weken vooraleer er enig vonnis, laat staan een vonnis ten gronde, was uitgesproken, is schandalig maar het is de huisstijl van de famile Van Thillo. 

Persvrijheid, noemde men toen - en nu nog steeds - zoiets binnen die mediagroep! Tja! 

Heel wat minder snel was de familie Van Thillo om mijn bekomen vrijspraak te publiceren. Het vonnis van 2 maart 1981 legden ze gewoon naast zich neer, ondanks al mijn smeekbeden en verzoeken. Op 2 maart 2020 zal het precies 39 jaar geleden zijn dat het vonnis bepaalde dat ik onschuldig was maar dat vonnis weigert de familie Van Thillo - evenals de leden van de bestuursraad van hun erg suksesvolle mediagroep - om die vrijspraak te publiceren.

Kan men een burger die veertig jaar zwaar onrecht diende  te ondergaan verwijten als hij - nota bene na 14.610 dagen het opgeeft om te wachten/hopen op die uitnodiging tot een gesprek om dit eens, als volwassenen, uit te praten? Mag (moet?) zo iemand het recht in eigen handen nemen? Of moet hij als een lafbek stil in zijn hoekje blijven zitten?

Juridisch gezien mag men uiteraard geen misdaad plegen om wraak te nemen.  Maar puur menselijk ken ik weinig mensen die - nadat ze mijn verhaal aanhoorden - het onlogisch zouden vinden dat ik dat recht niet in eigen handen nemen zou.

"Roger, er is nog zoiets als artikel 71 en Jef Vermassen is nog verre van dood", zeggen ze me dan.

Een lange inleiding om feitelijk te komen bij de lezersbrief van Jana Elza Wuyts die - samen met Marnix Peeters - deze zomer een fantastische reeks reportages maakte over steden anno 1939 - 2019. 

Ik vergeet het teveel. De publicatie van lezersbrieven allerlei. Moet er eens een gewoonte van maken want ik kan alvast alle maandagen van dit jaar vullen met een lezersbrief.

Deze week publiceer ik de mail van Jana Elza Wuyts. Het deed deugd aan mijn hartje, vooral omdat het een mail is van iemand van de pers. Zulke mails zijn heuse zelfdzaamheden want de journalisten (die naam waardig maar ook de anderen) mogen van zowel Thomas Leysen en Christian Van Thillo met mij geen contact hebben. Idem dito bij de CEO van de VRT, Paul Lembrechts.

Als men de burger negeert, dan is het gegarandeerd niet de domme burger. Dan is het meestal de burger die durft op te komen tegen onrecht en die dat dan doet op een correcte wijze. Ik ben Guy Van Sande, Marc Dutroux of Freddy Horion niet. 

Ik dank Jana dan ook voor haar moed en hoop dat haar schrijven geen negatieve gevolgen hebben zal voor haar carrière. Jana Elza Wuyts<wuytsjana@gmail.com>Aan  roger@stropken.be  
Beste Roger, 

Hartelijk dank voor uw mooie woorden over onze bijdage aan De Gentenaar van deze zomer. 
Wij moeten het toegeven: Gent was met voorsprong de plezierigste stad die wij op onze rondreis bezochten.

Tot onze grote tevredenheid verzocht Standaard Uitgeverij ons vorige maand om de reportages in boekvorm uit te brengen. Wij hebben toegezegd, en zijn nu druk bezig met het uitwerken van de verhalen — het boek zal straks nog veel meer info en foto's bevatten dan de reeks in de krant. Het verschijnt in de loop van oktober.

Hartelijke groet, 


Marnix Peeters,
Jana Wuyts 

Uw kadetten. Jana Wuyts
skype janawuyts 
gsm
 0032 485 55 50 10
linkedin  janaelzawuyts

website  janaelza.com
BTW BE 0565.985.496


Volg 'De zomer van 1939' - vanaf midden oktober in de boekhandel. 

 

 

DAAR KIJKEN ALLE BEZOEKERS VAN ’t VIOOLTJE  . . .

. . . dagelijks ontzettend graag naar op.

Hij 92, zij twee jaar jonger en heel wat tengerder dan haar levenspartner waar ze al 68 jaar lief en leed mee deelt.

Zo rond half twaalf zien we hen aankomen in het dienstencentrum in de Violierenlaan 3B. De liefde straalt van hun hele lijf af terwijl ze naar hun vaste tafel gaan om er het middageten te nuttigen.  

Ze heeft – gelukkig maar – nog een erg gezonde eetlust, ons steeds verzorgde Andrea. Hoe vertedert hare (what's in a name?) Roger  elke dag haar vlees snijdt, dat zou een fotograaf eens mogen vastleggen, al dan niet vanuit een digitale camera. En ja, dit soort foto’s mag – alvast van ondergetekende – een plaatsje krijgen in de leuk aangeklede fotogalerij van ’t Viooltje die de gang gezellig maakt. Zeg maar voor de nageslachten met, heel misschien onderaan de titel ‘Herinnering aan mooie edoch vergeten tijden’.

 Ik schrijf vergeten tijden en niet vervlogen omdat ik - ondanks alles - blijf dromen dat zulk een wereld terug komen zal.

Als ze hun buikje gevuld hebben, verlaten ze het gemeenschapshuis van Mariakerke. Zoals steeds geeft ze hem haar linkerarm en hij voelt zich gelukkig met de realiteit dat ze samen nog eens uit eten gingen en dat hij er mocht zijn om haar te helpen.

Misschien een ideetje voor het schrijversduo Wuyts en Peeters om – na hun stedentochten reportages te maken over dergelijke (nog levende) bewijzen van hoe goed, hoeveel beter, het vroeger allemaal was.

Het gaat jullie nog heel lang goed, beste Andrea en Roger.

Inmiddels zijn de studentenjobs voorbij. We mochten kennis maken met een aantal onder hen. Daarbij viel elkeen de goedlachse - en niet echt onknappe - Amber duidelijk op. Een achttienjarige die in oktober haar studeis start voor schoonheidsspecialiste. Ik durf er best wat op verwedden dat ze veel klanten zal hebben. Mensen komen nu eenmaal liever bij iemand die spontaan gimlacht dan bij een vrouw/man die niet glimlachen kan. 

Ik wens u, beste Amber, drie volle weken fantastisch verlof daar in het verre Bali.

 

BIJNA VERGETEN 

Op een zondag zoals die van gisteren waar mijn hart bloedt bij het vaststellen van de verkrachting van elke democratisch recht, elke democratische norm en waarde, vergat ik bijna dat er (grijns) ook dit weekend voetbal was.

In de Jupiler Pro League heeft KV Mechelen me ontgoocheld. Als Gentenaar ben ik uiteraard gelukkig dat de Gantoise het schitterend doet. Met good old Kumps kwam de man terug thuis die nooit had mogen weggaan.

De Stroppenploeg stevent af op een zekere plaats in de Play Off terwijl de heel erg kwalijk ruikende Ghelamco-affaire weer de kop opsteekt. Onder andere op facebook gonst het dagelijks over de beerput waar SoGent in verzeilde en die de stad Gent meerdere miljoenen euro’s dreigt te kosten. Dat de Gentse politici de boel trachten te sussen door te zeggen dat er later veel geld zal aan verdiend worden. Dat lijkt me gezever van de bovenste plank en doet me denken aan Optima. Nu ja, zowel de stad Gent als Optima werden toentertijd geleid door socialisten die blijkbaar salonsocialisten waren.

Bij Anderlecht blijft het geloof in speler-trainer Vincent Kompany kaarsrecht staan. Tja, 5 op 21 en na volgend weekend evenzeer 5 maar dan op 24! Zondag was het FC Antwerp dat Anderlecht nog eens puntenloos naar de kleedkamers zond. Ik blijf Bolöni een schitterende trainer (en mens) vinden.

Coucke verbijft de laatste maanden wel erg veel in Azië. Zoekt hij daar nu – grijns -- geld of een overnemer voor zijn Anderlecht? Veel dichter bij huis wordt Durbuy overigens een heuse Couckestad.

Preudhomme heeft Standard Luik inmidddels zijn draai laten vinden. Zijn ploeg staat inmiddels op kop. Hoe Moeskroen zo hoog blijft meedraaien, is iets dat ik dan niet begrijp. De zwakte van de tegenstrevers?

Het wordt – hoe dan ook – uitkijken naar de reactie van de ware Anderlechtfans. De mensen die elke week hun drinkgeld besteden aan een ploeg die ooit gerespecteerd werd in heel Europa. Zal hun harde kennen nog veel puntenverlies mogen boeken vooraleer het nog harder ontploft dan vorig seizoen op het plein van Standaard? Ik vrees van niet . . .

Over de sage van de PROPERE HANDEN wil ik kort zijn. Ik betreur dat justitie zich goed voelt bij de handelingen die feitelijk gedirigeerd worden door een allochtone spijtoptant. Wordt die spijtoptant binnenkort op het paleis te Laken uitgenodigd om er in de adelstand te worden geslagen?

In dit land is niks onmogelijk, ergo . . . 

 

DE OOSTENDSE GEMEENTERAAD DEEL II


Mijn levenslange vriend die me veel wijsheid en kennis verschafte sinds 1956, is steeds mijn trouwe reisgezel gebleven. Martinus Nijhoff is de veel te ondergewaardeerde burger die mij in zijn 7de Uitgave uit 1956 leerde (meer bepaald in de helft van de eerste kolom op pagina 119) dat betogen staat voor door redenering trachten aan te tonen. Tezelfdertijd (amper één woord daaronder) leerde diezelfde Martinus Nijhoff ons toen reeds dat betoging staat voor zowel het betogen an sich als voor een optocht waarbij de deelnemers zekere  gevoelens te kennen geven.

Mogen burgers niet langer hun gevoelens te kennen geven? 

Dient een schepen en de directeur van een stadhuis – ondanks hun belofte een afspraak te zullen maken – een goed idee te negeren omdat de creatieveling niet tot hun kliekje behoort? Arm Oostende toch.

Ik hou van een gemeenteraad waar wat ambiance in zit, waar de schwung aanwezig is en waar de aanwezige politici blijk geven van zowel hun interesse als van hun betrokkenheid. Helaas is het ook in de Oostendse gemeenteraad zoals elders. Inclusief burgemeester Tommelein en zijn zeven schepenen komen er nooit meer dan vijftien sprekers aan het woord op zo’n gemeenteraad. De rest geeft de indruk er bij te lopen voor spek en bonen.

Nu ja, met Tommelein die best mondig – en al eens super gevat – reageert, is de kans dat de gemeenteraadsleden in slaap vallen zo goed als onbestaande. Dat hij er al eens een lapsus uitgooit, neemt elkeen er graag bij. Maandag 26 augustus droomde Bart wellicht reeds van de dag erna. Of hij die maandag dan al moest omschrijven als ‘We zijn vandaag de 27 ste’ is een ander paar mouwen.

De N-VA-schepen die steevast rechts van hem zit, is – net als zijn partijgenoot Philippe  Muyters dan – even goed in hoofdrekenen. 3 % van 100.000 lijkt me eerder 0,003 % dan 0,0003 %.

Maar zulke kleine foutjes zijn menselijk en worden alleen door aandachtige aanwezigen vastgesteld.

Alhoewel de socialisten de grootste oppositiepartij zijn, is het toch Reddy De Mey die – gemeenteraad na gemeenteraad – het meeste vuur aan de schenen legt van de coalitie. De 75-jarige wakkere burger is de Vlaams Belanger die wel elke maand een paar hete hangijzers deponeert alsof het een onvervalste bom is die hij gooit. En ja, hij doet dat goed en correct.

Hij scoort daar best hoog mee. Hij is nog één van die lokale politici die  echt ‘van de oude stempel'  Zijn dossiers zijn onderbouwd met feiten en cijfers en dus niet op drijfzand gebouwd.

Het is goed voor de inwoners van Oostende dat onze gemeenteraad zulk fenomeen kent. Hij behartigt hun belangen door zijn tussenkomsten die veelal echt ter zake doen. 

Wat ik betreur is dat de Oostendse Jan Modaal en Inge Sabena zo weinig interesse betoont in een gemeenteraad. Nochtans kan elkeen de maandelijkse gemeenteraad gratis bijwonen. 

Misschien kan het schepencollege eens een inspanning leveren en elke geïnteresseerde Oostendenaar die de gemeenteraad vereert met haar/zijn aanwezigheid – na de gemeenteraad - een (overigens heerlijk) broodje met een (even heerlijke) koffie aanbieden. De zaal is voldoende groot. Tezelfdertijd zou men dan die gemeenschapsbewuste stadsgenoten de kans kunnen geven een gesprek, of gewoon een betere kennismaking, met de leiders van onze stad –en met die van de oppositie – te realiseren.

Wat is een volk dat naar het bureau van de burgemeester stapt om met hem een gesprek te voeren maar daar op zijn secretaresse botst die stelt dat die ontmoeting over twee maanden inderdaad een feit kan zijn? We moeten – willens nillens – terug naar een halve eeuw geleden en opnieuw de politici krijgen die op zowel lokaal, Vlaams als nationaal, vlak de burgers de kans geven vlotter te worden gehoord! In het andere geval gaan de partijen van die moeilijk toereikbare partijen de weg op die Sp.a en CD&V momenteel berijden aka recht de dieperik in.  

Reddy De Mey krijgt overigens serieuze concurrentie waar het betreft de tijdsduur dat hij aan het woord is. Neen, niet van een andere politicus maar van de korpschef van onze Oostendse politie, de heer Philippe Caestecker. De man is een begenadigd spreker die elke maand het genoegen smaken mag dat meerdere burgers hem aanspreken voor een of ander. Bij hem hoef je geen twee maanden te wachten op een gesprek.

Hij is mondig maar nog belangrijker vind ik dat wat hij zegt wordt ondersteund met feiten en juiste cijfers. Hij is – grijns - overigens veel beter in de kunst van het berekenen van percentages dan schepen Anseeuw.

Vorige maand had hij – op verzoek van het schepencollege - zich voorbereid op zijn deelname aan de geeenteraad. En zie,  een man die zijn huiswerk op zulke keurige wijze doet, die mag positief worden omschreven.

Wisten jullie, waarde Oostendenaar en andere lezers, dat tussen 1 juli en 20 augustus 2019 er niet minder dan 8.391 meldingen binnen kwamen bij de politie van Oostende? Dat waren er 164,5 per dag en de gemiddelde duurtijd nam 528 seconden in beslag.

Daar vloeiden 6.059 interventies uit voort. Goed voor 4,9 per uur dat elk etmaal telt. De gemiddelde duurtijd van een interventie was goed voor 726 seconden. 

Tijdens die periode verrichte de Oostendse politie 307 bestuurlijke en 85 gerechtelijke arrestaties.

Als ik dat zo allemaal lees, dan krijg ik het gevoel dat deze korpschef er alles  aan doet om de Oostenaars en toeristen een veilige stad te bezorgen. Waarvoor dank.

MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 9 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


MARS OP BRUSSEL

Zondag 15 september ga ik naar Brussel. Of Tomas Boutens inmiddels de toelating heeft bekomen om - zoals het hoort in een democratie - deze bijeenkomst en Mars te organiseren, is zeer de vraag. Tomas verzoekt de mensen om samen te komen om 14 uur op het Spanjeplein dat in de directe buurt ligt van het Centraal Station.

Zie ook https://www.facebook.com/events/2405741079461103/

In een democratie, en al zeker in een democratisch koninkrijk dient men toe te laten dat mensen met elkaar praten over wat fout loopt. Zolang daar geen geweld bij te pas komt tenminste. Wij zijn tenslotte welopgevoede Vlamingen!


MIJN EXCUSES MAAR . . .

. . . het blijft een wansmakelijke, criminele  vertoning.

Mijn excuses dat ik deze MIJMERINGEN . . . pas om 18.45 uur publiceer deze week maar ik vond het belangrijk om vandaag nog mede te geven of onze koning (genaamd Filip met twee i's in zijn voornaam) de wansmakelijke toneelvoorstelling met Johan Vande Lanotte en Didier Reynders nog zou durven verder zetten.

En ja, dat is dus het geval. Incroyable mais vraie!

Eerst kregen ze een week, daarna tien dagen die daaropvolgend werden verlengd met veertien dagen. Uiteindelijk kreeg dat (komisch?) duo tot en met vandaag om de rol van informateur ernstig te nemen.

Als iemand mij even wil wakker schudden om me te vertellen wat die twee klungels de laatste twee maanden hebben verricht in het belang van dit land, bel dan gerust 0468.570829, liefst tussen 7 en 13 uur.

En zie, vandaag heeft het zijne majesteit beliefd om alweer een verlenging te schenken. Verliezers van de laatste verkiezingen die een belangrijke rol moeten spelen: hoe gekker kan men het nog maken in het paleis te Laken?

In dit land is het duidelijk dat een koning zijn volk mag uitlachen en ervoor zorgen dat de kleine vrouw en man geen deftige regering krijgt. Verder onderaan staat nog iets over ons koningshuis maar dat was al klaar om 13 uur.


MEETING VLAAMS BELANG TE GENT

Ik roep de 810.177 kiezers die voor het Vlaams Belang stemden op 26 mei ll. allen op om aanwezig te zijn op de meeting die Vlaams Belang aanstaande vrijdag 13 september 2019 om 20 uur organiseert in Gent. 

Meer info vinden jullie op www.vlaamsbelang.be

Als jullie zo vriendelijk willen zijn om de - door mij aangereikte - flyer in ontvangst te nemen en te lezen dan weet ik u reeds nu te danken. Maar het bestaan van deze site forwarden aan vele anderen, is evenzeer mijn hartelijke dank waard.

Ik hoor hier en daar praten over nieuwe, vervroegde verkiezingen. Doe dat a.u.b. Dan bekomt deze partij meer dan één miljoen stemmen.


ONRESPECTVOLLE ROGER ! 

Vorige week kreeg ik de wind van voren van een lezer die duidelijk royalist is. Nu ja, ik verwelkom elkeen op deze meest democratische rebelse site van dit land. Rebels maar ik tracht het deftig te houden. Wat niet synoniem staat voor de weinige keren dat ik woorden gebruik die ik liever niet 'in de mond' nemen zou. Maar soms breekt nood wet, nietwaar?

Ik uit geen valse of twijfelachtige beschuldigingen en mijn streven gaat voor een Belgenland (inclusief een onafhankelijk Vlaanderen) waar alles normaal verloopt. 

Ik zal, de overigens nog steeds niet onknappe, koningin Mathilde niet aanschrijven om het te hebben over pis, kak, neuken, kut en andere woorden die weinig te maken hebben met normen en waarden. Ik ga dat al zeker niet publiekelijk doen op pagina twee van een gazet met meer dan één miljoen lezers. Ik ben dan ook niet de senior writer van Het Laatste NIeuws . . . 

Ik zal bedreigingingen, laat staan aanslagen, naar (en op) ons koningspaar toe, evenmin goedkeuren, laat staan dat ik ze zal aanmoedigen. En geloof me vrij, er broeit etwat dienaangaande. Als het protocol de veiligheid van onze koninklijke familie niet drastisch verhoogt dan voorzie ik un accident de route. Iets wat ik verafschuwen zou. Ik zit er voor niks tussen edoch kom achteraf niet janken bij mij. Voor de rest roep ik Alzheimer in! Mijn liefde gaat uit naar zij die het m.i. echt verdienen . . . 

Als die royalistische volger van deze site dan valt over het feit dat ik tweemaal Flip i.p.v. Filip schreef dan is dat zijn recht. Een intikfout is snel gemaakt en als ik dat dan niet overlees . . . dan blijft die staan. Maar, geachte lezer, ik ben blij dat u me leest. 

Ik zal – grijns, nu ik weet dat u me volgt – in het vervolg beter opletten bij het herlezen. Iets dat wel meestal de dinsdagochtend geschiedt. Blijft u gerust lezen en schrijf me aan als ik het nog eens doe. Ook dat is democratie.   


WAAR HET GEGARANDEERD FOUT ZAL LOPEN . . . 

. . . is in de badstad waar deze week het 13de Filmfestival doorgaat. Daar kwam de politie gisteren supersnel naar de Lafayette gereden, het muziek- en danscafé in de Langestraat waar steeds meer vaste (dansende) klanten gewoon wegblijven. En neen, je kan hen geen ongelijk geven. Het lijkt wel of alle vrouwen van het land deze horecazaak uitkiezen om hun problemen te komen oplossen. Zo ook zondagavond 8 september dus. 

Een in Oostende heel bekende cafébazin – die er in minder dan één jaar in slaagde het zakencijfer van het goed draaiend café (dat ze nu tien maanden huurt) te verminderen met 84 % - slaagde er nogmaals in om een man zo razend te maken dat die al zijn zinnen verloor. 

Nu ja, vrouwen, ze zijn desbetreffend cum laude afgestudeerd, geloof me vrij. De hele show – die feitelijk een intriest toneelstuk was – duurde zowat een half uur. Intussen verlieten heel wat koppels de taverne. Toen de flikken er waren, verminderde het bezoekersaantal nog sneller. 

Ik schrijf al maanden over de problematiek dat vrouwen deze ooit zo geroemde taverne naar de teelballen helpen. Uiteraard is het de baas (in dit geval  gerant Bobo) die de problemen moet aanpakken en oplossen. Maar of die het echt kan, is voor de klanten zeer de vraag. Ik verminderde de laatste maanden al drastisch mijn aantal bezoeken aan de Lafyette maar die bezoeken zullen nog verder zakken. 

Als ook het, nochtans erg nuchter denkende Antwerpse vast cafémeubel, genaamd Mike, toegeeft dat op zondagavond de klandizie met 60 % naar beneden zakte in minder dan één jaar, tja da zou ik het wel weten indien ik Bart noemde . . . 

Weet iemand een goed danscafé zijn in (of rond) Oostende? Er is uiteraard de Metro aan het station te Blankenberge edoch dat is een uur rijden met de kusttram. En ja, de bazin daar weet best hoe ze de boelmakers uit haar danscafé moest verwijderen. Dat heeft ze ten volle bewezen.

Hoe dan ook had korpschef Caestecker gelijk toen hij zei dat hij van onze kuststad een veiliger stad, inclusief uitgangswezen, wilde maken. In minder dan twee minuten na het telefoontje van Bobo stonden er twee interventiewagens met elk twee agenten aan de Lafayette. Die mensen waren overigens uiterst voorkomend. Als het goed is mag het ook eens gezegd worden. Er zijn al genoeg mensen die de wakers over onze veiligheid ten onrechte onheus behandelen of onterecht beschuldigen.

Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat mensen (vrouwen of mannen) een uitgangsverbod zouden moeten krijgen van drie maanden als ze een eerste keer de veroorzaker zijn van een accident de route. In het voetbal bestaat toch ook zoiets. 

Misschien iets, waarde korpschef, om voor te stellen op de eerstkomende gemeenteraad van maandag 30 september . . . ?


ALLEMAAL GOED EN WEL . . . 

. . . en ja, ik ben best tevreden dat er steeds meer mensen naar mij luisteren met meer interesse dan zestien maanden geleden toen ik met deze site begon. Nu ja, alle begin was (en is) nu eenmaal moeilijk. Of ik nu aan een halte sta, met een tram, bus of trein rijd, in een café ben . . . ik ervaar echt – en dit alvast sinds de laatste verkiezingen – dat mensen zich beginnen te interesseren als ik begin over de diefstallen gepleegd door politici, de verloedering van onze media of de lakse behandeling van bepaalde gerechtelijke dossiers door onze magistratuur. 

Wat een onrechtvaardigheid als enerzijds een gemeenteraadslid (die evenzeer een bekend acteur was) voor bewezen kinderpornografie net die ene dag te weinig gevangenis krijgt gevonnist zodat hij – genaamd Guy Van Sande - geen uur in de gevangenis hoeft te zitten terwijl anderzijds onze – grijns – nationale tafelschuimster momenteel goed is voor 84 maanden effectieve gevangenisstraf omdat ze (ocharme) 120 horeca-uitbaters voor gemiddeld 25 euro in het zak zette omdat ze niet betalen kon maar toch haar honger stilde. 

Als ik dit verhaal vertel aan mijn (vele) buitenlandse (en hechte) vrienden dan lachen ze me opnieuw uit. Meer nog: ze geloven niet dat onze magistraten zo onmenselijk kunnen – en willen - zijn om zoiets onmenselijk te realiseren. 

Hewel, beste heren procureurs-generaal Patrick Vandenbruwaene, (te Antwerpen, Johan Delmulle (in Brussel), Ignacio de la Serna (te Bergen), Christian De Valkeneer (te Luik), Erwin Dernicourt (te Gent) en Frédéric Van Leeuw (federaal procureur), laat mij jullie een voorstel doen. Ik zorg ervoor dat die 120 benadeelden hun geld terug krijgen en jullie laten die vrouw vrij en zorgen ervoor dat ze de nodige verzorging krijgen zal. 

Van waar ik het geld vandaan zal halen? Desnoods steel ik het wel. Jullie zijn slim genoeg en vinden wel een middel om aan dergelijk onrecht iets te doen. Doe dat dan a.u.b. eens ook, waarvoor dank. Of geldt jullie creativiteit enkel voor zwaar foefelende belastingontduikers in de diamant-, tapijt- of restaurantsector?

Hoeveel maal zullen de inwoners van dit (zogenaamd democratisch) koninkrijk nog dergelijke arresten moeten verdragen? 

Waarom wij overigens een koning hebben, is zeer de vraag. Waar is de tijd dat de adel, en de koningen, hun macht gebruikten en tussen kwamen om die – weliswaar in de fout gaande – vrouw genade te schenken? Marc Coucke, kan jij je advocaten niet opdragen een einde te maken aan dit onrecht? Ik zal voor die 3.000 euro komen afwassen in Durbuy. 

Is dit land het apenland geworden waar mensen als Maurice Lippens de helft van ons land mogen beliegen, bedriegen en bestelen zonder dat hij ooit voor de rechtbank diende te verschijnen maar dat de tafelschuimster nu 84 maanden effectief heeft lopen? Er zijn drugsbendes, verkrachters en moordenaars die veel minder lang zitten. En ja, dat mensje moet begeleid worden. Daar zal geen zinnig mens het omgekeerde over beweren. 

Waar zijn overigens de journalisten – en hun media – die de macht bezitten om hetzelfde te schrijven als wat ik, als eenzaat, hier nu intikte? Belet jullie hardvochtigheid zoiets? In dat geval vind ik jullie sukkels van mensen. Maak eens één dag een positief verhaal over deze vrouw, haar fouten en de rekening die ze in de gevangenis moet betalen. Als een gazet de naam dagblad nog wil waardig zijn dan publiceert ze niet alleen een hele week twee pagina’s over de bijna verheerlijking van een moordenaar die zestien jaar terug zijn opa vermoordde.

Criminelen worden verheerlijkt, desnoods een week aan een stuk! What a wonderful world! Worden jullie, geachte columnschrijvers a.u.b. eens wakker? Dit gaat niet over mijn affaires. Die los ik echt wel zelf op en dat zal geen veertig jaar meer duren. 

Dit, deze smeekbede, gaat over menselijkheid en ouderwetse normen en waarden, over respect naar de hele bevolking toe. Ik - en met mij vele gewone, volkse mensen – vind dat vooral ons koningshuis hier zwaar in gebreke blijft. Nu ja, ook onze koning en koningin zijn er vooral voor het establishment en niet voor de gewone sukkelaar. Ik weet dat het protocol dit leest. Trek eens aan de heer Filip (met, grijns, tweemaal de letter i) zijn beide oren a.u.b., waarvoor dank. 

Arm Belgenland toch . . .     


LAAT ONS VOORAL DOORGAAN MET . . . 

. . . elkander verder te vermoorden. 

Je hebt decennia een fruit-en groentenzaak uitgebaat te Kluisbergen en zie . . . net op het moment dat je van jullie welverdiend pensioen wil genieten in de nieuwgebouwde woning worden jullie vermoord. 

Dergelijke verhalen worden schering en inslag, geloof me vrij. En het zal nog veel verder gaan dan een verdubbeling van moorden al dan niet gepleegd door mensen die hun buur vermoorden omdat . . . een twijgje van zijn boom te ver over de eigendom van de moordenaar hangt. 

Wat ik in deze affaire niet snap - maar dat zal wel aan mijn domheid liggen! - is het feit dat het zo lang duurt eer kan worden vastgesteld wanneer dat koppel werd vermoord. 

Is dat dan allemaal onjuist wat we dienaangaand zien in films en televisieseries met een misdadige invalshoek? Daarin kennen ze na amper een paar uur reeds het tijdstip van een overlijden! 


KONING VOETBAL

Dit weekend geen episode van de Jupiler Pro League maar wel twee matchen voor de kwalificatie van de Europese Beker van landenteams.

Ik vond het (en alvast de hele eerste time) een superslappe bedoening van onze Belgen. 0 - 4 lijkt een mooi resultaat edoch wat stelt San Marino voor als voetballandje. En ja, ik zeg dit met alle respect naar dat ministaatje toe.

Ik ga van hier naar De Klokke om op televisie de match te volgen die ze in Schotland mogen spelen. 

Ben echt benieuwd.


WORDT STEMPLICHT EINDELIJK STEMRECHT ? 

Beweren dat ons klein landje aan de Noordzee zit opgezadeld met zakkenvullende politici die een IQ hebben van minder dan 111, is gewoon de waarheid vertellen. 

Hoeveel mensen hebben op 26 mei 2019 verzaakt aan die onnozele en verdomde stemplicht? Geen kat, laat staan (die van) een procureur-generaal, zal ook maar de minste moeite doen om de rebel of luiaard die weigert te gaan stemmen voor de rechtbank te sleuren. Er is nu al te weinig volk binnen onze magistratuur . . . Met andere woorden: er wordt geen gevolg gegeven aan uw, desbetreffende, overtreding.  

Waarom zouden niet nog meer (dan de tien procent weigeraars om te gaan stemmen) mensen niet meer gaan stemmen? Persoonlijk zal ik steeds gaan stemmen. Maar ik ben dan ook een koppigaard.


ERDOGAN HEEFT TEN VOLLE GELIJK 

Recep Erdogan ofte de president van Turkije is het kotsbeu dat zijn land zit opgezadeld met al die allochtone vluchtelingen. Zijn land vangt 4.000.000 vluchtelingen op en daarvoor krijgt hij te weinig steun vanuit Europa. Dus dreigt hij ermee te grenzen – naar Europa – wagenwijd open te zetten. God bespaart ons daarvan maar ik heb alle begrip voor zijn denkpiste. 

  

HELFT MINDER MEXICAANSE INWIJKELINGEN 

President Donald Trump is er in geslaagd de inwijkelingen vanuit Mexico te halveren.

Bravo Donald!


HOEVEEL LAGER KAN EEN MENS NOG ZAKKEN? 

Dominique Leroy, een van de weinige politiek benoemde CEO’s van een overheidsbedrijf, mag gerust een succesvolle vrouw worden genoemd. Of ze te veel of te weinig verdiende bij Proximus is niet mijn affaire. Als iemand een klus – of een job – aanvaardt dan wordt die geacht voorafgaandelijk te weten welke vergoeding daar tegenover zal staan. 

Dat mevrouw Leroy dra de grens oversteekt naar onze Noorderburen is niet langer een geheim meer. Nu had ik gedacht dat we met Dominique EINDELIJK eens een onkreukbaar iemand zouden hebben aan de top. Wat een vergissing van mijnentwege! Ik zal wel eeuwig het dom kieken blijven desbetreffend. 

Wat bleek namelijk vorige week? Mevrouw Leroy zou – eens ze zeker wist dat ze zou opstappen naar concurrent KPN – zomaar voor eventjes 280.000 euro aan aandelen van Proximus hebben verkocht op de beurs! Aandelen waarvan ze intelligent genoeg was om te beseffen dat de waarde ervan naar beneden zou zakken als haar ontslag bekend werd. 

En zie, Dominique Leroy bleek een goeie waarzegster te zijn. Niet een kermisvrouw die maar wat lult maar een heuse, vakbekwame foefelaar die nog snel even een (ocharme) paar duizend euro wenste mee te graaien die de verlaging van haar aandelen zou teweeg brengen. 

Zijn de normen en waarden dan echt overal, en bij iedereen met enige macht, volledig opgesoupeerd? Zo ja, laat ons dan verder leven in een anarchistisch België waar de voorbeelden van politici, magistratuur en top CEO’s vanaf heden gewoon worden gevolgd. Laat ons als kleine burger denken dat wij ook recht hebben op zoveel gefoefel dat heel waarschijnlijk nooit door een rechter zal worden beoordeeld. Laat ons leven in een wereld vol bedrog, leugens, diefstallen en moorden. Of KPN alsnog een vrouw aan de top wil die scchaamteloos de wet op de voorkennis (bij de aan- en verkoop van aandelen) misbruikte, is zeer de vraag. 

En eerljk, mevrouw Leroy, ik ben de eerste die iemand het voordeel van de twijfel steeds geef maar in deze voelt het totaal anders aan. Deze mop zal je aan erg weinig mensen kunnen verlappen.


DE OOSTENDSE GEMEENTERAAD (DEEL I) 

Elf maal per jaar gaat - op de eerste verdieping van ons Oostendse stadhuis - de gemeenteraad door. Elf maal want ook de burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsleden hebben recht op jaarlijks verlof. In een gemeentebestuur heb je een coalitie maar zetelt meestal ook een oppositie. De huidige coalitie is een vergaarbak van Open Vld, Cd&V, Groen en N-VA. 

Als ik het goed heb geteld dan zijn er 51 leden in onze gemeenteraad.

Ondanks de realiteit dat de roodgekleurde Stadslijst (vroeger alom gekend als de Sp.a) nog 44 % van de kiezers achter zich kreeg op 14 oktober 2018, slaagde John Crombez er niet in om een coalitie te vormen voor de huidige ambtstermijn. Nu ja, waar is de voorzitter van de ooit machtigste partij van het land al wel in geslaagd? De ooit onneembare vesting van de Oostendse rode partij kreeg die 14 de november van vorig jaar de klappen waar ze al een dik decennium naar zocht. Maar – als dat al een troost mag wezen – Oostende was niet de enige stad waar de rode partij klappen incasseerde. 

Tommelein, en de Open VLD waren in de vorige gemeenteraad de partner van Sp.a. Daardoor ligt het tussen de roden en de blauwen heel erg moeilijk. Tommelein wou (en zou) burgemeester worden te Oostende. Nu ja, in de lokale politiek is alleen die plaats belangrijk voor de verdere opbouw van een politicus en zijn partij. En Bart Tommelein werd burgemeester. Ook in wielerkoersen telt enkel de naam van de overwinnaar. Wie weet bijvoorbeeld nog wie vorig jaar tweede eindigde in de Vuelta, de Giro en de Tour de France? 

Het meest merkwaardige binnen deze coalitie is ongetwijfeld het feit dat Groen in dezelfde coalitie zit waarin N-VA toch wel merkbaar aanwezig zijn. De Groene kandidaat die op de achttiende plaats stond, heeft gelukkig zijn belofte ingeslikt waardoor hij – indien Groen in een coalitie met N-VA zou treden hij zelfmoord plegen zou – in leven is gebleven. Uiteraard is die Groene soldaat de zoveelste politicus die loog maar in dit unieke geval ben ik blij dat de man zijn kar keerde en van mening veranderde. Geen politieke partij is het waard dat een soldaat zelfmoord plegen zou. 

Hoe plat Tommelein daarvoor ging liggen bij CD&V maar vooral bij Groen en (nog heel veel meer) bij N-VA, is iets dat niet in te schatten is. John Crombez, hoe dan ook een man van vlees, bloed en gevoelens, heeft het verraad dat Tommelein (althans volgens hem) pleegde, niet snel doorgespoeld. Bij de eerste vijf gemeenteraden greep hij elke kans om de huidige burgemeester te verwijten voor van alles en nog wat. De verwijten golden vooral de vorige coalitie, zijnde die van Sp.a met Open VLD. Het was, vijf maanden lang, een intrieste komedie tussen beide nationaal bekende toppolitici. Helaas was het van een gehalte dat zwaar beschamend was voor beide antagonisten. Iets waar ik telkens over berichtte. Vervelend voor Crombez was dat Tommelein haast telkens de bal terugkaatste en zei ‘Meneer Crombez, uw partij nam toen toch, samen met ons, de beslissingen?”. En daar sta je dan . . . met de mond vol tanden! 

Het mag echter gezegd, bij de jongere generatie van Sp.a zitten een paar mondige jongens (en meisjes) die bij de les blijven. Iets wat men niet kan beweren van de voormalige rode, maar nu groene Yves Mirroir, een mossel die wel nog eens van partij zal veranderen. Ik heb die man nooit een licht, laat staan een groot licht genoemd. Iets wat hij zo nodig wilde bewijzen tijdens de gemeenteraad van 26 augustus ll. Hij interpelleerde met een verhaal waar niemand iets van begreep en dat niks te maken had met het aangesneden item. Waarop de hele zaal hem uitlachte! Je zal zo iemand maar als advocaat hebben . . .

Politiek, nu ook op lokaal vlak, is maar zelden een uiting van degelijke opvoeding, laat staan dat men de bereidheid zou hebben om na de verkiezingen het verleden te laten rusten en te werken aan het welbehagen van de burgers (lokaal inwoners genoemd). Ik woonde decennia terug ook gemeenteraden mee maar het spektakel dat Crombez en Tommelein de eerste vijf gemeenteraden leverden, kent haar gelijke niet. Eerlijk is echter eerlijk: de laatste gemeenteraad leek het er op dat beide kemphanen het licht zagen en inmiddels hebben begrepen dat niemand een boodschap had aan dat onderling gekibbel. Hopelijk realiseren ze zich allebei dat het een aangename gemeenteraad was voor elke aanwezige. Een aangename, en dank zij gemeenteraadslid Mirroir inclusief een uiterste ludiek moment. Het was dan ook typisch kleingeestig ventje Tommelein die het nodig vond dat deze gemeenteraad wel erg rustig verliep . . .   

Tot zover dit eerste deel over de Oostendse gemeenteraad, waar de pistolets goed gevuld zijn met lekkere dingen en de koffie best drinkbaar is. Volgende week maakt u kennis met de hoofdfiguren van onze gemeenteraad, zijnde good old Reddy De Mey en korpschef Philip Caestecker. Deze twee boeiende figuren vullen ruim de helft van het spreekgedeelte op de laatste maandag van de maand, dus ongetwijfeld evenzeer op 30 september aanstaande. Laat me jullie nu alvast reeds vertellen dat ik een boon heb voor mensen die weten waarover ze praten en hun dossier brengen middels feiten en cijfers die kloppen. Waarvan akte . . . 


VANUIT CAFE DE KLOKKE . . .

. . . wens ik jullie allen een plezante werkweek. Deze week ga ik weer serieus flyeren en jullie mogen me gerust eens aanspreken en zeggen dat je een lezer(es) bent. Als mijn gezondheid me niet opnieuw in de steek laat dan ben ik er volgende maandag opnieuw.

Alle klanten in de Klokke hebben overigens genoten van de lekkere cake die we kregen aangeboden tijdens de pauze.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 2 SEPTEMBER 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


't IS VANDAAG JE EERSTE SCHOOLDAG

Ik vermoed dat het pakweg een halve eeuw geleden is dat onze meest succesvolle Vlaamse zanger zong over 'de eerste schooldag'.

Voor bijna honderdduizend kinderen wordt het vandaaag hun eerste schooldag. Nu ja, met de glimlach hoeven ze daar niet heen te gaan want ons onderwijs trekt op niks meer. Met dank aan Mieke Van HecKe en haar opvolger Lieven Boeve. Die laatste gaat een nieuwe ambtstermijn van vijf jaar beginnen. 

In dit land worden de meest onbekwame lui aan de hoogste top gehesen en behouden. Of dat nu voor het onderwijs, voor de spoorwegen, voor bij de Lijn, voor Justitie, voor Gezondheid of voor  eender welke overheidsdienst is . . . hoe dommer de persoon in kwestie, des te meer maakt zij/hij kans om minister of staatssecretaris te worden. En de Belgen, en al zeker de Vlamingen, ze staan erbij, kijken ernaar en doen niks.

Hopelijk wordt Theo Francken inderdaad de nieuwe Vlaamse minister voor ons onderwijs en gaat hij heel die bende onbekwamen van het onderwijs eens serieus dooreen schudden.

Onze kinderen hebben nu eenmaal recht op het onderwjs dat hun grootouders mochten (moesten) genieten. Momenteel is er geen orde, geen gezag en al helemaal geen respect voor het onderwijzend personeel. Leer de jeugd eens terug recht te staan, beste Theo. Recht staan op bus of tram voor ouderen. Leer hen ook dat ze met hun schoenen niet langer op de zetels van trein, tram of bus mogen zitten. 

Als je hen dan ook opnieuw leert hoofdrekenen en goed de eigen moedertaal leert schrijven, dan zal er al heel veel verbeteren.

Ik wens den Theo alvast veel sukses. Aan zijn ballen zal het niet liggen. Hij is de enige Vlaamse volksvertegenwoordiger MET ballen aan zijn lijf. 

Geef toe, één op 87 . . . schitterend veel is dat niet!


FILIP DE WINTER GAAT EMIGREREN

Ik heb - uit de mond van Filip de Winter - al veel gezever gehoord de laatste drie decennia. Vorige week breidde hij daar nog iets aan toe: "Ik wil niet wonen in een stad waar een moslim burgemeester wordt".

Tja, dat hij dan maar al uitkijkt in welk land hij wil wonen eens hij 75 is, en al zeker eens hij 80 zal zijn! In welke Vlaamse stad zullen we (als Filip op 11 september 80 wordt)  een niet allochtoon, laat staan een niet moslim, als burgemeester hebben in Vlaanderen? Dat jaar des Heren 2042 zal er overigens sneller zijn dan we denken. 

 

NIEUWE REGERING IN . . . 10 (TIEN) DAGEN 

Geachte lezeressen en waarde lezers, jullie weten dat ik niet snel klotewoorden gebruik maar in dit onderwerp zijn ze wel op hun plaats.

Conte wil in Italië in tien dagen een nieuwe regering op de been brengen. Waarom dat in het apenland van koning Flip niet kan, is zeer de vraag.

Als die 150 zeikers - van d.d. 26 mei 2019 verkozen volksvertegenwoordigers – er alles aan doen om toch maar geen regering te moeten vormen, dan zijn het stuk voor stuk echt allemaal klootzakken eerste klas. Ik begin dan ook – meer en meer – mijn lezers gelijk te geven die stellen dat we hen alle honderdvijftig gewoon tegen de muur moet zetten en afknallen. Dat is niet mooi van die lezers maar de Staat (lees gerust: de kleinere werknemer en zelfstandige) beliegen, bedriegen, bestelen en verarmen zoals het al de hele 21 ste eeuw gaat, dat kan ook niet blijven duren, nietwaar? 

Ik ondersteun dan ook de aktie van JAN BORLUUT (aka Tom Boutens) om op 15 september a.s. een heuse MARS OP BRUSSEL te organiseren.

Ik publiceer dienaangaande zijn facebericht van heden:


Jan Borluut heeft een evenement gedeeld met het evenement Mars op Brussel1.14 augustus om 13:31 · 

Te lang is ons de schaamte aangepraat, hebben wij schuld gedragen die de onze niet is, en de gifbeker geledigd....

Te lang moesten wij, monddood gemaakt, bijna binnensmonds fluisteren over die oude idealen: vrijheid, recht, eigenheid...

Te lang hebben wij het juk als ons lot aanvaard, en onze slavernij onontkoombaar geacht...

Maar gedenk die strofe van dat lied dat ons zo nauw aan het hart ligt, gedenk die woorden die wij zo vaak zongen met moegetergde trots: "...geen tronen blijven staan".

"No taxation without representation"; die leuze lag aan de basis van de vrijheidsstrijd van een natie eeuwen terug, en waarom zouden wij hetzelfde niet eisen? Wij, van wie de vruchten van onze arbeid ontstolen worden ten behoeve van de financiering van een grotesk en vijandig staatsapparaat, dat zich nu eens te meer een ondemocratische dictatuur getoond heeft? Wij, die als een dweil uitgewrongen worden ter ondersteuning van gelukzoekers, kansparels, en volksvreemde religies. Wij, die de middelen mogen ophoesten om een EU-apparaat te ondersteunen dat slechts de dood der souvereine volkeren nastreeft? En dit is - helaas - nog lang niet alles... Wij die getaxeerd worden, en - ondanks de verkiezingsuitslag - niet vertegenwoordigd worden, waarom zouden wij hetzelfde niet eisen?

De ketenen, ook al werd ons wijsgemaakt dat het kostbare sierraden waren, vertonen barsten nu de Leeuw zijn spieren rolt, en aan het einder gloort een dageraad voor ons Volk. Een dag van zelfbestuur, een dag van vrijheid weg van de dictatuur en de slavernij. Een dag waarop onze kinderen hun eigen lot en geluk kunnen opnemen, en genieten van de vruchten van hun arbeid - en onze strijd.

Onze strijd, want de nacht is het donkerst voor het ochtendgloren, en in dit uur moeten we samen staan, schouder aan schouder, niet verdeeld in onze verschillen maar verenigd in onze liefde voor Volk en Vaderland. Ieder moet doen wat hij of zij kan. Alles voor Vlaanderen.

-TB-

https://www.facebook.com/events/542690559630911/?ti=as
 VANAF DEZE MAAND . . . 

. . . publiceer ik elke tweede maandag van de maand een verslag over de gemeenteraad te Oostende.


Voor de liefhebbers van film: komend weekend begint het Oostendse Filmfestival; in Kinepolis aan de renbaan.


Tabee, Didier!


Ook deze week een schitterend dagvers van de hand van moderen rederijker Stijn  De Paepe

Als u in politiek verband

zo zoetjesaan is opgebrand

en alles ondertussen naar

de vaantjes hielp in eigen land:

 

weees niet neerslachtig, heb geen vrees,

maar wring u, voor de laatste race,

nog slinks in polepositie naar

een postje, en ga Europees!

 

 

CITAAT VAN DE WEEK

 

Ik ben echt blij dat dit citaat (dat ik al vier decennia uit) van Gert Verheyen komt;;

 

“Er bestaan geen gradaties in domheid”

 

Alleen door pure – erg extreme – domheid is FC Antwerp uitgeschakeld in de Europese competitie. Twee gele kaarten, ongelooflijk hoe oerdom dat was!


GERT LATE NIGHT

Ik zag de Evanna vorig jaar liggen aan 't Eilandje in Antwerpen. De Evanna is het vaartuig van waarop Gert Verhulst de uitzendingen verzorgt van zijn show GERT LATE NIGHT.

Voor de komende twee weken ligt de Evanna overigens in het Visserijdok te Oostende. Dat is aan de Oosterzijde van de kuststad. En ja, daar zijn al veel mensen gepasseerd de laatste dagen. 

Als Gert mij nu eens uitnodigt, dan heb ik direct duizend lezers meer. Er moet toch één medium, één programmamaker zijn die het woord gunt aan mensen die ijveren voor een correct werkende democratie . . .


HET KOMT ER MAAR NIET VAN !

De verkiezingen liggen inmiddels al dik drie maanden achter ons edoch . . . we hebben nog steeds geen Vlaamse regering, laat staan dat we een federale zouden hebben.

Wat al evenmin opschiet is het benoemen van een aantal nieuwe partijvoorzitters. Groen, CD&V, SP.A, Open VLD . . . ze klappen er al maanden over maar - net als voor het vormen van een nieuwe regering, gebeurt ook daar NIKS!

De grootste leugenaar van de huidige partijvoorzitters is ongetwijfeld de heer John Crombez, u weet wel, de man die orakelde "één persoon, één mandaat".

Helaas is hij de eerste die zijn orakel de nek omwrong.

Inmiddels droomt de liberale Alexander de Croo verder dat hij tegen eind november een nieuwe federale regering vormen kan met amper tien ministers.


Als hem dat lukt dan betaal ik hem een frisse pint.


ARTSEN ZWIJGEN FOUTEN DOOD

In dit land worden alle begane fouten dood gezwegen. Tenminste als die fouten niet werden gemaakt door gewone werkmensen of bedienden.


Bij de politie hebben ze Comité P, bij jutitie de HRJ ofte de Hoge Raad voor Jutitie. Maar je moet echt compleet achterlijk zijn om daar - als kleine burger - jouw hoop (en geloof) op te stellen. Als een Gentse politieinspecteur in een PV durft te stellen dat procureur een sukkel is en ze - in datzelfde Proces Verbaal durft te stellen dat ze opneemt en schrijft in dat PV wat zij goed vindt en beslist, dan weet je dat je geen klacht moet indienen bij het Comité P waar voormalig politierechter Stinckens de lakens uitdeelt. 

Nu ja, we weten van waar mevrouw Stinckens komt! Binnen de magistratuur kan men de HRJ al even goed begraven. Het aantal klachten die daar toekomen en de klachten die correct zijn beta behandeld, dat is intriest.

Maar ook artsen en chirurgen maken fouten die door confrators worden toegedekt. Net als bij notarissen overigens. 


Feitelijk zijn al die wantoestanden de reden waarom we op 15 september naar Brussel moeten trekken. Zie JAN BORLUUT . . .


VANUIT BRASSERIE ALFONS 

Waar ik heuglijke uurtjes doorbracht gisteren, wens ik alle lezers een fantastische eerste schoolweek toe. Of je nu naar school gaat of moet werken, all the best en . . . tot volgende week. 

’t Is daar wel een wriend knappe bazin . . .    MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 26 AUGUSTUS 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


EERLIJK IS EERLIJK

Ik blijf haar een ongelooflijke 'bleitmuil' vinden maar - eerlijk is nu eenmaal eerlijk - ze leest blijkbaar mijn site. Hoe anders verklaart men dat ze open stond voor mijn oproep om plots niet alleen meer te betogen voor dat klimaat (dat toch niet meer hersteld kan worden) maar haar te gooien voor andere belangen van de bevolking. En ja, ik vind het positief dat zulke jonge freule zich niet ten eeuwige dage vastpint op één principe.

En zie, het inmiddels 18-jaar jonge - en niet onkappe - meisje roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ik had het vorige week, net als de laatste vijftien maanden, nog over de belangrijkheid van een degelijk onderwijs voor onze kinderen. Daar roept Anuna De Wever nu ook voor op.

Doe zo verder Anuna. Vergeet echter nooit dat ons klimaat NOOIT meer te herstellen valt. Daarvoor moet die verloren gegane

 ijsmassa terug aangroeien en moet al die vuiligheid uit o.a.onze Noordzee worden verwijderd. Twee heuse, bijna onmogelijke missies.


ONZE REDERIJKER SPEELT IN OP ONZE SITE

Ja, ik heb - overigens al langer dan deze week - een boon voor de moderne rederijker die Stijn De Paepe ongetwijfeld is. Elke dag van de week een dagvers publiceren, ik zie het niemand anders nadoen. Een dagvers dat dan nog de actualiteit volgt!

Deze week publiceer ik het dagvers dat Stijn publiceerde in De Morgen (steeds onderaan de linkerkolom van pagina twee!) vrijdag ll.


MAAK SCHOOL !


Je wordt er niet rijk van.

Geen hond geeft nog blijk van

ontzag en waardering

voor jouw motivering.


Maar niks relevanters,

voornamers, plezanters

en mooiers in 't leven

dan les mogen geven.


Ik ben zeker dat Theo Francken dit zal lezen. Je weet wel de man die het onderwijs eens serieus een schop onder de kont geven zal. 

En ja, het is me niet onbekend dat het niet onze rederijker is maar die van NV De Persgroep.


IK WEET HET . . . 

. . . ik zou meer reacties (zoals lezersbrieven) moeten publiceren in deze MIJMERINGEN . . . Niet dat ik er onvoldoende bezit maar soms zakt de moed (om hier mee door te gaan) zomaar door mijn knieën. 

Voor wie of voor wat, is de vraag die ik me steeds meer stel. Misschien moet ik maar doen wat twee Gentse oud lezers van het gedrukte Stropken (anno 1985 - 1996) mij op de Gentsche Fieste aanraadden vorige maand: "Roger, kier weere noar Spanje want ge krijgt de massa toch nie mee. Geniet nog een beetje van je twee (of zullen het er toch drie zijn?) laatste levensjaren en veegt u kluute aan al die lafbekken".

't Is al vijf weken geleden dat ze me dat zegden en het is echt blijven hangen. Volgende maand vlieg ik eens naar Spanje en ga eens zien of ik iets vinden kan waar Vlamingen deze rebel niet gek vinden of - zoals in de BIb en in 't Viooltje mij valselijk beschuldigen. 

Ik loop daar weken ziek van als (zoals Debbie de Grieck) men zegt dat er meerdere klachten waren over mij maar dat die Debbie dan weigert de namen van die klagers mede te delen. Tja, dat is niet alleen laf, het is vooral oneerlijk. Zo kan men de halve wereld beschuldigen van niet gebeurde feiten. 

Maar ja, zulke mensen zijn politiek benoemd en weten zich dus beschermd. Ze menen dat ze zich alles mogen veroorloven. Mails beantwoorden doet ze niet. Meer nog, ze verzocht me geen mails meer te sturen. Pftt . . .


Ik ben - nog maar eens - afgeweken. Sorry.

Maar er zijn ook nog goeie, eerlijke mensen in Vlaanderen.

Een tijd geleden was ik aan de klap geraakt in de Blason te Nieuwpoort Bad. Ik was er 's ochtends geweest om een koffie te drinken. 

Toen ik rond 13 uur thuis kwam, realiseerde ik mij dat ik mijn linnen tas niet mee had. Waar had ik die laten liggen? Op zich was die tas - die ik veel gebruik en waar in het rood sp.a op staat - niet veel waard. Daar zaten wel 7 dvd's in van mijn favoriete bibliotheek.

Er konden maar twee plaatsen zijn waar ik die had achtergelaten: of den Blason of De Lijn. 

Als je ooit iets liet liggen op een voertuig van De Lijn, steek dan maar 101 kaarsen aan want de lui die in de tramhokjes zitten doen letterlijk heel weinig moeite. 

Dus ik opnieuw naar Nieuwpoort Bad en de Blason waar ik (vol vreUgde) vaststelde dat die linnen sp.a-zak netjes achter de toonbank te wachten lag op mij. Oef. 

Drie gin-tonics later, en nadat ik kennis maakte met Cis, trok ik tevreden huiswaarts. Zeven dvd's, dat zou al rap 200 euro geweest zijn.

Het mailtje dat ik zaterdag ll. kreeg van Cis publiceer ik met veel plezier.


Dank CisHoi  Had beloofd mailtje te sturen. Was u tegen gekomen in Blason in Nieuwpoort waar u uw vergeten dvd's  kwam halen . 

Naar aanleiding van het briefje dat u mij had gegeven heb ik uw site  stropken eens doorgelezen. Het is plezant te lezen over de realistische kijk op het overheidsbeleid en de omhooggevallen dikke nekken  die profiteren van de werkman alsook de dingen die verzwegen worden voor de gewone mens om zich zelf te verrijken met riante uitkeringen.

Doe zo verder.


MIJN 280 EURO IS BINNEN

Na de nederlaag van Anderlecht op RC Genk ben ik in blijde verwacchting van 280 euro. Zie vorige Mijmeringen . . .

De kans dat Anderlecht tien punten (zie evenzeer vorige edities) haalt na de eerste acht competitiematchen is evenzeet onbestaande. Daarvoor zouden ze drie overwinningen na elkaar moeten halen.

Met Anderlecht thuis tegen Standard en uit op FC Brugge en KV Mechelen zie ik (uiterlijk)  in het weekend van 21 september de supporters van Anderlecht nog eens reageren zoals vorig seizoen op Standard Luik.

Coucke, ik ga het nog eenmaal herhalen en dan nooit meer: verkoop die rommel dat nu Anderlecht noemt.

Ik publiceerde meermaals dat Vincent een F A N T A S T I S C H voetballer en kapitein was. Waar hij zich - al dan niet onder druk van Marc Coucke - liet aannaaien dat hij daardoor ook een bekwaam trainer zou zijn, is de vraag die te gek is om gesteld te worden. Dacht Kompany nu echt dat hij Klop (van Liverpool) was? Ocharme. 

Nu bllijkt overigens dat Vincent Kompany niet eens een pro-license trainersdiploma bezit voor onze competitie. Moeten we nu die twee punten ook nog afnemen voor de groene tafel?

Nu ja, met geld koop je de boter en stem je de beslissingsnemers vriendelijk. Dat is helaas niet alleen zo binnen onze voetbalbond.


ONZEKERE OPA 

Er zijn er al heel wat minder toeristen dan twee weken terug. De rij kopers die op zondagvoormiddag staan aan te schuiven bij bakker Diemas is inmiddels zowat gehalveerd.

Ook het aantal exemplaren van onze vertrouwde zondagse De Zondag is duidelijk meer dan gehalveerd. We waren gisteren nochtans amper de 25ste augustus.

Beide feiten hebben overigens niks te maken met interesse in De Zondag of met de kwaliteit die Diemas' brood (en andere lekkere producten) levert. Het kustseizoen zit er zo goed als op en dan zijn er minder bezoekers aan zee. Iets wat we evenzeer konden vaststellen op de laatste avondmarkt die gisteren te Mariakerke doorging. Minder bezoekers maar ook heel wat minder marktkramers! En ja, ik vond het best leuk dat RODENBACH de mensen liet proeven. Sinds dat Roeselaars biertje steeds meer te verkijgen is op vat, lust ik ze wel. 

Het eerste dat ik lees in de wekelijkse De Zondag is – na een snelle blik te hebben geworpen op de cover – de column van Pascal Kerkhove, de redactiedirecteur van De Zondag. Gisteren sprak hij de wens uit dat zijn driejarige kleindochter over veertien jaar nog zal mogen kiezen met welke vlag ze zwaaien mag. Het antwoord, beste Pascal, is eenvoudig: zowel in het verenigingsleven, bij haar favoriete voetbalploeg of bij de vlag van haar land wordt het de vlag van de Allochtoon (met hoofdletter) die, niet zelden, de Islam vertegenwoordigen zal.

De Vlamingen hebben – door hun lakse lafheid – alles aanvaard en toegelaten waar ze beter tegen in opstand waren gekomen vanaf het eerste moment. In opstand komen tegen regeringen die al veertig jaar de staatsschuld lieten oplopen. De laatste vijf jaar liep die schuld op met 25 %! Vijfentwintig procent op een schuld van toen (d.d. federaal verkiezingsdag 25 mei 2014) 380 miljard euro! Op de federale verkiezingdag van 26 mei 2019 was dat opgelopen tot 462 miljard euro! Enkel de lonen en vergoedingen van ons koningshuis stegen zo hoog! De gewone, werkende, vrouw en man diende het te doen met een indexering van amper 5 % over diezelfde periode.

De senioren die zijn geboren voor 1960 hebben het nog veel te goed vooraleer ze zich willen realiseren dat de opa’s en oma’s van kleinkinderen moeten revolteren tegen politici die – zoals de 150 verkozen volkvertegenwoordigers van de laatste federale verkiezing – elke maand maar één enkele taak uitvoeren: kijken of hun zesduizend euro al op hun bankrekening staan. Correctie: ze moeten alle 150 evenzeer de commissie van dat bedrag overschrijven naar hun partij ! 

Zoals ik het ook vorige week op de kusttram hoorde: men zou die onbeschaamde luiaards en profiteurs tegen de muur moeten zetten en afschieten. Zoiets lijkt me nogal drastisch maar het is inderdaad wel een schande dat ze op deze niets doende wijze ons land feitelijk bestelen. Welke gewone arbeider of bediende krijgt geld om . . . niks te doen?

Het enige wat deze eenzame strijder tegen dergelijk onrecht kan doen, is verwijzen naar mijn idee om een regering te vormen zoals ik die voorstelde in mijn MIJMERINGEN . . . van 27 mei ll.

Scrol maar zelf eens terug!   

  

’t IS NIET MOEILIJK, ’t IS ZELFS GEMAKKELIJK 

Een aantal maanden geleden had ik het hier over het geklaag, gezaag en ander gezever van de ‘kleine’ zelfstandige die het hard – en onmogelijk – opboksen vond tegen die Zalando’s en ander Bol.coms. Ik gaf toen een aantal tips om daar tegen te concurreren, ook en vooral omdat ik vond dat er een halt diende te worden toegeroepen aan al die winkels en horecazaken die steeds verder leeg komen te staan, te huur of te koop staan of gewoon over te nemen staan 

In Oostende staan er, alleen reeds in de Adolf Buylestraat, Alfons Pieterslaan, Christinastraat en in de Kapellestraat ruim tweehonderd zaken te huur, te koop, over te nemen of . . . gewoon leeg. Geen kat die er iets aan doet, laat staan dat er ook maar één iemand van het stadsbestuur een oplossing zou voor zoeken. Als het zo verder gaat dan zal over tien jaar de dagjestoerist zijn weggebleven! Er bestaat nochtans een oplossing voor, hoor!

Ik viseer hier niet Oostende of het stadsbestuur alhier. Ik woon hier. Ik realiseer me dat het in andere steden en gemeenten niet anders is. Nochtans is dit een problematiek die – op regeringsniveau – snel kan gekeerd worden. Helaas bezit geen der 150 volksvertegenoordigers de nodige desbetreffende creativiteit, laat staan dat ze daar voldoende intellectueel zouden voor zijn. Hierboven lazen jullie overigens al welke – grijns - hun enige interesse is.

En zie, na mijn bezoek aan de Blason in Nieuwpoort stapte ik verder de winkelstraat in genaamd Albertstraat. Mijn aandacht werd getrokken door muziek die je – heden ten dage - zowat uitsluitend in de beter disco hoort. Midden in die winkelstraat was een supermoderne stand ingericht, opgedeeld in twee delen; één deel aan de ene, en het andere deel van die stand aan de andere kant van de straat.

In Nieuwpoort weten ze - als geen ander - hoe een braderij gerund moet worden.

Modellen liepen af en aan maar dat mocht wat beter worden ondersteund. Wie geen ondersteuning nodig had was de keigoeie dj Crazy Sirg (op dat moment ondersteund door de erg jonge, talentvolle dj Emily). Geen winkel of stand waar meer mensen stonden te kijken (in werkelijkheid was het gapen).

Moderne design banken en tafeltjes, champagne Bollinger en top gin pasten uiteraard in dit kader. Nu ja, ik ben al langer tegenstander van die domme cava die, in de supermarkten op Tenerife, tussen de 0,50 en de 1,99 euro de fles kost maar waar mensen hier 6 euro betalen voor één glaasje. Waarmee ze bewijzen dat hun leven meer schijn is dan realiteit. Persoonlijk geef ik liever acht euro voor een glaasje echte champagne maar ja, wie ben ik?

Nu ja, ik heb een uurtje genoten van die muziek die mijn benen dansen doen in de Lafayette. Misschien kunnen Isabelle en Benoit volgend jaar een dansvloertje inlassen. 'T Is maar een idee.

Een glaasje Bollinger ware leuk geweest . . . maar ik had nog veel posten te gaan. Alhoewel . . . Nu ja, de tijd dat perslui werden voorzien van lekkers is al lang voorbij. Misschien komt dat terug als NV De Persgroep in de Antwerpse Kievitstraat haar gloednieuw kantoorgebouw opent.

Oh ja, ik was bijna vergeten te vermelden dat de kledingzaak die dit allemaal perfect had georganiseerd LIU-JO is en die hebben ook een winkel in Brugge, Gent en Lille (Frankrijk).

’t Is maar dat je het weet voor . . . volgend jaar. 

 

DE WERELD IS EEN SCHOUWTONEEL . . .

. . . GEVULD MET BROOD & SPELEN 

Mijn teksten voor de terugkeer naar een aangenamer, gezonder maar vooral gelukkiger buurtleven zijn inmiddels voldoende bekend. Ik blijf erbij dat we – nota bene hoogdringend – moeten terugkeren naar het volkse gebruik dat buren acht maanden per jaar lief en leed bespraken op hun stoep 

En ja, Walter De Buck had gelijk toen hij zong over die tijd en de realiteit dat het ‘in zijn stroatje allemaal kommeren waren”. Maar toen lagen er, in die stroatjes, geen mensen ziek of dood zonder dat iemand het wist. Anno derde millennium liggen mensen maanden (of jaren) dood zonder dat iemand in de buurt het weet!

Burenruzies werden gezamenlijk opgelost toen want hoe zeer ze ook in ruzie lagen met elkaar, als er iemand ziek was dan werd er een dokter bijgehaald en het was toen ondenkbaar dat iemand twee dagen, laat staan zes maand of een paar jaar, dood lag zonder dat het opviel!

Heden ten dage vermoordt de ene buur de andere om de meest gekke redenen. Alvast voor de gazetten is dat veranderd buurtmanschap puur fantastisch want het levert stof op om te schrijven.

Ik heb de volksvertegenwoordigers al meermaals opgeroepen om een minister voor de buurtwerking te benoemen.

Zelfmoorden en moorden . . . over hooguit een kwarteeuw worden ze georganiseerd en op televisie of via facebook live uitgezonden. Gegarandeerd dat het evenzeer Pay Television worden zal. Voor de bureau's van sportweddenschappen breekt een gouden toekomst aan: dag in, nacht uit een zender waar je - zoals ten tijde van de gladiatoren - elkaar bekampt tot er een dood ligt.

In Limburg gaven ze alvast het (goede?) voorbeeld. Daar was een zelfdoding life te volgen op Facebook!

Wetende dat er in dit apenland (gemiddeld) drie zelfmoorden per etmaal doorgaan, is er dus een ontzettend grote markt voor het in beeld brengen van dergelijke wanhoopsdaden.

Parketmagistraat Bruno Coppin durft zich alvast de vraag te stellen of we, als maatschappij, wel voldoende doen om zulke daden te vermijden.

Geachte heer Coppin, het wordt tijd dat u wekelijks de MIJMERINGEN . . . op www.stropken.be volgt. Dan weet u dat u niet de enige bent die - al heel lang - hetzelfde denkt.


BIZARRE AFFAIRE, DIE TOP G7

Er werd nog nooit veel over gepubliceerd maar het is toch wel iets bizar. En neen, ik heb het niet over het feit dat Rusland niet meer mag behoren bij de G7 van de wereld. Ze waren vorig weekend dan ook niet in het Franse Biarritz als Canada, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland, Frankrijk, Italië en de Europese Unie er vergaderden.

Was ik Poetin dan zou ik bij dat elitair clubje niet meer willen behoren. Start de Top THE REAL EARTH gewoon op. China, Pakistan, India, Afrikaanse Unie, Zuid-Amerika, Rusland . . . dat is niet de helft van de wereld, dat is ruim 80 % van de wereldbevolking!

Waarom ze dat overigens de TOP G7 noemen, dat snap ik niet echt. Ik tel, inclusief de EU, acht aanwezigen. Een ander bizar feit is dat Europa – tenminste zolang die Brexit niet is afgehandeld - vijf maal is vertegenwoordigd. Vier landen + de EU. En ja, uiteraard is het toch ongelooflijk gek dat de EU enerzijds één geheel vormt maar anderzijds vier lidstaten terugvindt die ook elk een (mogelijk afwijkend) stemgedrag kunnen hebben.

Conclusie: schaf die G7 dringend af want ze is zinloos en dient uitsluitend om een aantal politieke vriendjes een job te geven.

 

OVER POLITIEKE VRIENDJE REYNDERS

Bart De Wever bezit heel wat minder intellect dan elkeen, inclusief ondergetekende, hem (tot eind vorig jaar) toebedeelde OF hij verkoopt momenteel zijn meest onnozele cinema van de laatste tien jaar. Zij, of hij, die de werkelijkheid dienaangaande kent, mag me die mailen op roger@stropken.be

Nadat Charles Michel eindelijk zijn internationale benoeming vast heeft, schoot zijn partijgenoot Didier Reynders ook een hoofdvogel af. Eurocommissaris . . . da’s echt niet niks, hoor!

En nu doet heel de N-VA, bij monde van Peter De Roover plots alsof ze boos zijn. Tja . . .  

Voor alle duidelijkheid: binnen de N-VA is het algemeen bekend dat – buiten Jan Jambon – enkel Bart De Wever mag spreken. Alle anderen dienen eerst de goedkeuring van hun voorzitter te krijgen.

Dat heet daat N-VA-democratie!

Is er ook maar één iemand in Vlaanderen die – nadat CD&V en Open VLD die benoeming van Didier Reynders steunden – kan begrijpen waarom Bart De Wever nog één seconde zou spreken over de federale regeringsvorming met CD&V of Open VLD? Heeft de Wever nu nog niet gesnapt dat die twee partijen voor het minste plat op hun buik gaan liggen en dat hun woord nog minder waard is dan dat van Bart zelf?

Gaat u, meneer De Wever, onze Vlamingen echt nog eens vijf jaar federaal opzadelen  met dergelijke partijen en hun politici?

Beste Bart, als u Vlaanderen dit echt gaat aandoen, dan moet er iets meer zijn. Stoute tongen roddelen dat u met een politica uit die twee partijen een buitenechtelijke relatie zou hebben. Persoonlijk geloof ik daar niks van. Waar jandorie zou u daarvoor de tijd vinden?

Maar Bartje, schenk eens uitleg over het waarom u echt zo trouw blijft aan die twee partijen die m.i. toch alweer een pak kiezers verloren bij de vorige verkiezing? Geen kat snapt u nog en al zeker niet die van de vele mensen die op 26 mei op uw partij stemden. Doe zo verder en we krijgen een Vlaams Belang dat meer dan 1.200.000 stemmen zal halen. Ik zal de laatste zijn die daar treurig om wordt want u negeert tenslotte nu reeds voldoende Vlamingen. U negeert ze niet alleen, u lacht ze gewoon publiekelijk uit. 


MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 19 AUGUSTUS 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


 


HONDERD JAAR GELEDEN

Eerlijk, geachte lezeres, waarde lezer, ik had hier – verspreid over de hele vorige week – een heel lang verhaal ingetikt n.a.v. een krantentekst die mij werd bezorgd door een lezer. Waarvoor dank.

Ik heb vijf volle dagen afgewogen of ik dat (lang) verhaal al dan niet zou publiceren deze week. Uiteindelijk heb ik kop of let gesmeten met een muntstuk van twee euro waardoor ik het verhaal houd om te publiceren in een boek.

Maar de tekst in dit eerste item van deze week gaat over iets veel belangrijker dan al de rest in mijn leven. En gelooft u mij a.u.b. er zijn best wat heel belangrijke zaken in mijn leven die moeten – en zullen – een oplossing vinden. Dat ik voor die oplossing geen beroep kan doen op onze politici is een Staat onwaardig. Dat ook dit koningshuis – net als de twee voorgaande – mij desbetreffend evenzeer op negeer plaatste, is dat koninkrijk evenzeer onwaardig. Flip heeft besloten dezelfde lafaard te zijn als zijn vader en zijn oom. Het zij zo. 

Ik zal dan ook ijveren voor het afschaffen van dat hypocriet Belgisch instituut van 'koninklijken bloede'. De Saksen-Coburgs konden nooit worden beschuldigd van een teveel aan moed en dat zal in de toekomst niet veranderen. Voor mijn part wordt Elisabeth nooit koningin. Wat niks afdoet van de realiteit dat ik het een superknap kind vind, correctie, superknappe jonge dame.

In deze MIJMERINGEN . . . schiet ik regelmatig op mensen en organisaties die in de fout gaan. De keren dat ik eens de loftrompet boven kan halen, is eerder een zeldzaamheid dan een vaste regel. De wereld zit nu eenmaal vol met mensen die te slecht, te gemeen en te dom zijn. Dan heb ik het hier nog niet eens over de laffe burgers die de moed ontberen in opstand te komen tegen het onrecht dat hen elke dag opnieuw een verhoging van onze staatsschuld bezorgt t.b.v. ruim 45.300.000 euro.

 M A A R . . . 

Gisteren, zondag 18 augustus 2019, was het precies honderd jaar geleden. 

Voor niemand anders dan mijne pa kan ik die trompet zo luid doen schallen. En zie, indien hij nog leven zou dan zou hij gisteren honderd lentes zijn geworden. Helaas verliet hij dit Aardse leven 55 jaar en 37 dagen geleden.

Nu ja, het is een volks gezegde dat stelt dat “de goeden te snel gaan en de slechte mensen te lang blijven leven”. Ik ken heel wat slechte mensen die hoogdringend eens de les mogen gespeld worden. 

Als die Hemel echt bestaat dan heeft Die van Hierboven jou ongetwijfeld de ereplaats geschonken in de kaartzaal van die hemel. Dus beste pa, het gaat jou goed, pa; Ik mis jou nog steeds . . .


DAT ZOU EEN WIJZE BESLISSING ZIJN ! 

Alhoewel er ook vorige week voldoende negatieve berichtgeving te publiceren viel, wil ik – na het eerbetoon aan een man die het echt verdiende – trachten te vervolgen met een positief iets. Dit zal ongetwijfeld helpen om de positieve berichtjes op deze site niet onder de 1,72 % te brengen. Oef!

Gisteren vernam ik dat Bart De Wever (nog steeds tsaar van Antwerpen, keizer van een heus apenland, voorzitter van een politieke partij met wat probleempjes en beoefenaar van God weet hoeveel bijkomende jobs) het echt lumineuze idee had om Theo Francken te benoemen als Vlaams minister voor onderwijs. HALLELUJAH, de Heer (in de hemel maar ook) van de N-VA zij geprezen!

Ik had het al vele malen over de superslechte leiding die ons onderwijs moest ondergaan de vorige vier decennia. Met dank aan de CD&V en dan vooral aan de truttemie die Mieke Van Hecke steeds was.

Wat is dat toch met al die mensen die geboren zijn op 25 maart? Ik kan een verzameling aanleggen van domme ganzen en laffe mannen die geboren zijn op 25 maart. Wie het schoentje aantrekt . . .  Vooral Chinees astrologische TIJGERS geboren op die datum zijn echte klootzakken.

Resultaat van (haar) dergelijk beleid? Ik kan dit onmogelijk in één zin formuleren maar onze jeugd (en dan heb ik het over de tien- tot veertigjarigen) kan niet meer hoofdrekenen. Hun kennis van de Franse taal beperkt zich tot “Wat zeg je?” en één (geen twee of meerdere) pagina schrijven in de eigen moedertaal kan onmogelijk zonder dat er minstens tien ‘fauten’ in staan.

Enne heu ja, ik weet wel dat het ‘fouten’ zijn moet. Wat dacht je nu echt?   

Over de normen, de waarden en het respect naar anderen (vooral ouderen) toe kan ik - heel erg - kort zijn. Het zijn zeldzame momenten waar onze jeugd spontaan recht staat voor ouderen op bus of tram of waar de jeugd met lompe voeten niet op de zitbanken ligt van bus, tram of trein.

OPVOEDING, dat bestaat dus niet meer in it Vlaanderenland. En ja, ik ben heilig overtuigd dat den Theo - als minister van onderwijs - heel veel kan veranderen.

En ja, ik ben 100 % zeker dat Theo de geschikte man is om in heel die klerezooi van ons Vlaams onderwijsstelsel een serieuze knuppel te gooien. Hij heeft alvast mijn volle steun. 

DOEN DUS, THEO FRANCKEN!EINDELIJK . . . !

Ik kan het amper geloven. Heb het daarom tweemaal herlezen. Koen Van Gerven stapt in februari op bij BPost. Nu ja, opstappen is anno 2019 synoniem voor het krijgen van je C4 maar je krijgt de kans om de eer aan jezelf te laten.

Met al mijn respect maar die man kon het echt niet. Iets wat ik al jaren orakelde en al vijftien maanden op deze site vertelde.

Ik beweer niet dat hij geen lieve of correcte vent is maar ik dien toch ook niet te beweren dat hij het intellect + de creativiteit bezat om BPost te leiden. Ik wist dat al van april/mei 2014 toen hij reageerde op mijn schrijven.

Edoch wens ik hem het allerbeste toe in zijn verdere leven. Mijn enige vraag hier is welke sukkel de politieke partij - die hem daar deponeerde - hem zal opvolgen.

Ik houd alvast mijn hart vast. 


CITAAT VAN DE WEEK

“Regeren met PS is zelfmoord”.

Johan (neen, niet die van de Alverman of de Rode Ridder) Van Overtveldt is als minister van financiën zelfs door Bart De Wever ongeschikt bevonden.

Over Bartje mag je veel vertellen maar je moet er wel bij zeggen dat hij zijn trouwe ja-knikkende vazallen nooit laat vallen. Dankbaarheid staat nu eenmaal hoog in zijn vaandel en ja, ik meen het ten volle als ik stel dat dit hem siert.

Van Overtveldt, de toenmalige werknemer van Roularta die minstens één decennium lang in de tijdschriften van de familie De Nolf steeds opnieuw de kaart trok van N-VA werd in 2014 beloond en kreeg het ministerie van Financiën onder zijn vleugels 

Het mag worden gezegd: de vleugels van de liefhebber van alcohol stegen niet erg hoog in de lucht. Die van Redbull daarentegen . . .

Onze bevolking zocht zich het pleuris naar positieve daden van de vorige minister van Financiën. Zelfs de Wever realiseerde zich dat.

Maar zoals ik reeds publiceerde, Bartje is een dankbaar wezen. Johan op datzelfde ministerie laten, was helemaal geen optie. Dan kon hij er evengoed de niet goed kunnen rekenende Philippe Muyters naar verkassen.

Als fin de carrière zal Van Overtveldt dus zijn broek – en ons geld – verslijten in het Europees Parlement. Iets wat Bartje beter had overgelaten aan rebel De Decker zodat die de N-VA geen last zou bezorgen in het federaal parlement.Nu ja, zo snel zal dat parlement geen regering vinden!

Inmiddels lopen de weddenschappen volop. Het minste geld valt te verdienen voor die wedders die hun geld inzetten op het feit dat het langer dan 541 dagen zal duren vooraleer een nieuwe regering aan de slag zal gaan.

Salu mein ratje . . .

 

ALS DE WAARHEID KWETST . . .

. . . doe er dan iets aan en herpak je.

Er zijn nogal wat mensen die kwaad zijn om wat ik allemaal publiceer. Ik ken er – grijns - zelfs die mijn bloed ijskoud kunnen drinken 

Ik ken zelfs een inspecteur van (de Gentse) politie die de vermetelheid bezat om een Proces Verbaal zo te manoeuvreren dat de ondervraagde alles klakkeloos moet doen volgens haar eisen. Qua machtsmisbruik bij de politie kan zoiets tellen. Eén van volgende maanden publiceer ik het verhaal en heel misschien dat volledig PV. De niet onknappe vrouw wordt duidelijk beschermd door mevrouw Stinckens want toen ik die een mail zond, kreeg ik een bericht terug dat ik het maar moest zenden naar een ondergeschikte. Tja . . 

Stinckens . . .  de voormalige Leuvense politierechter die nog veel meer diende op te treden in onnozele televisieseries . . . 

Ik wacht nog steeds op de eerste die een klacht indient wegens laster en eerroof over wat ik publiceer. Ik ben wel blij in een land te leven waar de wet niet verbiedt om de waarheid te publiceren

Maar als ik het zo allemaal eens samentel, dan geloof ik niet dat al het gezeik (zoals in de bib deze week maar ook in een andere stadsdienst te Oostende en al zeker bij de politie op het Gentse Ekkergem) politiek niet zijn georchestreerd.

Heel misschien moet ik maar stoppen met deze site en terug naar Spanje verkassen 

Voor wie of wat zit ik hier mijn tijd te verdoen zonder resultaa?

   

ARTIKEL 71 . . . !

Zoals elk jaar in augustus of september brengt Het Laatste Nieuws hulde aan de edelachtbare advocaat Jef Vermassen. Dat doen ze op andere momenten van ons kalenderjaar ook maar augustus (of september) lijkt contractueel vast te staan tussen Vermassen en Christian Van Thillo.

Gaat het dan niet over de successen van de meest bekende Jef uit Lede, dan brengt men de Bende van Nijvel wel weer tot leven. De laatste jaren was dat het geval. Het waren wel allemaal pure broodje-aapverhalen maar de gazet was weer gevuld en het contract tussen Christian en Jef was nageleefd. Voor alle duidelijkheid: contracten dienen niet noodzakelijk schriftelijk te zijn opgesteld of ondertekend te zijn.

Dit jaar gooide de hoofdredacteur van HLN – ongetwijfeld i.o.v. baasje CVT – het over een andere boeg. Meer bepaald gaat het nu niet direct over Vermassen maar dat is maar schijn! Nu brengt die gazet een artikelenreeks over “ARTIKEL 71” en laat men ook andere advocaten aan het woord 

Uiteraard vergeet niemand dat net dat wetsartikel 71 het kenmerk is van . . . Jef Vermassen 

Wat HLN volgend jaar brengen zal, is mij nog onbekend. Of men volgende maand Vermassen opnieuw in de media zal brengen omdat hij met iets nieuws komt over de Bende van Nijvel, is mij evenmin bekend 

Waarom Jef Vermassen de ballen niet aan zijn lijf heeft om bekend te maken wie nu die eerste grote blonde van de Bende van Nijvel is, is zeer de vraag? Of . . . mag dat – door het grote opperhoofd van HLN – niet gepubliceerd worden? 


VAYAMUNDO . . . DE TOERISMEFABRIEK

Je kan er moeilijk naast kijken als de kusttram stopt aan de hakte Ravelingen te Mariakerke-Oostende. Vayamundo is het gebouw dat je onmogelijk mis kan lopen

Van properheid hebben ze daar niet echt veel kaas gegeten. Laat me jullie een voorbeeld geven.

Ze hebben daar een ruimte waar een televisiescherm staat. Dat is goed voor de vele sportliefhebbers die voetbal of wielerwedstrijden willen zien.

Over de bediening kan ik erg kort zijn. Buiten de studenten – die er tijdens de vakantie zijn – heerst er een sfeer waarvan ik mag stellen dat geen enkele van die personeelsleden bekwaam is om, op zelfstandige basis, succesvol een horecazaak uit te baten.

Maar ik wijk weer af. Ik heb het hier over de properheid.

Om die televisie enigszins af te schermen staan twee plantenbakken. Iets wat decoratief best passend is. Ga daar met je vingers maar nooit over het hout van die plantenbakken want dan krijg je wel heel erg veel stof mee.

Ik was er zaterdag vanaf 15 uur. Daar lag nog steeds De Zondag. Neen, niet die van zes dagen daarvoor maar die van zondag 4 augustus; Daar ligt nog wat ander papier rond maar het lijkt me wel intriest dat daar nog een gazet ligt van dertien dagen terug.

Nu ja, zelfs de truttemie die zaterdag achter de toog stond, en heel erg onbeleefd kan zijn, heeft – alhoewel ze de televisie komt aanzetten – al dertien dagen lang niet bemerkt dat er een oude De Zondag ligt.

Hoe lang dat stof er reeds ligt, kan ik niet inschatten. Ik kom er al sinds het begin van de Tour de France (vrijdag 6 juli 2019) en ik heb het er enkel en alleen maar zien aangroeien.

Tja . . ., ik ga me maar niet afvragen hoe vuil het bij haar thuis moet liggen. 


ANDERLECHT . . . GOE BEZIG !?                      

Hoe zei Gert Verheyen dat ook alweer pakweg vier of vijf weken terug? “Ik zie al heel wat van Manchester City in dit Anderlecht.”

Wat zag hij dan, die lieve Gert Verheyen. Tijd om eens bij HANS ANDERS in Knokke langs te gaan, hoor beste Gert. Daar zit mijn favoriete oorspecialiste Sarah maar je kan er ook terecht voor een goeie bril aan een prijsje.

Zaterdagavond, in de vooravond, keek ik naar de wedstrijd KV Kortrijk – Anderlecht. Zielig is het enige juiste woord dat ik op die ooit zo succesvolle voetbalploeg kleven kan. en dan wil ik het hier helemaal niet hebben over die vedette van MANCHESTER CITY !

Nu ja, van de dik vijftig aanwezigen die in het kleine café De Zeemeeuw te Bredene evenzeer de voormalige grote vedette bij Manchster City match volgden, was er geen één die sympathie had voor Marc Coucke. De scheldnamen vlogen door de lucht en dat was niet uitsluitend van de supporters van KV Oostende, het “weireldploegske” waar de hele kust achter stond en dat met diezelfde Coucke mooie tijden heeft beleefd.

Maar blaaskaak en verrader Coucke had Oostende verweesd achter gelaten met een pak schulden en peperdure contracten die onze kleine kustploeg nu verder dient te honoreren! De smeerlap en blaaskaak laat zich best niet meer zien in de koningin der badsteden.

Geef toe: 2 op 12, het is niet echt een rapport warmee een kind graag naar huis trekt. De kampioenstitel is zo goed als weg. Heel waarschijnljk zal een plaats in Play Off I eerder een waanbeeld dan realiteit worden 

Inmiddels draait de geruchtenmolen volop door. Volgens bepaalde bronnen is de – ooit schijnbaar steeds gevulde – bankrekening van Marc Coucke zo goed als leeg. Dat zou kunnen verklaren waarom het spelerspotentieel van het ooit zo roemrijke Anderlecht niet eecht wordt versterkt met heuse vedetten. Tja, Kompany was inderdaad een grote vedette bij Manchester City maar – en laat ons nu eens heel eerlijk en objectief blijven - indien hij nog een plaats waard was bij die wereldploeg, dan had men hem toch niet laten gaan, nietwaar?

Kompany doet mij denken aan die éénoog de in het land der blinden koning is. Zijn leeftijd zal hem ook niet langer sneller doen lopen overigens. Ik krijg meer en meer het gevoel dat Coucke hem opstelt als speler omdat anders de gemiddelde leeftijd van de spelers 21 worden zou. Momenteel is dat 22!

Mijn weddenschap (zie vorige twee weken) is inmiddels zo goed als gewonnen: 280 euro die makkelijk verdiend was. De kans dat ik die weddenschap alsnog verlies is zo goed als onbestaande. Daarvoor zou Anderlecht de volgende vier wedstrijden van de Jupiler Pro League moeten winnen. Tja, als Pasen en Kerstmis allebei op 29 februari vallen zeker en dat is dit jaar niet het geval 

Deze voetbalcompetitie wordt een open kamp. Als Club Brugge het ongeluk heeft om door te gaan in de Europa League dan worden ze geen kampioen. De ploeg heeft niet de maturiteit om vijf wedstrijden te spelen in twee weken! Hun supporters juichten terecht toen ze vernamen dat Van Aken in Brugge blijft. Ze zullen hem keihard nodig hebben. 

Dat de experts van zowel Het Nieuwsblad als van Het Laatste Nieuws een week geleden al volop juichten en Club Brugge reeds de titel toebedeelden, is uiteraard pure gazettenpraat. Ik blijf erbij dat Club geen kampioen wordt dit seizoen als ze de Europa League spelen deze winter. Evenzeer blijf ik er evenzeer bij dat KV Mechelen, RC Genk en Standaard serieuze kandidaten zijn voor de seizoenstitel 

De spits is inmiddels afgebeten maar er zijn nog 26 wedstrijden vooraleer we aan die domme Play Offs toe zijn. Over hoe dom die wel zijn, had ik het hier reeds voorafgaandelijk, maanden terug. Laat ons – eindelijk – overschakelen naar een eerste nationale met twintig ploegen. Zijn er 38 wedstrijden zonder dat (na dertig matchen) de leider van onze competitie nog eens moet bewijzen de beste te zijn 

Misschien moeten we eens denken aan een play offsysteem bij de verkiezing van ons federaal parlement . . . Of ben ik nu te sarcastisch?


PUKKELPOP . . . IDEALE PROMO VOOR HET VLAAMS BELAN 

Geef toe, Tom Van Grieken is geen dom kieken die – zoals Bart De Wever – van alles belooft zonder dat hij ook maar ernstig meende wat hij beloofde.

Voorbeelden legio, van zijn belofte aan Jean-Marie De Decker, over talloze andere beloftes, tot en met de cinema die hij vertoonde na de federale (en Vlaamse) verkiezingen d.d. 26 mei ll 

Na zijn verklaring van vorige week “We gaan nooit met het Belang een regering vormen“. bekende hij eindelijk kleur. Daardoor werd het voor alle Vlamingen overduidelijk dat De Wever de partij Vlaams Belang gewoon aan het lijntje heeft gehouden gedurende dik twee maanden. 

Het probleem van De Wever is evenzeer dat de man zijn vazallen niet geplaatst krijgt binnen een ernstige internationale organistie. Hoe land zal hij nog moeten leuren om Phillipe Muyters ergen te kunnen verankeren? Noch de Europese Investeringsbank, noch het Wada had interesse in een klungel die niet eens tot 125 kan hoofdrekenen.

Nu ik het toch over Pukkelpop heb. Ons Anuna had nood aan aandacht en klom daar op het podium. Dat meisje heeft echt nog niet door dat haar klimaatharing niet echt bakt.

De scheldwoorden heeft ze zeker niet verdiend maar kan iemand haar - eindelijk - eens een hoger IQ trachten te bezorgen zodat ze snapt wat ik al maanden schrijf hier: Anuna, meisje, het klimaat is NIET MEER TE REDDEN!


DAAR IS IE WEER

Ik weet het, beste lezers, jullie hebben hem gemist. ik ook overigens. 

Hier dus een nieuwe dagvers van onze moderne rederijker Stijn De Paepe. Elke dag opnieuw kan je zo een dagvers vinden op pagina 2 (links onderaan) van De Morgen.


TWEE MEISJES


Greta krijgt de wind van voren

en Anuna mocht het horen.

Zowat elke krasse knorpot 

weet wel iets.


Liever twee naïevelingen

die een beetje tegenwringen.

Alle anderen doen ondertussen 

niets.


ik vind het niet mooi dat Stijn zo publiekelijk stelt dat ik niks doe


TAPTOE

In het Meetjesland is het weekblad Taptoe het reclameblad dat het meest gelezen wordt.

Sinds ik terug ben in Vlaanderen tracht ik – telkenmale als ik in de regio daar vertoef – een exemplaar mee te graaien.

Naast de noodzakelijke advertenties (het is en blijft een gratis huis-aan-huisblad waar niks op tegen is) vind je er elke week een goeie mop. Moest de uitgever mij die mop mailen dan plaats ik die evenzeer gratis 

Opmerkelijk bij Taptoe, zeker i.v.m. andere gratis huis-aan-huisbladen is de ruimte die de uitgever ter beschikking stelt om overlijdensberichten te plaatsen. In het nummer van vorige week vond ik in het blad van Piet De Baets niet minder dan 25 overlijdensberichten, verspreid over 5,25 pagina’s. Alles samen goed voor 26,25 % van de beschikbare ruimte.

9 van die overledenen behoorden tot het mannelijk geslacht wat 36 % impliceert. Sterven er nu echt zoveel meer vrouwen dan mannen in eenzelfde periode? 

 

 ER ZIJN ER DIE MIJN  BLOED KUNNEN DRINKEN

Neem nu dat klein vrouwtje dat in de Oostendse bib werkt. Ik zeg haar (echt vriendelijk) dat er één film niet is doorgegaan in de middenste van de drie gleuven. Zeer tegen haar zin gaat ze die film halen en brengt het euvel in orde.

Waarna ik - zoals steeds een afdruk neem om te zien hoeveel films ik binnen gaf en of die allen geregistreerd stonden als binnen gegeven. In het andere geval riskeer ik dat ik die dien te betalen, wat maar correct zou zijn. 

Ik vond (en vind nog steeds) dat een schitterend systeem dat registreert wanneer een ontlener een boek of dvd terug binnen geeft. Dat is een systeem dat los staat van enig personeelslid. Elk systeem kan in de fout gaan en dan dient men niet te schieten op het personeel. Ik lijk de pechvogel die wel regelmatig ervaren mag dat het systeem niet perfect werkt. Ik ben dus ook uiterst voorzichtig als ik films terug in de gleuf steek.

Blijkt dat er nog één film openstaat die ik wel afgaf maar niet aldus werd geregistreerd door het apparaat.

Ik dus terug naar madam steeds viesgezind. Gelukkig (ik hoop dat tenminste) is ze enkel zo tegenover mij.

Ik zei haar dat ik vijf films in de gleuf stak maar zij stelde dat ik er maar vier afgaf. Nu, als ik gelijk heb geef ik niet af maar zij wilde evenmin afgeven. Zo gingen we een paar minuten door waarbij ze het - zelfs nadat ik het vroeg - vertikte om aan de achterzijde van de gleuf te gaan kijken.

Tot (ik noem hem) de specialist tussen komt en vraagt in welke van de drie gleuven ik de films stak.

Waarop hij mijn vijf afgegeven films ging halen waaronder de film over John Adam, de tweede president van de VS. Een film die elkeen zou moeten zien.Een film die ik zogenaamd niet had in de gleuf gestoken. 

Dat men mij niet sympathiek vindt, daar kan ik mee leven. Ik zoek al langer dan deze eeuw niet meer sympathiek te zijn, laat staan dat ik sympathie van dergelijke specimen nodig zou hebben om te ademen. Bij haar dateert de aversie t.o.v. mij reeds van de tijd dat ik rapporteerde dat er teveel lawaai was van studenten. Iets dat dankzij mijn tussenkomsten inmiddels wegkwijnde in onze bibliotheek.

Dat iemand mij valselijk beschuldigt van een film te willen verduisteren, is niet echt correct. Dat zo iemand dat bewust doet, is ronduit smerig. 

Ik ga hier geen klacht tegen indienen want ze zal wel pollitiek benoemd zijn, ergo onaanraakbaar. Ik kan enkel hopen dat iemand haar eens de les leert die stelt dat elke bezoeker van onze bibliotheek een klant is die gellijk - maar vooral eerlijk - dient te worden behandeld. 

Alweer een valse beschuldiging die ik - oef, gelukkig - kon weerleggen, mede dankzij de steun van 'de specialist'. Ik geraak dat beu. Nu, het is niet de enige stadsdienst waar men me niet echt correct behandeld, maar daarover meer een volgende keer.


VOOR IK HET VERGEET

Vorige week beloofde ik jullie de publicatie van de mail die ik naar de chef voetbal van HET LAATSTE NIEUWS zond als reactie op zijn mail van 2 juli 2019 die vorige week hier verscheen.

Veel leesgenot!een hele boterham10-7-2019 17:56Roger Henderick<roger@stropken.be>Aan  stephan.keygnaert@dpgmedia.be  
goede middag,


u had nog een uitgebreide reactie tegoed op uw mail. Mail waarvoor ik u gemeend nogmaals dank.

ik herneem uw mail en tussendoor leest u mijn (grijns) Mijmering erover:

Beste,

Ik heb net met grote aandacht uw opinie gelezen.

WAARVOOR MIJN GEMEENDE DANK

Allereerst wens ik u te bedanken voor uw geloof in mij –

ELKEEN, ZELFS U EN IK, HEEFT RECHT OP WAT MEN NOEMT . . . HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL

ik weet precies hoe u zich al jaren moet voelen.

SORRY MAN, MET AL MIJN RESPECT VOOR IEMAND IN ONZE POSITIE MAAR VERGELIJK AUB UW 6 MAANDEN NIET MET MIJN (TOT OP HEDEN) BIJNA 39 JAAR EN DRIE MAANDEN.

Onterecht beschuldigd worden ‘op straat’ is een wreed gevoel.

TEGEN WIE ZEGT U HET? GRIJNS . . .

Perceptie is een dodelijk virus.

VOOR DE VOLLE 100 % WAAR . . . MAAR MAG IK HEEL EVEN HET OVER MIJN ZAAK HEBBEN? HEB IK DIE PERCEPTIE GESCHAPEN? EN JA, IK KEN HET ANTWOORD OP DIE VRAAG. OOK U, EN UW (GRIJNS_ BESCHERMHEER) KENNEN DAT ANTWOORD. U ZOU EENS DE TIJD MOETEN VINDEN HET HELE VERHAAL TE AANHOREN.

Anderzijds, wie is dan ‘rijker’ - de dommerik die dénkt de waarheid te weten of jij die de waarheid ként?

WAT HEB IK DE LAATSTE (BIJNA) VEERTIG JAAR DAARMEE VERDIEND? IK ZAL U DAAR EERLIJK OP ANTWOORDEN: VERLIES VAN MIJN DOCHTER ISABEL WANT DE ADVOCAAT VAN MIJN EX VERZOCHT – ENKEL EN ALLEEN DOORDAT IK MIJN ALIMENTATIE NIET MEER KON BETALEN DOOR DAT PERSARTIKEL VAN 23.04.1980 – DE RECHTER DAT IK MIJN KIDS NIET MEER ZAG TOT IK DIE ALIMENTATIE BETAALD HAD.

EN NU KOMT HET: HAAR ADVOCAAT TOONDE DE RECHTER JULLIE KRANT EN DIE ARTIKELS EN ZEI ‘Kijk eens meneer de voorzitter wat voor een gangster die man is’. WAS EEN VONNIS BIJ VERSTEK WANT IK WAS JAREN DOORLOPEND CRIMINEEL DRONKEN ERGO MEER DAN DE 1.85 PROMILLE VAN VAN DIJCK EN DAT DRIEMAAL PER DAG. PFFT, WAAROM HEB IK ER TOEN GEEN HEB NEERGEKNALD? OERDOM WAS DAT VAN MIJ. MET VERMASSEN ALS ADVOCAAT ZAT IK HOOGUIT TIEN JAAR I.P.V. DIE HUIDIGE BIJNA VEERTIG JAAR.

Ik stel me boven die onwetenden. Misschien kunt u dat moeilijker - dat zal karakterieel zijn :-).

ZAL ONGETWIJFELD WAAR ZIJN. IK HEB U NOOIT BESCHOUWD ALS DE ‘DOMSTE VAN ASPER’. DAT HAD U AL LANG VERNOMEN. DAARENBOVEN DROP IK DOMHEID. ALS IK DAAR OOK NOG MIJN TIJD ZOU MOETEN IN INVESTEREN! PFT ….

Maar ik moet u wel een ding bekennen: mijn respect voor Christian Van Thillo is groot, als iémand op de krant mij blijft steunen in dit verhaal, is hij het wel. Anderen hebben niks liever dan mijn exit.

PRIJS U GELUKKIG. CVT IS EEN HEEL MACHTIG MAN. IN VLAANDEREN ALVAST DE MACHTIGSTE. IK DOE REGELMATIG ENQUETES EN STEEVAST ANTWOORDEN DE DOMME VLAMINGEN DAT BART DE WEVER DE MACHTIGSTE MAN VAN VLAANDEREN IS. ARM VLAANDEREN TOCH. ALS UW BESCHERMHEER ZEGT DAT BDW MOET GAAN PLASSEN IN TOILET 128 C DAN DOET HIJ DAT . . . AL KRUIPEND.

HOPELIJK BEZIT CVT OP EEN DAG (LIEFST VOOR IK D.D. 22 APRIL 2020 HET OPGEEF VIA EERLIJKE, LIEVE, MENSELIJKE BERICHTEN ALLERLEI) - AL IS HET MAAR VOOR DRIE UUR -HET VERSTAND KRIJGT OM MET MIJ ROND DE TAFEL TE ZITTEN. ALS DAT ONMOGELIJK WONDER GESCHIEDT DAN HOEFT DAAR MAAR EEN ENKEL IEMAND BIJ TE ZIJN EN DAT BENT U.

EN JA, BESTE STEPHAN, ZO ZIJN DE MENSEN, DE BUREN, DE WERKMAKKERS GEWORDEN. IK HAD TIENTALLEN VRIENDEN EN STUK VOOR STUK VERLOOR IK HEN ALLEMAAL. IK BEN ALLES BEHALVE MENSENSCHUW MAAR VOORALEER IK ER NOG één VERTROUW. . . !

VALLEN - GRIJNS - SINTERKLAAS EN KERSTMIS OP DEZELFDE DAG DIT JAAR? WAS RETORISCHE VRAAG HOOR.

Ik hoop dat uw werk en uw discussies op café u overeind houden. Ik steun u in uw strijd tegen onrecht.

ZAL IK – VOOR U – DE (bemerk het meervoud!) LADEN OPENEN MET DERGELIJKE STEUNBETUIGINGEN VAN DE LAATSTSE 38 JAAR?

HET ZIJN ECHT GEKKEN DIE DENKEN DAT MIJN WERK (MIJN MIJMERINGEN DUS) EN GESPREKKEN OP CAFE DOOR MIJ WORDEN AANGEHOUDEN OM ME OVEREIND TE HOUDEN. TOT SLOT: WAT BETEKENEN AL DIE 'STEUNBETUIGINGEN' MAAR ALS IK OVER 286 DAGEN DE DEUR VAN MIJN WERK EN CAFEDISCUSSIES SLUITEN ZAL? DENKT U DAT HET DAN EEN ANDER VERHAAL WORDEN ZAL? OOK DIT WAS EEN RETORISCHE VRAAG WANT IK KEN HET ANTWOORD REEDS.


Oprechte groet,

WAARVOOR DANK. MIJN PROBLEEM – AL DIK 38 JAAR – IS DAT IK NOOIT HEB GEWILD DAT IEMAND ZIJN JOB RISKEERDE VOOR MIJ. MAAR TEGEN 22 APRIL VOLGEND JAAR ZAL IK DAAR LEVENSLANG SPIJT VAN HEBBEN GEKREGEN.

EN DAN, DAN LOSSEN ZE HET MAAR ZELF OP HOOR. BEN BENIEUWD HOE MEN DAT ZAL DOEN.

Stephan

roger

 

VREDE EN RECHT

 

Dankzij wielerwedstrijden allerlei leert een mens al eens iets bij. Zoals zaterdag toen op het televisiescherm de Binckbank-ronde werd uitgezonden. Net voor de (GRIJNS) prijsuitreiking verscheen het publiciteits^paneel van DEN HAAG met daarop hun leuze.

 

En ja, ik vind het best een schitterend iets, dat VREDE EN RECHT.

 

Ik maakte mij wel onmiddellijk de bedenking waar onze vrede, waar ons recht heen is gevloeid. ZEER GEACHTE LEZERS,


dank om dit te lezen.

Tot volgende week.
   MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 12 AUGUSTUS 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lnk voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.b

 

U HEEFT EEN STOUT BAKKES, 

MAAR DE BEWIJZEN BLIJVEN UIT ! 

Ik had vorige week een hevige discussie met een lezer. De man is regionaal medewerker bij een van de gedrukte media van NV De Persgroep, zeg maar Christian Van Thillo. Hij beweerde dat ik helemaal geen mail ontvangen had van de chef voetbal van Het Laatste Nieuws en dat al mijn verhalen over HLN verzonnen zijn.

Ik heb hem gevraagd om de editie van HLN d.d. 23 april 1980 op te snorren en pagina één en drie (bovenaan) te lezen. Daarop reageerde hij met "Pft, ik ga  mij niet bezig houden met uw leugens te controleren".

Tja, zo is het makkelijk, nietwaar? Het bewijst vooral dat zij die de gedrukte media van NV De Persgroep moeten vullen met teksten, oerdom mogen (moeten?) zijn. 

Waarop ik concludeerde dat hij uitstekend past als slaafje van Van Thillo. Toen ik hem vroeg waarom Van Thillo niet reageerde op al die ZOGENAAMDE leugens van mij werd het 'gesprek' plots zomaar stop gezet. Oef . . .

Ik geef het node edoch volmondig toe: als men mij valselijk beschuldigt dan kan de tegenreactie best vervelend zijn. 

Bij deze publiceer ik dan ook de mail die ik d.d. 2 juli 2019 wel degelijk ontving van Stephan Keygnaert, chef voetbal van HLN en duidelijk een hevige ‘kontlikker’ van de grote baas. Voor alle duidelijkheid: een ‘kontlikker’ is een onderkruiper die alles doet (en alles prima vindt) van wat zijn baas doet (en zegt).

 Op 2 juli 2019 om 13:23 schreef Stephan Keygnaert < stephan.keygnaert@dpgmedia.be>: 

Beste,Ik heb net met grote aandacht uw opinie gelezen. Allereerst wens ik u te bedanken voor uw geloof in mij - ik weet precies hoe u zich al jaren moet voelen. 

Onterecht beschuldigd worden ‘op straat’ is een wreed gevoel. Perceptie is een dodelijk virus.Anderzijds, wie is dan ‘rijker’ - de dommerik die dénkt de waarheid te weten of jij die de waarheid ként?

Ik stel me boven die onwetenden. Misschien kunt u dat moeilijker - dat zal karakterieel zijn :-).Maar ik moet u wel een ding bekennen: mijn respect voor Christian Van Thillo is groot, als iémand op de krant mij blijft steunen in dit verhaal, is hij het wel. Anderen hebben niks liever dan mijn exit.

Ik hoop dat uw werk en uw discussies op café u overeind houden. Ik steun u in uw strijd tegen onrecht.Oprechte groet,

StephanVerstuurd vanaf mijn iPhone


Volgende week zal ik deze tekst hernemen. Meer bepaald publiceer ik dan de mail die ik hem toezond als reactie op bovenstaande mail. 

Het is - hoe dan ook - de eerste journalistieke medewerker van Van Thillo die het aandurfde om het vreselijk te vinden dat Het Laatste Nieuws mijn leven ONTERECHT heeft verwoest

Zal dit onrecht - mij uitsluitend aangedaan door de familie VAN THILLO - dan toch nog eindigen op een vredevolle wijze? Ik hoop het niet alleen, het is mijn ultieme wens. ik zal dan eindelijk mijn rust en vrede kunnen vinden zonder eerst gek te moeten worden.

Mijn telefoonnummer, beste Stephan en Christian, is nog steeds 0468/570829. 

Ik hoop dat – bij deze – niemand meer mij er van zal verdenken dat ik leugens nodig heb om mijn gedachtegangen – zijnde deze wekelijkse MIJMERINGEN . . . – te kunnen vullen met leugenachtige teksten. Integendeel: elke week moet ik afwegen of ik er nog tien tot veertig andere teksten zou aan toevoegen. Dat ik dit niet doe, komt uitsluitend doordat ik ook nog iets anders wil doen dan dit gevecht tegen onrecht, tegen het gebrek aan fatsoen, aan normen en waarden 

Ziezo, geachte lezers die heuse ongelovige Thomassen blijken te zijn, bij deze is dit recht gezet. Heel misschien (zie verder deze week) wat minder geloven wat in de gazetten en roddelblaadjes staat van de heren Emmanuel en Christian Van Thillo, Ieko Sevinga, Jan Louis Burggraaf, Ludwig Criel, Léon Seynaeve, Eric Convent en Christophe Convent. De eerste is de oudere broer van Christian, de laatste is hun schoonbroer.

 

47STE EDITIE PAULUSFEESTEN

Wie er bij was 46 jaar geleden die zal deze week verbaasd kijken naar de accomodaties van de Oostendse Paulusfeesten.

Ik nodig jullie allen uit om toch eenmaal langs te komen. 

Vanmiddag ga ik kijken en luisteren naar John Crombez. Heb me laten wijsmaken dat hij best een stukje gitaar spelen kan.DE TREIN VAN 14.09 UUR VANUIT OOSTENDE 

Er was een tijd dat treinen op tijd aankwamen en – even op tijd – vertrokken. Anno 21 ste eeuw duiden politieke partijen hun – meestal onbekwaamste – leden aan om belangrijke postjes in te nemen. Dat gebeurt zo bij de NMBS, de Lijn, de Lotto enz. . . 

Indien een zelfstandige werkgever zijn personeel zou verplichten 20 % van zijn loon aan hem terug te geven dan zouden diezelfde politie BRAND en SCHANDE roepen. Ze zouden de – al evenzeer door hen benoemde - magistraten ertoe aanzetten om tegen zulke onwettige praktijken op te treden 

Sofie Dutordoir kan door niemand worden beschuldigd een bekwame CEO (van de NMBS) te zijn. Dat ze geen trouwe, slaafse onderdaan is van een politieke partij, dat kan ook niet direct worden ontkend. En ja, zulke mensen worden beloond! Sofie kreeg – omdat het zo slecht gaat met de NMBS maar ook omdat zij geen daadwerkelijke verbetering bracht binnen de werking van die NMBS – een bonus van pakweg 68.000 euro voor 2018 

Ik ga me de vraag niet stellen hoeveel daarvan naar haar politieke partij ging?

 

Zondag 11 augustus 2019 stonden rond 13.45 uur al een twintigtal reizigers te wachten voor het perron van spoor 7 te Oostende. Spoor 7 dat is het perron waarvan de trein naar Antwerpen Centraal naar vertrekt. Hun aantal groeide aan en zie, plots kwam er een nieuwe tekst aan op het scherm dat vooraan spoor 7 stond. Plots stond er niet alleen de bestemming en het vertrekuur maar evenzeer de mededeling dat de trein tien minuten vertraging had. Nu ja, dat kan gebeuren en al zeker bij de NMBS waar zoiets meer uitzondering dan regel is 

Nog een paar minuten later – het aantal reizigers was inmiddels tot boven de vijftig opgeklommen – verdween de tekst

Die werd vervangen door “Deze trein is afgeschaft” 

Nu is het OF het één OF het ander, nietwaar? Of die trein is afgeschaft en dat wist men dat al voordat men aankondigde dat er tien minuten vertraging was OF die trein is er nooit geweest en dan diende men nooit die vertraging aan te kondigen 

Maar onder de (niet echt) deskundige leiding vn CEO Dutordoir kan alles. Men heeft niet het minste respect voor de reiziger. Zo iemand zou men – en al zeker niet uitsluitend daarvoor – met onmiddellijke ingang dienen te ontslaan.

 

ZIJN HET STOUTE TONGEN OF VERTELLEN ZE DE WAARHEID 

Velen denken dat de machtigste man van Vlaanderen Bart De Wever is. In werkelijkheid is Bart een pion, een speelbal in de handen van machtige figuren. Maar dat is het lot van alle voorzitters van politieke partijen, niet alleen in Vlaanderen of België maar overal ter wereld 

Los van dat alles is er in Vlaanderen één machtig man.

 

CHRISTIAN VAN THILLO IS EEN MACHTIG MAN 

CORRECTIE: 

CHRISTIAN VAN THILLO IS EEN HEEL MACHTIG MAN 

Geen politicus zal hem tegen de haren instrijken. In zijn bedrijven heeft hij de eerste (maar evenzeer ook) de laatste stem. Al wat er tussenin gepalaverd wordt, is puur tijdsverlies en niet belangrijk! Ook voorzitters van politieke partijen durven het niet aan om ook maar iets negatiefs te denken – laat staan dat ze zoiets aan hun grootste vertrouweling zouden durven vertellen. 

Van Thilllo beschikt met zijn drukpersen – maar meer nog met de rollen papier die er van rollen als gazet of roddelblad – over de absolute macht om – TOTAAL ONGESTRAFT – iemand te maken of iemand te kraken. Van dat laatste ben ik het beste bewijs dat nog in leven is 

Politici, leveranciers, klanten en ja, zelfs magistraten, ze doen er alles aan om de toorn van Christian niet over zich heen te krijgen gewalst. 

Zijn schrijvende bedienden mogen alles doen wat ze willen, tenminste zolang ze – als een jaknikkend schoothondje – onmiddellijk uitvoeren wat het baasje hen beveelt. …

Ook het ophemelen van Christian Van Thillo streelt zijn (niet echt geringe) ijdelheid en verhoogt de kansen van kontlikkers allerlei om door hem te worden beschermd. Journalisten die hem verzoeken de waarheid te publiceren, maken veel kans om hun C4 te bekomen. 

Dat Het Laatste Nieuws elke onnozele gans en oerdom apenjong (bij deze mijn excuses voor de slimme dieren die ganzen en apen zijn) in dienst neemt, werd zaterdag ll. 10 augustus 2019 nog maar eens volop bewezen in die roddelgaze 

Nadine Vander Linden, columniste (en ook af en toe verslaggeefster) scoorde nooit echt positief bij mij. Tenminste niet op het vlak van intelligentie. En zie, zaterdag moest ze haar intellect alweer eens ten volle bewijzen. Ze bracht een artikel waarin ze – zowel in de kop als in het artikel - van MANNELIJK advocaat Elfri … een heuse vrouw maakte. 

Heel vermoedelijk is het de eind- of hoofdredactie die verantwoordelijk is voor het vervrouwelijken van de heer Elfri De Neve. Nu ja, dan had Nadine dat moeten melden vooraleer de publicatie een feit was. Hoe dan ook bewezen bovenstaande acht aandeelhouders van HLN nog maar eens ten volle dat het hen geen barst schelen kan wat er staat afgedrukt in hun gazet.


WAT EEN ONTGOOCHELENDE BEVESTIGING

Ik heb vorige week iets gedaan wat ik me nooit zag doen: een mail verzenden naar de keizer van ons land aka Bart De Wever. U leest hem hieronder.


ik realiseer mij ten volle dat ik jou helemaal niet lig. Maar dat is nu eenmaal het lot dat voorbehouden is aan de (overigens veel te weinig) Vlaamse burgers die - zoals ondergetekende in zijn wekelijkse MIJMERINGEN op www.stropken.be - nog de moed hebben de waarheid te publiceren. 

dat die waarheid evenzeer de stem van Inge Sabena en Jan Modaal orakelt, is een axioma.

ik hoop dat u mijn site volgt. Meer nog wens ik dat u de stem van het volk (meer bepaald die van 26 mei ll.) respecteert. Surf misschien eens naar mijn tekst van 27 mei 2019 waarin ik voorstel een regering te vormen die - los van alle partijverschillen - niet langer ervoor zorgt dat onze staatsschuld dagelijks verhoogd met meer dan 43.000.000 euro! Daar zit dan niet inbegrepen de 2.000.000 euro per etmaal omdat we geen regering hebben.

Ga in zee met de drie sterkste partijen die uit de verkiezingen kwamen op 26 mei 2019! Dat is het beste advies dat ik u schenken kan. Dat zijn: N-VA, PS, VB dat zijn zekerheden en samen goed voor 62 zetels. PS zal er de Vlaamstalige zuster bij willen dus dat zijn dan 71 zetels. Uiteraard heb je een joodse en middelkerkse rebel in je rangen maar die bezitten wel voloende hersens.

Neem daar ofwel PTB-PVDA of GROEN-ECOLO bij en je hebt een ruime meerderheid.

Zelfs als die van CD&V en van Open Vld 'hun broek uitdoen' . . . laat ze maar kameren in de oppositie.  In minder dan vijf jaar tijd is die schuld verhoogd met 84 miljard euro.

Ik hoop dat u luistert naar de stem van die kiezers die VOLMONDIG stelden dat het MOET VERANDEREN; Als bedenker van . . . DE VERANDERING, maak daar nu eens werk van, geachte heer De Wever.

want, één ding is zeker: als er nu opnieuw een regering komt als die van de laatste twee decennia dan zal enkel het Vlaams Belang de lachende winnaar zijn in 2024.


met mijn oprechte groet,


Niet dat ik hoopte dat de heer De Wever die mail zou lezen, laat staan dat hij er eens ernstig zou naar handelen.

Als ik de weekendkranten mag geloven, dan is het weer van dat: N-VA gaat scheep met de grootste platvloerse partj van na WO II, zijnde de CD&V

Bart negeert compleet de verkiezingsuitslag van 26 mei 2019 ergo de 811.722 stemmen van het Vlaams Belang. Dat doet hij alvast voor de Vlaamse regering want daar gaat hij scheep met de twee verliezers van vorige regering, zijnde Open Vld en CD&V

Het is goed dat ik niet mag oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid of tot geweld op straat of ik zou het doen, want eerlijk: wat De Wever feitelijk doet is ervoor zorgen dat de staatsschuld lustig verder de hoogte wordt ingejaagd en dat de Vlamingen door hem, Beke en Rutten alvast in de Vlaamse regering weer te kakken worden gezet.


ALS MOORDENAAR KRIJG JE EEN HELE WEEK TWEE VOLLE PAGINA’S ! 

Annick Grobben en Patrick Lefelon, dat zijn de namen van de twee loonslaafjes van Christian Van Thillo die een hele week lang twee pagina’s moesten vullen in Het Laatste Nieuws. Twee pagina’s over de moordenaar die achttien jaar terug zijn grootvader vermoordde.

Dit is dus de mediawereld waarin we leven; dit is de krantenethiek van de toekomst.

Heel wat lezers van mijn site vonden het een heuse schande. De oudere lezers die mij al meer dan 35 jaar kennen, zeggen me “Roger, misschien moet jij er ook een vermoorden. Geen familie want die heb je niet omdat diezelfde gazet u d.d. 23 april 1980 op de voorpagina als AFPERSER betitelde vooraleer er ook maar een vonnis was. Diezelfde krant heeft zelfs nooit uw vrijspraak willen publiceren. Denk daar maar eens goed over na”

Ik stel voor dat ze die moordenaar trachten heilig EN zalig te verklaren. Alweer goed voor twee pagina's gedurende één week in . . . HLN.

Ik heb mij vorige week overigens afgevraagd hoe Annick en/of Patrick over zulke man zouden schrijven als hij hun grootvader had vermoord.

 

WHAT A WONDERFUL WORLD

En ja, dat was (en is nog steeds) een fantastische plaat van good old Louis Armstrong.

Helaas leven we 52 jaar later in een minder wonderbare wereld.

Het volgende geschiedde niet in ons apenland maar in het land van de meest fantastische president van de Vrije Wereld de lakens uitdeelt. Die deze site volgt weet dat dit Donald Trump is. 

In 2004 werd een vrouw veroordeeld tot 25 jaar cel maar na 15 jaar mocht ze beschikken. Wat had de vrouw misdaan? In mijn ogen NIKS. Ze werd verkracht en vermoordde haar belager. 

In wat voor een klerewereld leven we toch? Op deze Aarde worden misdadigers beschermd en mensen die zij belaagden worden naar de gevangenis verwezen. 

Ook hier in dit apenland is dat zo . . .

 

VALS GELD UITGEVEN? GEEN PROBLEEM 

Op een scoutfuif betaal je met vals geld. Uiteraard krijg je terug in echt geld 

Je hebt al vijftien briefjes van 50 euro uitgegeven (samen 750 euro) en als 17-jarige is dat toch niet niks, me dunkt 

Maar zie, je wordt gesnapt en na verhoor kan je gewoon beschikken, mag je gewoon huiswaarts 

Tja . . 

Heb ik het deze week nu al gehad over misdadigers die vrijuit gaan? 

 

MATTEO SALVINI EUROPEES POLITICUS 2019 

Het zijn gekke kranten- en tijdschriftenschrijvers die de Italiaanse president, Matteo Salvini, een racist ofte vreemdelingenhater noemen. Voor mij is hij de Europese politicus, alvast die van het jaar maar ik zou nu al durven stellen . . . van deze eeuw. 

Tot 1.000.000 euro boete wil de man opleggen aan kapiteins van boten die vreemdelingen aan lland brengen of trachten te redden. 

De man is het tegenbeeld van onnozele gans Angela Merkel, u weet wel die vrouw die zei WIR SCHAFFEN DAS!


OM HET AANTAL ZELFMOORDEN OP PEIL TE HOUDEN . . .

. . . sprong er woensdag eentje van ons Gentse Belfort 

Tja,  ik kan begrijpen dat mensen zoiets doen. Wellicht had ik het beter ook reeds gedaan. Zouden heel wat mensen erg gelukkig van worden. LEES OOK TWEEDE PARAGRAAF VAN VOLGEND ITEM.

 

NET ALS HET MOORDAANTAL . . . 

Hoeveel maal schreef ik er al niet over? Ben er zowaar de tel bij  kwijt geraakt 

Er moet echt iets gedaan worden aan de GOEDE WERKING VAN DE BUURT.

Nu weer een man die zijn 72-jarige  buur vermoordde  in Zonnebeke. Dikke drie maanden terug in  Lichtaart een 74 jarige vermoord door zijn buur!

Dien ik als bijna 71-jarige bang te worden van mijn buur?

Geloof me vrij: er zijn voldoende journalisten, magistraten en politici die me lezen.

Wordt het geen tijd dat politici, magistraten en media eens rond de tafel gaan zitten om iets aan de burenproblematiek te doen?

Dit gaat niet over Roger Henderick maar ik maak er mij toch zorgen over voor onze gemeenschap aka onze buurtwereld.

   

IK WEET NIET WAAR  DIE EXPERTS VOETBALANALYSTEN . .  

. . . al die wijsheid halen. Neem nu de krant van vorige week woensdag. 

In zowat alle kranten werd de lof bezongen van FC Brugge, meer bepaald in hun wedstrijd tegen Kiev.  De positieve superlatieven swingden de redactiepannen uit. Het zal, volgens diezelfde experts, in de terugwedstrijd (in Kiev) a piece of cake worden 

Uiteraard ken ik veel minder dan al die experts die (te?) rijkelijk beloond worden om de massa teksten voor te kauwen die ze te allen tijde kunnen veranderen.


Laten we toch maar rustig de wedstrijd in Kiev afwachten. Persoonlijk - maar wat ken ik van voetbal? - vrees ik dat Kiev zal doorgaan naar de volgende ronde.

 

DAT IS LANG GELEDEN . .  

. . . dat ik het had over de niet echt super bekwame CEO van Bpost. Koen Van Gerven, de zoveelste politiek benoemde, orakelt al jaren dat het “over drie jaar beter zal gaan”.

Zijn laatste voorspelling is voor in 2022 en ja, dat is precies over drie jaar.

 Indien Koen CEO in de privé was dan was hij er al jaren uitgebonjourd. 


TAZ TELDE 180.000 BEZOEKERS! OP NAAR DE 200.000 !

Het was toch weer een gezellig weerzien maar vooral aangenaam genieten van de grote tent van TAZ. 

Ik leerde er overigens een woord bij: SFEERBEHEER ! Maar daarover een volgende keer meer.


ANDERLECHT . . .

Had ik het vorige week niet voorspeld? KV Mechelen ging niet verliezen op Anderlecht

En zo gebeurde het. Scoreloze wedstrijd en dit met KV Mechelen dat een hele tweede helft met één speler minder diende te spelen.Akkoord, eigen schuld, dikke bult en die uitsluiting net voor de rust was een terechte beslissing

Nogal wat Anderlecht-fans lachten mijn tekst weg van vorige week. Toen publiceerde ik dat Anderlecht - heel misschien - tien punten zou halen na de eerste acht wedstrijden. Te gekke voetbalsupporters deden domme dingen en voorspelden dat hun eliteploeg (nu Kompany er is) na acht wedstrijden 15 punten zullen halen.

Nu, over vijf weken weten we het en kan ik 180 euro incasseren. De weddenschappen gingen over het volgende: Als Anderlecht na de achtste speeldag meer dan 13 punten heeft dan moet ik 180 euro betalen. Hebben ze minder dan 13 punten, dan krijg ik 180 euro

Zijn er nog gekke voetbalsupoorters die geld te veel hebben? Ik hou het bij 9 punten na acht wedstrijden.


VANOP DE PAULUSFEESTEN . . . 

. . . wens ik jullie allen een aangename feestweek toe.

Komt allen hierheen!
 

 
    MIJMERINGEN . . . VAN MAANDAG 05 AUGUSTUS 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.beVORIGE WEEK EINDIGDE IK MET . . .        

. . . een mooi, waar gebeurd verhaal. 

Laat me deze week beginnen met een . . . mooi, waar gebeurd verhaal.

Er zijn er die me een ouwe zaag vinden. Dat is hun democratisch recht. Ik zal, vrees ik, dienaangaande niet meer veranderen.

Pour qui? Pourquoi? 

In de 79 weken dat deze site (op heden) bestaat, ontmoette ik heel wat lezers. Van nog anderen kreeg ik berichten op diverse wijze. Ongelooflijk hoe – t.o.v. zestig jaar geleden toen ik tien was – de wereld, onze Aarde en (vooral) de mensen zijn veranderd. 

Op pakweg tien procent van mijn lezers na zijn ze allen ouder dan vijftig. Welkom, grijns, in mijn OZ-club ofte Ouwe Zakken Club. Heel wat van die clubleden mijmeren nog eens graag over de 'goeie ouwe tijd'. Voor die 'old men with sentimental feelings for those old times' ben ik blij jullie een heuse aanrader te kunnen aanbevelen. Lees verder onderaan onder de titel JANA & MARNIX ! WOW ! Al zeker de Gentenaars zullen die zes pagina's verslinden en . . . herlezen 

Het was (anno 1969) de tijd dat mensen – belangloos en gratis – nog iets voor elkander deden. Pintje bier, de boterhammen en koffie van het avondeten of het aanschuiven bij het middagmaal was veel meer waard dan eender elk bedrag dat tegenover die hulp had kunnen staan. “De volgende keer heb ik misschien wel jouw hulp nodig”, was de nooit uitgesproken gedachte maar die was er wel degelijk. 

Mijn beste Gentse maat had een probleem met schimmel die langs zijn muur omhoog kroop. Hij had die niet snel bemerkt en werd er zowaar serieus ziek van. Toen hij naar de dokter was geweest die hem genezen had, bezocht ik hem thuis. Hij vertelde me wat volgt. Iets dat ik mooi vond en ik hier dus publiceer. 

Een andere vriend van hem had hem gezegd dat hij de eigenaar diende te verwittigen om de schade te herstellen en die schimmel de deur uit te helpen. Maar die gebaarde van krommen haas en trok het zich niet aan. Waarop die vriend ervoor zorgde dat de ene na de andere gladde verkoper van diverse bedrijven die opstijgend vocht en condensschimmel behandelden hem bezochten. “Ze hielden een apparaatje aan die schimmel en vertelden me wat de oorzaak was en dat het snel kon worden verholpen." Twee uur werk en een apparaat plaatsen en het probleem zou opgelost zijn. 2.650 euro plus btw! Salut mein ratje, woar moe k'ik da geld vinden", jammerde hij. Tja, waar moest Noël dat bedrag halen? 

Maar zie, één van de mannen die opstijgend vocht behandelt, vertelde Noël dat hij het met pakweg driehonderd euro ook opgelost krijgen kan.

De man, een specialist met ervaring in het herstellen van het probleem met opkomend vocht, legde geduldig en haarfijn uit hoe Noël geen 3.206,50 euro diende op te hoesten om zijn probleem opgelost te zien maar amper één tiende van dit bedrag. 

Ik vond dit een mooi verhaal, iets dat inderdaad very (want ruim zestig jaar oud) old fashion maar zulke verhalen zorgen ervoor dat de positieve verhalen op deze site niet onder de 1,72 % van mijn teksten komen te vallen.

En ja, daarvoor doe ik het tenslotte.

Ik publiceer hier niet de gegevens van die menselijke handelaar omdat ik vrees dat hij anders door zijn concurrenten zal worden neergesabeld. Maar zij (of hij) die sukkelt met een probleem van opstijgend vocht (of van condensatieschimmel) mag me gerust een mailtje zenden. Gewoon linksboven CONTACT aanklikken.

En alsof het niet op kon deze week . . . er komt nog een mooi verhaal. Zie verder!


EMANCIPATIE VAN DE MAN 

Jezus, waar is de tijd van voor 1971 

Het lijkt ongelooflijk dat het bijna vijftig jaar geleden was dat de emancipatie een feit werd. Let wel: ik vond (en vind) de emancipatie een fantastisch keerpunt in de geschiedenis van de mens. Waarom zouden vrouwen niet mogen werken? Waarom zouden ze de vuilbak niet mogen op straat zetten? Waarom zouden mannen niet koken voor hun vrouw, voor hun gezin 

48 jaar later is het (zelfs voor de grootste oen) duidelijk dat vrouwen van die emancipatie gebruikt hebben gemaakt om de leiding over de mannen te nemen. En ja, voor heel wat mannen is dat de redding geweest. Zegt men niet “Achter elke succesvolle man staat een vrouw?”. En, geloof me vrij, ik hoor dat al dik vijfenvijftig jaar!

Zo heel af en toe vraag ik me echter af of het niet (af en toe) eens tijd wordt dat mannen opnieuw een beetje emancipatiegehalte krijgen. 

Ik ga er hier niet dieper op ingaan want moet nog veel teksten intikken voor deze week. Maar het ontsnapt niet aan mijn . . . GEACHTEGANGEN ofte MIJMERINGEN . . . 

 

DE IRIS 20 NAAR FRANKRIJK 

Europa, ik heb er geen fractie van een seconde in geloofd. Toen niet en nu nog veel minder. Het zal ongeveer een kwarteeuw geleden geweest zijn. Ik had een idee voor de promotie van het Verenigd Europa van de 12! Een advocaat van het advocatenkantoor van een bekende Eurocommissaris zorgde ervoor dat we in een Brussels hotel het idee mochten bespreken. Daar zat ik dan met mijn advocaat en de afgevaardigde van die commissaris.

Plots vliegt de deur open en stormt de commissaris binnen. Ik krijg een hand en hij zegt "Kijk, we gaan het als volgt doen. Jij factureert één miljard Bef aan de Commissie en je organiseert dat schitterend idee van jou. Alle winst die je extra maakt, mag je houden MAAR je krijgt van mijn schoonzoon een factuur van 500.000.000 Bef en dan zijn we klaar".

Tja, aan zulke koehandel wou ik niet meedoen. Dat was gewoon diefstal. Dit verhaal is echt geschied. 

De schoonzoon - die best van wanten wist - heeft enige tijd later zijn vrouw verlaten. Niet echter zonder eerst schoonpapa een serieuse tand te hebben getrokken. Hij was op de hoogte van alle kuiperijen van zijn schoonvader en verliet bijgevolg het land met een goed gevulde bankrekening. Als mijn informatie juist is dan vertoeft die man nu in Pukhet.

Laat ons eerlijk zijn en sta me toe te schrijven wat geen enkele krant durft te publiceren, wat geen enkele (al dan niet so called) professor in de (grijns) Europakunde durft of mag uiten, laat staan schrijven: Europa is de kwal die werd opgericht om 751 politici in Europa zichzelf – en hun partijen – te verrijken. 

Politici hebben - nadat ze hun nationale kassen leeg plunderden - de kassen van Europa leeg geroofd. De grenzen zijn verdwenen en iedereen die er in slaagt een teen op de Europese bodem te zetten, kan zomaar heel Europa door wandelen. Enig echt Europees probleem pakken ze nooit aan, laat staan dat ze het zouden oplossen. Denk maar aan het vluchtelingenprobleem of de ellende met de Poolse arbeiders die hier in het zwart werken aan 15 euro per uur. Dan heb ik het nog niet eens over de Roemeense truckers die aan 4 tot 6 euro per uur vrachtwagens door heel Europa brengen.

Zaterdag zat ik met de kusttram naar De Panne die om 7.20 uur vertrok in Mariakerke-Bad. Een paar haltes verder stapten drie personen van duidelijk vreemde origine op dezelfde tram. Ze gingen al snel apart zitten; dit voor het geval dat er een controle was van de Lijn. Eén zou dan wel gesnapt worden maar de twee anderen konden dan zo weg. Ze reden, terwijl ze sliepen, mee tot de eindhalte 

Daar had ik een gesprek met hen. “Wij komen alle drie uit de regio Shindand in het zuidwesten van Afghanista en zijn vertrokken op 20 mei en Engeland is ons einddoel. België was een makkie. Zelfs als je daar wordt gepakt dan ben je na een uur weer vrij. Nu nemen we de Iris bus lijn 20. Die brengt ons gratis naar Duinkerke. Met wat geluk zijn we volgende week in Engeland” 

Ze vertelden me hoe ze de Noordzee zullen oversteken zonder overdreven veel problemen. Het kost hen tussen de 250 en de 400 euro per persoon 

Ik heb hen veel geluk toegewenst.


JANA & MARNIX ! WOW !

Ik had het er hierboven al over. Ik heb een MEESTERSTUK gelezen dit weekend. 

Heel misschien ben ik (weer?) te vooringenomen edoch, die zes pagina's die in NU (dat is de weekendbijlage van De Gentse gazet De Gentenaar maar ook van Het Nieuwsblad)  staan, moeten jullie echt lezen.

Die twee kadetten brengen daar een beeld over de schoonste stad van dit universum en bekijken zowel 1939 als 2019. Ik was toen nog niet geboren maar ik herken zoveel dat er vroeger was en nu niet meer. 

Net zoals een bekende Vlaming wekelijks restaurants, tavernes en andere ijsbars bezoekt en punten geeft, geef ik hier punten aan Jana Wuyts en aan Marnix Peeters. Geen tien op tien maar wel een dikke 9,51!

Had daar nu ingestaan dat de Cambrinus een halve eeuw lang DEN IJZER noemde, uitgebaat door de familie Opsomer, dan had ik 9,99 op 10 gegeven. DEN IJZER dat was het ontmoetingspunt van veel Gentenaars (en anderen) waar dagelijks werd geschaakt, gekaart, gebiljart maar ook heel veel gesprekken plaats vonden tussen mensen die elkander nog nooit hadden gezien.

Dus, geachte lezeressen en waarde lezers: haast je naar de Bib en lees de NU van vorige zaterdag 3 augustus van pagina 14 tot en met pagina 19.

Nu zaterdag  10 augustus, brengt dit duo ongeveer hetzelfde over een andere - zij het iets minder mooie Vlaamse - stad, genaamd Antwerpen. Alvast een aanrader van jewelste!


CITAAT VAN DE WEEK

"ALS DE UITSLAG ER NIET TOE DOET, 

MOET JE GEEN VERKIEZINGEN MEER ORGANISEREN"

Of dat nu Tsjeef met zein Klakke, Pier Janssens, Filip de koning, is die zoiets orakelt, dat kan mij niet schelen. Ik vind dat dit citaat klopt als een bus

Tom Van Grieken leerde ik kennen toen hij zijn boek voorstelde te Bredene.  Het zal pakweg vijftien maanden geleden zijn. Weet ik veel; ik hou dat zo niet meer bij.

Van de voorzitter van het Vlaams Belang kan men veel zeggen maar niemand kan beweren dat Tom Van Grieken een kieken is. 

De Wever staat voor zijn moment suprême, geloof me vrij. Hij staat daar nu met zijn partij die het meest aantal stemmen haalde op 26 mei 2019: liefst 25 ofte één zesde van het totaal aantal zetels in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Dan is het toch maar normaal dat de koning al dat gezeik met Reynders en Vande Lanotte achterwege laat en tegen Bart de Wever zegt: "Hier Bartje, jullie hadden de meeste stemmen in Vlaanderen en de PS had de meeste stemmen in MIJN Franssprekend landsgedeelte. Met 45 zetels hebben jullie dertig procent van de stemmen gehaald. Ik stel voor dat jullie twee proberen dit land eens een regering te bezorgen die daadwerkelijk iets doet voor het land".

Wat betreft de tekst tussen "  " in vorige paragraaf: ik weet niet of onze vorst zo goed kan hoofdrekenen en of hij zoiets wel mag zeggen van het protocol. Maar zo zou ik het gezegd hebben indien ik . . . koning was

Uiteraard moet Bart er de derde grootste partij van het land bijhalen. Dat dit het Vlaams Belang is, doet niks terzake. Samen hebben ze dan al 42 % van de stemmen. 

Mag ik nog - heel effe, beste Bart - verder gaan? Als je de Waalse socialisten erbij neemt dan ben je (zo goed als) verplicht er ook de SP.A bij te nemen. Dan kom je aan 72 zetels. 

Maar nu begint het! Wie neem je er best bij om aan minimum 76 te komen

Hoe hard en zelfzuchtig de CD&V is, dat heb je toch geleerd  (ik dacht, effe tellen) dertien jaar geleden, nietwaar? Wie gelooft die Wouter Beke en zijn bende schijnheiligaards nog?

Daar betaal je nu nog (ik lonk even richting Middelkerke en de rekening van de burgemeester aldaar) de rekening voor. Ik schreef begin dit jaar reeds dat JMDD nooit vergeet. Die dolk van 2006 steekt misschien niet meer zo hard maar het kriebelt wel nog steeds en een Chinees astrologische draak is nu niet bepaald sterk in vergeten. Vraag dat maar aan Jean-Marie. En als JMDD eens een zwak moment hebben zou, dan is er (oef, gelukkiglijk) nog Christine die het hem wel zal helpen herinneren. Een slimme vrouw hoor, die Christine!

De Wever zijn partij heeft overigens geen 25 volksvertegenwoordigers waar hij BLINDELINGS kan op rekenen, hij heeft er 23. De Decker en de joodse Michael Freilich kan ik moeilijk als willoze ja-knikkertjes aanzien. Dus is voorzitter Bart enkel zeker van 23 stemmen.

Alhoewel, zelfs die 23 staat niet vast. Ik sprak (de afgelopen twee maanden) met twee kandidaten die sneller de richting De Decker - Freilich zullen inslaan dan de richting De Wever - Jambon. 

Dergelijke axioma's verplichten intelligente De Wever om best een regering te vormen met minstens 84 'getrouwen'

21 da's minder dan 18 (van Vlaams Belang) + de vier 'rebellen' van de N-VA.

In het politiek interview dat zaterdag (op pagina 10 ) te lezen stond in De Gentenaar en Het Nieuwsblad stelt van Grieken oveigens dat hij zelfs de PVDA in de eregering durft mee te nemen.

Kijk, voor hen die levenslang (en drie dagen) oerdom en stekeblind wenst te zijn, is het niet moeilijk, hoor. Doe gewoon verder met de CD&V en/of met de Open VLD. In veertig jaar bereikten die regeringspartijen een verhoging van de staatsschuld van 450 miljard euro en geen enkele van die twee partijen kende ook maar een enkele politicus die mocht praten over die staatsschuld, laat staan over het trachten stopzetten ervan

Bart, ik weet dat ik jou niet lig maar kijk a.u.b. eens naar mijn MIJMERINGEN van 27 mei 2019

Vorm eens geen regering met de twee partijen die voor die staatsschuld zorgden en alweer de verkiezingen verloren. 

Als je dat echt zal doen, maar ook als je het Vlaams Belang (dat toch 12 % van het aantal zetels in het Parlement bekwam !!!!!!!!!!!!) negeert, dan teken je het doodsvonnis over N-VA. 

Als rasechte Vlaming zou ik dit betreuren. Jullie twee partijen kunnen zo een mooie weg uittekenen waardoor Vlamingen opnieuw mogen hopen op een eigen Vlaanderenland;

Heeft iemand mijn voorstel wel bekeken dat ik op maandag 27 mei 2019 hier publiceerde?


Willen de partijen eens stoppen met de verliezers aan het woord te laten? Die hebben sinds WO II al veel verloren 


MIJMERING . . . 

Dat HET NIEUWSBLAD en de man zelf DIJKSHOORN uitroepen tot de scherpste columnist van de Lage Landen, dat is hun democratisch recht. Maar heu heu, wat ben ik dan?


VAN ROZENGEUR NAAR DONDER & BLIKSEM

Het zal pakweg net geen jaar geleden zijn dat Hein Deprez en zijn bedrijf GREENYARD net niet de hemel werden ingeprezen. Ze zouden een super aankoop doen

De laatste vier maanden blijft van al dat tromgeroffel en klaroengeluid niks meer over. Integendeel zelfs

Blijkt dat er tientallen miljoenen euro's schulden zijn.

 

ROGER DE BOODSCHAPPER

Tijdens de voorbije Gentsche Fiesten ontmoette ik een aantal lezers. Drie van hen kennen mij al ruim twee decennia. 

Waar is de tijd dat – op één avond, middag en nacht – minstens tien vrienden, kennissen of familieleden elkaar tegen het lijf botsten op die Fiesten? Het is alsof, sinds het begin van dit millennium, de een na de ander is gestorven, gewoon weggeplukt uit het leven of zelf besloten er een eind aan te maken. Sinds kort bestaat de optie om – doodgewoon – te worden vermoord door een vriend, je vader, je kleinzoon of de vrouw waar je (negen maanden lang) te gast was in haar broedkamer 

Ik waarschuw al decennia voor dergelijke – steeds verergerende – drama’s maar geen volksvertegenwoordiger, laat staan een regeringslid, interesseert zich daarvoor. Nochtans is een heuse, vanuit de overheid, goed georganiseerde buurtwerking een gegarandeerde hulp voor het snel ontdekken van zulke lokale (en elk op zich kleine) ellendes. 

Eén van die goeie cafékennissen van vroeger leest dus ook deze site. Hij vertelde me dat hij me ‘Roger de boodschapper’ heeft genoemd. Volgens hem wissel ik goedbedoelde boodschappen af met strikt persoonlijke berichten. Hij vroeg me wat de bedoelingen van dat laatste was. Toen ik hem daarop antwoordde, zag ik een glimlach verschijnen rond zijn mondhoeken. “Zo had ik het ook gezien”, stelde hij. 

Deze maand komt hij een dag op bezoek. Ik zie er nu al naar uit om met deze 76-jarige volop te kunnen prate, te mijmeren over de goeie ouwe tijd en ons af te vragen wie ons het voorbije jaar heeft verlaten.  Ik word oud, denk ik. 

 

HOEVEEL HORECAZAKEN AAN DE KUST . .  

. . . zullen het opgeven dit jaar?

Er is een tendens waar te nemen binnen de horeca. Alvast binnen de horeca aan de kust. 

We zijn over de helft van de vakantieperiode en het aantal uitbaters dat jubelt is veel lager dan de collega’s die ervoor uitkomen dat het een – financieel - slecht seizoen is. Waardoor ik concludeer dat we – zo tegen het einde van dit jaar – heel wat horecazaken zullen kennen die sluiten. Alleen reeds in Oostende ken ik minstens vijf zaken die nog dit jaar de deuren zullen dicht houden. En dan heb ik het uisluitend over horecazaken 

Maar niet alleen in Oostende sluiten er meer en meer handelszaken, inclusief horecazaken. In De Panne staat – alvast in de straat waar de kusttram rijdt - minstens de helft van de handelszaken gesloten, te koop, te huur of over te nemen. De kans op verbetering is nihil ergo onbestaande. Wat is een kuststad met winkels en horecazaken die leeg staan? En neen, ik viseer hier niet één bepaalde gemeente. Ook in het mondaine Knokke van de olijke Leopold Lippens wordt die leegstand elke week een beetje zichtbaarder.

 

In tegenstelling met dat ‘slet seizoen’ bemerk ik anderzijds dat de betere (lees: duurdere) eetgelegenheden bijna alle dagen vol zitten. Ergens is dat begrijpelijk. De bevolking zit met veel geld opgescheept. De spaarboekjes en bankrekeningen geven elke maand een hoger saldo aan. Anderzijds heerst er onzekerheid, onrust en chaos bij de eigenaars van die goedgevulde rekeningen. Zij die de moeite doen om hun hersencellen te gebruiken, beginnen zich te realiseren dat dit land al decennia slecht wordt geleid. De bevolking is van niks meer zeker en het ziet er – na al die vorige regeringen die keer op keer faalden in hun taak om dit land goed te besturen – naar uit dat ook de volgende regering geen aarde aan de dijk brengen zal. Ik durf best heel wat maar ik zet geen halve euro in op de maand dat dit land weer een regering hebben zal 

Moeten volksvertegenwoordigers wel betaald worden om tussen 26 mei 2019 (de dag van de laatste federale verkiezing) en de dag dat ze een regering vormden COMPLEET NIKS TE DOEN? In mijne jonge tijd stond NIET WERKEN gelijk aan GEEN GELD KRIJGEN VAN DE BAAS!

Maar ik wijk – grijns, gewoontegetrouw – weer wat af. Sorry. 

Heel wat gegoede burgers besloten daarom dat het geen kwaad kon om af en toe eens de voeten onder de tafel te schuiven in een beter restaurant. “Dat hebben we dan toch gehad en kan men ons niet meer afpakken” 

Belle de Jour (in de Madridstraat) zit zowat elke dag vol tijdens hun openingsuren.

  

GEACHTE CHEF VOETBAL LUDO VANDEWALLE

Laat mij starten met een retorische vraag. Keek u reeds dat prachtige – 68 pagina tellende, in quadri gedrukte - blad waar op de cover bovenaan VOETBALGIDS 2019 – 2020 staat?

Herlas u daar – meer bepaald op pagina twee - reeds eens de tweede en derde kolom van (uw) tekst? 

Alvast ik las daar een correcte analyse van (vooral) het transferresultaat dat deze zomer geschiedde in onze voetbalwereld mocht lezen, neem ik de vrijheid om u te wijzen op iets 

Ook ik vind – net als u - al die wedstrijden die gespeeld werden onder het mom van oefenwedstrijden maar helemaal niks. De verslaggevers, maar evenzeer de clubleiders en de supporters - maar vooral de schrijvende pers - die daar hun conclusies uit trekken zijn, stuk voor stuk, erg gelovige zielen die van de werkelijke voetbalwereld maar weinig goeie kaas hebben gegeten. Het is, zoals u bovenaan de tweede kolom schreef, inderdaad “in de competitie en in Europa dat het allemaal gebeuren moet! 

Die zin in de bovenste paragraaf van de bewuste tweede kolom staat overigens nogal schril in contrast met de realiteit dat uw krant – naar jaarlijkse gewoonte – vorige maand reeds de (gepronostikeerde) eindstand aangaf van de net gestarte voetbalcompetitie. Op basis van wat - aankopen, verkopen, trainer en heu heu oefenwedstrijden? - werd die klassering opgemaakt? Mag ik dit (ergo het antwoord op mijn beleefd gestelde onwetendheid) deze week, net als uw honderdduizenden volgers, lezen op uw voetbalpagina’s? Waarvoor dank 

Ik wens het Nieuwsblad veel succes met de dubbele aanwinst die Gert Verheyen en Hein Vanhaezebrouck ongetwijfeld zijn. Het zijn twee ervaren voetbalkenners, tenminste – grijns,zoals ik vorige week publiceerde – als Gert zijn ooglappen verwijderen zal zodat hij Vincent Kompany niet langer als God de Vader van de trainers in ons universum aanschouwt. Met een ploeg die qua ervaring vele jaren achterstand heeft op de gemiddelde leeftijd van de andere vijftien ploegen in eerste nationale zal het – maar dat schreef ik hier reeds twee maanden terug – lastig worden om de    Play Offs te halen 

1 op 6 tegen twee ploegen die – volgens jullie schrijvende voetbalexperts – alles behalve in de linkerkolom zullen eindigen . . . lijkt me niet echt schitterend voor een ploeg waar Manchester City allures zijn vast te stellen. En geef toe, geachte heer Vandewalle, zo sterk was Moeskroen nu ook niet zondagavond 

Zagen jullie overigens ook de (vrolijke? Grijns) gezichten van Marc Coucke en Michael Verscheuren in de tribunes te Moeskroen? Wacht tot het einde van de match Anderlecht – KVMechelen dit weekend. Het zijn straffe gokkers die geld durven inzetten op een overwinning van de thuisploeg. Als dit Anderlecht na acht matchen (weekend van 20 tot 22 september) al tien punten zal hebben dan trakteer ik in de Lafayette. Voor een ploeg die tekenen vertoont van Manchester City lijkt me dat wel heel erg weinig. 

Twee maanden terug zond ik uw collega Keygnaert een mail  waarin ik hem vroeg of Het Laatste Nieuws iets zou publiceren over financieel gefoefel van een Jupiler pro league Club, meer bepaald een club die Europees voetbal speelt. Tot op heden reageerde hij daar niet op. Nu ja, daar verschiet ik helemaal niet van. De man is het favoriete schoothondje van Christian (Van Thillo) waardoor hij niet echt geliefd is op de voetbal- en andere redacties van die krant. Maar wie bij die gazet onder de Hoge Bescherming van de opperste baas staat, die mag zich alles veroorloven 

Ik wens u, geachte voetbalchef van De Gentenaar en van Het Nieuwsblad alvast negen spannende maanden toe. After all is voetbal het belangrijkste onderdeel van ons moderne leven dat onder de noemer BROOD & SPELEN de mensheid beheerst. De arena’s zijn gewoon vervangen door stadions, de paardenrennen en gladiatoren verwerden inmiddels tot mensen die het geluk kennen (een beetje of heel veel) te kunnen voetballen 

Hoe dan ook, ik heb een fantastische brochure voor de komende negen maanden in mijn bezit. Dank u, Thomas Leysen. Wie weet of tegen mei 2020 onze staatsschuld de 600.000.000.000 euro dan al niet heeft bereikt! Dat zijn 24.000.000.000.000 (ofte vierentwintig) biljoen oude Belgische frankskes. En ja, daar kunnen best wat centen van in onze voetbalwereld worden geinvesteerd.


VAN 1 WEEK NAAR 6 WEKEN 

Er is niemand die me verwijten kan dat ik niet vanaf de eerste dag – dat onze nationale Filip nummer één Reynders en Vande Lanotte aanstelden als informateur – mijn afkeer tegen deze beslissing tentoonstelde hier. Nu ja, dat zijn twee ouwe ratten die behoren tot de partijen die het koningshuis niet zullen afvallen en . . . voor wat hoort wat, nietwaar? Al zeker ten huize Flip en Mathilde is dat zo 

Eerst kregen ze één week, dan tien dagen, dan twee weken en zo verder. De laatste ‘verlenging’ is er eentje van zes weke 

Volgt op maandag 9 september 2019 een nieuwe verlenging van één jaar? In dit koninkrijk is nu eenmaal alles mogelijk en het is niet bij ons koningspaar dat desbetreffend enig teken van schaamte zal worden vastgesteld.

Als d.d. 9 september Filip inderdaad het mandaat van die twee senioren verlengt met één jaar dan hebben we alvast een nieuw wereldrecord en sneuvelt dat van die 541 dagen zonder regering! 

Sire, ik vrees dat u overdrijft in het tarten van de gewone burgers in uw koninkrijk. U begint te gelijken op die natte dweil die ons land afleverde als voorzitter van de Europese Gemeenschap 

Ik schreef reeds op maandag 3 juni dat het niet die twee zakkenvullers zijn die er zullen in slagen om een nieuwe regering te vormen. Waarom informateurs van de koning die taak krijgen, zou overigens zeer de vraag moeten zijn. Beide behoren tot een partij die de verkiezingen verloor 

Het is alsof Coucke niet een topspeler van de Engelse voetbalcompetitie (die Vincent Kompany zeker was en nog zou kunnen zijn) als trainer zou inbrengen maar een speler van de ploeg die vorig seizoen degradeerde 

Maar ja, dit is België, het land van dfoefelaars, van de stelende politici die zich ingedekt weten door de magistraten en de media 

D.d. 9 september 2019 zitten we (zoals de meeste mensen denken) geen 116 dagen zonder beleid, zonder regering. Neen, geachte lezeres, waarde lezer, we zijn feitelijk regeringsloos sinds de val van Charles Michel I en dus niet sinds de dag van de laatste federale verkiezing. Dat betekent dat we reeds 268 dagen zonder regering zittena 

Op de Gantoise (het vroegere AA GENT) riepen we anno 1960 “Wa goat er van komme?”, waarna onze Gentsche helden (ik zie Orlans, Mokuna nog steeds voor mij) een paar tandjes bijstaken omdat anders het hoongelach vanop de tribune te Gentbrugge tot aan de andere kant van Gent hoorbaar zou zijn geweest 

Uw 150 verkozen volksvertegenwoordigers, majesteit, hebben de laatste tien weken voornamelijk uitgekeken naar hun gestort loon en de wijze waarop ze extra’s kunnen stelen van onze staat. Het resultaat is er dan ook naar 

Wanneer roepen de lamzakken (die de gewone burgers geworden zijn) eens in koor WA GOAT ER VAN KOMME naar die honderdvijftig gewetenloze luiwammesen van volksvertegenwoordigers? 

Tot slot,majesteit: wij zijn allebei een Chinees astrologische rat. Dat zijn de favoriete, meest intelligente, dieren van BOEDHA. Ik zoek mij het pleuris naar enig bewijs van dat intellect bij u

God de Vader (van onze nationale pôlitiek) is terug van Colombia. Of hij daar heeft verkondigd dat die Colombiaan dit jaar de Tour moest winnen want dat het zijn laatste kans is, werd door de persdienst van de stad Antwerpen niet medegedeeld

Remco Evenepoel is met name de volgende Tourwinnaar. Maar goed, het gaat hier niet over wielrenners. 

Me dunkt dat Bart De Wever zijn les heeft geleerd en hij zowel Beke als Rutten (of is het toch Trutten?) aan het lijntje aan het houden is.

De Wever moet gesnapt hebben dat een regeringsvormen zonder het Belang niet de oplossing zal zijn.

 

DIT IS NU EENS POSITIEF BIJ DE LIJ 

Ik heb – zij het met reden – al meerdere keren over De Lijn geschreven. En helaas was dat meetal negatief. Maar zie, vorige week beleefde ik iets erg positief.

Ik moest naar Veurne en nam om 8.20 uur de bus aan de Derbylaan te Mariakerke. We reden rustig richting Veurne Ziekenhuis toen de chauffeur – even na Oostduinkerke – een rustpauze inlaste. Hij vertelde de reizigers daarenboven welke de reden van deze tussenstop was. Ook dat was positief want meestal moeten de reizigers maar zelf raden wat er aan de hand is. 

“We zijn te vroeg”, zei de chauffeur van bus 2175.

Wat ik nog meer haat dan bussen (en trams) die veel te laat zijn, is bussen (of trams) die te vroeg vertrekken aan een halte. En dan heb ik het hier helemaal niet over één minuut maar over vijf, of meer, minuten, zoals diezelfde bus die vier maanden geleden zomaar eventjes negen minuten te vroeg was vertrokken van het station in Oostende.

Mijn felicitaties, chauffeur van die bus met nummer 2175. Doe zo verder.

 

PUUR ZINLOOS GEWELD! 

Hoeveel maal za lik er nog moeten over berichten? Over de zinloze daden die burgers hun medeburgers aandoen 

Neem nu die drie jongeren die de laatste zaterdagnacht van vorige maand te Wenduine naar de private fuif van strandredders waren geweest en op echt zinloos geweld botsten. De ene kreeg een ontzettende hoofdpijn, de tweede kwam er van af met een blauw oog terwijl de derde er een gebroken tand en een gescheurde lip aan overhield.

Welkom in dit apenland waar vechtpartijen ontstaan om de minst sullige reden.

Er zijn een aantal lezers die mijn teksten soms hard vinden maar de overgrote meerderheid steunt me in mijn roep naar een beleid dat de burgers beschermt; naar een beleid dat de buurtwerking terug in werking stelt zoals het op heden nog enkel wordt beleefd binnen de . . . allochtone gemeenschappen!SEE YOU LATER . . . 

Tot volgende week maandag. Vanaf dan verschijnen mijn MIJMERINGEN . . . terug op maandag, zo rond de noen.

 

 


      

    MIJMERINGEN . . . VAN DINSDAG 30 JULI 2019.

         verschijnt  elke maandag zo rond de noen, of zoiets 

           dank voor het lezen, ook dank voor het forwarden naar derden

       reacties steeds welkom op roger@stropken.be


TIJDENS DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS 2019 WORDEN MIJN MIJMERINGEN GEPUBLICEERD OP DINSDAG IN PLAATS VAN OP MAANDAG; DANK  VOOR UW BEGRIP!


NA NEGEN WEKEN DOEN ZE LUSTIG VERDER . . .

 

. . . MET   L E K K E R   N I K S  D O E N!

 

Uiteraard heb ik het nu over die snoodaards van de (d.d. 26 mei 2019) verkozen volksvertegenwoordigers in de federale Kamer. Noch zij, noch die twee misbaksels van informateurs en al zeker hun aansteller (zijnde koning Filip) doen ook maar de minste moeite om dit land - dat echt in zware financiële nood verkeerd – de juiste chirurgen te bezorgen teneinde enige kans op genezing te hebben!.

Elk van die 150 volksvertegenwoordigers realiseert zich ten volle dat de staatsschuld verhoogt met 43.804.800 euro per etmaal (zie www.staatsschuld.be) ofte 507 euro per seconde maar niemand schiet in gang om een regering te vormen, laat staan om een regering te vormen die iets doet aan die staatsschuld die – tussen twee verkiezingen (25 mei 2014 en 26 mei 2019) door – verhoogde met meer dan tachtig miljard euro!

 Om hier volledig te blijven, dien ik te publiceren dat er elke dag (dat we geen regering hebben) er nog twee miljoen euro staatsschuld bij komt!

Wat zeggen we over zoiets in Gent? Jawadde, salu mein ratje!

Op heden bedraagt de dagelijkse (bijkomende) staatsschuld dus 45.804.800 euro of pakweg 1.832.192.000 oude frankskes.  Laat het me eens makkelijker zeggen: elke 24 uur komt er 1,832 miljard extra staatsschuld bij. 

Elkeen bedient zich maar à volonté! Moet je een nieuwe job zoeken als zestigjarige minister dan krijg je, zoals Jo Van Deurzen zomaar 400.000 euro! Ben je een brave snol geweest voor de N-VA dan zorgt die partij er wel voor dat je een jobke krijgt in één of andere internationale instelling. Wat dacht je van een beginsalaris van 267.000 euro per jaar? Of zou je liever een betrekking bij de Nationale Bank van België hebben? Volstaat een jaarloon van 495.000 euro per jaar dan?

De gewone burger moet nooit vergeten dat de betrokken profiterende begunstigden – indien ze geen minister waren geweest – voor hun normale job amper één tiende van dergelijke monsterbedragen zouden innen. 

Inmiddels hebben de socialisten de kassen van De Lijn en van de NMBS weten leeg te halen.  GEFELICITEERD ! ! ! En ja, dat laatste woord is puur sarcasme. Mag ik even? Dank u.

Geld om treinen, bussen en trams op tijd te laten rijden, is er al lang niet meer. Het personeelstekort staat rechtevenredig met het onwansmakelijk slecht beleid van onze laatste vijftien regeringen. 200.000 ritten per jaar werden er vorig jaar geschrapt bij De Lijn!

Hun personeelstekort verhoogd i.p.v. te verkleinen! Het intellect van de tram- en buschauffeurs bij De Lijn is minstens 12 % hoger dan dat van de leidinggevenden die meestal hun jobke bekwamen dankzij een roodgekleurde politieke partij waar geen kat staat te springen om John Crombez op te volgen.

Nu ja, op N-VA, PVDA en Vlaams Belang na smachten de partijvoorzitters naar hun . . . verlossende opvolger 

Pensioenkassen zijn leeg en over het Zilverfonds willen de liberalen al lang niet meer praten. Over de schaamtelijke sale and lease back verrichtingen van de blauwen valt al evenmin iets positiefs te noteren. 

Ondertussen verrijken de partijkassen zich met de vergoeding per burger die op hen stemde maar vooral middels het afschuimen van belangrijke bedragen van de lonen (en andere vergoedingen) die politiek benoemden kregen toegespeeld. Of dacht je echt dat Van Deurzen niet eerst langs de kassa diende te passeren van de . . . CD&V en dat hij die 400.000 euro volledig zelf mocht incasseren? Ik ga deze praktijk niet bestempelen als kettinghandel edoch stel ik me de vraag hoe de magistratuur zou reageren als ik zoiets zou doen? Of als een kleine zelfstandige zijn werknemers zou verplichten om een kwart van zijn nettoloon handje contantje terug aan de baas te geven?  

Zoals een aantal lezers het mij – al evenzeer deze week – vertelden: men zou ze alle 150 moeten tegen de muur zetten en afschieten. Persoonlijk vind ik dat we ietsje minder drastisch moeten zijn. Laat ze ons alle 150 in een of andere leegstaande legerkazerne deponeren en hen dagelijks twee liter plat water, zes sneden brood met (een Belgisch product) en een kant-en klare maaltijd van in den Aldi (2,49 euro per dag) geven.

Ze krijgen 101 dagen om die verdomde regering te vormen die – voor de verandering – eens positief werken zal.

Na 51 dagen geldt bovenstaand rantsoen voor twee dagen. Nog dertig dagen later voor drie dagen.

 Wat moeten ze minimaal oplossen?

-   Probleem NMBS & DE LIJN

-   VERMINDEREN van de Staatsschuld

-   Pensioenprobleem. Mensen sofort laten werken tot hun 70 ste

-   FILEPROBLEEM eindelijk de enige oplossing bezorgen

-   AFSCHAFFEN SENAAT en dit met onmiddellijke ingang. Daar hoeven geen nachtelijke debatten over te worden gehouden

-   AANWERVEN 2.000 AGENTEN

-   DRUGSPROBLEEM stopzetten

-   MAKEN van nieuwe WETTEN en engageren van niet criminele magistraten

-   1 LAND = 1 REGERING en geen 6 regeringen. In andere geval onmiddellijke onafhankelijkheid Vlaanderen, Brussel en Waals gewest

-   Ervoor zorgen dat mensen opnieuw RESPECT krijgen voor hun medemens  


Tussentijds krijgen die volksvertegenwoordigers geen salaris.

 Sta mij toe, waarde lezeres, geachte lezer, jullie volgende vraag te stellen: "Hebben jullie ook de indruk dat die 150 verkozenen (middels de verkiezing van 26 mei ll.) feitelijk solliciteerden voor een job die geen van hen aankan?""

Waar ik ook mijn oor te luisteren leg, het is overal hetzelfde geluid. Of ik nu een Oostendse flik, een Gentse postbode, een Brusselse medewerker van De Lijn, een directe medewerker van een minister, een griffier van de Hasseltse rechtbank, een lakei van een lid van ons koningshuis of een Antwerpse horeca-uitbater aanhoor, ze hebben het allemaal over hetzelfde: de mensen hebben geen RESPECT meer voor elkaar. Dat komt omdat onze normen en waarden totaal zijn verdwenen.

 Een medewerker van De Lijn aan onze Noordzeekust zei me “Roger, ze moeten die 150 volksvertegenwoordigers een dwangsom opleggen. Duizend euro per persoon en per etmaal vanaf de 101 ste dag na de verkiezingen. Als ze er dus niet in slagen om binnen die honderd dagen een regering te vormen die echt de problemen aanpakt, dan betaalt elk van hen duizend euro per etmaal’’.

Ik ga hier geen namen noemen maar dit is nu een steengoed idee van die chauffeur. Nu ja, we weten allemaal dat er veel meer werkende hersenen zitten bij de chauffeurs van de Lijn dan bij hun directie. Het is in elk geval menselijker dan ze alle honderdvijftig tegen de muur te zetten en af te knallen.

Ik ben een gewone man wiens leven compleet onderuit werd gehaald door twee criminele magistraten (substituut DE BRUYNE en rechter LIEVENS) en door Het Laatste Nieuws (de familie VAN THILLO). 

Via deze site geef ik commentaar (kritiek?) over wat er fout loopt. Waar ik kan bied ik een idee aan om het beter te doen. Af en toe word dat overgenomen door journalisten (lees ook